Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU

 

Kosovelova knjižnica Sežana 

Mirka Pirca 1 6210 Sežana
Matična številka 5052327000
Davčna številka 59442964
Šifra dejavnosti 91.011
Št. računa SI56 0110 0600 8334 263, Banka Slovenije
Telefon 05 731 00 34
Telefaks 05 731 00 32

Ustanovitelji: Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen
Datum ustanovitve: 12. 3. 2004
Zavezanec za DDV: NE
Davčni urad DU Koper

Dejavnost:  knjižnična dejavnost

Vodstvo:  direktor mag. Marko Matičetov

Organi knjižnice

Svet zavoda

Svet knjižnice od 2. februarja 2021 deluje v sestavi:
Ivica Podgoršek, predstavnica Občine Sežana, predsednica
Mateja Grmek – Predstavnica Občin Komen in Divača, podpredsednica
Tina Turk – predstavnica bralcev v občini Sežana
Manca Švara – predstavnica bralcev v občini Hrpelje – Kozina
Mojca Kos – predstavnica zaposlenih
Maja Živec – predstavnica zaposlenih

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1),

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),

Zakon o zavodih (ZZ),

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

– Zakon o javnih financah (UL RS 79/1999 in spremembe)

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004 in spremembe)

– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v javnem sektorju (UL RS 56/2002 in spremembe),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),

– Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),

– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),

Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004),

– Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000,
2001, 2008, 2009, 2010),

– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03, 74/17),

– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),

– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),
– Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),
– Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),
– Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (UL RS 9/2009 in
spremembe)
– Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

Drugi dokumenti:
– Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju
slovenskega knjižničarstva (2004),
– Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim
kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko
pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),
– Ustava Republike Slovenije (1991),
– Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),
– Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
– Strateški načrt Kosovelove knjižnice 2020–2025
– Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja

Pravilnik o brezplačni medknjižnični izposoji med knjižnicami Obalno-kraškega območja (2023)

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

Viri za sestavo poročila o poslovanju Kosovelove knjižnice Sežana
Pri sestavi poročila so bili uporabljeni podatki iz:
– statistik, pridobljenih iz sistema Cobiss (uporabniki, št. enot, načinu, vrstah in oblikah
pridobljenega gradiva)
– statistik o ostalih dejavnostih, ki jih knjižnica izvaja v skladu s 16. členom Zakona o
knjižničarstvu
– Strateškega načrta Kosovelove knjižnice Sežana 2021–2026
– Programa dela Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2021

Javni zavod Kosovelova Knjižnica Sežana
Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od
20.000 do 30.000 prebivalcev).
Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj – Kozine in Komna
za 26.6421 prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin,
preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v
lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi
knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. Člani knjižnice si iz tujine
lahko izposojajo tudi elektronsko gradivo (e-knjige, e-revije), gradivo po si lahko izposodijo
tudi z medknjižnično izposojo.
Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen 30. aprila 1948 v Sežani kot občinska
ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na
Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove
knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice
(NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na
izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite
knjižnice.

Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:
a) krajevne knjižnice:
– Knjižnica Divača
– Knjižnica Kozina
– Knjižnica Komen
b) premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče in Parku Škocjanske jame

c) Kosovelova domačija

d) Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama
Divača in Hrpelje – Kozina ter Lavričeve knjižnice Ajdovščina po pogodbi z občino Komen
(Lisjaki, Kodreti)