Letni načrt nakupa gradiva za leto 2018

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA ZA LETO 2018

1 Uvod

Kosovelova knjižnica Sežana je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 25.083 prebivalcev (na dan 1. 1. 2017) štirih občin: Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina. Na področju Občin Divača in Hrpelje-Kozina je dostop do knjižničnega gradiva omogočen z bibliobusom Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, dva zaselka v Občini Komen pa oskrbuje bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

2 Cilji, ki jih želimo doseči z načrtovanim nakupom knjižničnega gradiva

– spodbujanje bralne kulture z nakupom kakovostnega in aktualnega knjižničnega gradiva za mlade in odrasle;

– omogočanje enake možnosti za dostop do gradiva različnim kategorijam prebivalstva;

– primerno gradivo ponuditi tudi skupinam prebivalcev s posebnimi potrebami (otroci, mladi, slepi in slabovidni, invalidi, ostareli, brezposelni …);

– širjenje znanja, informacij, izobrazbe, kulture; spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti

– dostop do podatkovnih baz oz. elektronskih virov;

– dostop do gradiva in elektronskih publikacij po principu prostega dostopa do gradiv v svojih enotah;

– sooblikovanje pozitivnega kulturnega, izobraževalnega in socialnega okolja v lokalni skupnosti;

– spodbujanje vseživljenjskega učenja;

– oblikovanje domoznanske zbirke: z zbiranjem, hranjenjem in obdelovanjem posebnih zbirk;

– sooblikovane digitalnih zbirk, kot so Kamra, dLib in Primorci.si;

– omogočanje različnih možnosti preživljanja prostega časa v knjižnici (druženje, učenje …);

– organizacija številnih dejavnosti in prireditev (študijski krožki, delavnice, predavanja, izobraževanja, literarni večeri …),

– spodbujanje branja med mladimi s projekti, kot so Bralni klub za mlade, Beremo s tačkami, Mladi in umetnost …).

– sodelovanje s kulturnimi, izobraževalnimi in socialnimi ustanovami v svojem okolju, v širšem okolju pa z različnimi knjižnicami (z NŠK Trst že več let skupaj organiziramo zaključno prireditev akcije Primorci Beremo), Društvom slovenskih pisateljev (Predvečer festivala Vilenica, Povabimo besedo), založbo Miš (Bralnice pod slamnikom), Centrom za slovensko književnost (prevajalske delavnice);

– zagotavljati publikacije vsaj 50-ih slovenskih založb.

3 Vsebinski kriteriji, ki jih upoštevamo pri nakupu knjižničnega gradiva

Pri oblikovanju nakupa knjižničnega gradiva za izgradnjo naše knjižnične zbirke upoštevamo zakonske podlage in priporočila kot tudi potrebe in značilnosti okolja. Nakup gradiva bo še vedno sledil predpisanemu razmerju med strokovnim in leposlovnim gradivom (60 % oz. 40 %). Nabavljali bomo strokovno gradivo tako s področja naravoslovja kot tudi družboslovja (Višja šola za oblikovanje materialov in fotografijo, srednja aranžerska šola, srednja ekonomska šola, gimnazija, gostinska šola, hotelirstvo, srednja vzgojiteljska šola, osnovne šole), jezikoslovju (turizem – tuji jeziki), alternativni medicini, kmetijstvu ter vinogradništvu.

Poleg strokovnega gradiva, ki bo podpiralo potrebe naših uporabnikov, knjižnica načrtuje tudi nakup splošnega strokovnega in poljudnega gradiva za vse generacije uporabnikov, ki bo podpiralo vseživljenjsko učenje, spodbujalo ustvarjalnost in vedoželjnost. Poskrbeli bomo, da bo v zbirko vključeno vsaj 95 % gradiva, ki je izšlo v letu 2017 oziroma 2016.

Načrtujemo nakup 210 naslovov informativnega periodičnega tiska v matični knjižnici ter 25 naslovov informativnega periodičnega gradiva na organizacijsko enoto.

Poskrbeli bomo tudi za dostopnost informacij javnega značaja o dogajanju v lokalnih skupnosti vseh štirih občin.

Načrtujemo nakup kakovostnega izvirnega slovenskega in prevodnega leposlovja za odrasle in mladino. Glede na potrebe okolja bomo nabavljali tudi leposlovje v tujem jeziku. Dodatno gradivo bomo nabavljali za razne akcije, kot je Primorci beremo. Za najmlajše uporabnike bomo izbirali kakovostna literarna dela z estetskimi ilustracijami, ki bodo v bralcih razvijala besedni zaklad in čut za lepoto. Osveščanje kakovostnega branja za naše mlade bralce bomo izvajali preko akcij Bralni palček, Bralnice pod slamnikom, Povabimo besedo, z urami pravljic, rednimi bibliopedagoškimi dejavnostmi in gostovanji priznanih slovenskih mladinskih avtorjev. Pridobivali bomo tudi domoznansko gradivo vseh vrst.

Poskrbeli bomo tudi za dopolnjevanje zbirke z neknjižnim gradivom (10 %). Kriterijem in potrebam okolja bomo zadostili z gradivom, ki je v podporo informacijskemu opismenjevanju in spodbujanju uporabe elektronskih gradiv. Prizadevali si bomo za nakup filmov na DVD, po katerem je še vedno veliko povpraševanje, ter za nakup e-knjig. Tako kot doslej bomo našim članom nudili dostop do zakupljenih podatkovnih zbirk.

4 Značilnosti in potrebe okolja

Pri naši dejavnosti sledimo potrebam okolja.

4.1 Informacijske potrebe okolja:

Kot doslej bomo te potrebe zadovoljevali z nakupom slovenskega periodičnega tiska kot tudi z dostopom do elektronskih izdaj časopisov, z gradivom lokalnih skupnosti in državnimi informativnimi publikacijami javnega značaja.

Okolje potrebuje tudi zbirke gradiva v tujih jezikih, zlasti v italijanskem in angleškem jeziku. Veliko tovrstnega gradiva dobimo tudi kot dar naših uporabnikov.

4.2 Izobraževalne potrebe okolja:

V občini so številne izobraževalne, kulturne, športne ustanove, ki narekujejo družabno življenje občanov. V Občini, ki je usmerjena v izobraževanje, industrijo, turizem in kmetijstvo, živi tudi veliko priseljencev. Turizem in kmetijstvo sta tudi glavni dejavnosti Občine Komen s 3.523 prebivalci in Občine Divača s 4.000 prebivalci. Slednjo zaznamujejo tudi prometno vozlišče (železnica), priseljevanje mladih družin in dnevne migracije prebivalstva. Dnevne migracije, kmetijstvo (zlasti sadjarstvo), rast industrije ter priseljevanje mladih družin pa so tudi značilnosti Občine Hrpelje-Kozina s 4.371 prebivalci. Vse te značilnosti se odražajo tudi v strukturi uporabnikov knjižnice in njihovih potrebah, ki jih knjižnica upošteva pri nakupu knjižničnega gradiva.

4.3 Kulturne potrebe okolja:

Načrtno dopolnjujemo tudi domoznansko zbirko, bodisi v tiskani bodisi v elektronski obliki. Skrbimo pa tudi za digitalizacijo starejšega gradiva. Skrbimo tudi za odkrivanje lokalne zgodovine. V ta namen organiziramo različne domoznanske razstave, pri čemer se povezujemo s posamezniki in javnimi zavodi (npr. Goriški muzej, Muzej Tabor Lokev …), gradivo objavljamo na domoznanskem portalu Kamra, Primorci.si.

5 Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti

Ena od naših prednostnih nalog bo razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti z ustrezno nabavno politiko in drugimi dejavnostmi s katerimi spodbujamo branje kakovostne literature:

– sproti bomo predstavljali novosti na knjižnem trgu (razstavljeno gradivo, obveščanje o novostih na spletni strani, profilu facebook, v lokalnih časopisih, razstave gradiva v javnih zavodih, npr. Kosovelovem domu);

– pripravljali bomo občasne razstave kakovostnega gradiva, ki ga imamo na naših knjižnih policah, a bralci ne posegajo pogosto po njem;

– organizirali bomo literarna srečanja, na katerih bomo predstavljali nove knjige ter tako ohranjali stike med uporabniki in pisci;

– organizirali bomo različne dogodke ter se vključevali v različne akcije in projekte (Primorci beremo, Dobreknjige.si, Ta veseli dan kulture, Dan slovenskih splošnih knjižnic, Rastem z e-viri, Poletna avantura);

– poskrbeli bomo, da bo knjižnica prostor za druženje in kakovostno preživljanje prostega časa;

– otroke bomo spodbujali k branju preko ur pravljic, delavnic za otroke, obiskov skupin iz vrtca in šol, projektov; načrtujemo tudi ure pravljic v angleščini.

– sodelovali bomo z javnimi zavodi (Kosovelov dom, MC Podlaga, ŠC Srečka Kosovela Sežana, Ljudska univerza Sežana, Občine, Filmskim muzejem Divača, Parkom Škocjanske jame, Goriškim muzejem …)

– bralce bomo usposabljali za funkcionalno pismenost: navajali jih bomo na samostojno iskanje gradiva in uporabo računalnikov (pripravili bomo obrazce) ter organizirali vodene oglede in predstavitve knjižnic ter knjižničnega gradiva.

– sodelovali bomo z okoljem: pomembne osebnosti bomo predstavljali na literarnih čajankah, ki jih bomo nadgradili z akcijo Gost priporoča v branje. Promocijo branja bomo spodbujali tudi v okviru študijskih krožkov (Zgodbarnica, Sončna ura, S knjižnim nahrbtnikom na potep, Iz knjižnice Divača v svet, Petlje, zanke in šivanke, Zapojte z nami …)

– poskrbeli bomo tudi za branje skupin s posebnimi potrebami v okviru projekta Magajnova bralna značka ter literarne delavnice Svobodne duše.

6 Stanje in pričakovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva

Načrtovan nakup gradiva v Kosovelovi knjižnici Sežana:

organizacijska enota

število prebivalcev

število enot knjižničnega gradiva

delež nakupa

odprtost /

ur na teden

zaloga

načrtovan nakup

Sežana

13.236

121.549

1.965

47,5

60

Divača

4.000

23.625

792

19,0

28

Hrpelje-Kozina

4.371

18.737

992

24,0

28

Komen

3.523

23.524

146

9,5

20

Načrtovan nakup gradiva iz sredstev občin:

občine

število prebivalcev

višina sredstev

število enot gradiva, kupljenih iz sredstev občin

Sežana

13.236

10.000

500

Divača

4.000

4.000

200

Hrpelje-Kozina

4.371

5.000

250

Komen

3.523

2.000

100

Za nakup načrtujemo 87.300 evrov sredstev, od tega naj bi Ministrstvo za kulturo prispevalo 36,65 % sredstev, občine ustanoviteljice 24 %, iz lastnih sredstev pa naj bi bilo na voljo 36 % sredstev.

Glede na pričakovana sredstva, če bomo dobili načrtovana sredstva in če povprečna cena na enoto knjižničnega gradiva ne bo višja od načrtovane, bo knjižnica lahko kupila 4.140 enot knjižničnega gradiva oz. 176,4 enote na 1000 prebivalcev. Obseg načrtovanega nakupa ne ustreza niti Pravilniku (200 enot na 1000 prebivalcev) niti Standardom (250 enot na 1000 prebivalcev).

7 Zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti

Pri nakupu knjižničnega gradiva bomo upoštevali priporočila stroke, zlasti Standarde za splošne knjižnice. Zajeli bomo vsa vsebinska oziroma tematska področja v vseh enotah knjižnic in jih uskladili s potrebami okolja, čeprav so potrebe uporabnikov največkrat usmerjene v leposlovje – najnovejše naslove.

Na osnovi pričakovanih sredstev načrtujemo nakup 4.140 enot knjižničnega gradiva skupaj, od tega 3.720 enot knjižnega gradiva. Pri tem bomo sledili strokovnim priporočilom o razmerju naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom (60 % : 40 %) ter gradivom za otroke in odrasle (30 % : 70 %). Tako kot doslej bomo pozorni tudi pri nabavi kakovostnega gradiva za mlade bralce.

AV zbirko bomo dopolnjevali s filmskimi, glasbenimi in poučnimi vsebinami na različnih medijih. Dopolnjevali bomo tudi svoje posebne zbirke, zlasti domoznansko z raznovrstnim gradivom (zemljevidi, razglednice, faksimile, muzikalije, starejše dragoceno gradivo).

Zaradi zmanjševanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva je najbolj zmanjšan prirast knjižničnega gradiva v krajevnih knjižnicah. Prizadevali pa si bomo, da bodo v vseh enotah knjižnične zbirke kakovostne, primanjkljaj pa bomo, kot doslej, reševali z medoddelčno in medknjižnično izposojo. Knjižnica v medknjižnični izposoji sodeluje z drugimi knjižnicami, bralci imajo brezplačen dostop do storitev s knjižnicami na območju Obalno-kraške regije.

Dostop do vzajemnega kataloga imajo vse enote knjižnice.

V vseh enotah si bomo prizadevali z različnimi akcijami in s smotrnim nakupom po povečanju števila novih članov.

priporočeno

stroka 60%

leposlovje 40%

skupaj 100%

Načrtovano

60 %

40 %

100 %

Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na zvrst

priporočeno

mladina 25-30%

odrasli 70-75%

skupaj 100%

Načrtovano

29 %

71 %

100 %

Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na namen

Tudi v letu 2018 bomo članom omogočili izposojo e-knjig v slovenščini od doma.

E-gradivo bomo naročali iz osnovnega paketa na portalu Biblos. Prednost bomo dali gradivu za domače branje, s čimer bomo spodbujali zlasti mlade bralce k in uporabi knjižnice.

Iz sredstev območnosti bomo nudili tudi dostop do e-knjig na portalih Ebsco eBook Public Library Collection Books in e-periodiko na portalu Press Reader.

8 Zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski enoti in vsaj 50-ih slovenskih založb, kakovost in aktualnost naslovov

Za vsako našo organizacijsko enoto bomo nabavili vsaj 15 % naslovov publikacij v javnem interesu, torej sofinanciranih s strani Ministrstva za kulturo oziroma Javne agencije za knjigo RS. Pri nabavi bomo skušali poiskati najugodnejše ponudbe in ponudnike med vsaj 50 slovenskimi založbami ter se dogovorili za čim ugodnejše rabate. Skrbeli bomo za čim širši izbor gradiva ter še naprej nabavljali tako, da bomo kupovali čim več naslovov, obenem pa čim manj enakih naslovov gradiva. Sledili bomo morebitnim razpisom za projekte, povezane z nabavo gradiva, zbirko pa dopolnjevali in obnavljali s podarjenim ali/in doniranim gradivom.

9 Povezovanje z drugimi knjižnicami in ustanovami za izboljšanje knjižničnega sistema

Knjižnica bo sodelovala z drugimi slovenskimi knjižnicami – znotraj primorskih splošnih knjižnic Obalno-kraške regije z brezplačno medknjižnično izposojo, z ostalimi splošnimi in specialnimi knjižnicami pa z medknjižnično izposojo z obračunavanjem stroškov.

Kot doslej bo sodelovala v sistemu vzajemne katalogizacije in v drugih oblikah dela za promocijo knjižničarstva in svoje knjižnične zbirke. K temu bo prispevalo tudi sodelovanje v različnih akcijah, ki jih organizirajo knjižničarske sekcije.

Organizirala in sodelovala bo tudi v raznih dogodkih, akcijah in projektih v svojem okolju. Povezovala se bo tudi z mediji. Da bo v svojem okolju čim bolj prepoznavna, bo skušala slediti tudi spremembam na ravni življenja in stroke. Le če se bo prilagajala spremembam, bo lahko privabila uporabnike in s tem vplivala na dvig bralne in splošne kulture. Redno bo pripravljala razstave knjižničnega gradiva ter o zanimivih knjigah poročala na spletni strani, knjižničnih portalih, na prireditvah … spodbujala bo branje med uporabniki vseh generacij in skupin, skrbela bo za vseživljenjsko učenje.

Sežana, 6. 11. 2017

mag. Magdalena Svetina Terčon,

direktorica

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI