Letni načrt nakupa gradiva za leto 2020

1 Področje delovanja

Kosovelova knjižnica Sežana je osrednja splošna knjižnica III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev gravitacijskega območja), ki izvaja javno službo na področju kulture.

Poleg knjižnice v Sežani izvaja knjižnično dejavnost tudi v enotah v Divači, Komnu in na Kozini. Povezuje s z Osrednjo območno knjižnico Srečka Vilharja Koper in Lavričevo knjižnico Ajdovščina.

Pri svojem delovanju sledi načelu dostopnosti gradiva in informacij za vsakogar. Prizadeva si  zmanjševati socialne razlike in svoje dejavnosti namenja različnim interesom uporabnikov vseh štirih občin.

Knjižnično dejavnost obpravlja za 25.583 prebivalcev štirih občin ustanoviteljic, veliko članov ima pa tudi iz drugih občin in iz zamejstva.

Ker knjižnica nima lastnega bibliobusa, potrebe po knjigah na nekaterih področjih občin Hrpelje-Kozina (10 postajališč, in sicer: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Rodik, Rožice, Slivje in Velike Loče) in Divača (6 postajališč, in sicer: Barka, Dolnje Vreme, Famlje, Skupnost Srečanje, Škoflje in Vremski Britof)  izvaja pogodbeno (neposredno z občinami) Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, na področju Komna (vasi Kodreti in Lisjaki) pa bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

 

 

2 Poslanstvo

 

Kosovelova knjižnica Sežana zadovoljuje kulturne, informacijske, izobraževalne, komunikacijske in socialne potrebe uporabnikov ter s tem omogoča njihov osebnostni razvoj ne glede na njihove finančne, intelektualne in druge zmožnosti. Omogoča enake možnosti za dostop do gradiva različnim kategorijam prebivalstva. Posebna pozornost je namenjena razvoju bralne kulture in s tem promocije kakovostnega knjižnega gradiva in knjižnice.

Izvajamo tudi aktivnosti, namenjene vseživljenjskemu učenju.

Glede na to oblikujemo kakovostno knjižnično zbirko, ki jo neprestano dopolnjujemo z novostmi na tržišču, hkrati ohranjamo aktualnost s kontinuiranim odpisom gradiva. Pri tem se odzivamo na potrebe okolja. Posebno pozornost posvečamo oblikovanju domoznanske zbirke: z zbiranjem, hranjenjem in obdelovanjem posebnih zbirk prispevamo k ohranjanju kulturne dediščine.  Pri tem sodelujemo tudi z našimi uporabniki – zbrano gradivo obdelujemo ter s tem krepimo kulturno identiteto ter s svojimi prispevki sooblikujemo digitalne zbirke, kot so Kamra, dLib in Primorci.si. V letu 2020 načrtujemo nadaljevanje digitalizacije domoznanskega gradiva in objavo na spletnih portalih ter predstavitve javnosti (razglednice, video- in avdiovizualno gradivo, diapozitivi).

Uporabnikom ponujamo različne možnosti preživljanja prostega časa v knjižnici – kot prostor za druženje – pa tudi kot prostor za vseživljenjsko učenje – z organizacijo številnih dejavnosti in prireditev (študijski krožki, delavnice, predavanja, izobraževanja, literarni večeri …), posebno pozornost namenjamo mladim s projekti, kot so pravljično-ustvarjalne urice, Bralni palček, Beremo s tačkami, Bodi kul, beri ful, Počitalnice, Mladi in umetnost, Poletna avanturica.

Posebno pozornost namenjamo tudi odraslim s posebnimi potrebami. Dejavnosti, s katerimi spodbujamo branje in ustvarjanje, kot sta Magajnova bralna značka, Svobodne duše, smo nadgradili z zbirko gradiva za uporabnike z bralnimi težavami, ki smo jo imenovali Nekaj posebnega.

Sodelujemo tudi s kulturnimi, izobraževalnimi in socialnimi ustanovami v svojem okolju, krajevnimi skupnostmi v občinah soustanoviteljicah, v širšem okolju pa z različnimi knjižnicami (Knjižnica Srečka Vilharja Koper – Beremo z Rovko Črkolovko), Društvom slovenskih pisateljev (Predvečer festivala Vilenica, Povabimo besedo), založbo Miš (Bralnice pod slamnikom), Centrom za slovensko književnost (prevajalske delavnice). V prihodnjih letih bomo delo nadgradili s tematskimi brošurami in knjigami

 

3 Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva

Pri oblikovanju nakupa knjižničnega gradiva za izgradnjo naše knjižnične zbirke upoštevamo zakonske podlage in priporočila kot tudi potrebe in značilnosti okolja.

Nabavljali bomo strokovno gradivo tako s področja naravoslovja kot tudi družboslovja (Višja šola za oblikovanje materialov in fotografijo, srednja aranžerska šola, srednja ekonomska šola, gimnazija, gostinska šola, hotelirstvo, srednja vzgojiteljska šola, osnovne šole), jezikoslovja (turizem – tuji jeziki), alternativne medicine, kmetijstva ter vinogradništva, osrednjih panog, ki sooblikujejo področje Krasa.  

Poleg strokovnega gradiva, ki bo podpiralo potrebe naših uporabnikov, knjižnica načrtuje tudi nakup splošnega strokovnega in poljudnega gradiva za vse generacije uporabnikov, ki bo podpiralo vseživljenjsko učenje, spodbujalo ustvarjalnost in vedoželjnost. Poskrbeli bomo, da bo v zbirko vključeno vsaj 95 % gradiva, ki je izšlo v letu 2019 oziroma 2020.

Pri izbiri leposlovja bomo dajali prednost kakovostnim literarnim delom, zlasti skrbno bomo dopolnjevali knjižnično zbirko za mlade bralce, za katere bomo izbirali kakovostna literarna dela z estetskimi ilustracijami, ki bodo v bralcih razvijale besedni zaklad in čut za lepoto. Glede na potrebe okolja bomo nabavljali tudi leposlovje v tujem jeziku

Novosti založb in ponudbo na trgu tako knjižnega kot neknjižnega gradiva spremljamo preko objav v medijih, založniških katalogov, spletnih knjigarn in spletnih objav kot tudi oglednih izvodov dobaviteljev in založnikov, obvestil založnikov in avtorjev po klasični in elektronski pošti ter z obiski knjižnih sejmov.

Pri odločanju za nakup upoštevamo naslednje kriterije: uveljavljenost in aktualnost avtorja in tem oziroma založb; stil pisanja in način predstavitve vsebine; estetsko in literarno vrednost; interes in potrebe uporabnikov in okolja; pokritost tematskega področja z obstoječo literaturo; relevantnost in ažurnost informacij; tehnične in fizične lastnosti izdaje (način vezave) in ceno.

Kupujemo: knjige in brošure; časnike in časopise; CD, DVD in CD ROME, elektronske izdaje knjig in e-zbirke, zemljevide in notno gradivo ter multimedijske komplete. Pri nakupu gradiva bomo sledili predpisanemu razmerju med strokovnim in leposlovnim gradivom (60 % strokovnega in poljudnega gradiva oz. 40 % leposlovnega gradiva.)

Pri nakupu filmov dajemo velik poudarek slovenskim filmom ter evropski produkciji ter produkciji držav bivše Jugoslavije. Če je le mogoče, v našo zbirko vključujemo nominirane in nagrajene filme. Pri oblikovanju zbirke skrbimo za žanrsko pestrost.

Pri izboru glasbe za otroke in odrasle upoštevamo estetsko vrednost, uveljavljenost in aktualnost avtorja ter potrebe uporabnikov okolja.

Domoznansko zbirko smotrno dopolnjujemo z gradivom na različnih nosilcih.

Zaradi velikih potreb okolja posebno pozornost namenjamo nabavi časopisov in revij. Za osrednjo knjižnico načrtujemo 195 naslovov, za vsako krajevno knjižnico pa po 25 naslovov.

 

 

4 Upoštevanje značilnih in posebnih potreb okolja (informacijske, izobraževalne in kulturne potrebe)

 

V Kosovelovi knjižnici Sežana zagotavljamo dostop do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na področju, ki ga pokrivamo. Imamo štiri enote, Občine Hrpelje-Kozina, Občina Divača in Občina Komen  pa omogočajo knjižnično dejavnost tudi z bibliobusom – 19 postajališč (7 + 10 + 2). Pogodbo za izvajanje te dejavnosti imajo z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Lavričevo knjižnico Ajdovščina.

Za zadovoljevanje informacijskih potreb občanov bomo nabavljali splošno informativno periodiko v slovenskem jeziku, gradivo z informacijami javnega značaja, gradivo z informacijami, ki ljudem pomagajo pri organizaciji njihovega vsakdanjega življenja in podpirajo njihovo udeležbo v demokratičnih procesih. Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb bomo nabavljali gradivo različnih strok in znanstvenih disciplin na različnih stopnjah zahtevnosti ter na različnih medijih. Poskrbeli bomo za poučno gradivo, namenjeno mladim uporabnikom različnih starostnih stopenj, od tistega, ki podpira šolske in obšolske obveznosti kot tistega, ki je namenjeno širjenju obzorja in vedoželjnosti. Zbirko bomo dopolnjevali tudi z gradivom, namenjenim permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev, ter gradivo, namenjeno izobraževanju v okviru prostočasnih aktivnosti in osebnih interesom, pa tudi gradivo, namenjeno za pomoč pri osebnostni rasti in razreševanju osebnostnih težav uporabnikov.

Pri nabavi gradiva bomo upoštevali tudi zadovoljevanje raziskovalnih potreb, pri čemer bomo posebno pozornost posvečali spoznavanju, proučevanju in raziskovanju zgodovinske, kulture in sedanjosti lokalnega okolja ter s skrbnim zbiranjem vseh vrst domoznanskega gradiva, tesno bomo sodelovali z organizatorji mladinskega raziskovalnega dela na osnovni in srednješolski ravni ter na višješolski ravni, tako da bomo poskrbeli za vire raziskovanja in za zbiranje seminarskih, diplomskih, magistrskih in drugih raziskovalnih nalog.

Kulturne potrebe okolja pa bomo zadovoljevali z izgradnjo kakovostnih zbirk leposlovnega gradiva, za različne starosti, posebej bomo promovirali bogato zbirko poezije, z nabavo kakovostnih glasbenih posnetkov in filmov ter strokovne literature s področja umetnosti.

Postavljali bomo priložnostne razstave ob raznih dnevih in z različno tematiko ter tudi tako predstavljali kakovostno gradivo iz naše zbirke.

Ker s Kosovelovim domom Sežana in Ljudsko univerzo Sežana – Kosovelovo sobo sodelujemo kot partnerji v projektu Beremo in gledamo, ki je sofinanciran s strani Ameriške ambasade Ljubljana, bomo poskrbeli tudi za dopolnjevanje filmskega in leposlovnega gradiva ameriške produkcije ter morebitno oblikovanje samostojne zbirke obravnavane tematike.

Poskrbeli bomo tudi za nakup gradiva za študijske krožke, s katerimi pridobivamo nove uporabnike knjižnice.

 

5 Spodbujanje branja, bralne kulture ter informacijske in funkcionalne pismenosti

Ena od naših prednostnih nalog je tudi razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti. Sproti bomo predstavljali novosti na knjižnem trgu (razstavljeno gradivo, obveščanje o novostih na spletni strani, profilu FB, v lokalnih časopisih, pripravljali bomo razstave gradiva v javnih zavodih, npr. Kosovelovem domu) pripravljali bomo občasne razstave kakovostnega gradiva, ki ga imamo na naših knjižnih policah, a bralci ne posegajo pogosto po njem, organizirali bomo literarna srečanja, na katerih bomo predstavljali nove knjige ter tako ohranjali stike med uporabniki in pisci.

Organizirali bomo različne dogodke ter se vključevali v različne akcije in projekte (Dobreknjige.si, Noč knjige, Dan splošnih knjižnici, Ta veseli dan kulture, Rastem z e-viri, Bralni izziv)… ter organizirali vodene oglede po knjižnici

Predvsem pa bomo pozornost posvetili razvoju bralnih navad pri otrocih v predbralnem obdobju z raznimi akcijami in projekti (Bralni palček, pravljično-ustvarjalne urice. Za mladostnike bomo poskrbeli tudi med počitnicami, ko bom organizirali bralna srečanja v sklopu projektov Počitalnice ter Bodi kul, beri ful in Poletna avanturica ter med šolskim letom. Preko bralnih srečanj jih bomo spodbujali k branju in razvijanju kritičnega odnosa do literature. Otroci z bralnimi težavami bodo svoje bralne navade utrjevali in nadgrajevali v sklopu projekta Berem s tačkami. Med šolskim letom pa bomo za otroke iz šol in vrtcev v našem okolju spodbujali k branju v okviru bibliopedagoških ur ter projektov Rastem s knjigo, Bralnice pod slamnikom, Mladi in umetnost, Rovka črkolovka, bralnih kvizov, organizacijo kulturnih dni in drugih aktivnosti. Kot doslej bomo sodelovali z javnimi zavodi (Kosovelov dom, MC Podlaga, ŠC Srečka Kosovela Sežana, Ljudska univerza Sežana, Občine, Filmskim muzejem Divača, Parkom Škocjanske jame …). V teh zavodih bomo z razstavami osveščali obiskovalce o pomenu branja.

Bralce bomo usposabljali za funkcionalno pismenost, zlasti mlade bomo navajali na samostojno iskanje gradiva in uporabo računalnikov (pripravili bomo obrazce). Organizirali bomo vodene oglede in predstavitve knjižnic ter knjižničnega gradiva.

Sodelovali bomo z okoljem. Pomembne osebnosti bomo predstavljali na literarnih čajankah, ki jih bomo nadgradili z akcijo Gost priporoča v branje. Promocijo branja bomo spodbujali tudi v okviru študijskih krožkov (Zgodbarnica, Sončna ura, S knjižnim nahrbtnikom na potep, Iz knjižnice Divača v svet, Klekljanje v knjižnici, Zapojte z nami …) Pomembne osebnosti bomo vnašali v spletni portal Primorci.si. Povezali se bomo tudi s knjižnicami pobratenih občin in organizirali ‘kulturno izmenjavo’ – literarnim dogodkom gostov za javnost in izmenjavo praks med strokovnimi delavci.

Poskrbeli bomo tudi za branje skupin s posebnimi potrebami v okviru projekta Magajnova bralna značka ter literarne delavnice Svobodne duše.

Pri nabavi gradiva bomo torej podpirali vse projekte, usmerjene v promocijo branja in dvig bralne kulture.

Pri nabavi gradiva za odrasle, bomo skrbeli za ustrezen nabor leposlovnega gradiva ter strokovnega gradiva, pri čemer bomo upoštevali bralce – starostno, izobrazbeno in socialno strukturo prebivalcev, migracijske tokove v okolju, prioritete lokalnih skupnosti, dejavnosti lokalnih akterjev v okolju ter prioritete lokalnih skupnosti.

Spodbujali pa jih bomo tudi k uporabi e-virov (Biblos, WordPress …) ter izposojo e-bralnikov za gradivo s spletnega portala Biblos.

 

6 Načrtovan obseg nakupa knjižničnega gradiva

V knjižnično zbirko bomo vključevali skoraj vso slovensko produkcijo, leposlovna in strokovna dela slovenskih avtorjev, ter prevode tujih avtorjev v slovenščino tako strokovnih kot leposlovnih del. Ustrezen delež gradiva, zlasti italijanskega in angleškega, bo tudi v tujih jezikih. Pozorni bomo na publikacije, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo.

Proaktivno se bomo odzivali na potrebe lokalnega okolja. Pri tem bomo poleg razpoložljive knjižne produkcije, upoštevali tudi predloge uporabnikov in njihove potrebe. V letu 2020 načrtujemo nakup 4.038 enot knjižničnega gradiva.

 

Organizacijska enota

Število prebivalcev

Število enot knjižničnega gradiva

Delež MK od celotnega nakupa

Odprtost /

ur na teden[1]

zaloga

načrtovan nakup

Kosovelova knjižnica Sežana

13.425

111.825

2.238

55

60

Knjižnica Komen

3.534

25.570

550

14

21

Knjižnica Divača

4.157

25.382

650

16

21

Knjižnica Kozina

4.467

21.232

600

15

21

 

Gradivo, ki izgublja aktualnost, odpisujemo. V skladu z navodili, ki jih je sprejel NUK, odpisujemo tudi poškodovano, uničeno in dotrajano gradivo. Odpisano gradivo, za katerega menimo, da lahko koristi drugim, ponudimo najprej NUK, osrednjim knjižnicam nato pa še drugim knjižnicam, fakultetam, društvom, šolam …

Veliko gradiva dobimo tudi v dar. Ker ga ne moremo vključiti v zbirko, ga podarjamo uporabnikom na policah ob vhodu v knjižnico.

 

7 Zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti

Pri nakupu knjižničnega gradiva bomo upoštevali priporočila stroke, zlasti Standarde za splošne knjižnice. Zajeli bomo vsa vsebinska oziroma tematska področja v vseh enotah knjižnic in jih uskladili s potrebami okolja, čeprav so potrebe uporabnikov največkrat usmerjene v leposlovje – najnovejše naslove

Načrtujemo nakup 4.038 enot knjižničnega gradiva skupaj, od tega 3.633 enot knjižnega gradiva ter 405 enot neknjižnega gradiva. Pri tem bomo sledili strokovnim priporočilom o razmerju naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom (60 % : 40 %) ter gradivom za otroke in odrasle (30 % : 70 %). Tako kot doslej bomo pozorni tudi pri nabavi kakovostnega gradiva za mlade bralce.

AV zbirko bomo dopolnjevali s filmskimi, glasbenimi in poučnimi vsebinami na različnih medijih. Dopolnjevali bomo tudi svoje posebne zbirke, zlasti domoznansko z raznovrstnim gradivom (zemljevidi, razglednice, faksimile, muzikalije, starejše dragoceno gradivo). Gradivo na starejših nosilcih bomo prenesli na novejše nosilce in s tem povečali njegov rok trajanja oziroma uporabnost.

Zaradi zmanjševanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva je najbolj zmanjšan prirast knjižničnega gradiva v krajevnih knjižnicah. Prizadevali pa si bomo, da bodo v vseh enotah knjižnične zbirke kakovostne, primanjkljaj pa bomo, kot doslej, reševali z medoddelčno in medknjižnično izposojo. Knjižnica v medknjižnični izposoji sodeluje z drugimi knjižnicami, bralci imajo brezplačen dostop do storitev s knjižnicami na območju Obalno-kraške regije.

Dostop do vzajemnega kataloga imajo vse enote knjižnice.

V vseh enotah si bomo prizadevali z različnimi akcijami in s smotrnim nakupom po povečanju števila novih članov.

 

8 Načrtovano razmerje nakupa gradiva glede na zvrst in namen

Pri sestavi knjižnične zbirke Kosovelove knjižnice Sežana sledimo strokovnim priporočilom. Kljub temu pričakujemo določena odstopanja, do katerih bo prišlo zaradi nepredvidenega odpisa gradiva, morebitnih donacij in sponzoriranja gradiva, morebitno spremembo v načrtovanem razmerju med vrstami in namembnostjo gradiva pa bo povzročila ponudba na tržišču.

Sicer pa skušamo vzdrževati razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom ter med gradivom za odrasle in gradivom za mladino.

Pri izboru leposlovja upoštevam uveljavljenost in aktualnost avtorja ali teme, stil pisanja, estetsko in literarno vrednost ter interes in potrebe uporabnikov in okolja.

Pri izboru strokovnega in poljudnega gradiva pa upoštevamo pokritost nekega področja z obstoječo literaturo, aktualnost teme ali avtorja, relevantnost informacij, način predstavitve vsebine ter interes in potrebe uporabnikov okolja kot tudi tehnične in fizične lastnosti izdaje.

   

Priporočeno

Stroka 60 %

Leposlovje 40 %

Skupaj 100 %

Načrtovano

60

40

100

 

Priporočeno

Mladina 25-30 %

Odrasli 70-75 %

Skupaj 100 %

Načrtovano

30

70

100

 

9 Dostop do e-gradiva

V letu 2020 bomo, tako kot ostale splošne knjižnice, članom omogočili izposojo e-knjig v slovenščini od doma.

Želimo si, da bi Biblos, s katerim imamo pogodbo za izposojo e-knjig, izboljšal dostopnost do e-knjig. Kljub temu, da vsaka knjižnica namenja dokaj visoka sredstva za ta portal, imajo naši bralci težave pri dostopanju do knjižnega gradiva v taki obliki.

V prihodnjem letu bomo še vedno naročali e-gradivo iz osnovnega paketa, pri čemer bomo dali prednost gradivu za domače branje, s čimer bomo spodbujali zlasti mlade bralce k članstvu knjižnice.

Načrtujemo 260 licenc e-knjig servisa Biblos. Za branje ponujamo tudi dva e-bralnika za izposojo.

Bralcem omogočamo tudi dostop do e-knjig na Ebsco, eBook Public Library Collection Books in e-periodiko na portalu Press Reader

 

10 Zbirke

V knjižnici namenjamo posebno pozornost domoznanski zbirki. Hranimo kar nekaj dragocenosti: Trubarjevo pesmarico, Slavo vojvodine Kranjske, prve izdaje del slovenskega realizma in slovenske moderne – t. i. Villanijeva zbirka, izdaje do leta 1945 v Študijski sobi, zbirko izdaj Kosovelovih pesmi in knjig o Kosovelu …

Hranimo bogato zbirko razglednic, uspeli smo digitalizirati plakate, imamo pa tudi veliko zapisov na različnih medijih, ki jih bomo v prihodnjih letih prenesli na sodobnejše nosilce.

Na Kosovelovi domačiji imamo bogato zbirko notnega gradiva, ki čaka na obdelavo, medtem ko smo pisma družine Kosovelovih podarili NUK, saj si želimo, da bi bila zbirka na enem mestu in primerno hranjena.

Zbirko Nekaj posebnega, za osebe z motnjami v branju, pa redno dopolnjujemo z gradivom, ki sicer izhaja zelo redko.

Zbirko v knjižnici v Divači smo obogatili z Dolenčevo zbirko. Družina zgodovinarja Ervin Dolenca nam je namreč podarila del njegove zapuščine.

V knjižnici v Komnu pa skrbimo za Rožančevo zbirko, zato vsako leto gostimo nominirance za Rožančevo nagrado ter na ta način skrbimo za ohranjanje pisateljevega spomina.

 

11 Dostopnost do informacij o gradivu

Dostop do informacij, katero gradivo ponuja knjižnica, zagotavljamo preko sodelovanja v vzajemni bazi COBISS/OPAC. Kupljeno gradivo sproti vnašamo v vzajemni katalog, da je informacija o njem čim prej na voljo našim uporabnikom.

Naši uporabniki pa imajo informacije o gradivu na voljo še na naši spletni strani ter na profilu facebook.

Novosti so predstavljene v knjižnici ter v lokalnih časopisih.

 

12 Objava

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Kosovelove knjižnice Sežana e objavljen na spletni strani knjižnice v zavihku Informacije javnega značaja.

 

Sežana, 19. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI