Zaposleni

Knjižnični strokovni delavci si s svojim delom prizadevamo k skupnemu cilju, to je nenehnemu družbenemu razvoju, ki se nanaša na različna področja človekovega življenja in dela in s tem izbolševanju kulturne in izobrazbene ravni naroda. Govorimo o skrbi, da na različnih nosilcih shranjeno znanje najde pot do pravih ljudi v ustreznem času ter z njihovo pomočjo pospešuje razvoj posameznika in človeštva.

Razvoj kulture vseživljenskega učenja in izobraževanja vključuje skrb za bralno kulturo različnih starosti prebivalstva, od predbralnega obdobja do konca življenja in se uresničuje ne glede na starost, spol, raso, barvo kože in versko pripadnost. Pokazatelj razvoja je tako demokratizacija družbe kot tudi višja kakovost življenja.

Marko Matičetov, direktor 

Vodi knjižnico

Ksenija Vrčkovnik, računovodstvo

Skrbi za nemoteno finančno poslovanje

Primož Škabar, vodja nabave

Vodi nabavo

Petra Hlača, vodja mladinskega oddelka

Skrbi za podmladek

Marja Filipčič Mulič, mladinski oddelek

Skrbi za podmladek

Neža Bandel, mladinski oddelek

Skrbi za podmladek

Martha Sotelo Bunjevac, katalogizatorka

Skrbi za katalogizacijo

Bojan Kavčič, bibliotekar

Skrbi za izposojo in medknjižnično izposojo

Mojca Kos, bibliotekarka

Skrbi za knjige z največjo ljubeznijo in ureja medknjižnično izposojo

Maja Živec, bibliotekarka

Skrbi za izposojo in ureja serijske publikacije

Tanja Bratina Grmek, Knjižnica Divača

Vodi Knjižnico Divača

Marija Umek, katalogizatorka – Knjižnica Komen

Vodi Knjižnico Komen in katalogizira

Patricija Dodič, Knjižnica Kozina

Vodi Knjižnico Kozina