Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA

KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA

 

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99) je Svet Kosovelove knjižnice Sežana na svoji 14. seji, dne 17. 12. 2003, sprejel

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA

1. člen

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju Pravilnik) ureja odnose med Kosovelovo knjižnico Sežana (v nadaljevanju Knjižnica) in fizičnimi osebami kot uporabniki njenih storitev in pravnimi osebami kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev. Knjižnica, člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih podatkov, o varstvu zdravja pri delu, o pravici informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.
Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organiziranost knjižnice

2. člen

Knjižnica z enotami v Divači, Hrpeljah in Komnu ter s premično zbirko je splošna knjižnica. Ima gradivo za mladino in odrasle. Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov. Enote in oddelki knjižnice so:

 1. Osrednja knjižnica: Kosovelova knjižnica Sežana:
  • oddelek izposoje za odrasle,
  • oddelek izposoje za mladino,
  • oddelek za katalogizacijo in klasifikacijo in
  • domoznanski oddelek.
 2. Enota Knjižnica Divača
 3. Enota Knjižnica Hrpelje
 4. Enota Knjižnica Komen.
 5. Premična zbirka je na voljo v prostoru – knjižnici Krajevne skupnosti Senožeče.

Osnovne storitve knjižnice

3. člen

Dolžnost knjižnice je, da izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev.

Brezplačne osnovne storitve članom in uporabnikom

4. člen

Brezplačne osnovne storitve so:

 • izposoja, dostop in uporaba gradiva: dostop do knjižničnega gradiva, njegova uporabo v prostorih knjižnice ter izposoja v čitalnice in na dom; seznanjanje z novostmi; rezerviranje gradiva; dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti; dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja,
 • posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice, seznanjanje z načini uporabe knjižničnega gradiva, informacijskih virov in storitev z javno dostopnostjo internega pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in izdajanjem informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki,
 • usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice, za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v knjižnici,
 • elektronska pošta,
 • prireditve za promocijo knjižničnih zbirk in svojih storitev.

Cenik knjižnice

5. člen

Cenik knjižnice je dodatek Pravilnika, sprejme ga svet knjižnice do konca vsakega tekočega leta za naslednje leto.

Obratovalni čas knjižnice

6. člen

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice. Obratovalni čas je določen v letnem delovnem načrtu in je dodatek tega Pravilnika.

Uporabniki in člani knjižnice, njihove pravice in dolžnosti

7. člen

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

8. člen

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki ob vpisu predloži osebni dokument. Tuji državljan lahko postane član knjižnice, če predloži osebni dokument in izpolnjuje vse zahteve članstva.

Član knjižnice ima pravico do:

 • osnovnih in brezplačnih storitev,
 • sooblikovanja knjižnične ponudbe – svoje predloge ustno ali pisno sporoča knjižničarjem,
 • do izpisa o izposojenem gradivu in rokih vrnitve.

9. člen

Samo člani knjižnice si lahko izposodijo gradivo na dom in koristijo druge usluge (fotokopiranje, računalniške usluge). Čitalnico lahko obiskujejo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice, kjer poleg prebiranja časnikov in časopisja, po predhodnem dogovoru s knjižničarko, uporabljajo tudi študijsko in drugo gradivo.

10. člen

Ob vpisu novi član podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice (fotokopija izjave je dodatek Pravilniku) ter dobi izkaznico, ki jo lahko uporablja v vseh enotah Kosovelove knjižnice in koristi tudi premično zbirko.
Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu.
Člani, mlajši od 15 let, si gradivo izposojajo na mladinskem oddelku, gradivo, za katerega se plačuje obrabnina, pa si lahko izposodijo le s pisnim ali ustnim dovoljenjem staršev. Ostali člani si izposojajo gradivo na oddelku za odrasle.
Ko član zaključi obvezno osnovnošolsko izobraževanje, postane član oddelka za odrasle.
Cena za članarino in izgubljeno izkaznico je določena s cenikom.
Člani do osemnajstega leta starosti in brezposelne osebe so oproščeni članarin in vpisnin. Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine in drugih nadomestil zaradi brezposelnosti, dokaže svoj status brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom.

11. člen

Član si lahko izposoja knjižnično gradivo ali koristi druge usluge knjižnice le s knjižnično člansko izkaznico.
Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Člansko izkaznico lahko uporablja le član, na katerega se izkaznica, ki je neprenosljiva, glasi. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.
Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam.
O izgubljenem gradivu ali izgubljeni izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico.
Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov, zaposlitev) mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice.
Praviloma si lahko člani ob posamični izposoji izposodijo neomejeno število knjig. Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna svojih obveznosti.
Član lahko naroči poseben izpis podatkov o transakcijah na njegovi članski izkaznici, tako da ustno ali pisno zaprosi za izpis in se ob tem identificira z osebno izkaznico ali drugim veljavnim osebnim dokumentom. Izpis se opravi v enem samem izvodu. Cena storitve izpisa je določena v ceniku.

12. člen

Člani so dolžni, da ravnajo v skladu s tem pravilnikom, tako da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso nasilni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino v čitalnicah); za predšolske otroke pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,
 • prtljago odložijo ob izposojevalnih pultih oz. obešalnikih, kjer ti so,
 • odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom,
 • ob prevzemu knjižnično gradivo pregledajo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za škodo,
 • gradiva ne izposojajo naprej,
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov v prostorih knjižnice,
 • ne vstopajo z rolkami,
 • ne vozijo v knjižnico koles in koles z motorji,
 • ne vstopajo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse,
 • v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,
 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih in
 • se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa osrednje knjižnice, enot in prostoru premične zbirke.

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih.

Izposojevalni rok, zamudnina, opomini

13. člen

Za člane je brezplačna izposoja za knjižno gradivo 1 mesec, za vezane revije 1 mesec, za domoznansko in neknjižnično gradivo 7 dni, nevezane revije, razen zadnje številke, 7 dni.

14. člen

Izposojo je mogoče podaljšati ustno, po telefonu in internetu, največ dvakrat pred iztekom izposojevalnega roka. Možne so tudi rezervacije gradiva (ustne, pisne, preko interneta), vendar podaljšanje gradiva, ki je rezervirano, ni možno. Rezervirano gradivo čaka na člana 3 dni po obvestilu člana na dom.
Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij v primeru povpraševanja gradiva za domače branje, bralno značko, študijskega in drugega zelo iskanega gradiva. Člani, ki so rezervirali gradivo, so lahko o prispetju gradiva obveščeni po pošti ali telefonu. Višina stroškov obvestila (telefon, PTT, …) je določena s cenikom knjižnice.

15. člen

Zamudnino plačujejo uporabniki za vsak dan zamude. Višina zamudnine in stroški opominov so določeni s cenikom knjižnice.

16. člen

Dolžnost knjižnice je, da zamudnike redno opominja na vrnitev knjig.
Član je dolžan v vseh primerih plačati zamudnino in vse stroške, ki so v knjižnici s tem nastali.

17. člen

Za izterjavo dolgov na domu lahko direktor pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za opravljanje izvršbe.

18. člen

Knjižnica lahko ob predložitvi ustreznih dokazil članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju ali jih je doletela nesreča v družini, podaljša
izposojevalno dobo.

19. člen

V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, lahko člani gradivo le vračajo. Izposoja je možna le v izjemnih primerih.

20. člen

Knjižnica ob koncu koledarskega leta sestavi kartoteko članov, ki gradiva kljub vsem opominom niso vrnili, in članov, za katere meni, da so povzročili z uničenjem knjig veliko škodo.
Uporabnike oziroma člane, ki ne spoštujejo pravilnika o poslovanju knjižnice, lahko svet zavoda ali direktor s sklepom izključi iz članstva knjižnice oziroma prepove uporabo.

Knjižnično gradivo

21. člen

V knjižnici je naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju gradivo):

 • knjižno gradivo oz. monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, diplomska dela, standardi itd.),
 • neknjižno gradivo (kartografsko in slikovno gradivo, glasbeni tiski, rokopisno gradivo, drobni tiski idr.),
 • avdiovizualno gradivo (gramofonske plošče, zvočne kasete, CD-romi, DVD-romi,
  videoposnetki, CD-plošče, videokasete ipd.),
 • računalniški katalogi (AIK, UDK, naslovni, geselni ipd.),
 • igrala.

Poškodbe gradiva

22. člen

Pri poškodbah ali izgubi gradiva morajo uporabniki v primeru, da je poškodovano ali izgubljeno novo gradivo, le-tega nadomestiti z enakim novim.
Ostalo poškodovano ali izgubljeno gradivo pa je mogoče nadomestiti z novim ali plačati višino stroškov, ki so nastali s popravilom gradiva pri knjigovezu.
Za uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača ceno podobnega gradiva na tržišču.

Gradivo, ki ga knjižnica ne izposoja na dom

23. člen

Knjižnica ne izposoja na dom:

 • čitalniškega gradiva in
 • arhivskega gradiva, razen časopisja brez zadnje enote.

24. člen

Knjižnica ima knjigo pohval in pritožb. Če s pritožbo v knjigo niso dosegli želenega, je naslednji korak pritožba direktorju knjižnice, končno pa se lahko pritožijo še na svet knjižnice. Obvestilo oziroma obrazložitev je knjižnica dolžna posredovati v primernem in najkrajšem možnem času.

25. člen

Člani knjižnice morajo biti opozorjeni na določbe tega Pravilnika ob vpisu v knjižnico. Izvod Pravilnika se hrani v prostorih knjižnice (izposoja in informacije), ki ga dobijo člani in uporabniki kadarkoli na vpogled.

26. člen

Jezik poslovanja je slovenščina.

27. člen

Pravilnik Kosovelove knjižnice Sežana se uporablja od dne, ko svet sprejme pravilnik.

V Sežani, dne 17. 12. 2003

Predsednik sveta:
Iztok Bandelj, l. r.