Poročilo za leto 2017

Kosovelova knjižnica Sežana

ODGOVORNA OSEBA: mag. Magdalena Svetina Terčon

Sežana, februar 2018

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA
Mirka Pirca 1
6210 Sežana  
 
Matična številka 5052327000
Davčna številka 59442964
Šifra dejavnosti 91.011
Št. računa 01311-6030374061 Banka Slovenije
Telefon 05 731 00 34
Telefaks 05 731 00 32
Ustanovitelj Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Komen
Datum ustanovitve 12. 3. 2004
Zavezanec za DDV NE
Davčni urad DU Koper
Dejavnost knjižnična dejavnost
Vodstvo direktor
 1. ORGANI KNJIŽNICE

1.1.1 Svet zavoda

Svet knjižnice od 2. februarja deluj v sestavi:

Ivica Podgoršek, predstavnica Občine Sežana, predsednica

Mirjam Frankovič Franetič – Predstavnica Občin Hrpelje-Kozina in Divača, podpredsednica

Tina Turk – predstavnica bralcev v občini Sežana

Mojca Senegačnik – predstavnica bralcev v občini Komen

Martha Sotelo Bunjevac – predstavnica zaposlenih

Patricija Dodič – predstavnica zaposlenih

 1. Direktorica

mag. Magdalena Svetina Terčon (od 17. 1. 2013)

 1. Računovodkinja: Tanja Pipan
  1. Čistilka: Maja Može
  1. Strokovni delavci: Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac, Marija Umek, Maja Živec, Maja Razboršek, Mojca Kos, Lara Tavčar (nadomešča delavko Petro Hlača) in Tanja Bratina Grmek.

2  SPLOŠNI DEL

2.1 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo  zakonske in druge pravne podlage:

– Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),

– Standardi o splošnih knjižnicah (2005-),

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),

– Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),

– Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004)[1],

– Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),

– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),

– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),

– Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),

– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03),

– Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),

– Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),

– Ustava Republike Slovenije (1991),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),

– Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),

– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),

– Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),

– Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (2000),

– Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),

– Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev).

Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj-Kozine in Komna za 25.130[2] prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugiokoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu.

Knjižnica pa nudi tudi medknjižnično izposojo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen  30. aprila 1948 v Sežani kot občinska ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice.[3] Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:

 1. krajevne knjižnice:
 2. Knjižnica Divača
 3. Knjižnica Kozina
 4. Knjižnica Komen
 • premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče in Parku Škocjanske jame
 • Kosovelova domačija
 • Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama Divača in Hrpelje-Kozina ter Lavričeve knjižnice Ajdovščina po pogodbi z občino Komen (Lisjaki, Kodreti)

3 POSLOVNO POROČILO

3.1 KNJIŽNIČNE STORITVE

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:

– nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;

– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;

– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;

– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;

– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;

– pridobiva in izobražuje uporabnike;

– informacijsko opismenjuje;

– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;

– izloča gradivo;

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na  

  elektronskih medijih;

– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;

– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega  gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);

– kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;

– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke;

– sodeluje pri vseživljenjskem učenju;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

  spodbujanju bralne kulture;

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;

– prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;

– sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss);

– pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki;

– lahko se povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.

3.2 CILJI

3.2.1 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji so navedeni v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje od 2014–2019. Med drugim so izpostavljeni prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v okolju Kosovelove knjižnice, obdelava in digitalizacija v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva, pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za digitalizacijo, organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, nadaljnja izposoja elektronskih knjig in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije.

Cilji so usklajeni tudi z Letnim programom kulture občin ustanoviteljic.

3.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Strateškega načrta knjižnice (2015-2019) in Programa dela (2017–2018) ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela stroka:

– z občinami soustanoviteljicami soustvarjati strokovne, kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje informacijske, kulturne, izobraževalne in družbene kulture naših uporabnikov;

– slediti trendom v razvoju knjižnic;

– graditi kakovostno in sodobno knjižnično zbirko, tako da sledimo razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij (e-knjige, domače in tuje baze podatkov);

– dvigovati bralno kulturo in raven znanja naših uporabnikov;

– nadaljevati s kakovostnimi storitvami in dejavnostmi;

– povečevati delež uporabnikov knjižnice;

– obdržati ali celo povečevati raven izposoje;

– približevati se standardu za letni prirast gradiva;

– posodobiti ‘stari’ del knjižnice v Sežani in razširiti prostore;

– razširiti prostore v Knjižnici Divača;

– pridobiti uporabne prostore za prireditve v Knjižnici Kozina

– pridobiti nove prostore za Knjižnico Komen;

– preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije – npr. postavitev sončnih celic na prizidek knjižnice v Sežani, drugačni viri energije.

– sooblikovati kulturno podobo okolja, v katerem knjižnica deluje;

– sodelovati z drugimi javnimi zavodi v našem okolju.

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin soustanoviteljic: Občine Sežana, ki, in Občin Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. Vse te občine omogočajo izvajanje javne službe Kosovelove knjižnice Sežana, saj pokrivajo finančna sredstva za stroške dela, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme na osnovi programa dela in finančnega načrta.

Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.

Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo za kulturo.

Sredstva za zaposlovanje brezposelnih v javna dela za plače so v lanskem letu zagotavljali Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina in Občina Komen, vsaka določen delež za enega javnega delavca, razliko, povračilo stroškov prehrane in prevoza ter stroške zdravniškega pregleda  pa je pokrival Zavod za zaposlovanje.

V knjižnici nam nudi pomoč tudi prostovoljka.

Omogočili pa smo tudi izvajanje dijaške prakse v sodelovanju s ŠC Srečka Kosovela Sežana in Filozofsko fakulteto Ljubljana – Oddelkom za bibliotekarstvo.

5 NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE

20. 10. 2017 je nadzorni odbor Občine Hrpelje-Kozina  opravil nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana, ki ni ugotovil pomanjkljivosti s strani Kosovelove knjižnice Sežana.

6 STORITVE

Knjižnica je omogočala brezplačne storitve, ki jih določa Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. št. 29/03), torej brezplačen dostop do knjižničnega gradiva ter informacij o novostih, v vseh enotah je po potrebi brezplačno usposabljala uporabnike (individualni pristop), omogočala je tudi brezplačen dostop do svetovnega spleta in elektronske pošte (z omejenim časom 30 min) ter kulturnih prireditev.

Članom pa se je obračunavala letna članarina, razen mladoletnim in brezposelnim osebam.

6. 1 ČLANI

6.1.1 Vpisani člani

Ob koncu leta 2017 je bilo v knjižnico vpisanih 9.013 članov, kar pomeni 35,86 % prebivalcev vseh štirih občin soustanoviteljic.

leto 2015 leto 2016 leto 2017
  na novo vpisani skupaj vpisani na novo vpisani skupaj vpisani % na št. prebivalcev na novo vpisani Skupaj vpisani % na št. prebivalcev
Sežana 365 6.267 436 6.167 46,86 410 6.688 50,52
Komen 60 662 59 655 18,62 64 694 19,70
Divača 62 782 66 783 19,80 60 814 20,35
Kozina 72 791 85 789 18,07 78 694 15,88
Skupaj 559 8.502 646 8.413 33,65 612 9.013 35,86

6.1.2 Aktivni člani

Če upoštevamo medoddelčno izposojo (ko je isti bralec aktiven v več oddelkih), je bilo aktivnih članov 7.344, kar pomeni 29,22 % delež vseh potencialnih uporabnikov – občanov, od tega je 33 % mladine do 15. leta starosti.[4]

Prizadevali si bomo povečati število članov na 32 %.

  leto 2015 leto 2016 leto 2017
Sežana 5.634 4.414 4.362
Komen 998 962 1.000
Divača 1.064 991 1.059
Kozina 948 896 923
Skupaj 8.644 7.263 7.344

Skupno število aktivnih članov (šteti samo enkrat) pa je 5.127 (20,40 % uporabnikov).

  2015 2016 2017
Aktivni člani ni podatka[5] 5.157 5.127

6.1.3 Obiski članov po enotah:

Gradivo so si lahko izposojali na več načinov:

 • v svojih enotah;
 • v drugih enotah knjižnice;
 •  rezervirano gradivo in gradivo v prostem dostopu so jim vozili knjižničarji iz drugih enot.

Knjižnico je v letu 2017 obiskalo 90.091 članov, kar je bistveno več od preteklega leta, čeprav je izposoja gradiva manjša.  Pri tem niso upoštevane transakcije, ki jih bralci ustvarjajo preko OPACC-a. Razlog je v tem, da je COBISS v letu 2017 spremenil način izračuna obiska članov.

  2015 2016 2017
Sežana 58.864 57.277 64.647
Divača 8.539 8.309 9.308
Komen 8.607 8.697 9.271
Kozina 6.057 6.121 6.911
SKUPAJ 82.067 80.404 90.091

6.1.4 Brisanje neaktivnih članov knjižnice

Od leta 2011 v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/07 in 15. Členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01) brišemo iz evidence neaktivne člane naše knjižnice – t. j. tiste člane, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice.

V letu 2017 smo brisali 370 neaktivnih članov

7 ZAPOSLENI

Tudi letu 2017 je bilo v knjižnici 13 zaposlenih. med njimi 10 strokovnih delavcev, direktorica, čistilka in tajnica/računovodkinja, kar ne ustreza normativom.

Primanjkljaj strokovnih delavcev smo, tako kot v preteklih letih, reševali s tremi javnimi delavci in eno prostovoljko.

7.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Strokovno izobraževanje zaposlenih je pomembno tako za osebnostno kot za strokovno rast.

V letu 2017 smo se udeležili 12 strokovnih izobraževanj, v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Združenja bibliotekarjev Primorske in Notranjske, Zveze splošnih knjižnic in strokovnih izobraževanj, ki jih organizira Mestna knjižnica Ljubljana. Dve strokovni delavki sta v letu 2017 opravili strokovni izpit.

1. junija 2017 pa smo organizirali Občni zbor Združenja bibliotekarjev Primorske in Notranjske, ki se ga je udeležilo 58 članov; stroške je krilo Združenje bibliotekarjev Primorske in Notranjske.

Stroški za izobraževanje so znašali 3.104,93 eur, 500 eur manj kot v preteklem letu.

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA

  2015 2016 2017
stanje knjižnične zbirke 172.493 177.609 180.556

Rast knjižničnega gradiva.

Za ustreznost zbirke smo poskrbeli z nabavo knjižničnega gradiva s kakovostno vsebino in se pri tem skušali približati priporočilom ter veljavnim predpisom.

Nakup smo financirali iz lastnih sredstev, sredstev občin, Ministrstva za kulturo RS Slovenije, fond pa se je povečal tudi na račun darovanega gradiva.

Pri oblikovanju knjižne zbirke smo se, kar zadeva nabave, tako kot v preteklih letih, približali normativom in standardom: nabavljali naj bi 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, od celotnega gradiva pa naj bi 70 % nabavljenega gradiva namenili oddelkom za odrasle, 30 % pa oddelku za mlade bralce. Na oddelku za mladino je delež naslovov nabavljenega gradiva znašal 25,37 %, še vedno v okviru predpisanih določil. Pri nabavi smo skušali tudi ohraniti razmerje med strokovnim gradivom in leposlovjem, ki znaša 60 % : 40 %, nabavili smo za 57,91 % strokovnega gradiva, leposlovja pa za 42,09 %.

Nabavo smo skušali prilagajati ceni na tržišču, tako kot v preteklih letih smo zmanjšali nakup več izvodov istega naslova in ta problem reševali z medoddelčno izposojo. Posledice te odločitve se kažejo v izposoji gradiva, saj si bralci aktualne knjige rezervirajo in med čakanjem na prosti izvod ne posegajo po drugi literaturi.

Za nakup gradiva smo imeli v letu 2011 na voljo 110.309,64 evrov, v letu  2012 smo razpolagali s 84.110,64 evri za nakup gradiva, leta 2013 pa s 87.659,50 evrov, ker smo v ta namen porabili več lastnih sredstev. Manj sredstev za nabavo gradiva smo imeli na voljo tudi v letu 2014, saj smo v ta namen porabili le 82.054,57 evrov, v letu 2015 pa smo imeli na voljo le 80.314 eur, v letu 2016 pa 82.076,05 eur, v letu 2017 pa le 72.161,73 eur.  Razliko smo pokrili iz lastnih sredstev.

 
leto 2015
leto 2016 leto 2017
sredstva MK 22.703 22.500 20.710[6]
sredstva občin 24.000 29.000 21.000
drugi viri / / /

Višina financiranja knjižničnega gradiva po virih.

Že v naslednjem letu bomo prisiljeni znižati nabavo gradiva, če nam financerji ne bodo zvišali sredstev financiranja knjižnic. To bo pomenilo korak nazaj, saj s tem ne bomo mogli zadovoljevati potreb naših bralcev, zato se bosta znižala tudi obisk in izposoja gradiva, kar se kaže tudi že v letu 2016.

9 NAKUP GRADIVA PO ENOTAH

9. 1 Knjižnično gradivo

V letu 2016 je prirast gradiva obsegal 5.917 enot knjižničnega gradiva, Od tega je bilo 3.997 enot  pridobljenih z nakupom, 1.863 enot smo dobili v dar, 84  enot pa na drugačen način.

Nakup se je v letu 2017 zmanjšal, ker smo imeli na voljo manj denarja kot v letu 2016. Občina Komen nam je dodelila 2.000 eur manj in tudi lastnih sredstev smo namenili 3.600 eur manj kot v letu 2016.

  NAKUP DAR DRUGO SKUPAJ
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Sežana 3.348 3.205 2.936 637 1.372 937 58 86 74 4.043 4.663 3.927
Komen 376 378 310 377 380 282 5 8 3 758 766 595
Divača 345 363 375 163 461 331 10 45 3 518 869 709
Kozina 376 361 376 145 417 286 9 15 4 530 793 666
Skupaj 4.445 4.307 3.997 1.322 2.630 1.836 82 154 84 5.849 7.091 5.917

9. 2 Neknjižno gradivo

Nabavili pa smo tudi 625 enot neknjižnega gradiva, skoraj enako kot v preteklem letu (629). Od tega je 51 zvočnih posnetkov, 503 videoposnetkov in  35 enot multimedialnega gradiva, 1 igračo in 35 enot drugega gradiva.

Neknjižno gradivo je bilo razporejeno v enote na osnovi financiranja občin v naslednjem razmerju:

9.2.1 Nakup subvencioniranega gradiva

Knjižnično zbirko smo dopolnili tudi z 263 enotami  subvencioniranega gradiva, kar je 65 enot manj kot v preteklem letu. Nakupa je manj zaradi zmanjšanja sredstev in zato, ker v decembru 2017 nismo nabavljali novega gradiva. Manjkajoče gradivo bo dobavljeno v januarju 2018.

Delež subvencioniranega gradiva po enotah.

9. 3 Odpis knjižničnega gradiva

Odpisali pa smo 2.970 enot gradiva, kar je za 1.004 enote več kot v preteklem letu. V aprilu 2017 smo namreč imeli inventuro, s katero je bilo brisanih 774 enot gradiva. Ostalo odpisano gradivo pa je bilo poškodovano ali zastarelo.

10 OBRAT

Obrat ali število izposoje na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom. Obrat gradiva je v letu 2017 znašal 2,64 %, kar je primerljivo z obratom v preteklih letih.

  2015 2016 2017
obrat gradiva 2,69 2,72 2,64

11  PROSTORI IN OPREMA – INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE

Nobena izmed štirih knjižnice ne ustreza prostorskim standardom, ki določajo 1.200 m² na 10.000 prebivalcev.

V te prostore ustanovitelji ne investirajo dovolj sredstev, tako imamo pozimi velike težave z vzdrževanjem primerne temperature, zlasti v Knjižnici Kozina, v vseh enotah pa se zaradi dotrajanih klimatskih naprav prostorov ne da ustrezno ohladiti.

  knjižnica standard stanje leta 2017
Sežana 1.579 m² 1.036 m²
Divača 480 m² 293 m²
Hrpelje – Kozina 600 m² 265 m²
Komen 240 m² 203 m²

Doseganje prostorskega standarda po normativih in standardih za splošne knjižnice.

V letu 2017 smo poskrbeli kar za nekaj investicij, ki so bile nujne.

 1. Morali smo zamenjati peč za centralno kurjavo v Knjižnici Kozina.
 2. Zaradi udara strele smo zamenjali UPS v Knjižnici Kozina. Prav tako smo zamenjali dotrajan UPS v Knjižnici Divača in osrednji knjižnici.
 3. Zaradi vloma v knjižnico v Sežani smo bili ob fotografski aparat, prenosni računalnik, stacionarni računalnik in zunanji disk, kar smo nadomestili z novimi aparati, stroške pa smo imeli tudi z razbitim steklom in uničenimi vrati.
 4. Nabavili smo dodatne knjižne police za tujo literaturo v osrednji knjižnici, kjer je potrebne nove stole in mize dobila tudi čitalnica.
 5. Kip dr. Bogomirja Magajne, delo kiparja Bojana Štoklja je končno dobil podstavek.
 6. Zaradi dotrajanosti smo odstranili 2 računalnika za uporabnike v osrednji knjižnici, ki ju bomo nadomestili v letu 2018.

12  ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

Splošna knjižnica v Sežani je odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden.

Skupaj je odprtost  znašala137 ur letnega urnika in 115 ur poletnega urnika tedensko.

knjižnica letni urnik (september–junij) poletni urnik (julij in avgust) ur/teden (minimalno št. ur po standardih
SEŽANA ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure sobota: 8. ure–13. ure nespremenjen 60 (45)
DIVAČA torek in petek: 11.–18. ure ponedeljek, četrtek: 8.–15. ure torek, petek: 11.–18. ure 28 (20)
KOMEN torek in petek: 11.–18. ure sreda: 8.–14. ure nespremenjen 20 (20)
KOZINA ponedeljek: 7.–14. ure torek: 11.–18. ure sreda in petek: 10–17. ure prva sobota v mesecu 5–ur ponedeljek: 7.–14. ure sreda in petek: 10–17. ure     29 ur (20)
SKUPAJ     137 UR
KOSOVE-LOVA DOMAČIJA Po predhodnem telefonskem dogovoru z Dragico Sosič.

Urnik odprtosti za obiskovalce.

13  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE

Katalogizacijo v Kosovelovi knjižnici opravljajo trije strokovni delavci, kar olajša delo pri obdelavi knjižničnega gradiva. V bazo so v letu 2017 prispevali 682 zapisov, popravili 3.643 zapisov, iz vzajemne baze pa so jih prevzeli 3.478.

zapisi 2015 2016 2017
lastni 810 581 682
Popravljeni 3.662 4.175 3.643
prevzeti 3.576 4.006 3.478

Z nalepkami in zaščitno folijo smo opremili opremljenih vseh 5.917 enot knjižničnega gradiva, z nalepkami in črtno kodo pa 625 enot neknjižnega gradiva (video in zvočni posnetki, multimedijsko gradivo, predmeti, igrače in slikovno gradivo).

Poškodovane nalepke in zaščitno folijo smo zamenjali tudi starejšemu gradivu, če je bilo potrebno. Zaščitna folija je kar visok strošek, vendar gradivu podaljša življenjsko dobo.

14  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH

Bralci so si v letu 2016 izposodili 472.626 enot knjižnega gradiva na dom, od tega le enkrat (brez podaljševanja) 117.336 enot gradiva. Največ gradiva so si izposodili v Sežani, in sicer 343.473 enot, v Komnu 54.357 enot, v Divači 43.656 enot v knjižnici na Kozini pa 31.140 enot. 

V letu 2017 smo dosegli cilj in povečali izposojo e-knjig za več kot 159 %. Kupili smo 41 licenc elektronskih knjig; bralci so si jih izposodili 313.

  2015 2016 2017
Sežana 322.757 353.627 343.473
Divača 51.741 44.597 43.656
Komen 57.601 56.136 54.357
Kozina 32.294 44.597 31.140
Brez Biblos 464.393 484.428 472.626
Biblos 183 197 313
skupaj 464.576 484.625 472.939

Pregled enkratnih transakcij (brez podaljšanja gradiva) pa kaže naslednjo sliko:

  2016 2017
Sežana 87.785 82.450
Divača 11.689 11.399
Komen 15.997 14.657
Kozina 8.781 8.830
skupaj 124.252 117.336

Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 18,81 enote na prebivalca in se je glede na leto 2016 znižala za 0,56 enote na prebivalca.

Izposoja gradiva se je torej v letu 2017 znižala glede na leto poprej. Razlog vidimo v zmanjšanju nakupa aktualnega knjižničnega gradiva, gotovo pa je k temu prispevala tudi inventura, ko je bila knjižnica zaprta od 3. do 8. aprila 2017.

 1. POTUJOČA KNJIŽNICA

Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je na območju Občine Divača obiskovala 7 postajališč, in sicer: Barka, Dolnje Vreme, Famlje, Goriče pri Famljah, Skupnost Srečanje, Škoflje in Vremski Britof. Na dom je bilo izposojenih 1.264  enot, od tega za mladino 605 enot. Aktivnih članov je bilo 48, od tega 28 mladih. Na novo so se vpisali 4 člani. Člani so bibliobus obiskali 373-krat, od tega 191-krat mladi. Najvišji delež gradiva je bil izposojen v Dolnjih Vremah in v Vremskem Britofu. Mladi so si gradivo izposojali le v Vremskem Britofu in Famljah.

Izposoja na dom in obisk aktivnih članov sta se v letu 2017 spet znižala.

  2015 2016 2017
št. izposoje na dom 1.531 1.441 1.264

Na območju občine Hrpelje-Kozina pa je Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper obiskala 10 postajališč, in sicer: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Rodik, Rožice, Slivje in Velike Loče.

Na dom so si izposodili 961 enot gradiva, kar je bistveno manj kot v letu 2016 (1.236 enot gradiva), od tega si je mladina sposodila 260 enot, v leto poprej pa 485 enot. Aktivnih članov je bilo 71 (7 manj kot v letu 2016), mladih 23 (enako kot v letu 2016). Na novo so se vpisali le 3. Bibliobus so obiskali 367-krat, od tega 101 obisk odpade na mladino. Največ gradiva so si izposodili v na Brezovici in v Hotični. Člani so bibliobus obiskali 411-krat (leto poprej 452), od tega mladina 117-krat.

  2015 2016 2017
št. izposoje na dom 1.444 1.236 961

Bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki je sklenila pogodbo z Občino Komen,  je od septembra 2013 obiskoval tudi dve vasi v komenski občini, in sicer Kodrete in Lisjake.

Podatkov o obisku nimamo.

15 PERIODIČNI TISK

V letu 2017 smo naročili 201 od načrtovanih 210 naslovov periodičnega tiska v osrednji knjižnici (bistveno manj kot v letu 2016), povprečje v organizacijski enoti pa je bilo 25 naslovov, kolikor smo jih narčtovali.

Najvišji strošek predstavljajo tisti časopisi in revije, ki se jim ne moremo odpovedati (Primorske novice, Delo, Dnevnik, Finance …).

Nekateri naslovom revij (zlasti tujih) pa so našim članom dostopni na portalu PressReader.

periodični tisk načrtovano doseženo
2015 237 207
2016 260 255
2017 210 201

16  SPLETNA STRAN KNJIŽNICE IN FACEBOOK

Spletno stran Kosovelove knjižnice Sežana, ki je dobila novo ime, Kosovelova.si, smo z lastnimi sredstvi prenovili junija 2015. Izbrali smo najcenejšega ponudnika, in sicer podjetje Krejzi, d. o. o., ki nam je postavilo spletno stran tako, da jo sami nadgrajujemo.

V letu 2016 smo na spletni strani zabeležili 51.815 obiskov, v letu 2017 pa se je obisk spletne strani znižal za 940 obiskov, saj smo jih zabeležili le 50.875.

spletna stran Kosovelova.si 2015 2016 2017
povprečje obiskov na dan nismo beležili tega podatka 142 139
obisk skupaj 26.076 51.815 50.875

Najbolj obiskana povezava na spletni strani je bila Moja knjižnica (15 % vseh obiskovalcev), druga pa Koledar dogodkov (5 %).

Menimo, da se mora spletna stran nenehno spreminjati in prilagajati uporabnikom, zato bomo v prihodnjem letu pri urejanju poskrbeli za osvežitev, tako da bomo objavljali fotografije in video vsebine. Poskusili bomo tudi s promocijo na facebooku.

Na strani facebooka so bili sledilci večji kot v preteklem letu (všečkanje), medtem ko je bil obisk nekoliko nižji. Prevladovale so ženske (polovica všečkarjev) med 25 in 45 letom starosti, kar pomeni, da se je zgornja raven starosti uporabnikov profila facebooka nekoliko dvignila.

  2015 2016 2017
sledilci 740 868 956
obisk strani nismo beležili 106.681 100.161

Naši uporabniki lahko dostopajo do interneta tudi na naših e-točkah tako v matični knjižnici kot tudi v enotah. Do svetovnega spleta pa lahko dostopajo tudi preko svojih računalnikov preko povezave Libroam.

17  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Kosovelova knjižnic Sežana je vključena tudi v sistem medknjižnične izposoje, ki se za uporabnike v knjižnicah, s katerimi je sklenjena pogodba, izvaja brezplačno. Stroški se krijejo iz sredstev območnosti.

17.1 Naročila v druge knjižnice za naše člane:

  2015 2016 2017
vsi zahtevki 281 251 191
 1. Naročila drugih knjižnic za njihove člane:
  2015 2016 2017
vsi zahtevki 160 197 187

Tako kot v preteklih letih, je bilo največje povpraševanje po monografskih publikacijah in člankih. V letu 2017 se je znižalo število naročil v druge knjižnice, prav tako se je za 10 znižalo število naročil iz drugih knjižnic.

Za medknjižnično izposojo imamo vse knjižnice skupnega dobavitelja, ki nam gradivo dostavlja z zamudo, kar tudi vpliva na naročanje.

18  IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA

Poleg posebej predstavljenega portala Biblos, lahko naši uporabniki brezplačno vstopajo v elektronske publikacije na EBSCOhostu, za katero je v letu 2016 vsaka knjižnica prispevala 2.500eur.

Naši člani lahko preko posredovalnega servisa dostopajo do različnih elektronskih virov kar od doma oziroma od katerega koli računalnika z internetno povezavo. V prijavno okence na http://ezproxy.knjiznica.koper.si vpišejo številko članske izkaznice in geslo, ki ga uporabljajo za dostop za storitve Moja knjižnica.

Leta 2017 so lahko naši člani dostopali do naslednjih elektronskih virov:

– FIND INFO– na tem naslovu lahko člani Osrednjih območnih knjižnic od letošnje pomladi pridejo do podatkov o zakonodaji in financah tudi z oddaljenim dostopim – od doma.  10 članov Kosovelove knjižnice Sežana se je na ta naslov prijavilo 18-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– IUS-INFO – obsega podatke s pravnega območja v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. Največja prednost tega portala je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov. Portal Ius-info je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, vsi dokumenti pa so povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki. 16 članov se je na ta naslov prijavilo 182-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– GVIN.COM – na tem naslovu lahko poiščemo informacije o slovenskih podjetjih. Predstavljeno je njihovo vodstvo, tržno dogajanje doma in po svetu in po posameznih industrijskih panogah.

– E-BOOKS PUBLIC LIBRARY COLLECTION (od maja 2013) – člani naše knjižnice imajo na voljo 27.000 e-knjig tudi preko oddaljenega naslova. Za izposojo je treba ustvariti le osebni račun. Za člane je uporaba brezplačna. Knjige si lahko izposodijo za teden dni, istočasno največ deset knjig.

– V EBSCO imamo dostop do 4.600 revij s celotnimi besedili od leta 1975 ter 30.900 e-knjig. Pokriva področje humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti. 9 naših članov se je na ta naslov prijavilo 49-krat.

– Tax-Fin-Lex

Ostale e- publikacije v tem paketu so še:

 • Oxfort Reference
 • Oxford Music Online
 • Oxford Art Online
 • Sodobna pedagogika
 • Interaktivni atlas Slovenije
 • Digitalizirano gradivo Domoznanskega oddelka Kosovelove knjižnice Sežana.

Člani so imeli tudi možnost brskanja po svetovnih časopisih z geslom preko portala PressReader s spletne strani naše knjižnice.

Gvin Ius info Find info Enc. Brit. Ebsco e-books Press Reader Ebsco Host
Obisk Ogledi Obisk Ogledi Obisk Ogledi Obisk ogledi Obisk Ogledi Obisk Ogledi Obisk ogledi
Ni podatka 863 670 6.372 6 181 5 3.512     138 297 38 89

19 DOMOZNANSKA DEJAVNOST

V letošnjem letu smo digitalizirali zapuščino (pisma, voščila, razglednice …) družine Kosovelovih, zbirali fotografije in pripravili razstavo Znamenja na zidovih ob slovenskem občinskem prazniku v sodelovanju s Srečkom Rožetom in Matjažem Možetoa: Kamra in Primorci.si

19.1 PORTAL KAMRA

V letu 2017 smo objavili 3 digitalne zbirke: Selitev kamnite hiške na Medvejku, Predmeti naših prednikov – Kras, Brkini, Čičarija in Otroci iz Karamonove kaluže.

Ustvarili smo 162 multimedijskih elementov (slikovno gradivo, dokument in video zapis, objavili smo 10 zapisov za organizacije z našega območja, ki so prispevale gradivo za digitalne zbirke, nismo pa prispevali novic.

V Album Slovenije je Kosovelova knjižnica Sežana prispevala 20, Knjižnica Kozina pa 9 fotografij, skupaj torej 29.

Za naše gradivo na Kamri je bilo zabeleženih 22.225 ogledov, za digitalne zbirke pa 10.236 ogledov.

Najbolj ogledane digitalne zbirke naše knjižnice v letu 2017 so:

Najpomembnejša postranska stvar na svetu – zgodbe o klekljanju: 3.033 ogledov

Zbirka starih razglednic Kosovelove knjižnice Sežana: 2.973 ogledov

Oči Mici Trebec: 1.424 ogledov

Število ogledov MME:  9.826.

Najbolj ogledani MME naše knjižnice so:

Marija Mici Trebec: 156        

Srečko Kosovel v častniški uniformi, 1917: 109      

Marija Dobrila, 1921: 68                   

Število ogledov organizacij, ki smo jih vnesli: 1.552.

Najbolj ogledane organizacije v letu 2017 so:

Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje: 146

Kulturno društvo Borjač: 142

Kulturno društvo Kalunca: 133

Zapise za naše knjižnice so si v letu 2017 uporabniki ogledali 214-krat. 

Število ogledov gradiva, ki smo ga prispevali v Album Slovenije: 902.

Najbolj ogledani zapisi v Albumu Slovenije so:

Družina Kocjan v Sežani: 45

Družinski avto in počitniška prikolica: 37

Na mostu v Dalmaciji: 28

Pustna povorka v Ankaranu 1966 : 91

Bratec in sestrica v Trstu: 81

Obhajilo, Osp, 1925, mati in hči:  55

Podatki dokazujejo, da je naše delo opazno med uporabniki.

19.2 PRIMORCI.SI

  Število vnosov Prirast vnosov Število ogledov
2015 67 4 61.578
2016 70 3 52.644
2017 76 6 46.685

V letu 2017 smo vnesli šest datotek o znamenitih Kraševcih, torej več kot v preteklih letih, ogled portala Primorci.si za našo knjižnico pa se je nekoliko zmanjšal.

20  OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH (številčni prikaz)[7]

  2015 2016
  OtP Ot.št. OdP Od.št. O brez razstav Ot.P Ot.št. OdP Od.št. O brez razstav
ODŠ 147 2.926 92 26.400 3.445 164 5.561 107 54.678 3.507
Komen 28 590 26 1.516 701 18 1.044 35 937 3.752
Divača 15 292 35 1.270 1.169 11 316 42 2.926 794
Kozina 6 255 37 1.695 1.140 6 159 41 3.589 819
Skupaj 196 4.063 190 30.881 6.455 199 7.080 271 62.130 8.872
  2017
  OtP Ot.št. Od.P Od.št. O brez razstav
Sežana 160 4.417 113 30.175 2.892
Komen 25 524 71 5.278 1.249
Divača 12 438 30 2.568 688
Kozina 15 390 40 4.490 690
Skupaj 212 5.769 254 42.511 5.519

Legenda: OtP = število prireditev za otroke, Ot. št. = število udeleženih otrok,

Od.P = število prireditev za odrasle, Od.št = število udeleženih odraslih*Brez ogledov razstav.

V letu 2017 smo zmanjšali število prireditev na oddelkih za odrasle, znižal se je tudi obisk. Na oddelku za odrasle smo izvajali več dogodkov za manjše skupine – študijski krožki.

Imeli smo tudi manj razstav kot v preteklih letih.

Na mladinskem oddelku je razveseljujoče dejstvo, da se je povečalo sodelovanje med šolo, vrtcem in knjižnico, kar rojeva nove zamisli.

21 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU

Kosovelovo domačijo v je v letu 2013 obiskalo 3.212 obiskovalcev, v 2014 je bilo na domačij 3. 851, v letu, torej se je obisk povečal. Obisk v letu 2015 je znašal 3.094 obiskovalcev, v letu 2916 pa 2.845 obiskovalcev. Tudi v letu 2017 je obisk nekoliko upadel, saj si je Kosovelovo domačijo ogledalo 2.798 obiskovalcev.

Obisk v Tomaju.

22 SODELOVANJE[8]

22.1 S KNJIŽNICAMI  

22.1.1 Primorci.si

22.1.2 Dobreknjige.si

Kosovelova knjižnica Sežana sodeluje tudi v projektu dobreknjige.si. To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Oblikujejo ga vnašalci iz slovenskih splošnih knjižnic, ki na ta portal vnašajo podatke o knjigah. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, najnovejšem romanu.

Splošne knjižnice s portalom dobreknjige.si promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti skušamo kakovostni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje – k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe.

Iz Kosovelove knjižnice Sežana kreira zapise na tem portalu Patricija Dodič. 30 zapisom je v letu 2016 dodala še 18 zapisov, skupaj torej 48 zapisov, v letu 2017 pa še 24 zapisov, torej skupaj 72 zapisov.

22.1.3  Primorci beremo

V akciji Primorci beremo smo sodelovali že enajsto leto zapored. Iz naše knjižnice je bilo v akcijo vključenih 85 članov, od tega jih je 66 zadostilo kriterijem in zaključilo branje, kar znaša 1,65 % aktivnih članov naše knjižnice, ki so tako prebrali 782 knjig.

Projekt je financiran s strani JAK.

22.1.4 Dan slovenskih splošnih knjižnic

Letos je bila skupna akcija v slovenskih splošnih knjižnicah od 21. do 25. novembra. Njen namen je bil promovirati knjižnično dejavnost in pridobivati nove člane – z brezplačnim vpisom.

22.2 Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

22.2.1 Teden vseživljenjskega učenja

Tudi letos smo se vključili v projekt Teden vseživljenjskega učenja, katerega nosilec na našem območju je Ljudska univerza Koper. V sklopu tega projekta smo vključili 30 dogodkov.

22.2.2 Dnevi evropske kulturne dediščine

Letos smo v tem projektu sodelovali s tremi dogodki. Okroglo mizo z naslovom Voda na Krasu nekoč in danes,  delavnicami skupine Svobodne duše, v katerih so ustvarjali na temo vode, ter z razstavo rezultatov etnološkega natečaja Zgodbe kraškega suhega zidu in kamna Partnerstva za ohranjanje in popularizacijo kraške suhozidne gradnje za kraške osnovne šole.

22.2.3 Premiki 1 na 1, Premiki

Dobro obiskane večere smo organizirali skupaj z javnimi zavodi v občini Sežana.

22.2.4 Bralnice pod slamnikom

V letu 2017 nas je Založba Miš povabila k sodelovanju v projekt Bralnice pod slamnikom. Kot koordinatorji smo organizirali 6 dogodkov, v katerih so sodelovale osnovne šole v našem okolju. V okviru tega projekta smo se udeležili tudi strokovnega izobraževanja v Domžalah, v februarju.

22.2.5 Povabimo besedo

Kandidirali smo tudi na razpis Povabimo besedo, ki ga vsako leto organizira Društvo slovenskih pisateljev. Naša gosta sta bila mladinska pisateljica in umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl Kobe (februar)  in Andrej Predin (november).

22.2.6 Tačke pomagačke

S sodelovanjem s slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke smo pričeli septembra 2017. Branje s Tačkami izvajamo od kotobra 2017. Že od začetka izvajanja programa imamo srečo, da smo lahko pričeli deli s kar dvema prostovoljcema društva. Branje poteka enkrat tedensko in traja eno uro. V tem času lahko psu bereta dva otroka. Od oktobra do decembra smo izvedli 10 srečanj, branje pa je redno obiskovalo 11 otrok.

22.2.7 Rastem s knjigo 2017

22.3 PROJEKTI V OKVIRU KNJIŽNICE

22.3.1 Magajnova bralna značka

Projekt izvajamo v sodelovanju s SVZ Dutovlje in VDC Divača. Da v okviru le-tega uspešno spodbujamo branje med odraslimi s posebnimi potrebami in brišemo meje med ljudmi, priča dejstvo, da to dejavnost izvajamo že osmo leto zapored v treh skupinah.

22.3.2 Literarna delavnica Svobodne duše

Literarno delavnico smo izvajali že četrto leto. Imeli smo 5 srečanj z zaključno, osrednjo prireditvijo 10. Oktobra ob dnevu duševnega zdravja. Člani literarne delavnice so predstavili svoje delo in zbornik besedil, ki so nastajala od junija do oktobra 2017.

Delavnica je eden od načinov vključevanja odraslih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Ena od obiskovalk se je, denimo, lotila rednega poročanja o dogodkih v občinsko glasilo kraški obzornik.

22.3.3 Mladi in umetnost

Je projekt, ki se izvaja v Komnu. Vsako leto načrtujemo vsaj eno tako srečanje, saj je pri obiskovalcih poželo veliko zanimanja.

22.2.4 Petlje, zanke in šivanke

Je krožek, ki se izvaja v Knjižnici Komen z namenom povezovanja, ustvarjanja in izmenjave izkušenj v okviru ročnih del.

22.2.5 Bralni klub

Oktobra 2017 smo pričeli z izvajanjem Bralnega kluba za mlade, da bi spodbujali prostočasno branje in pogovor o knjigah med mladostniki. V letu 2017 smo izvedli tri srečanja.

22.2.6 Poletna avantura 2017

V letu 2017 smo v mesecu juliju in avgustu pripravili 96 paketov, v katerih je bilo 320 knjig. Pakete poletne avanture pripravljamo za povečanje izposoje in za promocijo dobrih knjig, ki jih za bralce izberejo knjižničarji, ti pa si jih izposodijo kot pakete presenečenja.

22.2.7 Poletna avanturica  2017

Pakete presenečenja smo pripravili tudi na mladinskem oddelku.

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni delavci, razen ŠK Likovno ustvarjanje, ki ga vodi akademska slikarka Mojca Senegačnik.

V Knjižnici Komen sta v študijskem letu 2016/2017 delovala dva študijska krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep in Likovno ustvarjanje.

V Divači je v tem času deloval študijski krožek Iz knjižnice Divača v svet.

V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestajali člani študijskega krožka Sončna ura.

V knjižnici Kozina so se družili člani študijskega krožka Zgodbarnica, ki so bili zelo aktivni, saj so izdali že več publikacij, uspešno pa se predstavljajo tudi izven knjižnice (zaključna prireditev) in v zamejstvu.

24 INVENTURA

Knjižnica je dolžna vsakih pet let opraviti inventuro knjižnega gradiva. V naši knjižnici je potekala od 4. do 8. aprila 2017. V tem času so bile osrednja knjižnica in njene enote za uporabnike in člane zaprte. Priprave na inventuro so se začele že pred tem.

2. 3. 2017 – na IZUM poslan obrazec za izvedbo inventure
10. 3. 2017 – obvestilo IZUMA o obsegu inventure; od tega dne je bilo na voljo testno okolje
16. 3. 2017 – testni preizkus odčitavanja knjig v datoteke, filtriranja odčitkov in shranjevanja datotek; narejen načrt odčitavanja gradiva in oblikovanje skupin za izvajanje inventure; priprava tehnične opreme
Med izvajanjem inventure smo odčitali in prenesli 155.575 očitkov.
7. 4. 2017 – na IZUM poslali obvestilo o zaključenem odčitavanju in prenosu odčitkov
10. 4. 2017 – iz IZUM-a prejeli obvestilo, da je opravljena verifikacija datotek z odčitki in da lahko začnemo s preverjanjem izpisov, kar smo počeli v aprilu in maju.
Aprila in maja v vseh knjižnicah smo pregledovali izpise.
22. 5. 2017 smo odpisali 787 izvodov gradiva, ki ni bilo odčitano ali najdeno v knjižnici. Ocenjena vrednost tega gradiva na dan 25. 5. 2017 je znašala 8.708,41 EUR.
26. 5. 2017 smo po elektronski pošti obvestili IZUM, da smo zaključili inventuro (priprava izpisov, odpis gradiva).

25 ZAKLJUČEK

Sklenemo lahko, da smo se v letu 2017 trudili dosegati zastavljene cilje. Po pričakovanju se je nekoliko znižalo število aktivnih članov. Zaradi zmanjševanja sredstev se je znižala tudi nabava knjižničnega gradiva, kar je vplivalo na  izposojo le-tega. Inventuro smo izkoristili za ureditev knjižnega gradiva.

Naša dejavnost je bila opazna tudi v javnosti, saj so o dogodkih javnost redno obveščali mediji.

Sodelovali smo z ostalimi javnimi zavodi v lokalne okolju ter organizirali dejavnosti, namenjene ranljivim skupinam in osebam s posebnimi potrebami.

Poslovanje je gospodarno, a žal oteženo: v letu 2017 smo redno opozarjali občine ustanoviteljice o pomanjkanju sredstev za normalno poslovanje, kaj šele za boljšo tehnično opremljenost knjižnice.

Velike težave smo imeli tudi z vzdrževanjem prostorov in opreme, ki je dotrajana in neprimerna. Pri tem smo izgubljali veliko časa in energije, saj smo morali za to najemati zunanje izvajalce, kar je pomenilo veliko izgubo časa in denarja pri odpravljanju napak.

V upanju, da bomo imeli v občinah ustanoviteljicah več posluha za naše težave, se nadejamo uspešnega poslovnega leta 2018.

mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica

V Sežani, februarja 2018

Poročilo o delu za leto 2017, finančno poročilo za leto 2017 in poslovno in računovodsko poročilo Kosovelove knjižnice Sežana je bilo potrjeno/sprejeto na 7. seji Sveta javnega zavoda Kosovelova knjižnica v/na Kozini, 28. 2. 2018.

Priloga:

26  PREGLED PRIREDITEV PO ENOTAH KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA

26.1 KNJIŽNICA SEŽANA

26. 1. 1 Mladinski oddelek – obisk v 2017

1. RAZRED OŠ S. KOSOVELA SEŽANA:

28 obiskov, 666 učencev

VRTEC SEŽANA:

8 obiskov,  152 otrok

VRTEC ŠEMPOLAJ:

5 obiski, 83 otrok

RASTEM S KNJIGO:

7. RAZRED (OŠ. DUTOVLJE, OŠ. S. KOSOVELA SEŽANA, OŠ D. BENČIČA – BRKINA HRPELJE):

5 obiskov, 131 učencev:

petek, 22. 9., 24 učencev,

četrtek, 19. 10., 75 učencev (3 izvedbe),

OŠ DUTOVLJE (7. RAZRED):

1 obisk, 29 učencev

SREDNJA ŠOLA:

3 OBISKI SREDNJEŠOLCEV (DIJAKOV 1. LETNIKA:

19. oktober: ekonomski in aranžerski tehnik (29 dijakov, od tega 14 članov knjižnice)

19. oktober: gimnazija (26 dijakov, od tega 17 članov knjižnice)

23. november: gimnazija (27 dijakov, od tega 20 članov knjižnice)

Dijakom je bila predstavljena knjižnica, njena zgodovina, namen in organiziranost, elektronski viri in storitve, ki jih ponujamo, knjižnični katalog in iskanje po njem ter knjiga, ki jo za ta projekt izbere JAK (letos je bila to knjiga Planet, ki ne raste avtorice Lučke Kajfež Bogataj)

TAČKE POMAGAČKE:

10 SREČANJ – 11 otrok

BRALNI KLUB:

3 srečanja – 3 obiski

BRALNICE POD SLAMNIKOM:

Prireditve: 6, 407 udeležencev, in sicer:

– 20. april – Vrtec Sežana (gostja Nina Mav Hrovat) – 40 udeležencev

– 20. april – OŠ S. Kosovela Sežana (gostja Nina Mav Hrovat – 249 udeležencev

– 20. april – Knjižnica v Sežani (za OŠ Dutovlje, OŠ S. Kosovela Sežana – gostja Marjolijn Hof) – 24 osmošolcev

– 29. maj – PŠ Lokev (gostja Cvetka Sokolov) – Vreme, Lokev, Tomaj – 94 udeležencev

VODENJE PO KNJIŽNICI:

18. 3. gimnazijci iz Ljubljane – 12

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, srečanje z  ilustratorjem Damijanom Stepančičem in razstava izvirnih ilustracij iz slikanice Prehlajeni čarodej:

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (3. RAZRED):

2 obiska, 102 učenca

ZNAMENITI KRAŠEVCI:

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (5. RAZRED):

3 obiski, 72 učencev

OŠ HRVATINI (6. RAZRED) S. Kosovel in njegova dela, kviz z vprašanji o Kosovelu:

1 obisk, 44 učencev

URA PRAVLJIC:

REDNE URE PRAVLJIC:

28 izvedb za najmlajše: 388 otrok

28 izvedb za ostale: 428 otrok

BALETNA PRAVLJICA (v sodelovanju z Baletnim društvom Sežana):

3  izvedbe (Knjižnica Divača- 25, Kozina- 7 in Komen- 38), 70 obiskovalci

POVABIMO BESEDO:

SREČANJE S PESNICO TATJANO PREGL KOBE: 1 izvedba, 20 obiskovalcev

 SREČANJE S PISATELJEM ANDREJEM PREDINOM : 3. razredi OŠ. S. KOSOVELA SEŽANA: Torek, 14. 11., 2 izvedbi, 96 učencev

PRAVLJICA POŽAR OB ODPRTJU RAZSTAVE »NA POMOČ«

V SODELOVANJU Z RDEČIM KRIŽEM (IZVAJALKA: MARIJA GODNIČ):

1 izvedba, 27 obiskovalcev

KNJIŽNICA NA OBISKU:

Ob kulturnem prazniku, igrica Miška želi prijatelja, Vrtec Lehte, 2 izvedbi, 82 otrok

Podelitev priznanj Bralnega palčka v Vrtcu Sežana, Senožeče, Divača, Tomaj, Dutovlje, Materija, Hrpelje, Povir in Lokev, 243 otrok

RAZSTAVE:

PREHLAJENI ČARODEJ (razstava izvirnih ilustracij Damijana Stepančiča):

Od 6. 2. do  3. 3. 2017

BRALNICE POD SLAMNIKOM (razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Sežana in Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana)

NA POMOČ! (razstava risb prvošolcev, v sodelovanju z OŠ S. KOSOVELA SEŽANA in RDEČIM KRIŽEM): Od 11. 5. do 2. 6. 2017

KNJIŽNA RAZSTAVA OB 90-LETNICI ILUSTRATORKE ANČKE GOŠNIK GODEC

POLETNA AVANTURICA (novost v času poletnih počitnic)

23 paketov s knjigami stopnje P (do 13 let)

10 paketov s knjigami stopnje M (od 13 let)

NOVOLETNA BALETNA PRAVLJICA (v sodelovanju z Baletnim društvom Sežana):

Baletna pravljica POLŽKOVO LETO:

četrtek, 14. 12., 1  izvedba, 50 obiskovalcev

 ZAČETEK BRALNEGA PALČKA:

Igrica z lutkami na palici NESKONČNO TE IMAM RADA:

5 izvedb, 190 obiskovalcev:

torek, 7.11. (2 izvedbi, Sežana), četrtek, 9.11. (Sežana), petek, 10.11. (2 izvedbi, Divača, Kozina)

OBISKI ŠOLSKIH SKUPIN:

SPOZNAVANJE KNJIŽNICE, IZPONJEVANJE ANKETE O PRILJUBLJENIH KNJIGAH, 5. razred OŠ DR. B. MAGAJNE DIVAČA:

Sreda, 4. 10., 1 obisk, 25 učencev

26.2 KNJIŽNICA SEŽANA – ODDELEK ZA ODRASLE

Datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
Januar      
5. Pogovorni večer s pisateljico Suzano Tratnik Magdalena Svetina Terčon, Suzana Tratnik, Barbara Penko, Tomaž Povodnik, Din Hajdarpašič, Jakob Gustinčič 21  
  Odprtje razstave Obrazi Vilenice, na ogled do konca meseca   21 Ogle d: 4.971
5. Premik 1 na 1 v sodelovanju z JZ Sežana, MC Podlaga, Miha Pipan 60
6. Zapojte z nami Magdalena Svetina Terčon, Katarina Šetinc 19
10. Literarna čajanka Grega Tozon Magdalena Svetina Terčon 10
11. Sončna ura Maja Razboršek 11
18. Srečanje z Lovcem na tornade (in nevihte) ter fotografom Markom Korošcem Marko Korošec, Marko Rozman 32
19. Predavanje o vrtnarjenju z Jožico Golob Klančič, 1. del UTŽO 54
20. Peti pogovorni večer iz cikla Mladi mladim: Srečanje z evropskim podprvakom na Euroskills 2016 Rokom Verstovškom Tanškom Rok Verstovšek Tanšek, Damjan Švara, Jernej Bortolato, Magdalena Svetina Terčon 29
25. Sončna ura Maja Razboršek 11
26. Večer iz cikla Od človeka k Človeku: Predstavitev knjige Maje Golob: Ne čakaj na vikend Maja Golob, Magdalena Svetina Terčon 35
Februar      
1. Premik 1 na 1 JZ v Sežani, Kosovelova soba, Ana Grk in Alenka Korenjak 23
3. Zapojte z nami Magdalena Svetina Terčon, Katarina Šetinc 19
6. Obisk skupine Španščina iz UTŽO – ogled literature v španščini UTŽO 5
7. Literarna Čajanka: Sivkin butik Magdalena Svetina Terčon, Ingrid Dovgan in Bogdan Križman 18
15. Sončna ura Maja Razboršek 11
16. Predstavitev knjige Marija Čuka: Molk koloradskih hroščev Magdalena Svetina Terčon, Marij Čuk, Nadia Roncelli 16
17. Šesti pogovorni večer iz cikla Mladi mladim: Predstavitev diplomske naloge Mojce Kos: R.E. A. D.  program – pes kot pomočnik pri branju Mojca Kos in člani društva Tačke pomagačke 25
20. Predavanje Jožice Klančič Golob: Vrtnarjenje, 2. del UTŽO 48
23. Cikel Od človeka k Človeku: Pogovorni večer z inovatorko novih učnih metod prof. Mojco Stojkovič z naslovom Kako živeti svoje poslanstvo Magdalena Svetina Terčon, Mojca Stojkovič 16
Marec      
2. Od človeka k Človeku: Predstavitev knjige Simona Mičiča: Deček s tatujem v srcu Simon Mičič, Suzana Štravs, Magdalena Svetina Terčon 18
3. Zapojte z nami Magdalena Svetina Terčon, Katarina Šetinc 11
7. Literarna čajanka z Melito Pirjevec Magdalena Svetina Terčon, Melita Pirjevec 18
8. Sončna ura Maja Razboršek 11
9. Predstavitev pesniške zbirke Slavice Tesovnik: Naročje spirale Slavica Tesovnik, Magdalena Svetina Terčon 16
11. Premik v sodelovanju z JZ Sežana, Kosovelov dom Sežana, Lea Pisani, Dejan Šperne, Alenka Lozar, Ivana Djilas, Miha Pipan, Alma Kochavy, Tine Tomažič 316
13. Usposabljanje za moderiranje pogovornih večerov Žan Papič, Magdalena Svetina Terčon, Franja Čok 8
17. Šalčkarji Maša Ogrizek, Zarja Menart 16
18. Voden ogled po knjižnici za skupino gimnazijcev iz Ljubljane Magdalena Svetina Terčon 12
22. Sončna ura Maja Razboršek 11
23. Prehrana sodobnega človeka: Ana in Emanuel Leskovšek Ana in Emanuel Leskovšek 27
30. Predstavitev knjige Ernesta Jazbinška: Mačeha Ernest Jazbinšek, Helena Škrl 15
31. Pogovorni večer iz cikla Mladi mladim: Dana Verč Magdalena Svetina Terčon, Dana Verč 10
April      
1. Voden ogled po knjižnici Magdalena Svetina Terčon 65
6. Pevska delavnica Magdalena Svetina Terčon, Katarina Šetinc 12
11. Literarna čajanka z Leo Madawi Hreščak Magdalena Svetina Terčon, Lea Madawi Hreščak 10
11. Predstavitev diplomske naloge Tine Mahnič: Okoljska vzgoja in osveščenost strokovnih delavcev v vrtcu Tina Mahnič 9
13. Predstavitev knjige Črta Kanonija: Osma žrtev ali rekviem za likvidatorja Magdalena Svetina Terčon, Črt Kanoni 18
19. Sončna ura Maja Razboršek 11
20. Večer iz cikla Od človeka k Človeku: Magdalena Fabčič: kako preživeti menopavzo z nasmeškom? Magdalena Fabčič 12
21. Cikel mladi mladim – predstavitev diplomske naloge Matjaža Garzarollija Magdalena Svetina Terčon Matjaž Garzarolli 10
24. Literarno branje književnikov ob Noči knjige LD Zlati čoln, ZKP, KKS 42
24. Koncert MEPZ Divača KKS, Kosovelov dom 42
26. Obisk srednješolcev iz Liceja Slomšek – predstavitev knjižnične dejavnosti – v 2 skupinah Magdalena Svetina Terčon 54
Maj      
3. Sončna ura Maja Razboršek 11
5. Zapojte z nami Magdalena Svetina Terčon, Katarina Šetinc 12
9. Literarna čajanka z Alanom Paletom Alan Pale, Magdalena Svetina Terčon  
10. Predstavitev zgoščenk glasbene skupine Ovce z uglasbitvijo zadnjih Pinkovih pisem in nekaterih Kajuhovih poezij OVCE, pevke PPZ Trst 38
12. Predstavitev knjige Aceta Mermolje na Volčjem Gradu v okviru Kulinartfesta v sodelovanju z založbo Sfera 35
13. Kulinatrfest na Volčjem Gradu   Ogled: 600
14 Sončna ura, Ekskurzija, Maja Razboršek 9
17. Predstavitev pesniške zbirke Janka Kastelica Pise na nebu Janko Kastelic, David Terčon, Magdalena Svetina Terčon 35
17. Postavitev razstave FK Žarek ob Tednu ljubiteljske kulture Na ogled do konca julija. Magdalena Svetina Terčon, Vladislava Navotnik 35 Ogled: 6.443
18. Pogovor z Maco Jogan, prestavitev knjige Katoliška cerkev in družbeno dno Maca Jogan, Danijel Božič 56
23. Kaj mi lahko ponudi knjižnica? Obisk skupine brezposelnih V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje 14
31. Sončna ura s Tonetom Partljičem v sodelovanju z Botaničnim vrtom Sežana 64
Junij      
1. Literarno branje udeležencev prevajalske delavnice avstrijske in slovenske poezije Ann Coten, Cornelia Travnicek, Jakob Kraner, Tone Škerjanec, Kaja Teržan, Gregor Podlogar, Brane Mozetič 12
2. Občni zbor ZBDP Magdalena Svetina Terčon, Tanja Bratina Grmek, Tanja Pipan, ostali zaposleni 58
6. Prestavitev pesniške zbirke Marije Kosnapfel Marija Kostnapfel, Marija Pirjevec 17
9. Predavanje o ajurvedi dr. Monica Mohan  
14. Ekskurzija članov ŠK Sončna ura Maja Razboršek 11
Julij      
7. Zapojte z nami Katarina Šetinc 14
Avgust      
22. Odprtje razstave Znamenja na zidovih Magdalena Svetina Terčon, Srečko Rože, Tomaž Može 45 ogled: 5.668
September      
5. Predvečer mednarodnega festivala Vilenica Magdalena Svetina Terčon, Alenka Jensrtle Doležal, Tanja Bakić 16
6. Predstavitev študijskega programa UTŽO Kras Nadja Mislej Božič, Saša Prinčič 17
20. Kosovelova domačija Tomaj – Predstavitev študijskega krožka UTŽO Kras Nadja Mislej Božič 8
21. Od človeka k človeku: Prebudite finančnega genija v sebi Petra Žagar 9
29. Okrogla miza: Voda na Krasu nekoč in danes Magdalena Svetina Terčon, dr. Ljubo Lah, dr. Stanislav Renčelj, Pavel Skrinjar, Stanislav Kristan, Peter Fabiani, Oskar Čebulec 69
29. Premiki 1 na 1 v sodelovanju z JZ v Sežani, MC Podlaga, Žan Papič 45
Oktober      
3. Literarna čajanka Bogomir Slavec, Magdalena Svetina Terčon 12
4. Sončna ura Maja Razboršek 11
10. Zaključno srečanje skupine Svobodne duše s predstavitvijo zbornika Magdalena Svetina Terčon, Ivanka Večko, Ludvika Foški, Vasja Drajna in člani skupine Svobodne duše 37
10. Razstava Svobodne duše, na ogled do konca meseca Magdalena Svetina Terčon, Ludvika Foški  
11. Govor-ilnice Martina Ozbič 9
12. Josip Osti v dveh knjigah in tisoč in eni zgodbi: intimno in javno življenje pesnika, ki se je dvakrat rodil, prvič v Sarajevu, drugič v Tomaju Josip Osti, Marko Kravos 18
18. Sončna ura Maja Razboršek 11
20. Zapojte z nami Katarina Šetinc 15
24. Od človeka k človeku: Sanja Rozman: Kaj morate vedeti o pasteh novodobnih odvisnosti? (LAS) Sanja Rozman 28
27. Premiki 1 na 1 v sodelovanju z JZ v Sežani, Kosovelova knjižnica SežanaIgor Peresson, Žan Papič 48
November      
7. Literarna čajanka Barbara Husu, Eda La Vita 8
7. Odprtje razstave rezultatov etnološkega natečaja Zgodbe kraškega suhega zidu in kamna Partnerstva za ohranjanje in popularizacijo kraške suhozidne gradnje za kraške osnovne šole Partnerstvo za ohranjanje kraške suhozidne gradnje, ŠC Srečka Kosovela Sežana, učenci OŠ Dutovlje, učenci OŠ Hrpelje, Vrtec Sežana 69 4.571 ogledov
8. Sončna ura Maja Razboršek 11
9. Predstavitev knjige Vojka Slavca Repelce Vojko Slavec, Lea Kalc Furlanič 19
10. Zapojte z nami Katarina Šetinc 15
15. Govor-ilnice Martina Ozbič 8
16. Zaključek akcije Primorci Beremo Mojca Kumerdej, v sodelovanju z NŠK Trst 78
21. Dan slovenskih splošnih knjižnic – brisanje zamudnin in brezplačen vpis Vsi zaposleni Obisk: 230
21. Predstavitev knjige Suzane Štravs: Ljubezen v nevihti (LAS) Suzana Štravs, Simon Mičić 12
22.11.-15.12. Razstava Študijski krožki se predstavljajo (postavitev) Mojca Senegačnik, Maja Razboršek, Marija Umek, Magdalena Svetina Terčon, Patricija Dodič, Tanja Bratina Grmek  
22. Sončna ura Maja Razboršek 11
24. Premiki 1 na 1 v sodelovanju z JZ Sežana, PIC Sežana, Uroš Borjančič 101
29. Domoznanski večer Jadran Čeh, Anka Čeh, Stojan Lipolt 52
December      
5. Literarna čajanka Dajana Čok, Magdalena Svetina Terčon 12
8. Zapojte z nami Katarina Šetinc 13
12. Predstavitev knjige Vikija Grošlja: 40 let mojih soočanj s Himalajo in razstava v sklopu projekta Brati gore (čitalnica, do konca meseca) Viki Grošelj 57 ogled 250
13. Govor-ilnice Martina Ozbič 9
15. Predstavitev monografije Glasbene matice: Umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju. Trst. Glasba, likovna in besedna umetnost ob slovensko-italijanski meji v drugi polovici 19. Stoletja. V sodelovanju z Glasbeno matico: Milena Padovan, Bojan Brezigar, Aleksander Rojc, Tatjana Rojc  in Miloš Budin.   12
20. Sončna ura Maja Razboršek 11

26.2.1 SVOBODNE DUŠE – literarna delavnica

Mentorice: Ivanka Večko, Ludvika Foški, Magdalena Svetina Terčon Oblikovanje zbornika: Vasja Drajne Sodelujejo: Ivica Korenčan, Cveto Peroša, Iztok Šefran, Vesna Senčar, Veronika Mržek, Dean Dobrilović, Samo Vremec, Nina Forstnerič, Ema Ferenc.
30. 5.     12
13.6.     12
27.6.     12
5. 9.     12
10. 10. zaključno srečanje – literarni večer v Kosovelovi knjižnici Sežana  

V letu 2017 so pisali na temo Voda in se pridružili Dnevom evropske kulturne dediščine.

26.2.2 MAGAJNOVA BRALNA ZNAČKA

26.2.2.1 Sežana:

6. 2. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 15+7
20. 2. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 15+7
6. 3. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 15+7
20. 3. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 15+7
3. 4. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 15+7
20. 4 ob 10. uri – vse skupine Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 36

26.2.2.2  Divača:

10. 2. ob 10.00 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 14
24. 2. ob 10.00 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 14
10. 3. ob 10.00 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 14
24. 3. ob 10.00 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 14
7. 4. ob 10.00 Tanja Bratina Grmek in Maja Živec 14

26.3  KNJIŽNICA DIVAČA

Datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
Januar 2017
6. Odprtje razstave grafik Vesne Marion z naslovom Odtisi spomina Vesna Marion ter učiteljski pevski zbor OŠ Hrpelje Dotik 60
10. Baletna pravljica Vsi na krov Petra Hlača in Maja Razboršek 30
13. Predstavitev knjige Železniška proga Zidani Most-Sežana (Trst)(Koper) Andrej Ivanuša in Marko Košir 13
17. 4. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Gruzija Mateja Grmek 18
Februar 2017
7. Pravljična urica za otroke in odrasle z naslovom Kamišibaj udeleženci delavnice kamišibaj gledališča ter mentorja Jelena Sitar in Igor Cvetko 60
17. Odprtje fotografske razstave z naslovom Harmonija življenja člani Fotokluba Žarek iz Sežane 30
Marec 2017
7. 5. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … raznolikost arabskega sveta Združeni arabski emirati in Oman Mariza Viragh 28
14. Pravljična urica z gledališko igrico Cipek in Capek otroška gledališka skupina TKŠD Urbanščica ter mentorici Tjaša Race in Mirjam Frankovič Franetič 30
17. 6. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Namibija in Bocvana Andreja Avberšek 33
21. 7. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … s kolesom po Centralni Aziji Marko Mohorčič 35
28. Predstavitev zaključnega projekta Kulinarika Krasa in Brkinov v turistični ponudbi Anja Renčelj ter Stanislav Renčelj 14
April 2017
11. Odprtje fotografske razstave o Snežniku z naslovom Pogovori z goro fotograf Iztok Snoj, Slavko Škoberne ter trobentač Alen Mihelj 27
18. 8. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Pakistan Ksenija Čermelj 26
21. Predstavitev magistrskega dela Kriterij vključevanja gostinskih dejavnosti v znamko Park Škocjanske jame Anja Franetič 16
25. 9. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Bolgarija Majda Mateta 37
Maj 2017
9. Pravljična urica z naslovom Prehlajeni čarodej Tanja Bratina Grmek 15
11. Odprtje razstave Moj domači kraj VDC Divača. OŠ Divača, Občina Divača 80
23. Predavanje z naslovom Komunikacija med psom in človekom ali Psi govorijo, ljudje lajamo? Katja Železnik 31
Junij 2017
1. Postavitev razstave ob železničarskem prazniku OŠ Divača 350
2. Postavitev razstave ročnih del članice skupine Ustvarjamo skupaj ter mentorica Olga Grgorovič 350
27. Ob občinskem prazniku odprtje skupinske razstave z naslovom Zapustil bom sled slike Stojan Zafred, fotografije Jožica Zafred, slike in program učencev 3. razreda pod mentorstvom Lidije Uršič, kritičarka Polona Škodič, županja Alenka Štrucl Dovgan 400
Julij 2017
Avgust 2017
September 2017
1.–30. 9. Postavitev slikarske razstave z naslovom Zlati utrinki Cvetka Šemrov, Tanja Bratina Grmek 180
21. Obisk četrtošolcev z vodenim ogledom slikarske razstave Zlati utrinki četrtošolci (4. a in 4. b) OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Cvetka Šemrov, učiteljici Danila Grželj ter Lidija Uršič 40
26. Predstavitev študijskih programov UTŽO Kras ter postavitev razstave vezenin Nadja Mislej Božič, Vesna Marion, Marica Otilija Pahor 5 oz. 150
26. Predstavitev doktorske disertacije z naslovom Sleng in pogovorni jezik v spletni komunikaciji Maša Rolih 15
Oktober 2017
2. Projekt Rastem s knjigo sedmošolci OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, profesorici Vilma Kres ter Suzana Kavčič, Tanja Bratina Grmek 31
2.–27. 11. Postavitev fotografske razstave o džezu Jože Požrl, Tanja Bratina Grmek 200
3. 1. pravljična urica Velika knjiga o siru pisateljica Alja Furlan, ilustratorka Polonca Leban Grmek  20
10. 1. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Camino gostja Ljubislava Škibin, mentorica Tanja Bratina Grmek 70
12. Obisk šestošolcev v divaški knjižnici in predstavitev knjižnice šestošolci OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, profesorici ter Maja Razboršek 95
16. Obisk skupine Želvic iz divaškega vrtca na temo vozila vrtčevski otroci, vzgojiteljici ter Tanja Bratina Grmek 20
November 2017
10. Bralni palček z naslovom Neskončno te imam rada Maja Razboršek in Lara Tavčar 55
14. 2. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … vzhodna Turčija Majda Mateta, mentorica Tanja Bratina Grmek 40
28.–18. 12. Postavitev razstave reprodukcij vedut in fotografij z naslovom Južna železnica – 160 let HUD Karel Barjanski (Irena Šinkovec), Tanja Bratina Grmek 250
December 2017
5. 3. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … JAR gost Dejan Pevčević, mentorica Tanja Bratina Grmek 40
19. Pravljična urica z naslovom Pravljice iz škatlice – kamišibaj gledališče Vesna Marion, Vera Papič ter Tjaša Race 20
21. Pripoved pravljice Medvedkova knjižnica za vrtčevsko skupino Sovice Tanja Bratina Grmek 21

26.4 KNJIŽNICA KOMEN

Datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
Januar      
do 13. 1. Razstava Mojce Senegačnik Marija Umek Mojca Senegačnik Ogled: 885
3. 1. Pravljična urica Marija Umek 17
4. 1. Vrtec na obisku – Žabice Marija Umek, Agata Masten 17+2
6. 1. S knjižnim nahrbtnikom na potep po Siriji, ko je bila še cela Bruno Križman 36
6. 1. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
13. 1. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
20. 1. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
20. 1. Otvoritev razstave Silvan Furlan ustvarjalec in zbiratelj Marija Umek Silvan Furlan 21 otvoritev Ogled:860
25. 1. Delavnica Stik s telesom Taša Cucek 12
27. 1. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
27. 1. S knjižnim nahrbtnikom na potep po južni Norveški Karel Bizjak 34
Februar      
3. 2. S knjižnim nahrbtnikom na potep po Centralni Aziji Marko Mohorčič 48
3. 2. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
7. 2. Pravljična urica za otroke Marija Umek 21
9. 2. Kulturni dan z glasbeno šolo (v prostorih OŠ Komen) Ingrid Tavčar Marija Umek     45
10. 2. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
10. 2. S knjižnim nahrbtnikom na potep Skozi življenje in kulturo starega Egipta Uroš Gabrijelčič 34
14. 2. Obisk Vrtec Komen Helena Perčič 14
17. 2. Predstavitveno predavanje kroga prijateljev Bruna Groeninga Mileva Martelanc, Martin Venier 27
17. 2. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
22. 2. Obisk Vrtec Štanjel (prišli z avtobusom) Marija Saksida 13
24. 2. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
Marec      
3. 3. Čebelarski zapiski Janka Vodopivca Milan Vodopivec -vnuk Borut Koloini – GM Jožef Švagelj – čebelar Andrej Berlot – oblikov. 29
3. 3. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
7. 3. Pravljična urica Marija Umek 19
10. 3. Predstavitev številčnih nizov Grigorija Grabovoja Marijan Plazar 16
10. 3. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
15. 3. Rastem s knjigo Oš Komen 7. a Vlasta Metlikovec Marija Umek 21
15. 3. Podvodni svet Evgena Subana – fotografska razstava Evgen Suban 8 otvoritev Ogled:528
17. 3. S knjižnim nahrbtnikov na potep po Antarktiki Katjuša Rabzelj 33
17. 3. Petlje, zanke in šivanke Mržek Vanda 7
22. 3. Rastem s knjigo Oš Komen 7. b Vlasta Metlikovec Marija Umek 19
24. 3. Svetovni dan poezije z Božidarjem Semoličem – Darkom (predstavitev 7. pesniških zbirk, ki jih je knjižnici podaril) Božidar Semolič Darko Marija Umek 9
29. 3. Vrtec Komen – ogled razstave Podvodni svet Agata Masten 19
April      
5. 4. Vrtec Štanjel srečanje s starši na temo bralna kultura Strokovne delavke Marija Umek 15
7. 4. Pirhi sveta – predavanje Majda Mateta 7
18. 4. Postavitev razstave Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek in udeleženke 7  
21. 4. Free style učenje – za starše Mojca Stojkovič 36
Maj      
9. 5. Pravljica z Aljo Furlan Marija Umek Alja Furlan Polonca Leban Grmek 16
11. 5. Free style učenje – delavnica za otroke Mojca Stojkovič 28
16. 5. Vrtec na obisku- Žabice Agata Masten 19
19. 5. Konec razstave Petlje, zanke in šivanke Udeleženke krožka Ogled: 712
26. 5. Predstavitev knjige Ko imajo hormoni žur Minka Gantar 35
Junij      
3. 6. Zaključni izlet študijskega krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep po vzhodni Koroški Andrej Bandelj Tanja B. Grmek Marija Umek   55
6. 6. Zaključna pravljica z otvoritvijo razstave ilustracij Vesne Benedetič z naslovom drobne sanje Vesna Benedetič Marija Umek 22
7. 6. Vrtec na obisku – Žabice Agata Masten 19
Julij      
7. 7. Konec razstave Drobne sanje Vesna Benedetič Ogled:284
Avgust      
8. 8. Postavitev razstave Mi pa gremo v vesolje (razstava na mladinskem oddelku do konca septembra) Skupina Žabice Vrtec Komen Agata Masten Marija Umek Ogled: 98
September      
8. 9. Predstavitev programa UTŽO Kras in potopisno predavanje z Marjanom Olenikom po Pakistanu Nadja Mislej Božič Marjan Olenik Marija Umek 33
12. 9. Srečanje z nominiranci za Rožančevo Nagrado 2017 Dr. Edvard Kovač Miha Blažič Miha Pintarič Renata Salecl Marcel Štefančič, jr. Magdalena Svetina Terčon 35
15. 9. Predstavitev knjige Sladki recepti z vrtnicami Katja Kogelj 12
28. 9. Uvod v Bralno značko za 2. razred OŠ Komen Učenci in učiteljici drugih razredov OŠ Komen in POŠ Štanjel 36 otrok 2 učitelja
Oktober      
3. 10. Pravljična urica z Duhcem Puhcem Žabice Vrtec Komen Ilustratorka Ana Zavadlav 74
4. 10. Otvoritev fotografske razstave Odsevi Rafael Vončina Mojca Senegačnik Odprtje: 26 Ogled:339
11. 10. Pravljična gibalna urica z jogo Sara Stropnik 6
13. 10. S knjižnim nahrbtnikom na potep po delčku ZDA Veronika Žvanut 26
18. 10. Delavnica z Minko Gantar Minka Gantar 29
November      
7. 11. Pravljična urica z zmaji in postavitev razstave keširanih zmajev Dijaki srednje aranžerske šole Sežana Marija Umek 12
8. 11. Ob spominu na primorske padalce predstavitev knjige Marjana Linassi: Koroške vojne zgodbe Marjan Linassi Ivo Jevnikar Magdalena Svetina Terčon 38
10. 11. Začetek Bralnega palčka 2017 z dramatizacijo pravljice Od kod si, kruhek? Mladinska sekcija društva Brce Ines Poplašen Marija Umek 64
15. 11. Predavanje o disleksiji in skotopičnem sindromu Dr. Polona Kelava 34
17. 11. Prvo srečanje Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 10
22. 11. Pravljična gibalna urica z jogo Sara Stropnik 5
24. 11. Drugo srečanje Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 10
24.11. S knjižnim nahrbtnikom na potep po Aljaski in Yukonu Mariza Viragh 36
26. 11. S knjižnico v gledališče: ogled predstave Resnica Marija Umek SSG Trst 50
29. 11. Večer dveh zgodb – otvoritev razstave društva Vezi »Pobarvajmo otroka v sebi« in potopisno predavanje po Papui Novi Gvineji Uporabniki in zaposleni društva Vezi Urša Može Ana Jelušič Marija Umek Odprtje: 40 Ogled: 317
December      
1. 12. Tretje srečanje Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 10
5. 12. Praznična pravljica Bobek in zlate kokoši Marija Umek 22
8. 12. Četrto srečanje Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 8
8. 12. S knjižnim nahrbtnikom na potep z Vikijem Grošljem po Himalaji Viki Grošelj 60
15. 12. Peto srečanje Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 9
15. 12. Dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku Rok Pisk 15
17. 12. S knjižnico v gledališče: Ogled plesne predstave Ruskega plesnega ansambla kozakov Marija Umek SSG Trst 50
20. 12. Pravljična gibalna urica z jogo Sara Stropnik 5
20 srečanj Likovni študijski krožek Mojca Senegačnik 146 obiskov

26.5 KNJIŽNICA KOZINA

Datum naslov izvajalec Št. obiskovalcev
Januar      
24.01.2017 Vsi na krov, pravljična urica Maja Razboršek, Petra Hlača, sežanske mini baletke 15
Ves januar, razstava Ples večnosti Elda Jercog 450
Februar      
Ves mesec, razstava Pust je pršu (U Obrou)+razstava domoznanskih knjig Patricija Dodič, Klementina Dodič   450
3. Ne čakaj na vikend, predstavitev knjige, domoznanstvo Maja Golob, Nives Mahne Čehovin 25
9. Pravljična urica v vrtcu Hrpelje-Kozina Patricija Dodič 90
10. Doma vendar tujci, predstavitev knjige, domoznanstvo Katja Hrobat Virloget 25
14. Pogovor z domoznanci Lea Kalc Furlanič, Slavko Gerželj, Vladimir Grželj, Jasna Majda Peršolja, Katja Hrobat Virloget 25
22. ŠK Zgodbarnica Zgodbarničarji 20
24. Pravljično-glasbena urica Tina Bržan Pleše 20
Marec      
Ves mesec,razstava Rosa mladega jutra Ina Stergar 450
3. Naši predniki geomanti, predavanje Jože Guardijančič 35
10. Rosa mladega jutra, predstavitev knjige Ina Stergar, Andreina Trusgnach, Claudia Salamont, Marina Cernetig, Luisa Battistig, Ada Tomasetig 25
14. Z motorjem do Nordkappa , potopisno predavanje Katarina Škrab, Sebastijan Udovič 15
17. Trpežne trajnice brez kemije – od načrtovanja, zasajanja do vzdrževanja Jožica Golob Klančič 25
20. Vrtec na obisku Skupina Mucke z mentoricama Lidijo in Veroniko 22
24. Pravljično-ustvarjalna urica Tajda Valenčič 5
25. ŠK Zgodbarnica Zgodbarničarji 20
April      
Ves mesec, razstava Vsakega po malem Vrtčevske vzgojiteljice 450
25. Zadnja pravljično-ustvarjalna urica Patricija Dodič 5
26. Srečanje ŠK Zgodbarnica Zgodbarničarji 20
Maj      
3. Otvoritev razstave Pravljice za barve in črte Matjaž Hmeljak Desiderij Švara 15
5. Reci življenju ja!, predstavitev knjige Barbara Fužir 15
9. ŠK Zgodbarnica Zgodbarničarji 15
15. Vrtec na obisku Skupina Metuljčki z vzgojiteljico Zorico 25
23. Obisk 3.a razreda 3a razred in knjižničarka Daša + Patricija Dodič 23
26. Nastop in predstavitev ženske klape Fritule Klapa Fritule 50
30. Obisk 3. Razreda OŠ DBB Razredničarke, 3. R, Igo in Patricija 25
Junij      
2. Razstava, slike, mendale Silva Pangos, Miranda Mezgec 450
6. Obisk 3. Razreda OŠ DBB Razredničarke, 3. R, Igo in Patricija 25
9. Obisk 2. razreda Zaključek Bralne torbice, podelitev priznanj, Daša Rebec, Patricija Dodič 25
13. Mladinska ustvarjalnica Sara Delise, Nija Abram odpadlo
Julij      
5. Otvoritev razstave avtorskih grafik, Ko mi šepetajo predniki Irena Urankar 10 300
Avgust      
9. Otvoritev razstave fotografij, S fotoaparatom na potep Katja Škerjanc 12 300
September      
1. Razstava, Štorje na platnu, slikarska  Sonja Munih + VDC Ilriska Bistrica 450
15. Večer morskih vibracij Bojan Marsetič 15
22. Staroslovenščina Peter Amalietti 30
29. Prva pravljična urica 2017/2018- Kamšibaj Vesna Marion 30
Oktober      
3. Razstava, The wall-podaljšano bivanje, fotografska Jože Štucin 450
7. Otvoritvena prireditev ŠK Zgodbarnica v Koprivi Zgodbarničarji 70
13. Hipnoza in hipnoterapija Igor Vrčon  
20. Šk Zgodbarnica, Zgodbe in zgodbice Nete Vergan Neta Vergan, zgodbarničarji 25
25. Pravljično-glasbena urica Tinkara Kovač Odpadlo
November      
  Mokro v mokro, ob Dnevu otroka in Dnevu splošnih knjižnic, Razstava Prehajanja, nakit iz fimo mase  Vrtec Hrpelje pod mentorstvom Zorice Korošec Mirjana Metlika 650
10. Bralni palček: Neskončno te imam rada Maja Razboršek, Lara Tavčar 50
17. Camino de Santiago, predstavitev potovanja Ljubislava Škibin 40
21. Tukaj in zdaj, predstavitev knjige Nives Mahne Čehovin Maja Golob Boris Magdalenc 70
20. Vrtec na obisku in ogledu razstave Skupina Metuljčki z vzgojiteljico Zorico 25
22. Srečanje ŠK Zgodbarnica, potopis ŠK Zgodbarnica Igo Race 20
24. Prvi na vasi, performirana koncertna agitka, predavanje Marko Brecelj 5
December      
  Hitrost na več načinov, Prehajanja, Eno/One Filip Fabijančič, Mirjana Metlika,  Jana Pečečnik 650
1. Eno/One, Predstavitev knjižice Jana Pečečnik 50
6. Barve, predavanje Andreja Novak 10
8. Praznično-pojoča pravljična urica Tina Bržan 5
15. Srečanje ŠK Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 20
20. Izzivi partnerstva, predavanje Palma Smrekar 15

V kozinski knjižnici smo v letu 2017, poleg rednega in osnovnega dela: izposoja knjig, ozaveščanje uporabnikov o pomenu branja in kulture, pomoči pri iskanju gradiva, pripravili veliko dogodkov za različne ciljne skupine (glej tabelo). Ker je knjižnica več kot le to, se trudimo, da v skromne prostore privabimo čim več ljudi, da bi spoznali naše poslanstvo. Pravljično-ustvarjalne urice potekajo enkrat mesečno ali v izvedbi bibliotekarke ali povabljenih otrok, mladincev, mamic, babic, znanih in manj znanih pravljičarjev. Izredno je pomembno, da je pripovedovalec/bralec navajen delati z otroki, ker se to pri pripovedovanju pozna. Če pravljico pripoveduje otrok ali mladinec, potem je potrebno odpraviti tremo pred nastopom. Glede na to, da je otrok le ena skupina in so različno stari, je potrebno pripraviti pravljico tako, da se jo lahko prilagodi otrokom, ki na pravljično-ustvarjalno urico pridejo. Pravljična je vedno tudi ustvarjalna, ali pevsko, ali risalno ali ustvarjalno. Otroci so v šolskem letu 2016/2017 za vsak obisk pravljice dobili štampiljko, ki so jih zbirali na zbirnem kartončku. Na zadnji pravljično-ustvarjalni urici, ki je v Kozini v aprilu, saj nato otrok ni v notranje prostore, smo razdelili simbolična darilca (igračke je podarila bralka). V šolskem letu 2017/2018 prakse s kartončki nismo uporabili, ker se ni obnesla (pozabljali kartončke, jih izgubili itd.). Obiski knjižničarke otrok v vrtcu so utečena dejavnost, sploh v februarju, ko bibliotekarko povabijo na pripovedovanje pravljice v sosednji vrtec. Obiski vrtčevskih in osnovnošolskih otrok niso pogosti, saj je knjižnica od obeh zavodov oddaljena dva km in potrebujejo varstvo, proste ure in lepo vreme da pridejo lahko do knjižnice. Z obema zavodoma izvrstno sodelujemo (Bralni palček, redni letni obiski, na katerih jim dodelim različne naloge, navadno štiri, delo je v skupinah, npr. o COBISS-U, napisati mnenje o knjižnici, knjigah, izpisovati iz CIP-A založbe, avtorje ali kaj podobnega). Knjižnico smo popeljali med ljudi že vsa ta leta s študijskim krožkom ŠK Zgodbarnica, kjer čez leto zbiramo in si pripovedujemo zgodbe, nastane skripta (če bi bila knjiga, bi imela vsakič več kot tristo strani) s pomočjo različnih sponzorjev za tisk, ki si jih moramo poiskati krožkari sami, zato smo tiskanje zbornika dali odslej na dve leti, torej bo naslednja v 2018 in samo v elektronski obliki, nekaj izvodov bomo natisnili za predstavljanje krožka naokoli. Zgodbarniško skripto smo objavili na spletnem portalu Kamra, v šolskem letu 2017/2018 je dobila mesto tudi na strani Andragoškega centra Slovenije. Tudi pri sestavljanju zbornika sodelujemo z OŠ, saj zajema del skripte tudi Zgodbarničico, v katero prispevajo svoje zgodbe, pesmi, karkoli tudi osnovnošolci. Sodelujemo tudi z znanimi in manj znanimi psici, ki nam svoje zgodbe pošiljajo preko elektronske pošte. S ŠK Zgodbarnica, ki praznuje v letu 2016/2017 peto leto obstoja, in torej v 2017/2018 šesto leto, priredimo ali otvoritveno ali zaključno prireditev, doslej v Rodiku, Slivju, Brezovici, v sosednji Bazovici, v sosednjem Borštu, v Koprivi na Krasu, na Premu, v Ilirski Bistrici in še kje. Od 14. januarja.2015 ima krožek svojo facebook stran in nasploh je študijski krožek zelo pozitivna zadeva za okolico in za zgodbarničarje, saj v šestih letih ni bilo nikakršnega osipa, kvečjemu se nam vsako leto kdo pridruži, če pa kdo ne more več hoditi, preneha, lahko pa ostane v stiku z nami preko zgodb. V letu 2017 je ena izmed zgodbarničark izdala knjigo zgodbic, ki je bila v knjižnici kasneje predstavljena v okviru krožka in izven. Sodelujemo obenem z drugimi zavodi, društvi, institucijami in posamezniki iz celotne Slovenije, saj se trudimo biti prostor, namenjen vsem. Prireditve bibliotekarka pospremi vedno s člankom. Članke vodja enote prepošlje, najsi bo na Občinsko glasilo kot v Primorske novice in na SLOmedia pa še v druge časnike in medije, saj je prav in lepo, če se o nas sliši tudi čez bivše meje in v druge občinska glasila, če je predavatelj/ica od drugod. Kot prva izmed enot smo pred leti začeli z mesečnimi razstavami, ki privabijo, najsi bo domače ljubiteljske slikarje, ustvarjalce ali ‘zamejske’ umetnike, hkrati pa na otvoritve privabijo povsem nove in različne profile obiskovalcev, ki v knjižnico velikokrat pridejo prvič in se kasneje z veseljem vračajo. Razstave so dosegle izreden uspeh, saj se na otvoritvah povezujejo ljudje, ki se sicer morda ne bi in tudi zato, ker domačini spoznavajo, da če prikažejo svoje ustvarjanje, ostanejo živi, zato se jih vedno več opogumlja za razstave in prikaze tistega, kar počnejo. Zaradi potrebe po druženju in ustvarjanju priredimo čez leto tudi medgeneracijske ali otroške/mladinske ustvarjalnice, na katerih si ustvarjalci izmenjujejo znanja. V letu 2017 smo kot novost medse povabili nekaj kantavtorjev (B. Marsetič, klapa Fritule, Kristian Jenko idr.), da se predstavijo glasbeno, saj je včasih besed morda preveč. Bibiliotekarka je soadministrator spletne strani Dobreknjige.si, Primorci.si, Kamre in spletne zgodbarniške strani ŠK Zgodbarnica. Skratka, trudimo se biti prostor prijaznosti, domačnosti, prisrčnosti in vsega, kar danes človek potrebuje. Upoštevati je treba tudi, da zgradba ni energetsko urejena, tako da zmoti marsikatero prijetno dejavnost kakšna tehnična težava, ki se jo sproti skuša reševati. Tudi začetek otvoritvene sezone začnemo navadno v septembru glasbeno in nadaljujemo v stilu. Kar se domoznanskega delovanja tiče, vabimo domačine k mesečnemu razstavljanju, predstavitvi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog in disertacij, k vodenju pravljično-ustvarjalne urice ali medgeneracijske delavnice, k predavanju, če so iz stroke. Sicer pa vse naloge in drugo domoznansko gradivo hranimo v domoznanski omari krajevne knjižnice, kjer so shranjene tudi nekatere bibliofilske stare izdaje knjig, Občinska glasila in izdelki domačih ustvarjalcev. Nadejamo se kakšne širitve knjižnice ali vsaj energetske obnove.


[1] Nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana do oddaje tega poročila še ni bil sprejet in potrjen.

[2] Statistični urad Slovenije, na 1. 1. 2017.

[3] Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/48, z dne 10. 10. 2011.

[4] Standardi za splošne knjižnice določajo (str. 10): Knjižnica naj na območju svojega delovanja vključuje med svoje članstvo vsaj 40 % vseh prebivalcev in vsaj 60 % mladine do 15. leta. Nacionalni program za kulturo pa ima za cilj do leta 2017 vključiti 27 % uporabnikov.

[5] Ta podatek smo začeli spremljati v letu 2016.

[6] Brez sredstev za elektronske knjige, ki znašajo 2.500 eur.

[7] Natančen popis prireditev po enotah je na koncu dokumenta.

[8] Podrobneje so opisani tisti projekti, ki niso bili zajeti v prejšnjih poglavjih.

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI