Poročilo za leto 2020

 

ODGOVORNA OSEBA: mag. Magdalena Svetina Terčon

Sežana, februar 2021

POROČILO ZA LETO 2020

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU… 4

1.1 Organi knjižnice… 4

2  SPLOŠNI DEL… 5

2.1 Organizacija knjižnične dejavnosti … 5

2.3 Javni zavod Kosovelova Knjižnica Sežana… 6

3 POSLOVNO POROČILO… 7

3.1 Knjižnične storitve… 7

3.2 Cilji … 8

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO… 9

5 STORITVE… 9

6 ZAPOSLENI… 10

6.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih… 10

7 ČLANI… 11

7.1 Vpisani člani … 11

7.2 Aktivni člani … 12

7.3 Skupno število aktivnih članov (šteti samo enkrat) … 12

7.4 Brisanje neaktivnih članov … 12

7.5 Obiski članov po enotah … 13

7.6 Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva …14

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA … 14

8.1 Stanje knjižnične zbirke … 14

8.2 Prirast gradiva po UDK … 15

9 NABAVA GRADIVA PO ENOTAH … 16

9.1 Knjižnično gradivo … 16

 1. 2 Neknjižno gradivo … 16

9.3 Periodični tisk … 17

 1. 4 Odpis knjižničnega gradiva … 17

11  PROSTORI IN OPREMA – INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE … 18

12 ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU … 19

13  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE … 19

14  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH … 20

14.1 Potujoča knjižnica … 21

14.2 Spletna stan … 21

14.3 Profil Facebook in Instagram … 21

15  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA … 22

15.1 Naročila v druge knjižnice za naše člane …  22

15.2 Naročila drugih knjižnic za njihove člane … 22

16 IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA … 22

17  DOMOZNANSKA DEJAVNOST … 23

17.1 Predstavitvena dejavnost … 23

17.2 Strokovna dejavnost … 23

18  PRIREDITVE V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH … 25

20 SODELOVANJE … 26

22.1 S knjižnicami … 26

22.2 Z drugimi organizacijami … 26

22.3 Projekti v okviru knjižnice … 28

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI … 29

23.1  Potopisna študijska krožka … 29

23.2  Bralni študijski krožek Sončna ura … 29

23.3  Študijski krožek Zapojte z nami … 30

23.4  Študijski krožek Zgodbarnica … 30

23 ZAKLJUČEK … 30

24 RAČUNOVODSKO POROČILO … 31

 

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU

 

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Mirka Pirca 1 6210 Sežana

 

 

Matična številka

5052327000

Davčna številka

59442964

Šifra dejavnosti

91.011

Št. računa

0110 0600 8334 263 Banka Slovenije

Telefon

05 731 00 34

Telefaks

05 731 00 32

Ustanovitelj

Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen

Datum ustanovitve

12. 3. 2004

Zavezanec za DDV

NE

Davčni urad

DU Koper

Dejavnost

knjižnična dejavnost

Vodstvo

direktor

 

 

1.1 Organi knjižnice

 

1.1.1 Svet zavoda

Svet knjižnice je od 2. februarja 2017 do 2. februarja 2021 deloval v sestavi:

Ivica Podgoršek, predstavnica Občine Sežana, predsednica

Mirjam Frankovič Franetič – Predstavnica Občin Hrpelje – Kozina in Divača, podpredsednica Tina Turk – predstavnica bralcev v občini Sežana Mojca Senegačnik – predstavnica bralcev v občini Komen

Martha Sotelo Bunjevac – predstavnica zaposlenih

Patricija Dodič – predstavnica zaposlenih

 

1.1.2 Zaposleni

Direktorica: mag. Magdalena Svetina Terčon

Računovodkinja: Ksenija Vrčkovnik

Čistilka: Maja Može

Strokovni delavci: Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac,

Marija Umek, Maja Živec, Marja Filipčič Mulič, Mojca Kos, Neža Bandel (nadom. Petre

Hlača od septembra 2020, Tanja Bratina Grmek (Martina Fiore nam. Tanje B. Grmek od

oktobra 2020 do januarja 2021).

 

 

 

2  SPLOŠNI DEL

 

2.1 Organizacija knjižnične dejavnosti

 

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo  zakonske in druge pravne podlage:

 • Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),
 • Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS 69/2006, 86/2009)
 • Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/2002 in spremembe)
 • Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002 in spremembe) – Zakon o javnih financah (UL RS 79/1999 in spremembe) – Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012, 55/2012)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF-A (UL RS 105/2012)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004 in spremembe)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v javnem sektorju (UL RS 56/2002 in spremembe),
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),
 • Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),
 • Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004),
 • Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03, 74/17),
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03), – Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),
 • Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (UL RS 9/2009 in spremembe)
 • Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

Drugi dokumenti:

 • Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),
 • Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),
 • Ustava Republike Slovenije (1991),
 • Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),
 • Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
 • Strateški načrt Kosovelove knjižnice 2020–2025
 • Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

 

 • Viri za sestavo poročila o poslovanju Kosovelove knjižnice Sežana

 

Pri sestavi poročila so bili uporabljeni podatki iz:

– statistik, pridobljenih iz sistema Cobiss (uporabniki, št. enot, načinu, vrstah in  oblikah pridobljenega gradiva)

– statistik o ostalih dejavnostih, ki jih knjižnica izvaja v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu

– Strateškega načrta Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2020

– Programa dela Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2020

 

 

2.3 Javni zavod Kosovelova Knjižnica Sežana

 

Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev). 

Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj – Kozine in Komna za 25.583[1] prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. Člani knjižnice si iz tujine lahko izposojajo tudi elektronsko gradivo (e-knjige, e-revije), gradivo po si lahko izposodijo tudi z medknjižnično izposojo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen  30. aprila 1948 v Sežani kot občinska ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice. 

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice.[2] Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:

 1. krajevne knjižnice:
  • Knjižnica Divača
  • Knjižnica Kozina
  • Knjižnica Komen
 2. premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče in Parku Škocjanske jame
 3. Kosovelova domačija
 4. Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama Divača in Hrpelje – Kozina ter Lavričeve knjižnice Ajdovščina po pogodbi z občino Komen (Lisjaki, Kodreti)

 

 

 

3 POSLOVNO POROČILO

 

3.1 Knjižnične storitve

 

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:

 • nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;
 • pridobiva in izobražuje uporabnike;
 • informacijsko opismenjuje;
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;
 • izloča gradivo;
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih; 
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
 • za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);
 • kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke;
 • sodeluje pri vseživljenjskem učenju;
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo; – prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;
 • sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss); – pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki; – lahko se povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.

 

3.2 Cilji

 

3.2.1 Kratkoročni cilji

Kratkoročni cilji so bili navedeni v programu dela za leto 2019. Med drugim je knjižnica:

– zbirala, obdelovala, hranila in posredovala knjižnično gradivo;

– zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva, tudi do elektronskih virov;

– sodelovala v medknjižnični izposoji in v projektih v okviru območnosti kot tudi širše;

– pridobivala nove uporabnike in člane ter jih izobraževala;

– zbirala, obdelovala, varovala in posredovala domoznansko gradivo;

– organizirala dejavnosti za različne starostne in interesne skupine in preko njih spodbujala bralno kulturo;

– sodelovala z drugimi javnimi zavodi v občinah soustanoviteljicah;

– pridobivala sredstva za nakup knjižničnega gradiva – pri občinah soustanoviteljicah in na razpisu Ministrstva za kulturo;

– kandidirala za nakup IKT opreme na Ministrstvu za kulturo;

– smotrno izvajala načrt investicij;

– uresničevala program izobraževanja zaposlenih …

 

3. 2. 2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji so navedeni v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje  2020–2025. Med drugim so izpostavljeni:

– prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v okolju Kosovelove knjižnice;

– obdelava in digitalizacija v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva;

– pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za digitalizacijo;

– organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, nadaljnja izposoja elektronskih knjig in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije. 

Cilji so usklajeni tudi z Letnim programom kulture občin ustanoviteljic.

 

3.2.3 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Strateškega načrta knjižnice (2020–2025) in Programa dela (2020) ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela stroka:

 • z občinami soustanoviteljicami soustvarjati strokovne, kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje informacijske, kulturne, izobraževalne in družbene kulture naših uporabnikov;
 • skrbeti za pridobivanje dodatnih znanj, stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih delavcev v skladu s finančnimi zmožnostmi in potrebami;
 • razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov;
 • zagotavljati ugodno delovno okolje;
 • motivirati osebje, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe v knjižničarstvu;
 • uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka;
 • slediti trendom v razvoju knjižnic;
 • graditi kakovostno in sodobno knjižnično zbirko, tako da sledimo razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij (e-knjige, domače in tuje baze podatkov);
 • dvigovati bralno kulturo in raven znanja naših uporabnikov;
 • nadaljevati s kakovostnimi storitvami in dejavnostmi;
 • vzdrževati članstvo in ga povečevati;
 • povečevati delež uporabnikov knjižnice;
 • obdržati ali celo povečevati raven izposoje;
 • približevati se standardu za letni prirast gradiva;
 • posodobiti ‘stari’ del knjižnice v Sežani in razširiti prostore ter urediti teraso za aktivnosti pred knjižnico;
 • razširiti prostore v Knjižnici Divača;
 • pridobiti uporabne prostore za prireditve v Knjižnici Kozina;
 • pridobiti nove prostore za Knjižnico Komen;
 • preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije;
 • sooblikovati kulturno podobo okolja, v katerem knjižnica deluje;
 • sodelovati z drugimi javnimi zavodi v našem okolju
 • slediti spremembam na področju knjižničarske dejavnosti.

 

 

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO

 

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin soustanoviteljic: Občine Sežana, ki, in Občin Komen, Divača in Hrpelje – Kozina. Vse nudijo finančna sredstva za stroške dela, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme na osnovi programa dela in finančnega načrta.

Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.  Dodatna sredstva skušamo pridobiti tudi iz naslova donacij, vendar v našem okolju še ni tovrstne osveščenosti.

Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo.

Kandidirali smo tudi za javno delo, in sicer za Občino Sežana in Občino Komen, vendar smo ga realizirali samo za tri mesece v knjižnici v Sežani zaradi epidemije koronskega virusa.

 

 

5 STORITVE

 

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje brezplačne storitve za uporabnike: 

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev.

 

6 ZAPOSLENI

 

Tudi letu 2020 je bilo v knjižnici 13 zaposlenih. od tega 10 strokovnih delavcev, direktorica, čistilka in tajnica/računovodkinja. 

V letu 2020 smo dobili na razpisu tudi enega javnega delavca, a smo ga uspeli zaradi epidemije koronskega virusa zaposliti šele v oktobru 2020.

 

6.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih

 

Strokovno izobraževanje zaposlenih je pomembno tako za osebnostno kot za strokovno rast.

V preteklem letu smo za usposabljanje planirali 4.700 EUR, porabili pa le 1.642 EUR. Večina seminarjev je bila odpovedanih ali pa so se odvijali po spletu z minimalnimi stroški ali pa so bili brezplačni.

V letu 2020 smo se udeležili desetih strokovnih izobraževanj, v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Združenja bibliotekarjev Primorske in Notranjske, Zveze splošnih knjižnic in strokovnih izobraževanj, ki jih organizira Mestna knjižnica Ljubljana. Direktorica je je udeležila dveh strokovnih srečanj. Izobraževanja Z dobro komunikacijo do dobrih odnosov in zadovoljnih uporabnikov, ki ga je izvajala mag. Marjana Žnidaršič, smo se udeležili vsi zaposleni.

Stroški za izobraževanje so znašali 1.642,00 EUR.  Nekatera od teh izobraževanj so bila plačljiva, večina pa je bila brezplačnih.

Seminar

Datum in kraj izvedbe

Število udeležencev

Delavnica priprave person za knjižnice

17. 1., Ljubljana

2

Obračun nadomestil v izrednih razmerah v i-centru

27. 3., spletno

1

Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS

30. 6.

2

Okrogla miza v Štanjelu – Bralno društvo Slovenije

30. 6., Štanjel

1

Izobraževanje direktorjev

18. 6. in 21. 9.

1

Z dobro komunikacijo do dobrih odnosov in zadovoljnih uporabnikov

10. 9. in 24. 9.

vsi

Načrtovaje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev MZK

14. 10., spletno

3

Dan dobrih praks: knjižničar knjižničarju

20. 10., spletno

1

Glass room izdaja o napačnih informacijah

20. 10., spletno

1

COBISS 3 – katalogizacija

16. 12., spletno

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ČLANI

 

7.1 Vpisani člani  

 

Ob koncu leta 2020 je bilo v knjižnico vpisanih 7.709 oziroma 30,13 % prebivalcev vseh štirih občin soustanoviteljic. V letu 2020 smo zaradi epidemije uporabnikom ponudili tudi možnost spletnega vpisa. Na ta način se je vpisalo 37 novih članov.

V primerjavi s preteklim letom je bilo v knjižnico vpisanih 1.819 članov manj.

Članstvo se je zmanjšalo zaradi izrednih razmer, v katerih bralcem nismo mogli ponujati storitev.

Vpis se je znižal med najmlajšimi bralci, saj nismo mogli izpeljati projekta Bralni palček, preko katerega se v knjižnico vključujejo najmlajši bralci. Prav tako se je znižal vpis med študenti, bistveno pa tudi med zaposlenimi osebami. Visok delež članstva smo izgubili tudi na račun zaprtja meje med Republiko Slovenijo in sosednjo Italijo.

 

 

 

leto 2018

leto 2019

leto 2020

 

na novo vpisani

skupaj vpisani

skupaj vpisani

na novo vpisani

skupaj vpisani

% na št. preb.

na novo vpisani

skupaj vpisani

% na št. preb.

Sežana

408

6.876

51,74

418

6.987

52,05

287

5.852

43,6

Komen

46

735

20,86

55

790

22,35

32

571

12,82

Divača

76

864

21,10

59

923

22,10

22

616

17,43

Kozina

89

759

17,14

69

828

18,53

35

670

16,11

Skupaj

611

9.234

36,45

601

9.528

37,21

376

7.709

30,13

 

 

 

2018

2019

2020

predšolski otroci

705

658

486

osnovnošolci

1.710

1.863

1.683

srednješolci

924

976

699

študenti/redni

1.186

1.140

843

upokojenci

862

900

887

zaposleni

2.722

2.903

2.264

nezaposleni

530

418

350

pravne osebe

21

21

22

ostali

574

649

475

skupaj

9.234

9.528

7.709

                  Struktura vpisanih članov po kategorijah na dan 31. 12. 2020.

 

7.2 Aktivni člani

 

Aktivnih članov v letu 2020 je bilo 9.009, kar pomeni 35,21 % vseh potencialnih uporabnikov – občanov, vendar se v tem primeru isti član, ki obišče različne enote knjižnice, šteje večkrat, statistika ga namreč zajame kot samostojnega člana.

 

 

leto 2018

leto 2019

leto 2020

Sežana

5.359

4.458

5.904

Komen

1.017

1.107

1.069

Divača

1.371

1.117

1.020

Kozina

5.359

1.085

1.016

Skupaj

8.712

7.767

9.009

 

 

7.3 Skupno število aktivnih članov (šteti samo enkrat)

 

Podatki o aktivnih članih letos niso realni, saj smo v prvem valu epidemije prečesali bazo naši članov in smo vsem članom, ki knjižnice niso obiskali pet in več let, brisali opombe, terjatve in nevrnjeno gradivo in jih na tak način naredili ‘aktivne’. Na tak način je bilo izbrisanih 1.456 članov, ki knjižnice niso obiskali več kot 5 let. Ob tem je bilo odpisanih 51 enot gradiva in za 29.560,48 EUR terjatev. Realno število aktivnih članov bi tako bilo primerljivo s številom iz leta 2019 in znaša 5.213.

 

 

2018

2019

2020

aktivni člani

6.251

5.178

5.213

 

 

7.4 Brisanje neaktivnih članov

 

Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) pa iz baze podatkov brišemo tiste člane, ki niso obiskali knjižnice eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Brisani člani se bodo ob obisku morali ponovno vpisati v knjižnico. Takih članov je 1.456.

 

 

2018

2019

2020

brisanje neaktivnih članov

390

310

1.456

 

7.5 Obiski članov po enotah

 

Gradivo so si bralci lahko izposojali na več načinov:

 • v svojih enotah;
 • z medoddelčno izposojo: rezervirano gradivo in gradivo v prostem dostopu so prinašali knjižničarji iz drugih enot;
 • z medknjižnično izposojo iz drugih knjižnic.

 

V letu 2020 smo poslovali v izrednih razmerah zaradi epidemije koronskega virusa. Nekaj časa knjižnice sploh niso obratovale. Zato rezultati, povezani z obiskom, izposojo, vpisom, številom prireditev … niso primerljivi s preteklimi leti.

V knjižnici smo  v letu 2020 beležili 77.069 obiskov članov (11,55 % aktivnih članov), kar je 9.639 obiskov manj glede na leto 2019, ko je knjižnico obiskalo 86.708  članov (16,74 % aktivnih članov).

Pri tem niso upoštevane transakcije, ki jih bralci ustvarjajo preko OPACC-a, kjer število storitev narašča. Bralci so se naučili rezervirati gradivo preko Moje knjižnice in podaljševati rok izposoje na daljavo, kar je zanje bolj enostavno, saj jih pripravljeno gradivo že čaka ob izposojevalnem pultu.

 

 

2018

2019

2020

Sežana

63.011

60.879

54.251

Divača

9.062

8.582

7.359

Komen

9.277

9.970

9.200

Kozina

6.730

7.277

6.259

SKUPAJ

88.080

86.708

77.069

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva

 

 

2018

2019

2020

naročanje gradiva preko OPAC – rezervacija prostega izvoda

/

5.572

8.642

naročanje gradiva preko OPAC – rezervacija neprostega izvoda

/

4.127

4.316

podaljšanje izposoje gradiva preko OPAC

/

35.999

30.695

 

 

 

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA

 

8.1 Stanje knjižnične zbirke 

 

 

2018

2019

2020

stanje knjižnične zbirke

183.724

185.702

186.901

 

 

 

 

Za ustreznost zbirke smo poskrbeli z nabavo knjižničnega gradiva s kakovostno vsebino in se pri tem skušali približati priporočilom ter veljavnim predpisom. Upoštevali pa smo tudi potrebe okolja.

Nakup smo financirali iz lastnih sredstev, sredstev občin, Ministrstva za kulturo RS Slovenije, fond pa smo oblikovali tudi na račun darovanega gradiva.

Pri oblikovanju knjižne zbirke smo se, kar zadeva nabave, tako kot v preteklih letih, približali normativom in standardom: nabavili smo 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, od celotnega gradiva naj bi 70 % nabavljenega gradiva namenili oddelkom za odrasle, 30 % pa oddelku za mlade bralce.

Za otroke in mladino smo kupili 643 naslovov knjižničnega gradiva od načrtovanih 930 naslovov, kar predstavlja 26, 22 % gradiva za mlade bralce.

Ker smo zaradi epidemije imeli na voljo manj finančnih sredstev smo poskrbeli za nakup čim več naslovov skoraj vse slovenske produkcije, leposlovnih in strokovnih del slovenskih avtorjev ter prevode tujih avtorjev strokovnih in leposlovnih del v slovenščino.

 

 

 

leto 2018

leto 2019

leto 2020

sredstva MK

20.399

25.000

27.742

sredstva občin

21.000

25.507

26.000

drugi viri

/

/

/

 Višina financiranja knjižničnega gradiva po virih.

 

8.2 Prirast gradiva po UDK

 

 

2018

2019

2020

% glede na 2019

0 splošno

411

444

342

77,02

1 filozofija, psihologija

293

298

236

79,19

2 verstvo

113

102

89

87,25

3 družbene vede

376

433

233

53,81

5 naravoslovne vede

156

155

98

63,22

6 uporabne vede

427

334

261

78,14

7 umetnost

778

656

533

81,25

81 jezikoslovje

73

59

46

77,97

82 književnost

2.062

1.797

1.397

77,74

9 zgodovina, zemljepis, biografije

581

536

252

47,01

C cicibani

602

648

523

80,71

P pionirji

196

256

120

83,47

M mladina

139

121

101

83,47

L ljudsko slovstvo

26

20

7

35,00

skupaj

6.233

5.859

4.238

72,00

 

 

 

 

 

9 NABAVA GRADIVA PO ENOTAH

 

9.1 Knjižnično gradivo

 

V letu 2020 smo v zbirko dodali 4.238 enot knjižničnega gradiva, 1.621 enot manj kot v preteklem letu. Nabava se iz leta v leto zmanjšuje, v letu 2020 še bolj, saj zaradi epidemije koronskega virusa nismo vedeli, koliko sredstev bomo dejansko lahko porabili.

 

 

 

NAKUP

DAR

DRUGO

SKUPAJ

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Sežana

3.300

2.871

2.426

1.154

1.154

587

98

4

7

4.552

4.029

3.020

Komen

216

319

233

366

209

165

18

1

0

600

529

398

Divača

268

271

263

230

389

126

5

1

0

503

661

389

Kozina

308

331

240

267

308

189

3

1

2

578

640

438

Skupaj

4.092

3.792

3.162

2.017

2.060

1.067

124

7

9

6.233

5.859

4.238

 

 

 

 

9. 2 Neknjižno gradivo

 

V letu 2020 smo kupili 344 enot neknjižnega gradiva od načrtovanih 405 enot (84,94 % načrtovanega nakupa).

 

9.2.1 Nakup subvencioniranega gradiva 

Knjižnično zbirko smo dopolnili s 162 enotami subvencioniranega gradiva, kar je 18 enot manj kot v preteklem letu. 

 

 

 

9.3 Periodični tisk

 

V letu 2020 smo načrtovali 195 naslovov periodičnega tiska, kolikor smo jih tudi nabavili. Nekaj publikacij knjižnica prejema kot dar ali so priloge plačljivim tiskanim revijam. V enotah smo naročili 25 naslovov periodičnega tiska.

Naši člani lahko preko spletnega portala PressReader prebirajo več kot 7.000 različnih časopisov in revij iz več kot 150 držav sveta.

 

periodični tisk

načrtovano

doseženo

2016

260

255

2017

210

201

2018

210

191

2019

191

206

2020

195

195

 

9. 4 Odpis knjižničnega gradiva

 

Odpisali pa smo 3.039 enot gradiva, ki je bilo ali dotrajano ali zastarelo. Z odpisanim gradivom ravnamo v skladu z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. To pomeni, da ga najprej ponudimo Območni knjižnici Srečka Vilharja Koper, nato pa drugim knjižnicam, ustanovam in posameznikom.  

 

 

 

10 OBRAT

 

Obrat ali število izposoje na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom. Celotno število izposojenih knjižničnih enot je bilo 458.399, zbirka pa je obsegala 186.901 knjižničnih enot. Obrat knjižnične zbirke znaša skupaj 2,45.

Obrat gradiva je v letu 2020 znašal kar je primerljivo z obratom v preteklih letih. Z večjim odpisovanjem bi dosegli boljšo stopnjo uporabe in relevantnosti knjižnične zbirke.

 

 

 

2018

2019

2020

obrat gradiva

0,65

2,63

2,45

 

 

 

11  PROSTORI IN OPREMA – INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE

 

Kosovelova knjižnica Sežana že vrsto let upravlja s prostori v enakem obsegu.

 

 knjižnica

stanje leta 2020

Sežana

1.036 m²

Divača

293 m²

Hrpelje – Kozina

265 m²

Komen

203 m²

 

V osrednji knjižnici in enotah so bila opravljena naslednja dela:

Osrednja knjižnica v Sežani

– čitalnik črtne kode

– klimatska naprava 2 x

– knjižne police

– zaščita – pleksi steklo

Knjižnica Divača

– pisarniški stol

– prenosni računalnik

– voziček za knjige 2x

– računalnik PC PLUS

– zaščita – pleksi steklo

– projektor

– zvočnik z mikrofonom

Knjižnica Komen

– pisarniški stol

– HP računalnik

– knjižne police

– zaščita – pleksi steklo

– pleskanje (delno)

Knjižnica Kozina (za investicije poskrbi občina sama)

– zaščita – pleksi steklo

 

Kosovelova domačija Tomaj

– akumulatorska kosilnica

– projektor

– pleskanje

– zamenjava okna

 

12 ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

 

Splošna knjižnica v Sežani je običajno odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden. Od septembra 2019 enote knjižnice poslujejo po spremenjenem urniku, odprte so trikrat na teden.

Zaradi izrednih razmer je bila odprtost knjižnice manjša kot v preteklem letu. Večino leta smo poslovali po prilagojenem urniku, ki smo ga tedensko oblikovali v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

V Osrednji knjižnica v Sežani smo načrtovali 3.010 ur odprtosti, a smo zaradi prilagojenega urnika opravili le 2.570 ur, v enotah pa smo od načrtovanih 1.092 ur odprtosti uspeli realizirati le 798 ur odprtosti. 

 

knjižnica

letni urnik (september–junij)

poletni urnik (julij in avgust)

ur/teden

(minimalno po

standardih

SEŽANA

ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure sobota: 8. ure–13. ure

nespremenjen

60 (45)

DIVAČA

torek in petek: 11.–18. ure četrtek: 8.–15. ure

nespremenjen

21 (20)

KOMEN

torek in petek: 11.–18. ure sreda: 8.–15. ure

nespremenjen

21 (20)

KOZINA

ponedeljek: 7.–14. ure,

sreda, petek: 10–18. ure

nespremenjen

 

 

21 ur (20)

SKUPAJ

 

 

128 UR

KOSOVELOVA

DOMAČIJA

Po predhodnem telefonskem dogovoru z direktorico.

 

Urnik odprtosti za obiskovalce.

 

 

 

13  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE

 

Posebnost Kosovelove knjižnice je v tem, da strokovno obdelavo gradiva izvaja večina strokovnih delavcev.

 

zapisi

2018

2019

2020

lastni 

862

502

348

popravljeni 

4.273

3.483

2.611

prevzeti

4.222

3.343

2.573

 

V letu 2020 smo z nalepkami in zaščitno folijo opremili vse na novo pridobljeno gradivo, razen domoznanskega, ter obnovili veliko starega gradiva. Otroške in mladinske knjige opremimo še s piktogrami in posebnimi oznakami (npr. Zlata hruška).

Gradivo, ki je poškodovano v manjši meri, popravimo sami, bolj poškodovano gradivo pa redno oddamo v ponovno vezavo.

 

 

 

14  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH 

 

Izposoja je glede na prejšnja leta upadla zaradi zaprtja knjižnice v spomladanskem valu epidemije (6 tednov) in en teden v oktobru. Od 20. oktobra dalje je knjižnica delovala z manjšim obsegom ur odprtosti za uporabnike.

Izposoja elektronskih knjig pa se je povečala za  330,67 %.

 

 

 

2018

2019

2020

Odstotek glede na leto 2019

Sežana

364.153

364.153

334.214

91,77

Divača

43.460

40.340

36.293

89,97

Komen

55.793

58.514

57.636

98,00

Kozina

31.559

33.498

30.256

90,32

Brez Biblos

494.965

496.406

458.399

92,34

Biblos

486

489

1.617

330,67

skupaj

495.451

496.895

460.017

92,57

 

 

Pregled enkratnih transakcij (brez podaljšanja gradiva):

 

 

2018

2019

2020

Sežana

82.051

83.679

56.832

Divača

11.074

10.149

7.526

Komen

15.413

15.137

12.409

Kozina

8.357

8.390

6.310

skupaj

116.895

117.355

83.077

 

Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 17,98 enote na prebivalca, če upoštevamo vse transakcije (slaba 2 % manj kot v preteklem letu), oz. 3,25 enote na prebivalca (1,33 % manj kot v preteklem letu), če upoštevamo enkratne transakcije.

 

 

14.1 Potujoča knjižnica

 

Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Pogodba za izvajanje dejavnosti je podpisana med izvajalcem in Občino Divača, Občino Hrpelje – Kozina in Občino Komen.

 

 

14.2 Spletna stan

 

V letu 2020 se je uporaba spletne strani zvišala. Med najbolj branimi zavihki so bili: Urnik v času epidemije in Obvestila o poslovanju knjižnice. Tudi navodila in bližnjice za dostop do Biblosa in do katalog Cobiss + so bile med najbolj obiskanimi.

V decembru smo na spletno stran dodali tudi zavihek Pravljična skrinjica. Pričakujemo, da bo uspešnost te vsebine vidna šele v podatkih, ki jih bomo pripravili za tekoče leto.

 

Spletna stran  www.kosovelova.si

2018

2019

2020

Obisk skupaj

57.322

52.872

67.901

 

 

 

 

 

14.3 Profil Facebook in Instagram

 

Število všečkov še vedno narašča. 76 % sledilcev naše strani je žensk, od tega 46 % med 25 in 44. letom starosti, zaznati je upad sledilcev, starejših od 45 let. Teh je 27 %. 

Obisk strani se je zmanjšal, kar je verjetno posledica epidemije, ki se kaže v pomanjkanju vsebin za objavo, pa tudi zato, ker so bile narejene tudi FB-skupine, ki jih ta statistika ne zajema.

Največ obiska je FB stran dosegla maja, ko so se ukrepi sproščali, in oktobra, ko so se znova zaostrovali in so sledilci bolj intenzivno spremljali objave.

Januarja 2020 je bil ustvarjen tudi profil Instagram, ki je imel  493 sledilcev. O učinkovitosti profila bo več znano naslednje leto, ko bo mogoče primerjati podatek.

 

 

 

2018

2019

2020

všečki

1.113

1.245

1.440

sledilci

 

 

1.640

obisk strani

95.781

136.626

102.793

 

 

 

 

 

15  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

 

Kosovelova knjižnica Sežana je vključena tudi v sistem medknjižnične izposoje, ki se za uporabnike v knjižnicah, s katerimi je sklenjena pogodba, izvaja brezplačno. Stroški se krijejo iz sredstev območnosti. V letu 2020 so si naši člani izposojali manj gradiva iz drugih knjižnic kot v preteklem letu, v manjši meri pa se je znižalo povpraševanje naših knjig v drugih knjižnicah.

 

15.1 Naročila v druge knjižnice za naše člane:  

 

 

2018

2019

2020

vsi zahtevki

162

211

171

 

15.2     Naročila drugih knjižnic za njihove člane: 

 

 

2018

2019

2020

vsi zahtevki

175

188

155

 

 

 

16 IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA

 

V skladu s strategijo razvoja knjižnične dejavnosti omogočamo našim članom tudi dostop do domačih in tujih baz podatkov in elektronskih knjig preko naše spletne strani. Naročilo za dostop opravimo knjižnice obalno-kraške regije skupaj. Zaposleni spodbujam uporabo digitalnega dostopa do e-virov.

Opažamo, da naši bralci v večji meri posegajo po domači kot po tujih e-virih.

 

 

Ogledi 2018

2019

2020

NUK

1.078

1.025

2.023

Dobreknjige.si

3.581

45.565

53.654

Kamra

31.190

45.565

61.226

Ebsco

896

384

142

Encyclopedia Britannica

18.582

7.858

6.776

FIND INFO in IUS INFO

5.697

2.030

13

PRESSREADER

436

558

224

EBONITETE*

/

/

73

Statistika obiska: 

*Od 2020 namesto GVIN.

 

 

17  DOMOZNANSKA DEJAVNOST

 

17.1 Predstavitvena dejavnost

 

Domoznansko dejavnost izvaja več zaposlenih: direktorica, ki skrbi za področje prireditev, organiziranih obiskov, dodatnih storitev ter stikov z javnostjo;  strokovna delavka v Sežani, ki ureja in arhivira članke, posebne zbirke, končne sezname, ki vsebujejo osnovne podatke o gradivu, predstavlja gradivo v javnosti (razstave, objave, poročila …); strokovni delavci, ki vnašajo gradivo na spletne portale (Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin …); strokovne delavke v enotah knjižnice, ki zbirajo, urejajo, obdelujejo in razstavljajo domoznansko gradivo ter organizirajo prireditve.

Domoznansko dejavnost predstavlja tudi informiranje uporabnikov o podatkih, ki se nanašajo na naše območje – s pomočjo lastnega gradiva oz. informacij iz sistema nacionalnih baz. V sklop domoznanske dejavnosti sodi tudi katalogizacija člankov in monografskih in serijskih publikacij.

Vsako leto pripravimo tudi več domoznanskih razstav in domoznanskih zbirk. Letos je bila v Sežani zelo odmevna razstava Plakati KKS, ki je bila postavljena v decembru in objavljena kot digitalna zbirka na Kamri, v Komnu razstavi Vinka Kosa in Škljoc Tomačevice, v knjižnici na Kozini pa so razstave, na katerih se predstavljajo lokalni ustvarjalci, že stalnica. V sodelovanju s TD Rodik pa se je odvijala prireditev Ta bolan tega zdrav’ga nosi.

 

17.2 Strokovna dejavnost

 

17.2.1 Dopolnjevanje in urejanje domoznanske zbirke

Poleg sprotnega urejanja in dopolnjevanja domoznanske zbirke smo se tudi v letu 2020 v večji meri posvetili digitalizaciji gradiva.

 1. a) Sami smo digitalizirali gradivo v skupnem obsegu 23.748,9 MB:
 2. KKS arhiv – Kosovel originali – ponatis: 16 skenov, 242 MB
 3. KKS arhiv – Družina Kosovel: 18 skenov, 185 MB
 4. KKS arhiv – A. Černigoj:12 skenov, 461 MB
 5. KKS Arhiv Lučka Čehovin – prireditve:101 skenov,  2.969,6 MB
 6. KKS arhiv – drugo razno: 47 skenov, 1.310,7 MB

Digitalizacija gradiva Stanke Cergonja, fotografije neznanega izvora – Štorje, zbirka razglednic Morane Žagar)

 1. 180 fotografij: 2.991 MB
 2. 370 razglednic: 13.695 MB
 3. 61 sv. podobic: 1.884 MB
 4. Blagajniška knjiga Pevsko, bralno in sokolsko godbeno društvo Zvezda: 10,6 MB

 

 1. b) Digitalizacija iz sredstev območnosti SIKKP:

Publikacija (Cobiss)

Št.Jp2

Velikost Jp2(MB)

Št.Pdf

Velikost Pdf(MB)

NEGATIVI

1.903

53.808

84

275

POZITIVI

327

6.251

327

0

RAZGLEDNICE

316

667

158

5

Skupno

2.546

60.726 MB

569

280

 

 

Uredili in popisali smo zbirko plakatov.

 1. novembra smo posodili štiri umetniška dela Avgusta Černigoja, ki so v lasti Kosovelove knjižnice Sežana za razstavo Grafika Slovencev v Italiji, ki je bila postavljena na ogled od 10. 11. do 8. 12. 2020 in nato podaljšala v leto 2021.

 

17.2.2 Kamra

Do 31. 12. 2020 je Kosovelova knjižnica Sežana v Album Slovenije prispevala 73 zapisov, 13 novic in 35 organizacij. Doslej je naša knjižnica vnesla 2399 multimedijskih elementov, 24 domoznanskih zbirk in 185 podzbirk. Na dan 31. 12. 2020 je portal beležil 2.729 vseh zapisov in 193.941 vseh ogledov, od tega 61.226 v letu 2020 (po ogledih na 8. mestu).

V domoznanski spletni portal Kamra smo pridno vnašali gradivo tudi v letu 2020. Vnesli smo 240 novih zapisov, med katerimi je 234 multimedijskih elementov in štiri domoznanske zbirke s šestimi podzbirkami, ki so jih prispevale tri organizacije: Kip Bogomirja Magajne, Razstava fotografij – Štanjel, Viktor Kos (1899–2000), Plakati Kosovelove knjižnice Sežana.

 

 

17.2.3 Obrazi slovenskih pokrajin

 

 

število vnosov

prirast vnosov v

število ogledov

skupaj

število ogledov do 31. 12.

2018

77

2

277.722

45.721

2019

84

7

323.958

46.236

2020

85

1

327.788

21.333

 

Projekt Primorci.si se je z 22. junijem 2020 združil v projekt Obrazi slovenskih pokrajin.

Iz primorskih knjižnic vnaša v leksikon 11 vnašalcev, ki so v letu 2020 vnesli v leksikon 37 biografij, zabeleženih pa je  269.097 ogledov.

 

17.2.4  Dobreknjige.si

Portal Dobreknjige.si je pripomoček za bibliotekarje in uporabnike za izbiro gradiva. Nastal le kot projekt Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in Goriške knjižnice Franceta Bevka. Obnove knjig opravlja 211 vnašalcev iz 47 knjižnic. Med njimi sta dve tudi iz naše knjižnice, v letu 2020 je zapise vnašala le ena vnašalka. Od začetnih 537 zapisov v letu 2014 je na tem portalu skupaj že 3.633 predstavitev knjig, ki  je doslej imelo že 8.825.545 ogledov.

Stanje naše knjižnice pa je prikazano v spodnji preglednici.

 

zapisi na dan

31. 12. 2018

prirast v letu 2020

zapisi na dan 31.12. 2020

vsi ogledi do

31. 12. 2019

Ogledi v letu 2020

vsi ogledi do 31. 12. 2020

104

25

129

153.783

53.654

207.437

 

 

 

18  PRIREDITVE V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH

 

 

 

2018

2019

 

OtP

Ot.št.

Od.P

O brez razstav

O

(ot.+o skupaj

OtP

Ot.št.

Od.P

O brez razstav

O (Ot.+O skupaj)

Sežana

184

2.945

135

3.740

6.415

181

4.462

148

2.327

6.789

Komen

34

870

41

1.613

2.483

22

799

29

926

1.725

Divača

13

322

27

661

983

13

925

25

790

1.715

Kozina

8

225

45

1.191

1.416

14

544

39

359

903

Skupaj

238

4.362

248

7.205

11.297

230

6.730

241

4.402

11.132

 

 

 

 

 

2020

 

OtP

Ot.št.

Od.P

O brez razstav

O z razstvami

O

Ot. + Od. skupaj

Sežana

52

1.750

48

841

1.855

2.591

Komen

13

539

9

233

1.525

772

Divača

2

55

7

212

212

267

Kozina

3

155

16

300

2.290

455

Skupaj

70

2.499

80

1.586

5.882

4.085

 

Legenda: OtP = število prireditev za otroke, Ot. št. = število udeleženih otrok, Od.P = število prireditev za odrasle, Od.št = število udeleženih odraslih*Brez ogledov razstav.

Seznam prireditev je v prilogi.**

 

Zaradi epidemije koronskega virusa je knjižnica poslovala v omejenem obsegu. Prireditev smo zmanjšali za dve tretjini običajnega programa. Večino dogodkov smo preselili na splet. V Sežani smo jih izpeljali v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi, saj imamo isto občinstvo.

 

                                                        

19 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU

 

V letu 2019 je Kosovelovo domačijo obiskalo le 873 obiskovalcev. Zaradi ukrepov ob epidemiji koronskega virusa je bila domačija več tednov zaprta, v prvem valu od 16. marca do 27. maja, v drugem valu pa od 27. oktobra do konca leta. V času odprtosti je bilo predvsem veliko individualnih gostov, nekaj skupin, za katere so ogled organizirale turistične agencije, med obiskovalci pa ni bilo šolskih skupin.

 

 

 20 SODELOVANJE

 

22.1 S knjižnicami  

Veliko dogodkov je zaradi epidimije odpadlo. Tiste projekte, ki niso vezani na fizični obisk v knjižnici, pa smo izpeljali.

 

22.1.1  Dobreknjige.si 

Kosovelova knjižnica Sežana sodeluje tudi v projektu dobreknjige.si. To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Oblikujejo ga vnašalci iz slovenskih splošnih knjižnic, ki na ta portal vnašajo podatke o knjigah. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, najnovejšem romanu.

Splošne knjižnice s portalom dobreknjige.si promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti skušamo kakovostni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje – k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe.

 

22.1.2  Obrazi slovenskih pokrajin

To je spletni leksikon, v katerega vnašamo podatke o osebnostih, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje iz leta v leto.

 

22.1.3  Dan slovenskih splošnih knjižnic

Tudi letos je bila skupna akcija v slovenskih splošnih knjižnicah od 19. do 28. novembra. Njen namen je bil promovirati knjižnično dejavnost in pridobivati nove člane. Ta teden in dan smo obeležili s posnetki branja Kosovelove pesmi Majhne plašč v različnih jezikih.

 

 

22.2 Z drugimi organizacijami

 

22.2.1  Bralni palček 2019/2020

V letu 2019/2020 smo uspeli izpeljati akcijo Bralni palček, ki jo organiziramo skupaj z vrtci. Bralna akcija se je začela jeseni 2019, zaključila pa se je v marcu 2020, tik pred epidemijo. V času trajanja akcije so otroci skupaj s starši prebrali dve slikanici in se naučili eno pesmico. Prebrano so predstavili svojim vrstnikom v vrtcu ali svoji vzgojiteljici. Knjižničarki mladinskega oddelka in knjižničarka Knjižnice Komen so v marcu obiskale vse skupine in s pravljično urico ter podelitvijo priznanj zaključile akcijo. V akciji je sodelovalo 250 otrok.

V šolskem letu 2020/2021 akcije nismo izpeljali zaradi ukrepov ob epidemiji koronskega virusa. Posledično se je v knjižnico včlanilo manj otrok, ki obiskujejo vrtec v zadnjem letu pred vstopom v šolo.

 

22.2.2  Beremo s tačkami

Tretjo sezono branja s tačkami smo zaradi epidemije zaključili marca 2020. Zadnje, deveto, srečanje je bilo 10. marca 2020. Do takrat se je na branju zvrstilo 16 mladih bralcev. V novi sezoni z enim terapevtskim parom, Andrejo Lenassi in Pikićem, smo oktobra 2020 izvedli le dve srečanji s štirimi otroki, potem se je knjižnica zaradi epidemije znova zaprla za obiskovalce.

22.2.3 Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo smo v šolskem letu 2019/2020 izvajali za učence 7. razredov OŠ in dijakov 1. letnikov SŠ.

 

Rastem s knjigo – osnovna šola

Na osnovnošolski stopnji v okviru projekta Rastem s knjigo knjižnico obiščejo sedmošolci. V šolskem letu 2019/2020 so nas obiskali v sklopu projekta vsi osnovnošolci, razen učencev osnovne šole Dutovlje. Učenci so kljub temu prejeli knjižna darila. Kot kaže, bomo projekt izpeljali na daljavo tudi v šolskem letu 2020/2021.

 

 

Rastem s knjigo – srednja šola

V letu 2020 nismo izvedli srečanj v okviru projekta Rastem s knjigo zaradi epidemiološke situacije. Za nedoločen čas se prestavita še izvedbi za dva preostala letnika generacije 2019/2020.

22.2.4 Povabimo besedo

V letu 2020 smo se prijavili na razpis za projekt Povabimo besedo, ki ga omogočata Društvo slovenskih pisateljev in javna agencija RS za knjigo. V zadnjem tednu novembra smo za učence 4. razredov (100 otrok) OŠ Srečka Kosovela Sežana virtualno gostili pisateljico Majdo Koren. Na profilu FB smo zabeležili še več kot 150 ogledov.

 

22.2.5  Dnevi evropske kulturne dediščine

Tudi Letos smo v tem projektu načrtovali dva dogodka, ki sta že stalnica – z delavnicami skupine Svobodne duše, v katerih so ustvarjali na temo kulturne dediščine ter s TIC in Ljudsko univerzo Sežana – Kosovelovo sobo, OŠ Dutovlje ter KS Tomaj, s katerimi smo želeli organizirati pohod po Kosovelovi poti in pripravili kulturni program ter brezplačno vodenje po Kosovelovi domačiji. Uspelo nam je izpeljati le prvi projekt, izdajo zbornika Spoznaj? Varuj! Ohrani. Člani skupine Svobodne duše so svoja dela pisali na daljavo.

 

22.2.6  Premiki 1 na 1

Premiki 1 na 1 in Premiki postajajo že redni del našega programa. Dobro obiskane večere smo organizirali skupaj z javnimi zavodi v občini Sežana, koordinacijo teh dveh prireditev v letošnjem letu uspešno izvaja Klub študentov Sežana. Potekali so preko platforme Zoom.

 

22.2.7  Dnevi slovenske knjige

Na dogodku, ki ga je organiziralo Društvo slovenskih pisateljev, je Kosovelova knjižnica Sežana sodelovala prvič. Posneli smo kratek, 5-minutni film, v katerem igra glavno vlogo knjiga. S popotovanjem knjig od knjižnice do knjižnice smo želeli prikazati postopek ravnanja s knjigami v času karantene in izpostaviti pomen knjige v tem turbulentnem času.

  

 

22.3 Projekti v okviru knjižnice

 

22.3.1 Magajnova bralna značka

Projekt izvajamo v sodelovanju s Domom na Krasu Dutovlje, VDC Sežana in VDC Divača. V letu 2020, ko naj bi obeležili 10. obletnico, smo zaradi znanih razmer uspeli izpeljati samo uvodna srečanja – dve v Sežani 24. februarja in eno v Divači 27. februarja.

Tudi letos bi bilo v branje vključenih 40 udeležencev.

 

22.3.2 Literarna delavnica Svobodne duše

Skupina Svobodne duše iz Doma na Krasu iz Dutovelj je letos ustvarjala že sedmo leto. Ustvarjanje je bilo prav v duhu slogana Dnevov evropske kulturne dediščine. Člani Dean D., Ema F., Nina F., Ivica K., Veronika M, Cveto P. in Iztok Š. so se spoznavali z novimi okoliščinami. Namesto delovnih srečanj v knjižnici so se sestajali na daljavo – preko telefona – in na prostem, v Botaničnem vrtu Sežana, ko so razmere dopuščale. Na ta način so varovali svoje zdravje. V prispevkih pa so ohranjali spomine na svoja mladostna leta.

Ob novem letu so njihovi prispevki, kot vsako leto izšli v zborniku z enakim naslovom. V njem so zbrana besedila članov skupine v štirih poglavjih: Spoznaj, Varuj, Ohrani in Korona. Zbornik je izšel ob finančni podpori Doma na Krasu Dutovlje, za urejanje zbornika pa je poskrbela Kosovelova  knjižnica Sežana.

 

22.2.3 Poletna avantura 2020

V letu 2020 smo v mesecih juliju in avgustu pripravljali samo tematsko povezane pakete. Teh je bilo 120 (tretjino več kot leto prej), v njih pa je bilo zapakiranih 380 knjig. Pakete Poletne avanture pripravljamo zaposleni za promocijo dobrih knjig, ki si jih bralci izposodijo kot pakete presenečenja. Bralci so tematske pakete dobro sprejeli, nostalgično pogrešajo pa tudi klasične naključne pakete.

 

22.2.4 Poletna avanturica  2020

Pakete presenečenja s tremi knjigami smo pripravili tudi na mladinskem oddelku, in sicer 25 za stopnjo P ter 15 za stopnjo M. Za stopnjo P so bili vsi izposojeni, za stopnjo M pa je bilo izposojenih le 13 paketov.

 

22.2.5  Bodi kul, beri ful

Mladinski oddelek Kosovelove knjižnice Sežana je letošnje poletje drugič zapored povabil osnovnošolce k bralni akciji Bodi kul, beri ful. Odzvalo se je kar nekaj lanskih bralcev, seveda pa smo bili veseli tudi novih sodelujočih. V vseh enotah Kosovelove knjižnice je barvite kartončke izpolnilo 37 otrok, ki so prebrali po pet knjig. Nekateri so jih oddali tudi več. Najbolj aktivni so, tako kot lani, bili v Komnu. Poleg branja smo spodbujali tudi likovno izražanje in na zaključni prireditvi lahko pripravili lepo razstavo ilustracij, ki so jih otroci priložili kartončkom. Vse sodelujoče smo v soboto, 12. septembra 2020, povabili k lovski koči v Nadrožico pri Gorjanskem. Zaključno srečanje je bilo pustolovsko obarvano. Navdušeni nad ambientom, ki so ga s pridom izkoristili taborniki Rodu kraških j’rt in otroke popeljali v svet posebnih taborniških izkušenj. Kurili so ogenj, se orientirali po zemljevidu in iskali taborniška znamenja in napise ter postavljali bivak. Za pikico na i smo ob zaključku še izžrebali tri srečneže ter podelili nagradi za največ prebranih knjig in najlepšo ilustracijo po izboru vseh obiskovalcev. Vsi sodelujoči bralci so prejeli tudi lepo priznanje bralec/bralka na ful in darilca, ki so nam jih omogočili sponzorji: Fructal, d. o. o., Go-partner, d. o. o., Kosovelov dom Sežana, Mizarstvo Makovec, d. o. o., Založba Miš, Zavarovalnica Generali, d. d. Najlepša hvala lovski družini Dolce, da nam je odstopila lovsko kočo s čudovito okolico, ter tabornikom Rodu kraških j’rt, ki so pripravili zelo privlačne dejavnosti.

 

22.2.6  Poletno počitniško branje

Kosovelova knjižnica Sežana je v letu 2020 izpeljala poletno počitniško branje v Štorjah. Izpeljali smo pet srečanj, ki jih je obiskovalo do 12 otrok. Otroci so si lahko izposodili in vračali gradivo, se pogovarjali o prebranem, organizirano pa je bilo tudi skupinsko branje. Osrednja tema srečanj je bilo zbirateljstvo. Otrokom smo predstavili, kaj vse so njihovi starši zbirali v času svojega otroštva: značke, kovance, znamke in razglednice. Srečanja so bila 13. in 27. julija ter 10., 17. in 31. avgusta, ko je bilo zaključno srečanje. Na njem so mladi bralci prejeli knjižne nagrade, ki jih je prispevalo KŠD Šator Štorje.

 

22.2.7     (Iz)berimo mi po svoje

Prva sezona bralnega izziva(Iz)berimo mi po svoje  se je zaključila 23. marca 2020. V bralno akcijo je bilo vključenih 51 bralcev. 2. septembra 2021 se je začela druga sezona, ki bo trajala do 21. marca 2021.

 

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI

 

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni delavci.

 

23.1  Potopisna študijska krožka

V Divači je v tem času deloval študijski krožek Iz knjižnice Divača v svet, v Komnu pa študijski krožek S knjižnim nahrbtnikom na potep. V Divači so imeli štiri srečanja, v Komnu pa dve.

23.2  Bralni študijski krožek Sončna ura

Študijski krožek je v letu 2020 obeležil 20-letnico delovanja. Žal slovesnosti ni bilo. V šolskem letu 2019/2020 so člani izpeljali 14 srečanj, od tega 9 v letu 2020. Sezono branja so nameravali zaključiti s srečanjem z dr. Svetlano Slapšak, a ga zaradi epidemij niso mogli izpeljati. Namesto tega so pripravili razstavo – projekcijo o delovanju krožka v Kosovelovi knjižnici Sežana. Obiskovalci knjižnice so si projekcijo lahko ogledali na vhodu v knjižnico od 7. do 30. septembra.

 

23.3  Študijski krožek Zapojte z nami

 Na delavnici Zapojte z nami pa so prepevali ljudske pesmi. Srečevali so se enkrat mesečno. V letu 2020 so se srečali dvakrat, v januarju in februarju in, žal, srečanje zaključili z udeležbo na Pravljičnem večeru za odrasle 27. februarja.

 

23.4  Študijski krožek Zgodbarnica

V knjižnici Kozina so se družili člani študijskega krožka Zgodbarnica, ki so bili zelo aktivni, saj so doslej izdali že več publikacij, uspešno pa se predstavljajo tudi izven knjižnice (zaključna prireditev) in v zamejstvu. V letu 2020 so se v fizični obliki srečali le trikrat, sicer pa so delovali in ustvarjali preko spleta.

 

23            ZAKLJUČEK

 

Leto 2020 je bilo izjemno leto za vse, saj nas je zaznamovala epidemija koronskega virusa. Knjižnice, ki so bile mesec dni povsem zaprte (od 16. 3. do 29. 4.), so opravljale svojo dejavnost po prilagojenem urniku, razen v poletnih mesecih, ko so poslovale po ustaljenem urniku. Kljub temu so bile ene redkih kulturnih ustanov, ki so lahko izvajale (vsaj) svojo osnovno dejavnost in jo prilagodile danim razmeram.

V času popolne zaprtosti so zaposleni opravljali delo, za katero sicer ni časa: urejanje knjižničnega gradiva, pospravljanje, odpis, razvrščanje, digitalizacija ….

Čeprav statistike kažejo bistveni upad obiska, vpisa in izposoje, menimo, da smo bili uspešni. Velik izpad beležimo tudi na področju pridobivanja lastnih sredstev, saj v času epidemije knjižnice nis(m)o zaračunavale zamudnine.

Kljub številnim omejitvam so naše knjige našle pot do bralcev in bralci pot do njih, strokovni delavci pa so odkrivali nove oblike dela za delo z bralci in gradivom.

Veseli nas, da se je izkazalo, da knjižnice (in tudi druge ustanove, s katerimi smo iskali skupne poti) potrebujemo in da so knjižnice in knjižničarji lahko po svojih močeh prispevali k blaženju stisk v teh težkih časih. Seveda pa se veselimo trenutka, ko bomo lahko na stežaj odprli svoja vrata in pot do čitalnice in ostalih kotičkov ter dogodkom v fizični obliki.

 

 mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica

 

 

 

 

 

 KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Ulica Mirka Pirca 1

6210 SEŽANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO

za leto 2020

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sežana, februar 2021

 

 

 

 

 

 RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJ E NASLEDNJE  

 

 1. a) PRILOGE

 

 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge

    osebe javnega prava:

 

 1. Bilanca stanja
 2. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih  

            sredstev

 1. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
 2. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
 3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

 

 

 

 

 

 1. b) POJASNILA

 

 1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA ter postavkam njenih obveznih prilog

 

 1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

            UPORABNIKOV ter postavkam njegovih obveznih prilog.

 

 1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLEČNIH

            UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

 

 1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČNIH

            UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

 

 1. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA –

            PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

 

 

 1. SREDSTVA

 

 1. A) STANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU

 

V letu 2020 smo nabavili  za 19.010,49 € opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja. Nabavili smo računalnike, dve klima napravi, dva vozička za knjige, dva projektorja, kosilnico za Tomaj in fotokopirni stroj. Nabavili smo za  66.229,49 €  knjig. 

 

Odpisano je bilo za  8.608,42 € nabavne vrednosti  in 8.608,42 €  popravka vrednosti  osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Sredstva so bila odpisana zaradi dotrajanosti ter izločena iz uporabe.

Inventurna komisija je predlagala odpis knjižničnega gradiva v višini  2.977,00 €.

 

 

Finančna sredstva

oprema

knjige

 

Občina Sežana

9.000,00

10.000,00

 

Občina Divača

7.639,37

6.500,04

 

Občina Hrpelje Kozina

0,00

5.000,04

 

Občina Komen

8.583,00

4.500,00

 

Ministrstvo za kulturo

0,00

28.347,00

 

lastna sredstva

0,00

0,00

 

Skupaj finančna sredstva

25.222,37

54.347,08

 

Amortizacija za leto 2020 znaša 14.267,88 €. Višina stopenj in način amortiziranja je v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (URL 138/2006 in spremembe) in v skladu z SRS 1. Uporabljena je metoda enakomernega časovnega amortiziranja.

 

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena dolgoročna sredstva (AOP 002 in 003)

–  Nabavna vrednost programske opreme se v letu 2020  znaša 347,70 €.

 –  Popravek vrednosti programske opreme se je v letu 2020 povečal in znaša 256,78 €.

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) 

 • Nabavna vrednost nepremičnin za leto 2020 znaša 900.399,59 €,
 • Odpisana vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala in  znaša 272.886,14 €.

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

 • Nabavna vrednost opreme v letu 2020 znaša 775.759,97 €.
 • Popravek vrednosti se je v letu 2020 povečal in znaša 736.070,64 €.
 1. B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

 

Na dan 31. 12. 2020  je bilo stanje denarnih sredstev blagajni knjižnice 0,00 €.

 

Denarna sredstva

0,00

1.

Dobroimetje pri bankah v EUR

0,00

 

 

Na dan 31. 12. 2020  je bilo stanje denarnih sredstev na TRR računu knjižnice 51.272,94 €.

 

Denarna sredstva

51.272,94

1.

Dobroimetje pri bankah v EUR

51.272,94

 

 

Konti skupine 12 in 13 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015 in 016)

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 238,50 €

 

Terjatve izvirajo iz terjatev do uporabnikov knjižnice.

 

Kratkoročne terjatve do kupcev

238,50

1.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

238,50

 

 

 

Konti skupine 14 in 17 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017 in 020)

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 89.003,52 €.

 

Skupino 14 predstavljajo terjatve do financerjev ter ostalih proračunskih uporabnikov,

terjatve za plače in materialne stroške za december, izplačano v januarju 2020.

 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

89.003,52

1.

Kratkoročne  terjatve do občine Sežana

37.449,24

2.

Kratkoročne terjatve do občine Divača

29.360,18

3.

Kratkoročne  terjatve do občine H. Kozina

14.598,01

4.

Kratkoročne terjatve do občine Komen

6.572,97

5.

Kratkoročne terjatve do ostalih prorač. upor.

1.023,12

 

 

 

 

V skupino 16 so zajete terjatve do poslovnih partnerjev v višini 99,90 €:

 

 

Druge kratkoročne terjatve

99,90

1.

Kratkoročne terjatve do banke

99,90

 

 

V skupino 17 so zajete terjatve do državnih institucij v višini 1.304,48 €:

 

 

Druge kratkoročne terjatve

1.304,48

1.

Kratkoročne terjatve do ZZZS

1.304,48

 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

 

Aktivne  časovne razmejitve znašajo 452,22 €. Predstavljajo vnaprej  zaračunane stroške,  naročnine na revije za katere smo račun smo prejeli v decembru 2020

 

 

Aktivne časovne razmejitve

452,22

1.

Kratkoročno odloženi stroški

452,22

 

 

 1. C) ZALOGE

 

Materiala na zalogi knjižnica nima.

 

 

 1. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

 

 1. D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

 

Kratkoročne obveznosti znašajo 38.965,49 €. Predstavljajo v celoti obveznosti za še neizplačane bruto plače in  nadomestila, za  december 2020. V temu znesku so tudi sredstva za krizni dodatek po 39. členu in izplačilo redne delovne uspešnosti, za obdobje  oktober – december 2020

 

 

     Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 035,037)

 

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 11.802,96 € in se nanašajo na račune iz decembra, ki imajo valuto v letu 2021.

 Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 5.931,51 €. Predstavljajo obveznost za mesec december 2020.

 

 

Konti skupine 24 – Obveznosti do ostalih proračunskih uporabnikov (AOP 039)

 

Obveznosti znašajo 49,01 €. Sem spadajo prejeti računi, in sicer :

 • Uprava za javna plačila  14,01 €
 • Mestni muzej Idrija                    20,00 €
 • UM UKM                       15,00 €

 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

 

Davek od dohodka pravnih oseb znaša za leto 2020    118,40 €.

 

 

 

 1. E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

 

Konti podskupine 98 – Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 044)

 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 752.797,89  €.

                                                                                                                                                                         

STANJE oz. SPREMEMBA 

znesek v eur 

 

stanje na dan 31.12.2019

 

728.411,97€ 

– zmanjšanje zaradi amortizacije in odpisov

15.128,47 €

–  nakup knjig

54.347,08 €

+ prejeta sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje

29.695,95 €

+  nakup knjig

54.347,08 €

+ presežek prihodkov nad odhodki  2020

9.818,43 €

 

Stanje na dan 31.12.2020

 

752.797,88 €

 

 

 Konti podskupine 985 in 986 – Presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki (AOP 058 ali 059)

 

Za leto 2020 znaša presežek prihodkov nad odhodki 9.818,43 € (AOP 058)

 1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 1. A) ANALIZA PRIHODKOV

 

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 538.328,22 € in so bili za  0,08% nižji od doseženih v letu 2019.

 

Prihodki od

leto 2020

leto 2019

indeks

Občine

491.111,10

481.484,67

101,999

Ministrstvo

13.780,85

4.795,00

287,400

Lastni prihodki

33.436,27

47.972,97

69,698

Drugi prihodki

0,00

4.530,11

0,000

Skupaj

538.328,22

538.782,75

99,916

 

Primerjava z letom 2019 pokaže, da smo v letu 2020 prejeli več sredstev iz občinskih proračunov in ministrstva ter manj prihodkov iz lastne dejavnosti. Zaradi epidemije je bilo poslovanje oteženo, zaradi tega je bilo lastnih prihodkov manj za skoraj 30%.

 

 

Neplačani prihodki znašajo 69.229,27 €. V celotnem prihodku je to 12,86%.

 

Finančnih prihodkov v letu 2020 ni bilo, ker jih banke ne obračunavajo. 

 

 

1 – Prihodki iz poslovanja izvirajo iz:

 

 

Prihodki po financerjih

znesek eur

a)

Občinska sredstva

491.111,10

 

Občina Sežana

251.878,91

 

Občina Divača

81.757,64

 

Občina Hrpelje Kozina

85.252,40

 

Občina Komen

72.222,15

b)

Proračunska sredstva

13.780,85

 

Ministrstvo za izobraževanje, …

1.000,00

 

Denarne pomoči /39.člen

11.148,74

 

Zavod za zaposlovanje – javna dela

1.632,11

 

Skupaj prihodki /proračun in občina/

504.891,95

c)

Prihodki od uporabnikov knjižnice

33.415,65

d)

Ostali prihodki

20,62

 

Skupaj prihodki 

538.328,22

 1. a)

Prihodki  ustanoviteljev pokrivajo osnovno dejavnost, večji del gre za plače zaposlenih,  ostalo pa za pokrivanje materialnih stroškov kot so elektrika, voda, vzdrževanje, ..

 

b)

Prihodki proračunskih uporabnikov so sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za javno upravo,  in sicer za:

 • pokrivanje stroškov projekta Študijski krožki
 • za izplačilo kriznega dodatka po 39. členu, zaradi epidemije
 • za izvajanje javnih del

 

 1. c)

Prihodki od uporabnikov predstavljajo članarine – vpisnine v knjižnico, poplačilo zamudnin, izgubljenih knjig, izkaznic, ..

Med temi prihodki so tudi prihodki od ogleda Kosovelove domačije v Tomaju.

 

d)

    Ostali prihodki  vključujejo prihodke iz naslova medknjižnične izposoje…

 

2 – Drugi prihodki:

 

V letu 2020 drugih prihodkov nismo imeli.

 

                  

 1. B) ANALIZA ODHODKOV

 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 528.391,39 € in so bili za 0,79 % višji od odhodkov leta 2019.

 

Odhodki

leto 2020 v €  

leto 2019 v €

indeks

Material

43.638,28

56.687,16

76,981

Storitve

64.808,03

57.855,73

112,017

Osebni dohodki

404.829,94

382.698,72

105,783

Amortizacija

11.882,41

25.146,94

47,252

Ostali odhodki

3.232,73

1.865,00

173,337

Skupaj

528.391,39

524.253,55

100,789

 

V primerjavi z letom 2019 smo imeli višje odhodke. Stroški materiala in nabave knjig so nižji, stroški storitev pa višji, predvsem na račun povečanega vzdrževanja opreme in zgradb ter prilagoditve delovnega okolja za nemoteno delo v času krize. Zaradi epidemije je bilo potrebno prilagoditi tudi delo zaposlenih v knjižnici. Višji strošek plač predstavljata dodatek za delo v kriznem času in julija sproščeno  izplačevanje  redne delovne uspešnosti.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

 

 1. ) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

 

a)

Stroški blaga in  materiala so v letu 2020 znašali 43.638,28, in so bili 23,02 % nižji od doseženih v letu 2019. Njihov delež v skupnih odhodkih je  8,26 %. Nižji stroški gredo predvsem na račun manj porabljene energije, elektrike, vode in materiala za prireditve. V času epidemije je knjižnica poslovala po posebnem urniku, glede na navodila vlade in skladno z navodili NIJZ.

 

b)

Stroški storitev so v letu 2020 znašali 64.808,03 €, V primerjavi s preteklim letom so višji za 12,02 %.

Delež v celotnih odhodkih predstavlja 12,27 %. Stroški storitev so se povečali  zaradi epidemije in prilagajanja situaciji, saj je bilo več izdatkov za vzdrževanje prostorov in za vzpostavitev delovnega okolja, varnega za zaposlene in obiskovalce.

 

 

2.)   STROŠKI DELA

 

Stroški dela so v letu 20 znašali 404.829,94 €. Napram letu 2019 so se povečali za 5,78 %. Delež v celotnih odhodkih  za leto 2020 znaša 76,62 %. 

V letu 2020 smo zaposlovali javnega delavca, imeli smo daljše bolniške odsotnosti in smo morali poiskati začasno pomoč. V juliji se je začelo izplačevati redno delovno uspešnost. Zaposlenim je pripadal glede na situacijo v Sloveniji krizni dodatek za čas na delu v neposrednem stiku z našimi uporabniki.

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 14 zaposlenih.

 

Povprečna bruto plača je znašala 1.878,64 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom.

 

V letu 2020 je bilo izplačano  12.971,91 €  regresa za letni dopust.

 

 

 • AMORTIZACIJA

 

Obračunana amortizacija je v letu 2020 znašala 26.150,29 €. 

Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje, in sicer:

  –  v breme sredstev v upravljanju      14.267,88 €

  – v breme knjižnice  knjige                11.882,41 €

 

Drobni inventar je odpisan 100 % ob nabavi in sicer je znašal za leto 2020    860,55 €.

 

 

 • OSTALI ODHODKI

 

Pod ostale odhodke v višini 3.232,73 € štejemo zamudne obresti ter  odhodke kot je nadomestilo za stavbno zemljišče, novoletno obdarovanje  zaposlenih in upokojencev knjižnice. Delež v celotnih odhodkih znaša 0,98%.

 

 

 • DAVEK OD DOHODKA 

 

Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2020 znaša 118,40 €

 

 

 

 1. C) POSLOVNI IZID

 

 

Razlika med prihodki in odhodki za leto  2020 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki  in sicer  9.818,43 €.

 

 

 1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

 

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v tem letu znaša 10.560,88 €.

 

 

 1. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

 

 Kosovelova knjižnica posluje kot javna služba, financirana iz:

občine Sežana – 52,47 %,

občine  Divača – 16,15 %,

občine Hrpelje Kozina – 17,40 %  in

občine Komen – 13,98%.

Obseg financiranja je pripravljen in sprejet od občin na podlagi števila prebivalcev po posameznih občinah.

 

Knjižnica dodatno pridobiva finančna sredstva  iz naslova pobiranja članarin od vpisanih občanov v knjižnico, od zamudnin pri vračilu knjig ter poplačila izgubljenih oz. poškodovanih knjig.

 

Tržne dejavnosti ne izvajamo.

 1. PREDLOG PORABE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA –PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2020

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta se porabi za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v letu 2021.

 

 

                                                             

 

 

Finančno poročilo pripravila:                                                                Direktorica:

        Ksenija Vrčkovnik                                                        Mag. Magdalena Svetina Terčon

 

 

 

 

Poročilo je bilo potrjeno na seji Sveta javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana v petek, 5. marca 2021.

[1] Statistični urad Slovenije, na 31. 12. 2019.

[2] Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/48, z dne 10. 10. 2011.

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI