Poročilo za leto 2016

 

Kosovelova knjižnica Sežana

 

POROČILO ZA LETO 2016

  

ODGOVORNA OSEBA: mag. Magdalena Svetina Terčon

Sežana, februar 2017

  

 

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Mirka Pirca 1

6210 Sežana

 

Matična številka 5052327000
Davčna številka 59442964
Šifra dejavnosti 91.011
Št. računa 01311-6030374061 Banka Slovenije
Telefon 05 731 00 34
Telefaks 05 731 00 32
Ustanovitelj Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Komen
Datum ustanovitve 12. 3. 2004
Zavezanec za DDV NE
Davčni urad DU Koper
Dejavnost knjižnična dejavnost
Vodstvo direktor

 

 • ORGANI KNJIŽNICE

1.1.1 Svet zavoda

 

Svet knjižnice so do 13. 12. 2016 sestavljali:

 

Karmen Mikolj Filipčič – predstavnica občine Hrpelje-Kozina, predsednica, Marija Umek – predstavnica zaposlenih, podpredsednica, Majda Sadovski – predstavnica Občine Sežana, Vera Bernetič – predstavnica bralcev v Občini Sežana, Mirjam Frankovič Franetič – predstavnica bralcev v Občini Divača, Primož Škabar – predstavnik zaposlenih.

Nov Svet javnega zavoda Kosovelova knjižnica je bil konstituiran 2. februarja 2017.

 

 • Direktorica

 

mag. Magdalena Svetina Terčon (od 17. 1. 2013)

 

 • Strokovni delavci

 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci knjižnice: Tanja Pipan, Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac, Marija Umek, Maja Živec, Maja Razboršek, Mojca Kos, Petra Hlača, Tanja Bratina Grmek.

 

 

2  SPLOŠNI DEL

 

2.1 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

 

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo  zakonske in druge pravne podlage:

– Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),

– Standardi o splošnih knjižnicah (2005),

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),

– Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),

– Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004)[1],

– Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),

– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),

– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),

– Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),

– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03),

– Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),

– Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),

– Ustava Republike Slovenije (1991),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),

– Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),

– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),

– Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),

– Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (2000),

– Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),

– Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev).

Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj-Kozine in Komna za 24.999 prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu.

Knjižnica pa nudi tudi medknjižnično izposojo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen  30. aprila 1948 v Sežani kot občinska ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.

 

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice.[2] Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:

 1. krajevne knjižnice, in sicer
 • Knjižnica Divača,
 • Knjižnica Kozina,
 • Knjižnica Komen,

 

 1. premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče,

 

 1. Kosovelova domačija,

 

 1. Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama Divača in Hrpelje-Kozina.

 

 1. Od 14. junija 2013 oziroma od septembra 2013 pa potujoča knjižnica Lavričeve knjižnice Ajdovščina obiskuje tudi Kodrete in Lisjake na osnovi pogodbe, sklenjene z Občino Komen.

 

3 POSLOVNO POROČILO

 

3.1 KNJIŽNIČNE STORITVE

 

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:

– nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;

– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;

– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;

– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;

– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;

– pridobiva in izobražuje uporabnike;

– informacijsko opismenjuje;

– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;

– izloča gradivo;

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na

elektronskih medijih;

– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;

 

– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega  gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);

– kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;

– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke;

– sodeluje pri vseživljenjskem učenju;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture;

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;

– prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;

– sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss);

– pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki;

– lahko se povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.

 

3.2 CILJI

3.2.1 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji so navedeni v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje od 2014–2019. Med drugim so izpostavljeni prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v okolju Kosovelove knjižnice, zaključek obdelave in digitalizacije v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva, pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za digitalizacijo, organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, nadaljnja izposoja elektronskih knjig in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije. Cilji so usklajeni tudi z Letnim programom kulture občin ustanoviteljic.

3.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Programa dela 2015–2016 ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela stroka.

Naša osnovna naloga je zbiranje in posredovanje knjižničnega gradiva, informacij in storitev na različnih medijih, s čimer zadovoljujemo potrebe posameznikov in skupin po izobraževanju, informacijah in razvoju osebnosti, uporabnikom pa naj bi nudili tudi sprostitev in razvedrilo.

V našem območju delovanja želimo postati in ostati najbolj pomemben zaklad in vir informacij ter kulturno središče, ki ponuja uporabnikom v vseh enotah  pa tudi uporabnikom širšega območja enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na različnih medijih.

Med dolgoročne cilje spadajo:

– še naprej aktivno in uspešno sodelovanje z občinami Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter uresničevanje strokovnih, kadrovskih in prostorskih pogojev;

– slediti trendom na področju tehnične opremljenosti enot, uvedba avtomatizirane izposoje gradiva v Sežani;

– ustvarjati kakovostno knjižnično zbirko;

– slediti razvoju novih oblik gradiva in novemu načinu dostopa do informacij;

– povečevati delež uporabnikov knjižnice;

– obdržati ali celo povečevati raven izposoje;

– približevati se standardu za letni prirast gradiva;

– posodobiti ‘stari’ del knjižnice v Sežani in razširiti prostore;

– razširiti prostore v Knjižnici Divača;

– pridobiti nove prostore za Knjižnico Komen;

– preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije – npr. postavitev sončnih celic na prizidek knjižnice v Sežani, drugačni viri energije.

Cilji so podrobneje definirani v Programu Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2016 ter v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2019.

 

 4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO

 

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin: občine Sežana, ki je ustanoviteljica, in občin Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. Vse te občine omogočajo izvajanje javne službe Kosovelove knjižnice Sežana, saj pokrivajo finančna sredstva za stroške dela, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme na osnovi programa dela in finančnega načrta.

Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.

Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo za kulturo.

Sredstva za zaposlovanje brezposelnih v javna dela za plače so v lanskem letu zagotavljali Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina in Občina Komen, vsaka določen delež za enega javnega delavca, razliko, povračilo stroškov prehrane in prevoza ter stroške zdravniškega pregleda  pa je pokrival Zavod za zaposlovanje.

V knjižnici nam je bila v veliko pomoč prostovoljka.

Omogočili pa smo tudi izvajanje dijaške prakse v sodelovanju s ŠC Srečka Kosovela Sežana.

5 NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE

 

V letu 2014 je bila v skladu s Pogodbo o izvajanju notranjega revidiranja v letu 2014  izvedena tudi delna revizija (področje plač) poslovanja Javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana za obdobje od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013. Zaradi prenehanja delovanja občinske revizijske službe in zaradi prehoda na nov način hrambe dokumentov nismo zaprosili za notranjo revizijo, ki jo bomo načrtovali v letu 2018.

 

6 STORITVE

 

Knjižnica je omogočala brezplačen dostop do knjižničnega gradiva ter informacij o novostih, v vseh enotah je po potrebi brezplačno usposabljala uporabnike (individualni pristop), omogočala je tudi brezplačen dostop do svetovnega spleta in elektronske pošte (z omejenim časom ½ ure) ter kulturnih prireditev.

Članom pa se je obračunavala letna članarina, razen mladoletnim in brezposelnim osebam.

  

 

 1. 1 ČLANI

 

6.1.1 Vpisani člani

 

Ob koncu leta 2016 je bilo v knjižnico vpisanih 8.413 članov, v knjižnici v Sežani 6.167, Komnu 655, Divači 783 in na Kozini 789, kar v povprečju pomeni 33,65 % prebivalcev (slovensko povprečje je 24,6 %).

 

  leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016
na novo vpisani skupaj vpisani na novo vpisani skupaj vpisani na novo vpisani skupaj vpisani na novo vpisani skupaj vpisani % na št. prebivalcev
Sežana 414 6.338 372 6.710 365 6.267 436 6.167 46,86
Komen 79 702 37 739 60 662 59 655 18,62
Divača 64 765 47 812 62 782 66 783 19,80
Kozina 84 817 66 883 72 791 85 789 18,07
Skupaj 641 8.622 522 9.144 559 8.502 646 8.413 33,65

 

Iz preglednice je opaziti, da se je v letu 2016 število članov zmanjšalo, se je pa glede na pretekla leta povečalo število na novo vpisanih.

 

 

6.1.2 Aktivni člani

 

Aktivnih uporabnikov knjižničnega gradiva (tistih, ki so v letu 2016 obiskali knjižnico vsaj enkrat) je bilo 7.263, kar pomeni delež 29,05 % občanov, kar je še vedno v skladu z smernicami.

 

leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016
Sežana 3.491 4.020 5.634 4.414
Komen 482 712 998 962
Divača 423 814 1.064 991
Kozina 437 683 948 896
Skupaj 4.833 6.220 8.644 7.263

 

 

6.1.3 Obiski članov po enotah:

 

Gradivo so si lahko izposojali na več načinov:

 • v svojih enotah;
 • v drugih enotah knjižnice;
 • rezervirano gradivo in gradivo v prostem dostopu so jim vozili knjižničarji iz drugih enot.

 

Knjižnico so v letu 2016 obiskali 80.404 člani, od tega je bil v Knjižnici Komen zabeležen obisk 8.697 članov, v Knjižnici Divača 8.309 članov, v Knjižnici Kozina 6.121 članov, v matični knjižnici v Sežani pa 57.277 članov.

Menimo, da je obisk nižji v primerjavi s preteklim letom zaradi manjšega števila delovnih dni (kar petih manj) na račun praznikov, delno pa je na to vplival tudi zmanjšan nakup knjižničnega gradiva na račun znižanja sredstev za nabavo knjižničnega gradiva.

 

 

 

.

  2013 2014 2015 2016
Sežana 59.313 60.154 58.864 57.277
Komen 9.177 9.240 8.607 8.697
Divača 8.416 8.364 8.539 8.309
Kozina 6.143 6.296 6.057 6.121
SKUPAJ 83.049 84.054 82.067 80.404

 

 

 

 

6.1.4 Brisanje neaktivnih članov knjižnice

 

Od leta 2011 v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/07 in 15. Členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01) brišemo iz evidence neaktivne člane naše knjižnice – t. j. tiste člane, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice.

 

V letu 2016 smo brisali 329 neaktivnih članov knjižnice, manj kot v preteklih letih, zaradi ažuriranja podatkov.

 

 

7 ZAPOSLENI

 

V letu 2016 je bilo v knjižnici 13 zaposlenih. med njimi 9 strokovnih delavcev, čistilka in tajnica/računovodkinja, kar še vedno ne ustreza normativom.

Primanjkljaj strokovnih delavcev smo reševali s tremi javnimi delavci in eno prostovoljko. Manjše število zaposlenih vpliva na kakovost dela. Kaže se v visoki obremenjenosti zaposlenih, v strokovnem delu kot tudi pri delu z obiskovalci knjižnice.

Pogrešamo tudi hišnika, večina stavb, v katerih je knjižnica, je starejših, zato so pogoste okvare in gre veliko sredstev za zunanje izvajalce.

 

 

7.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

 

Strokovno izobraževanje zaposlenih je pomembno tako za osebnostno kot za strokovno rast.

V letu 2016 smo se udeležili 15 strokovnih izobraževanj, v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Združenja bibliotekarjev Primorske in Notranjske, Zveze splošnih knjižnic in strokovnih izobraževanj, ki jih organizira Mestna knjižnica Ljubljana. Poskrbljeno je bilo, da so se jih udeležili vsi zaposleni.

Imeli smo tudi usposabljanje za varstvo pri delu.

Dve bibliotekarki pa sta v letu 2016  uspešno opravili bibliotekarski izpit.

 

Stroški za izobraževanje so znašali 3.720,30, kar je v skladu z načrtovanimi stroški.

 

 

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA

 

Ob koncu leta 2016 je imela Kosovelova knjižnica Sežana 177.609 enot knjižničnega gradiva.

Odpisali pa smo 1.975 enot knjižničnega gradiva.

Rast knjižničnega gradiva.

 

Za ustreznost zbirke smo poskrbeli z nabavo knjižničnega gradiva s kakovostno vsebino in se pri tem skušali približati priporočilom ter veljavnim predpisom.

Nakup smo financirali iz lastnih sredstev, sredstev občin, Ministrstva za kulturo RS Slovenije, fond pa se je povečal tudi na račun darovanega gradiva.

 

Pri oblikovanju knjižne zbirke smo se, kar zadeva nabave, tako kot v preteklih letih, približali normativom in standardom: nabavljali naj bi 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, od celotnega gradiva pa naj bi 70 % nabavljenega gradiva namenili oddelkom za odrasle, 30 % pa oddelku za mlade bralce. Na oddelku za mladino je delež nabavljenega gradiva znašal 27 %, vendar je kljub temu še vedno v okviru predpisanih določil. Pri nabavi smo skušali tudi ohraniti razmerje med strokovnim gradivom in leposlovjem, ki znaša 60 % : 40 %, nabavili smo za 59,56 % strokovnega gradiva, leposlovja pa za 40,44 %.

Nabavo smo skušali prilagajati ceni na tržišču, tako kot v preteklih letih smo zmanjšali nakup več izvodov istega naslova in ta problem reševali z medoddelčno izposojo. Posledice te odločitve se kažejo v izposoji gradiva, saj si bralci aktualne knjige rezervirajo in med čakanjem na prosti izvod ne posegajo po drugi literaturi.

Za nakup gradiva smo imeli v letu 2011 na voljo 110.309,64 evrov, v letu  2012 smo razpolagali s 84.110,64 evri za nakup gradiva, leta 2013 pa s 87.659,50 evrov, ker smo v ta namen porabili več lastnih sredstev. Manj sredstev za nabavo gradiva smo imeli na voljo tudi v letu 2014, saj smo v ta namen porabili le 82.054,57 evrov, v letu 2015 pa smo imeli na voljo le 80.314 eur od načrtovanih 101.000,  v letu 2016 pa 82.076,05 eur. Razliko smo pokrili iz lastnih sredstev.

 

 

  leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016
sredstva MK 28.979,00 19.926,00 22.703 22.500
sredstva občin 31.750,00 26.000,00 24.000 29.000
drugi viri 2.100 / / /

 

 

 

Višina financiranja knjižničnega gradiva po virih.

 

 

9 NAKUP GRADIVA PO ENOTAH

 

 1. 1 Knjižnično gradivo

 

V letu 2016 je prirast gradiva obsegal 7.091 enot knjižničnega gradiva, Od tega je bilo 4.307 enot  pridobljenih z nakupom, 2.630 enot smo dobili v dar, 154 enot pa na drugačen način.

Iz slednjega lahko zaključimo, da se je povečal delež gradiva iz naslova podarjenega gradiva, kar je bistveno več kot v preteklih letih.

Nekaj podarjenega gradiva smo ga uvrstili v našo knjižnično zbirko – bodisi smo ga vpisali bodisi smo naše staro gradivo zamenjali z novejšim, večino gradiva pa smo podarili našim bralcem v Bukvarnici. Večino strokovnega gradiva, ki smo ga prejeli kot dar zapuščine režiserja in pisatelja Sergija Verča in se nanaša na področje gledališča, pa smo odstopili knjižnici AGRFT v Ljubljani.

 

  nakup dar drugo skupaj
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Sežana 3.127 3.348 3.205 882 637 1.372 186 58 86 4.195 4.043 4.663
Komen 372 376 378 190 377 380 7 5 8 569 758 766
Divača 344 345 363 138 163 461 12 10 45 494 518 869
Kozina 348 376 361 207 145 417 12 9 15 567 530 793
skupaj 4.191 4.445 4.307 1.417 1.322 2.630 217 82 154 5.825 5.849 7.091

 

 

 1. 2 Neknjižno gradivo

 

Nabavili pa smo tudi 609 enot neknjižnega gradiva, kar je 93 enot več kot v preteklem letu. Od tega je 83 zvočnih posnetkov, 478 videoposnetkov in  24 enot multimedialnega gradiva, 10 kompletov igrač in 14 enot slikovnega gradiva.

 

Neknjižno gradivo je bilo razporejeno v enote na osnovi financiranja občin v naslednjem razmerju:

 

 

 

9.2 Nakup subvencioniranega gradiva po enotah

 

Knjižnično zbirko smo dopolnili tudi s  329 enotami  subvencioniranega gradiva, kar je za 12 enot manj kot v preteklem letu.

Delež subvencioniranega gradiva po enotah.

 

 

 1. 3 Odpis knjižničnega gradiva

Odpisali pa smo 1.975 enot gradiva, kar je 944 enot več kot v preteklem letu.

 

 

 

10 OBRAT

 

 

Obrat ali število izposoje na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom. Obrat gradiva je v letu 2016 znašal 2,72 %, kar je primerljivo z obratom v preteklih letih.

 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 2015 2016
obrat gradiva 2,41 2,71 2,64 2,69 2,72

 

11  PROSTOR

Kar zadeva prostor, se razmere leta 2016 niso spremenile.  Nobena izmed štirih knjižnice ne ustreza prostorskim standardom, ki določajo 300 m2 na krajevno knjižnico.

V te prostore ustanovitelji ne investirajo dovolj sredstev, tako imamo pozimi velike težave z vzdrževanjem primerne temperature, zlasti v Knjižnici Kozina, v vseh enotah pa se zaradi dotrajanih klimatskih naprav prostorov ne da ustrezno ohladiti.

 

knjižnica

standard v letu 2003 dejansko stanje v letu 2003 stanje od leta 2013
Sežana 1.154 m² 1.036 m² 1.036 m²
Divača 203 m² 100 m² 293 m²
Hrpelje – Kozina 167 m² 50 m² 265 m²
Komen 184 m² 106 m² 203 m²

Doseganje prostorskega standarda po normativih in standardih za splošne knjižnice.

 

 

12  ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

Splošna knjižnica v Sežani je odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden.

Knjižnica v Divači je v letu 2016 začela delovati po novem obratovalnem urniku, z enakim obsegom delovnega časa.

Skupaj je odprtost  znašala140 ur letnega urnika in 115 ur poletnega urnika.

knjižnica letni urnik

(september–junij)

poletni urnik

(julij in avgust)

ur/teden (minimalno št. ur po standardih
SEŽANA ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure

sobota: 8. ure–13. ure

nespremenjen 60 (45)
DIVAČA torek in petek: 11.–18. ure

ponedeljek, četrtek: 8.–15. ure

torek, petek: 11.–18. ure

četrtek: 8.–15. ure

28 (20)
KOMEN torek in petek: 11.–18. ure

sreda: 8.–14. ure

nespremenjen 20 (20)
KOZINA ponedeljek: 7.–14. ure

torek: 12.–18. ure

sreda in petek: 10–17. ure

sobota: 5.–ure

ponedeljek: 7.–14. ure

sreda in petek: 10–17. ure

 

 

32 ur (20)
SKUPAJ 140 UR
KOSOVE-LOVA DOMAČIJA Po predhodnem telefonskem dogovoru z Dragico Sosič.

Urnik odprtosti za obiskovalce.

13  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE

Katalogizacijo v Kosovelovi knjižnici opravljajo trije strokovni delavci, kar olajša delo pri obdelavi knjižničnega gradiva. V bazo so v letu 2016 prispevali 581 zapisov, popravili 4.175 zapisov, iz Cobiba pa so prevzeli 4.006 zapisov.

zapisi 2014 2015 2016
lastni 795 810 581
popravljeni 3.563 3.662 4.175
prevzeti 3.453 3.576 4.006

 

Z nalepkami in zaščitno folijo smo opremili opremljenih vseh 7.091 enot knjižničnega gradiva, z nalepkami in črtno kodo pa 609 enot neknjižnega gradiva (video in zvočni posnetki, multimedijsko gradivo, predmeti, igrače in slikovno gradivo).

Poškodovane nalepke in zaščitno folijo smo zamenjali tudi starejšemu gradivu, če je bilo potrebno. Zaščitna folija je kar visok strošek, vendar gradivu podaljša življenjsko dobo.

 

 

14  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH

 

Bralci so si v letu 2016 izposodili 484.428 enot knjižnega gradiva na dom, od tega le enkrat (brez podaljševanja) 124.252 enot gradiva. Največ gradiva so si izposodili v Sežani, in sicer 353.627 enot, v Komnu 56.136 enot, v Divači 44.597 enot v knjižnici na Kozini pa 30.086 enot.

Tudi v letu 2016 je bila Kosovelova knjižnica Sežana vključena v sistem Bibloslib – elektronsko izposojo knjig. Izposoja preko sistema Biblos narašča iz leta v leto, saj se je od leta 2013, ko je bil uveden, trikratno narasla. Verjetno bi bila izposoja e-knjig višja od 197 knjig, če ne bi bilo težav pri vstopanju na ta portal. Ker bo z aprilom 2017 dostop posodobljen, predvidevamo, da bo izposoja na ta način narasla.

  2013 2014 2015 2016
Sežana 308.512 310.878 322.757 353.627
Divača 45.183 40.912 51.741 44.597
Komen 55.167 59.714 57.601 56.136
Kozina 32.580 31.816 32.294 44.597
Brez Biblos 441.442 443.320 464.393 484.428
Biblos 69 34 183 197
skupaj 441.511 443.354 464.576 484.625

 

Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 19,37 enote ena prebivalca in se je glede na leto 2015 povišala za 0,74 enote na prebivalca oz. 66,70 na aktivnega člana knjižnice (brez elektronskih knjig.

 

 • POTUJOČA KNJIŽNICA

Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa od septembra 2013 Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je na območju Občine Divača obiskovala 7 postajališč, in sicer: Barka, Dolnje Vreme, Famlje, Goriče pri Famljah, Skupnost Srečanje, Škoflje in Vremski Britof. Na dom je bilo izposojenih 1.441  enot, od tega za mladino 777 enot. Aktivnih članov je bilo 58, od tega 35 mladih. Na novo se je vpisalo 5 članov. Člani so bibliobus obiskali 424-krat, od tega 241-krat mladi. Najvišji delež gradiva je bil izposojen v Dolnjih Vremah in v Vremskem Britofu. Zanimiva je izposoja gradiva za mlade bralce: 613 enot gradiva je bilo izposojenega v Vremskem Britofu, 33  enot v Dolnjih Vremah, medtem ko si mladi na Barki, v Goričah pri Famljah in v Skupnosti Srečanje gradiva niso izposojali.

Izposoja na dom je v letu 2013 pa je začela naraščati, v letu 2016 pa se je malo znižala. Število aktivnih članov se je nekoliko znižalo, prav tako izposoja na dom, se je pa zanemarljivo povišal obisk.

2013 2014 2015 2016
št. izposoje na dom 1.418 1.579 1.531 1.441

 

Na območju občine Hrpelje-Kozina pa je Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper obiskala 10 postajališč, in sicer: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Rodik, Rožice, Slivje in Velike Loče.

Na dom so si izposodili 1.236 enot gradiva, od tega si je mladina sposodila 485 enot. Aktivnih članov je bilo 78 (3 manj kot v letu 2015), mladih 23 (7 manj kot v letu 2015). Na novo se jih je vpisalo 7, kar pomeni 5 več kot v preteklem letu. Izposoja je nekoliko upadla, prav tako izposoja in obisk. . Največ gradiva so si izposodili v na Brezovici in v Rodiku. Člani so bibliobus obiskali 411-krat (leto poprej 452), od tega mladina 117-krat (leto popre 141). Upad izposoje je najbrž povezan s starostno strukturo prebivalcev.

2013 2014 2015 2016
št. izposoje na dom 1.493 1.789 1.444 1.236

 

Bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki je sklenila pogodbo z Občino Komen,  je od septembra 2013 obiskoval tudi dve vasi v komenski občini, in sicer Kodrete in Lisjake.

 

15 PERIODIČNI TISK

V letu 2016 smo v od načrtovanih 260 naslovov periodičnega tiska naročili 255 naslovov  periodičnega tiska v osrednji knjižnici, povprečje na organizacijsko enoto je bilo 22 naslovov od načrtovanih 27 naslovov.

Nekaterim naslovom revij (zlasti tujih) smo se odpovedali, ker so našim članom dostopne na portalu PressReader.

periodični tisk načrtovano doseženo
2013 267 279
2014 267 279
2015 237 207
2016 260 255

 

 

 • PROSTORI IN OPREMA

V letu 2016 smo poskrbeli kar za nekaj investicij, ki so bile nujne.

 1. Nabavili smo prenosni računalnik s programsko opremo in projektor za Knjižnico Komen.
 2. Kupili smo tri skenerje (enega za pisarno, enega za Knjižnico Sežana in enega za Knjižnico Kozina) ter kupili računalnik s programsko opremo za računovodstvo
 3. V Knjižnici Divača smo kupili novo klimatsko napravo.
 4. Izvedli smo servis vseh klimatskih naprav.
 5. Izvedli smo servis varnostne napeljave in luči v vseh enotah knjižnice in v Domačiji v Tomaju.
 6. Kupili smo dva sesalnika, za enoto Komen in za Enoto Divača.

 

 

17  SPLETNA STRAN KNJIŽNICE IN FACEBOOK

Spletno stran Kosovelove knjižnice Sežana (www.sez.sik.si/) smo z lastnimi sredstvi prenovili junija 2015. Izbrali smo najcenejšega ponudnika, podjetje Krejzi, d. o. o., ki nam je postavilo spletno stran tako, da jo sami nadgrajujemo.

Od prenove spletne strani do konca leta je bilo na njej zabeleženih 26.076 obiskov, v enakem obdobju lani, kar je primerljivo, pa  je bilo zabeleženih 25.365 obiskov. V letu 2016 smo zabeležili 51.815 obiskov, kar pomeni, da se je uporaba spletne strani skoraj podvojila in da naša spletna stran postaja zvesta spremljevalka naših uporabnikov, ki lahko preko nje spremljajo dogajanje v knjižnici.

Spletno stran Kosovelove knjižnice Sežana (www.sez.sik.si/) smo z lastnimi sredstvi prenovili junija 2015. Izbrali smo najcenejšega ponudnika, podjetje Krejzi, d. o. o., ki nam je postavilo spletno stran tako, da jo sami nadgrajujemo.

Od prenove spletne strani do konca leta je bilo na njej zabeleženih 26.076 obiskov, v enakem obdobju lani, kar je primerljivo, pa  je bilo zabeleženih 25.365 obiskov.

V letu 2016 pa smo imeli 51.815 obiskov spletne strani, dnevno povprečje je bilo 141. Največji obisk je bil na strani Moja knjižnica – Cobiss, kar pomeni, da postaja naša spletna stran postaja zvesta spremljevalka naših uporabnikov, ki lahko preko nje spremljajo dogajanje v knjižnici.

Preko OPACCA so si bralci tudi

 1. rezervirali neprosti izvod: 3.805
 2. rezervirali prosti izvod: 933
 3. podaljšali gradivo: 22.728

Vir: Statistka transakcij izposoje preko OPACA. Cobiss.

 

Na strani facebooka je bil obisk večji kot v preteklem letu.

Beležili smo 868 uporabnikov (kar 128 več), ki so všečkali našo fb stran. Prevladujejo ženske med 25 in 45 letom starosti, kar kaže, da se je starostna raven dvignila (v letu 2015 so prevladovale ženske med 25 in 34 letom starosti. Beležimo pa tudi kar 106.681 obiskov strani.

Naši uporabniki lahko dostopajo do interneta tudi na naših e-točkah tako v matični knjižnici kot tudi v enotah. Do svetovnega spleta pa lahko dostopajo tudi preko svojih računalnikov preko povezave Libroam.

 

18  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Kosovelova knjižnic Sežana je vključena tudi v sistem medknjižnične izposoje, ki se za uporabnike v knjižnicah, s katerimi je sklenjena pogodba, izvaja brezplačno. Stroški se krijejo iz sredstev območnosti.

 

 1. naša naročila v druge knjižnice za naše člane:

– vseh zahtevkov: 251 (leta 2015 jih je bilo 289)

– od tega realiziranih: 225 ali 89,6 % (leto prej 279 ali 96,5 %)

Vsi dobavitelji so bili iz Slovenije.

 

 1. naročila drugih knjižnic za njihove člane:

– vseh zahtevkov 197 (leto prej 156), en naročnik je bil iz tujine – NŠK Trst.

– od tega realiziranih 194 ali 99 % (leto prej160 ali 99,4 %)

 

Tako kot v preteklih letih, je bilo največje povpraševanje po monografskih publikacijah in člankih. Rezultati kažejo, da smo dobro založeni, saj je bilo več zahtevkov iz drugih knjižnic kot leto poprej, manj pa zahtevkov za naše uporabnike.

 

19  IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA

Poleg posebej predstavljenega portala Biblos, lahko naši uporabniki brezplačno vstopajo v elektronske publikacije na EBSCOhostu, za katero je v letu 2016 vsaka knjižnica prispevala 2.500 eur.

Naši člani lahko preko posredovalnega servisa dostopajo do različnih elektronskih virov kar od doma oziroma od katerega koli računalnika z internetno povezavo. V prijavno okence na http://ezproxy.knjiznica.koper.si vpišejo številko članske izkaznice in geslo, ki ga uporabljajo za dostop za storitve Moja knjižnica.

Leta 2016 so lahko naši člani dostopali do naslednjih elektronskih virov:

– FIND INFO– na tem naslovu lahko člani Osrednjih območnih knjižnic od letošnje pomladi pridejo do podatkov o zakonodaji in financah tudi z oddaljenim dostopim – od doma.  10 članov Kosovelove knjižnice Sežana se je na ta naslov prijavilo 18-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– IUS-INFO – obsega podatke s pravnega območja v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. Največja prednost tega portala je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov. Portal Ius-info je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, vsi dokumenti pa so povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki. 16 članov se je na ta naslov prijavilo 182-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– GVIN.COM – na tem naslovu lahko poiščemo informacije o slovenskih podjetjih. Predstavljeno je njihovo vodstvo, tržno dogajanje doma in po svetu in po posameznih industrijskih panogah.

 

– E-BOOKS PUBLIC LIBRARY COLLECTION (od maja 2013) – člani naše knjižnice imajo na voljo 27.000 e-knjig tudi preko oddaljenega naslova. Za izposojo je treba ustvariti le osebni račun. Za člane je uporaba brezplačna. Knjige si lahko izposodijo za teden dni, istočasno največ deset knjig.

 

– V EBSCO imamo dostop do 4.600 revij s celotnimi besedili od leta 1975 ter 30.900 e-knjig. Pokriva področje humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti. 9 naših članov se je na ta naslov prijavilo 49-krat.

 

– Tax-Fin-Lex

Ostale e- publikacije v tem paketu so še:

 • Oxfort Reference
 • Oxford Music Online
 • Oxford Art Online
 • Sodobna pedagogika
 • Interaktivni atlas Slovenije
 • Digitalizirano gradivo Domoznanskega oddelka Kosovelove knjižnice Sežana.

Novost v letu 2016 je brskanje po svetovnih časopisih z geslom preko portala Pressreader s spletne strani naše knjižnice.

 

20  PREGLED PRIREDITEV PO KNJIŽNICAH

20.1 KNJIŽNICA SEŽANA

 1. 1. 1 Mladinski oddelek – obisk v 2016

 

 1. RAZRED OŠ S. KOSOVELA SEŽANA:

27 obiskov, 693 učencev

 

VRTEC SEŽANA:

16 obiskov,  306 otrok

 

VRTEC ŠEMPOLAJ:

7 obiskov, 130 otrok

 

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, BASEN O KOŠUTI:

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (1., 2., 3. RAZRED):

11 obiskov, 264 učencev

 

ZNAMENITI KRAŠEVCI:

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (5. RAZRED):

3 obiski, 67 učencev

 

RASTEM S KNJIGO:

 1. RAZRED: OŠ DUTOVLJE, OŠ SEŽANA, OŠ HRPELJE KOZINA

5 obiskov, 126 učencev

 

OŠ HRVATINI (6. RAZRED) S. Kosovel in njegova dela, delavnica: lepljenke konsi:

1 obisk, 28 učencev

 

OŠ OPČINE IN BAZOVICA (3.,4. IN 5. RAZREDI)

40 učencev

 

URA PRAVLJIC:

REDNE URE PRAVLJIC:

30 izvedb za najmlajše: 401 otrok

30 izvedb za ostale: 410 otrok

 

BALETNA PRAVLJICA (v sodelovanju z Baletnim društvom Sežana):

4  izvedbe (Knjižnica Sežana – 70, Knjižnica Divača- 20, Kozina- 21 in Komen- 28) 139 obiskovalcev

 

PRAVLJICA Z GOSTOM:

S KATJUŠO TRAMPUŽ:

1 izvedba, 12 obiskovalcev

Z JASNO MERKU:

1 izvedba, 20 obiskovalcev

 

PRAVLJICA OB ODPRTJU RAZSTAVE »DANES SEM JAZ KRALJ/KRALJICA«

V SODELOVANJU Z RDEČIM KRIŽEM (IZVAJALKA: MARIJA GODNIČ):

1 izvedba, 26 obiskovalcev

 

ZAČETEK BRALNEGA PALČKA

6  izvedb  220 obiskovalcev

 

KNJIŽNICA NA OBISKU:

TEDEN EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE:

Štanjel, 1. 10. 2016, 100 obiskovalcev

 

PRAVLJICE NA TABRU:

2 izvedbi, 42 obiskovalcev

 

 

RAZSTAVE:

BASEN O KOŠUTI (knjižna razstava ob pesnikovi 80-letnici in slovenskem kulturnem prazniku):

Od 1. 2. do  13. 2. 2016, 596 obiskovalcev

 

RAZSTAVA OB 15. MAJU – SVETOVNEM DNEVU PODNEBNIH SPREMEMB:

Od 13. 5. do 21. 5. 2016, 296 obiskovalci

 

DANES SEM JAZ KRALJ/KRALJICA (razstava risb prvošolcev, v sodelovanju z OŠ S. KOSOVELA SEŽANA in RDEČIM KRIŽEM):

Od 12. 5. do 4. 6. 2016, 752 obiskovalcev

 

RAZSTAVA OB 80-LETNICI PRVEGA IZIDA BRATOVŠČINE SINJEGA GALEBA:

Od 6. 6. do 18. 6. 2016, 458 obiskovalcev

 

KNJIŽNA RAZSTAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI:

Od  20. do 30. 6. 2016, 420 obiskovalcev

 

KNJIŽNA RAZSTAVA OB 20. JUNIJU – SVETOVNEM DNEVU BEGUNCEV:

Od  20. do 30. 6. 2016, 420 obiskovalcev

 

RAZSTAVA IZVIRNIH ILUSTRACIJ JASNE MERKU OB TEDNU OTROKA:

Od 6. 10. do 28. 10. 2016,

 

 Srednja šola:

Izpeljana so bila tri srečanja, ki se jih je udeležilo 60 dijakov, od katerih je 40 že včlanjenih v našo knjižnico. Projekt je vodila bibliotekarka Martha Sotelo Bunjevac.

Tematske knjižne razstave:

Od 28.4. do 7.5.: DOMA V EVROPI (ob 10. obletnici vstopa Slovenije v EU)

Od 8.5. do 14.5.: DANIJEL DEMŠAR, 60-LETNIK (ob 60-letnici D. Demšarja)

Od 15.5. do 28.5: 15. MAJ – MEDNARODNI DAN DRUŽINE

Od 29.5. do konca junija: ŠPORT JE ZAKON (ob 31. maju – svetovnem dnevu športa)

Od 11.8. do konca avgusta: ZLATE HRUŠKE (kakovostno branje za otroke in mladino)

Od 11.11. do 17.11.: OB SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI ODVISNOSTI

 

Sodelovanja

24.5., Kopriva, Osrednja proslava ob 100-letnici rojstva Branke Jurca, knjižna razstava – 200 obiskovalcev.

 

 

 

20.1. 2 OBISK NA ODDELKU ZA ODRASLE – SEŽANA

Datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
JANUAR
6. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
8. Četrta pevska delavnica Zapojte z nami Katarina Šetinc 16
12. Literarna čajanka z Romanom Stubeljem Roman Stubelj,

Magdalena Svetina Terčon

16
13. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 8
14. Predstavitev knjige Viktorja Sakside: Svet v prgišču UTŽO Kras,

Viktor Saksida

86
20. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
21. Predstavitev knjige: Srečko Kosovel: Odprto: izbrane pesmi in misli Magdalena Svetina Terčon,

Mateja Škrinjar,

Simon Kastelic

35
22. Knjižnica na obisku. Predstavitev knjižnične dejavnosti na Tabru (Vrhe) Magdalena Svetina Terčon,

Petra Hlača

16
28. Predstavitev knjige Petra Čeferina: 100 sodnijskih Peter Čeferin,

Orlando Uršič

25
FEBRUAR
3. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
4. Razstava s kulturnim programom o delu Jolke Milič Magdalena Svetina Terčon,

Jolka Milič,

Maja Razboršek,

Kosovelov dom, Občina Sežana

90

Ogled razstave 4.685

9. Literarna čajanka z Branko Švajger Magdalena Svetina Terčon,

Branka Švajger

8
10. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 7
11. Predstavitev knjig Živa krajina Krasa, Nesnovna krajina Krasa in Kulturna krajina in okolje Krasa Magdalena Svetina Terčon

dr. Katja Hrobat Virloget,

dr. Aleksander,

dr. Petra Kavrečič

60
17. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
19. Peta pevska delavnica Zapojte z nami Katarina Šetinc 14
25. Predstavitev knjige Aleksa Štakula: Skozi čas Aleks Štakul,

Lado Ambrožič

25
MAREC
2. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
8. Literarna čajanka s Sonjo Trampuž Sonja Trampuž,

Magdalena Svetina Terčon

8
9. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 8
10. Arheologija za vsakogar – Skriti zakladi tranzitnega območja Biosfernega območja Kras in porečje Reke Jošt Hobič

 

24
11. Šesta pevska delavnica Zapojte z nami Katarina Šetinc 12
16. Predstavitev Kosovelove rokopisne zbirke iz NUK  in O zaščiti Kosovelove zapuščine in restavriranju rokopisov Borisa Pahorja iz Kosovelove hiše v Tomaju mag. Marijan Rupert, akad. restavratorka Meta Kojc,

LU Sežana – Kosovelova soba

35
23. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 18
24. Predavanje o letenju z jadralnim padalom: Od Julijskih Alp do Indijskega oceana – vse o letenju z jadralnim padalom Klemen Sovan 9
30. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
31. Predavanje: Sveta Hildegarda: Celovito zdravljenje telesa in duševnosti s predstavitvijo knjige Hildegarda iz Bingna – Post brez muk..

 

Dunja Čebulj Istenič, univ. dipl. soc.

V sodelovanju z Medivital, d. o. o., in trgovino Klasje Sežana

25
APRIL
1. Polfinale 16. Pesniškega turnirja Pranger Zora A. Jurič, Nino Flisar, Irena Novak Popov

V sodelovanju z založbo Pivec

83
5. Literarna čajanka z Jadranko Jerina Magdalena Svetina Terčon,

Jadranka Jerina

12
6. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
7. Odprtje razstave Vojka Ražma: Kamnite hiške. Dr. Stanislav Renčelj,

Vojko Ražem,

KD Borjač Sežana

32

Ogled 5.970

12. Ustvarjalna predstavitev pobarvanke za odrasle avtorice Vesne Jogan: Kreativno barvanje za dušo, um in telo

 

Vesna Jogan,

Magdalena Svetina Terčon

40
13. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 5
14. Projekcija z razgovorom z Anko in Jadranom Čehom: Sežana – zanimiva, lepa

 

Jadran Čeh,

Anka Čeh,

mag. Davor Kernel, višji kustos Goriškega muzeja,

Stojan Lipolt, arhitekt

73
15. Sedma pevska delavnica Zapojte z nami Katarina Šetinc 12
20. Predstavitev knjige dr. Boža Repeta: Milan Kučan, prvi predsednik Dr. Božo Repe,

Milan Kučan,

Dr. Ljubica Jelušič

V sodelovanju s Kosovelovim domom in Založbo Modrijan.

148
20. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
22./23. Noč v knjižnici: Bi prespal v knjižnici? Petra Hlača,

Nastja Funa

Eda La Vita,

Urška Milač,

Magdalena Svetina Terčon

13
MAJ
3. Literarna čajanka z Ivanom Pavlinom Ivan Pavlin,

Magdalena Svetina Terčon

22
4. Predstavitev ruskega epa o knezu Igorju Magdalena Svetina Terčon,

Stelio Villani

21
5. Predstavitev knjige  Barž ≡ kons – zbirke 110 Kosovelovih pesmi s spremljajočo razstavo Damijana Stepančiča Magdalena Svetina Terčon,12

Damijan Stepančič,

Janez Miš

 

V sodelovanju z založbo Miš

12

Ogled 4.077

6. Okrogla miza ob začetku letošnjega 3. festivala Kulinartfest: Kulinartfest tukaj in zdaj.

 

Magdalena Svetina Terčon,

Martina Kafol,

Iztok in Slavka Ilich

 

V sodelovanju z  ZTT in Društvom Debela griža Volčji Grad

13
11. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 5
11. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
12. Predstavitev knjige Prevarana Slovenija Mateja Šurca Matej Šurc,

Neva Zajc

 

V sodelovanju z založbo Sanje

43
13. Osma pevska delavnica Zapojte z nami Katarina Šetinc 14
16. Odprtje kotička za mlade bralce na mladinskem oddelku. Idejna zamisel in izpeljava: Amalija Morelj.

 

Magdalena Svetina Terčon,

Amalija Morelj

Jelena Uršič

 

 

9
18. Primorci beremo 2016 – delavnica Magdalena Svetina Terčon, Nadja Mislej – Božič 10
20. Predstavitev delovanja postojnskega društva Tvoj telefon in povabilo k prostovoljstvu.

 

Društvo Tvoj telefon 7
25. Srečanje Študijskega krožka Sončna ura Maja Razboršek 12
27. Predavanje dr. Janeza Vrečka ob 90-letnici smrti pesnika Srečka Kosovela v Kosovelovi sobi. Janez Vrečko

 

V sodelovanju z Ljudsko univerzo – Kosovelovo sobo

84
31. Odprtje slikarske razstave Damirja Meržanova ob njegovem slovesu. Magdalena Svetina Terčon,

Špela in Miha Banjoci,

Aleksander Peršolja,

Milena Pegan …

60

Ogled 6.358

JUNIJ
1. Predstavitev prevajalske delavnice dansko- slovenske poezije. Brane Mozetič

Cindy Lynn Brown.

Mette Řstgaard Henriksen

Kenneth Krabat

Aleš Mustar

Primož Repar

 

V sodelovanju s Centrom za slovensko književnost

12
2. Strokovno izobraževanje zaposlenih 16
15. Srečanje Primorci beremo 2016 – pogovori o knjigah Magdalena Svetina Terčon,

Nadja Mislej – Božič

8
27. Razstava izdelkov skupine Kvačkanje in literatura Magdalena Svetina Terčon Ogled 7.580
JULIJ
7. Razstava fotografij netopirjev (Slovensko društvo za varstvo in proučevanje netopirjev) Park Škocjanske jame Ogled 3.706
12. Knjižnica Sežana na Mladifestu: Za zdravje mladih: Poligon zdravja Eda La Vita 250
13. Primorci beremo: Pogovor o knjigah primorskih avtorjev Magdalena Svetina Terčon, Nadja Mislej-Božič, Tanja Tuma 10
15. Knjižnica Sežana na Mladifestu: Garažna razprodaja Rabljena rwba Eda La Vita 470
AVGUST
16. Pogovorni večer Vsi svetovi Bojana Podgorška dr. Ljubica Jelušič in nekdanji in sedanji učenci in občudovalci 72
SEPTEMBER
6. Predvečer 31. Mednarodnega festivala Vilenica Magdalena Svetina Terčon, Carlos Pascual, Bogdan Suceva, Špela Pokovec 19
8. Ogled filma Mattejini glasovi Slišanje glasov – Slovenija, SVZ Dutovlje 24
8. Pogovorni večer ob obeležitvi svetovnega dneva slišanja glasov Slišanje glasov – Slovenija, SVZ Dutovlje 20
13. Odprtje razstave kamnoseka Gabrijela Jerama: Kamniti svet Gabrijela Jerama Magdalena Svetina Terčon, Gabrijel Jeram, Ivica Podgoršek, Štorski kosi 58
13. Razstava Kamniti svet Gabrijela Jerama – do konca meseca Gabrijel Jeram Ogled 2.984
14. Primorci beremo: Pogovor o knjigah primorskih avtorjev. Milan Šelj, Marko Sosič 17
22. Predstavitev študijskega programa 2016/17
s poudarkom na programih Krasilno ustvarjanje in unikatno oblikovanje ter Kultura bivanja in oblikovanje prostora
UTŽO Kras 49
23. Prvi pogovorni večer z naslovom Mladi mladim: Predstavitev druge knjige Anjel Lavin: Akvamarin Anjel Lavin, Urška Orel 28
29. Od človeka k Človeku: Taja Metličar: Številka trenutno ni dosegljiva Taja Metličar,

MC Podlaga

15
OKTOBER
1. Dnevi evropske kulturne dediščine: Razstava Pošlji mi razglednico Magdalena Svetina Terčon 380
1. Dnevi evropske kulturne dediščine Kaj so nam pripovedovali o življenju v Štanjelu in okolici 11 Magdalena Svetina Terčon, Davor Kernel 10
4. Literarna čajanka z Marico Otilijo Pahor Magdalena Svetina Terčon, Marica Otilija Pahor. Eda La Vita 12
5. Premiki 1 na 1: Pogovor za arhitektom in publicistom Matejem Mljačem ter agronomom in vrtnarjem Borutom Benedejčičem Matej Mljač, Borut Benedejčič, Žan Papič 52
10. Zaključna prireditev literarne delavnice Svobodne duše Kosovelova knjižnica Sežana, SVZ Dutovlje 34
10. Odprtje razstave fotografij Eme Ferenc – do konca meseca Kosovelova knjižnica Sežana, SVZ Dutovlje 34

Ogled 3.505

13. Predstavitev knjige Bruna Volpija Lisjaka: Ruska flota dve leti v Trstu: Zamolčana zgodovina Trsta. Bruno Lisjak Volpi,

Magdalena Svetina Terčon

54
14. Postavitev razstave Branke Sulčič: 110 let bohinjske železniške proge  – do 14. novembra Branka Sulčič Ogled 5.145
20. Predstavitev knjige Dvorišče indumbe Mirana Suše Miran Suša, Magdalena Svetina Terčon 25
21. Drugi pogovorni večer Mladi Mladim: Humanitarna medicinska odprava v Papuo Novo Gvinejo Urša Može in Martina Mezgec 12
27. Od človeka k Človeku: Uresničevanje ciljev z NLP Dr. Matej Miklavec 14
NOVEMBER
8. Literarna čajanka: Srečanje s prejemniki nagrad Občine Sežana Gabrijel Jeram, Vojko Ražem, Doris Orel, Jolka Milič, Boris Čok, Magdalena Svetina Terčon, Eda La Vita 18
9. Premiki 1 na 1 Petra Doljak, Žan Papič 29
10. Predstavitev knjige Slovenske folklorne pripovedi z ilustracijami Radka Oketiča Radko Oketič, Magdalena Svetina Terčon 24
10. Razstava ilustracij Radka Oketiča do 30. novembra Radko Oketič Ogled 3619
17. Pogovorni večer z dr. Markom Pavliho o njegovi knjigi Dvanajst minut pred dvanajsto dr. Marko Pavliha, Magdalena Svetina Terčon 21
21. Zaključek akcije Primorci beremo v Prosvetnem domu na Opčinah. Gost: Boštjan Gorenc – Pižama v sodelovanju z NŠK Trst. Boštjan Gorenc – Pižama, Magdalena Svetina Terčon, Maja Živec, Patricija Dodič, Mojca Kos 92
25. Tretji pogovorni večer z naslovom Mladi Mladim: Bor Terčon, Axel in Jan Luxa 13
29. Nekdanji vezeni prtiči za okras domačega prostora Stellio Villani 12
december
1. Večer iz cikla Od človeka k Človeku: Praktična uporaba Bachovih esenc Podjetje Medivital in MC Podlaga 12
2. Okrogla miza: Prihodnost Evropske unije Dr. Milan Brglez in dr. Igor Šoltes 26
6. Literarna čajanka z Valterjem Škabarjem o bonsajih in vrtovih Magdalena Svetina Terčon, Valter Škabar, Eda La Vita 8
9. Oči Mici Trebec Martha Sotelo Bunjevac, Mojca Kos, Bojan Kavčič, Magdalena Svetina Terčon 16

Ogled 3542

14. Premiki 1 na 1 Jan Cvitkovič, Žan Papič 38
16. Četrti pogovorni večer iz cikla Mladi mladim: Predstavitev magistrske naloge Aneje Rože z naslovom: Odnos do revežev v  SZ Istri v času Beneške republike Aneja Rože 12
20. Predstavitev knjige Janka Kastelica: Sežanski Sokol in vzporednosti Janko Kastelic 19

 

Svobodne duše:  5 srečanj (12. 8., 17. 8.,  10. 10.) se je udeležilo 10 članov.

20.1.3 Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami: Magajnova bralna značka

Na Magajnovi bralni znački je v letu 2016 sodelovalo 36 odraslih s posebnimi potrebami: VDC Sežana, SVZ Dutovlje, SVZ Dutovlje – Bivalna enota Sežana, VDC Divača.

20.1.4 Sežana:

1. 2. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 22
15. 2. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 22
29. 2. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 22
14.3. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 22
4.4. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 22
21.4 ob 10. uri – vse tri skupine Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 36 +10

 

20.1.4.1 Divača:

5. 2. ob 11.00 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 14
19. 2. ob 10.00 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 14
4. 3. ob 11.00 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 14
14.3. ob 10.00 in 13.30 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 14
18. 3. ob 11.00 Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 14
8.4 ob 11. uri Tanja Bratina Grmek in Magdalena Svetina Terčon 14

 

 

20.2 KNJIŽNICA DIVAČA

Knjižnica Divača se je po vrnitvi delavke s porodniškega dopusta vrnila v običajne tirnice. Sredi leta 2016 smo spremenili letni urnik na osnovi analize obiska. Rezultati niso bistveno vplivali na zmanjšanje obiska.

Knjižnico so redno uporabljali člani različnih interesnih skupin kot tudi drugi uporabniki, ki so se udeleževali zgolj prireditev.

Knjižnica je uspešno sodelovala z javnimi zavodi v občini, predvsem s Parkom Škocjanske jame, UTŽO Kras, Društvom invalidov, Muzejem filmskih umetnosti, TKŠD Urbanščica, VDC Divača, veseli pa smo povečanega sodelovanja z  divaškim vrtcem.

Naši uporabniki obiskujejo tudi prireditve, zlasti se udeležujejo potopisnih predavanj. Povečal se je tudi obisk na urah pravljic, ki jih izvajamo tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev enkrat mesečno, navadno ob ponedeljkih.

 

Datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
Januar
7. Literarna čajanka Anja Devetak 5
12. Sedmo potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet … Indonezija – od Balija preko Lomboka in Floresa do skrivnega Sulavezija Matej Košir 34
15. Razstava starih razglednic z naslovom: Pošlji mi razglednico Martha Sotelo Bunjevac, Mojca Kos in Magdalena Svetina Terčon Ogled: 340
18. Baletna pravljica Dedek Mraz, kje si? Petra Hlača in Maja Razboršek, koreograf Eugen Todor in baletke Baletnega društva Sežana 24
26. Osmo potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet …Etiopija Stane Rauh 34
Februar
15. Pravljična urica: Osamljena žirafa Lara Tavčar 15
23. Deveto potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet: S kolesom po Kamerunu

 

Marko Mohorčič 40
Marec
4. Odprtje razstave z naslovom Koprska proga včeraj – danes – jutri dr. Josip Orbanić ter avtor razstave Ivan Simčič iz Pokrajinskega muzeja Koper 23

Ogled: 341

14. Gledališka predstava za otroke: Tri botre lisičice Otroška gledališka skupina TKŠD Urbanščica 26
15. Deseto potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet: Pirhi sveta od antike do danes

 

Majda Mateta 40
April
5. Uvodno srečanje ob pričetku 12-urnega programa Vezenje z Marico Otilijo Pahor v okviru UTŽO Kras 10
5 Trpežne trajnice brez kemije: od načrtovanja, zasajanja do vzdrževanja

 

Jožica Golob Klančič, univ. dipl. ing. hort., poznavalka trajnic 12
11. Pravljična urica: pravljico Pikina skrivnost

 

Katjuša Trampuž 25
12. Odprtje fotografske razstave Boruta Lozeja z naslovom Lepote Škocjanskih jam. V sodelovanju s Parkom Škocjanske jame

 

Borut Lozej

Jana Martinčič

15
15. Predstavitev knjige Viktorja Sakside Svet v prgišču UTŽO Kras 30
26. Predstavitev knjige Barbare Žetko Sedem mostov po prstih: s tapkanjem do sreče Barbara Žetko, Martina Kafol 13
Maj
3. Postavitev razstave Slike iz blaga Skupina Ustvarjajmo skupaj Ogled: 622
13. Ustvarjalna predstavitev pobarvanke za odrasle avtorice Vesne Jogan Kreativno barvanje za dušo, um in telo Vesna Jogan 10
16 Pravljična urica: Ena mičkena pravca Marija Umek

Marija Saksida

20
21. Izlet S Kočevskega na Dolenjsko ob zaključku potopisne sezone Andrej Bandelj,

Tanja Bratina Grmek,

Marija Umek

27. Predstavitev delovanja postojnskega Društva Tvoj telefon in povabilo k prostovoljstvu

 

Društvo Tvoj telefon 0
Junij
5. Otvoritev razstave Vodni viri in južna železnica, 2. del. Kulturni program v izvedbi

 

 

Odbor za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja Kras (in porečja Reke), TKŠD Urbanščica. Ogled: 349
10. Predavanje o netopirjih z ogledom njihovih bivališč

 

 

Park Škocjanske jame 20
20. Razstava ob  dnevu državnosti in  25-letnici slovenske države Tanja Bratina Grmek,

učenci 2. a in 2. b OŠ Divača

27. Odprtje razstave Kukavičevke v Biosfernem območju Kras in porečje Reke Sitka Tepeh, Park Škocjanske jame 25
28. Postavitev razstave ročnih del Medobčinskega društva invalidov Sežana MDIS
29. Okrogla miza v okviru festivala Kraška gmajna: Mlini in žita na Krasu.

 

Magdalena Svetina Terčon, Franko Koritnik, Rado Lukovec, Jasna Vran 46
Julij
29. Ponovna postavitev razstave Vodni viri in južna železnica, 2. del.

 

 

Odbor za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja Kras (in porečja Reke) Ogled: 150
Avgust
September
2. Postavitev razstave o Poletnem taboru 2016 Ženski rokometni klub Antrum Sežana Ogled: 200
5. Prva pevska vaja MePZ Divača in vpis novih članov MePZ Divača 40
16. Predstavitev knjige Danila Florjančiča – Danijela Josipa Rudarja: Pomladanske zarje mag. Damijan Florjančič, prof. Jožica Planinc,

ddr. Marija Stanonik,

Irena Uršič, mag. Magdalena Svetina Terčon, Tjaša Race, Jožica Ivančič, Igor Rojc, Tanaja Česnik in Tina Škamperle, TKŠD Urbanščica.

50
20. Predstavitev programa UTŽO Kras s postavitvijo razstave ročnih del – vezenje UTŽO Kras, Nadja Mislej Božič, Marica Otilija Pahor

 

10
Oktober
3. Postavitev razstave makramejev avtorice Sonje Marije Trampuž Sonja Marija Trampuž, Tanja Bratina Grmek 30
10. Pevska vaja VDC Divača VDC Divača, Marko Segulin 25
11. Pravljična urica Kraljestvo morja Petra Hlača in Maja Razboršek 28
13. Rastem s knjigo za sedmošolce OŠ Divača sedmošolci in spremljevalki OŠ Divača

Tanja Bratina Grmek

25
14. Predstavitev diplomskega dela Samante Hodžič z naslovom Spremembe v Škocjanskih jamah zaradi urejanja za turizem + postavitev razstave fotografij z naslovom Škocjanske jame nekoč in danes Samanta Hodžič,

prof. dr. Tadej Slabe,

Jasmina Čeligoj, Park Škocjanske jame

11+ ogled: 130
17. Pevska vaja VDC Divača VDC Divača, Marko Segulin 25
25. 1. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet Okoli sveta pod morjem Andrej Voje 20
27. Vrtec na obisku Spoznavamo sadje skupina Škrati (Vrtec Divača), Tanja Bratina Grmek 20
November
7. Vrtec na obisku

Bralni palček – spoznavamo knjižnico

skupina Pikapolonice (Vrtec Divača), Tanja Bratina Grmek 25
8. Pravljična urica v okviru Bralnega palčka Miška želi prijatelja Petra Hlača in Maja Razboršek 55
10. Branje ter odprtje razstave izvirnih ilustracij ljudske povedke Kako je nastala Škocjanska jama varovanci VDC Koper – Enota Divača, Marko Segulin, Jasna Majda Peršolja, Park Škocjanske jame 60
15. 2. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Peru Tjaša Perhavec 35
25. Predstavitev diplomskega dela Damjana Zrneca z naslovom Platonova Politeja in Ciceronova Republika Damjana Zrnec 40
December
2. Predstavitev diplomskega dela Urške Mikuž z naslovom Doživljanje nosečnosti in rojstva pri ženskah in pri moških Urška Mikuž 10
6. Pravljična urica Deklica iz Vilenice Petra Hlača 11
13. 3. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … Romunija Majda Mateta 27
19. Vrtec na obisku … Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo (praznična pravljica) skupina Sovice (Vrtec Divača) in Tanja Bratina Grmek 25
 • KNJIŽNICA KOMEN

V komenski knjižnici smo v letu 2016, poleg rednega in osnovnega dela: izposoja knjig, ozaveščanje uporabnikov o pomenu branja in kulture, pomoči pri iskanju gradiva, pripravili 53 dogodkov za različne ciljne skupine (glej tabelo).

Ker je knjižnica več kot le to, se trudimo, da v skromne prostore privabimo čim več ljudi, da bi spoznali naše poslanstvo.

Pravljične urice potekajo vsak prvi torek v mesecu. Otroci se razporedijo v dve starostni skupini (do 3. leta in starejši), zato je potrebno pripraviti dve različni pravljici (glede na težavnost) prav tako pa tudi dve delavnici, ki potekata po pripovedovanju. Otroci so v šolskem letu 2015/16 za vsak obisk pravljice dobili štampiljko, ki so jih zbirali na zbirnem kartončku. Zadnjo pravljico smo izpeljali v sodelovanju z lokalnim bifejem (nudili prostor), tako da je potekala pravljična urica na prostem, pod velikim, košatim orehom.  V šolskem letu 2016/17 pa otroci na kartončke Moje pravljično drevo zbirajo nalepke pravljic, ki jih obiskujejo. Za zaključek načrtujemo srečanje z lokalno ilustratorko.

Obiski otrok v vrtcu in šoli so tako utečena dejavnost, da jo velikokrat sploh pozabimo omeniti. Z obema zavodoma izvrstno sodelujemo (Bralni palček, poletna bralna značka za OŠ, obiski ob posebnih praznikih, obletnicah ali pa kar tako).

V letu 2016 smo v sodelovanju z Glasbeno šolo, OŠ, Plesnim društvom Be Funky in KUD 15. februar pripravili osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem dnevu, ki je potekala v organizaciji knjižnice. Predstava, z okoli 150. nastopajočimi je bila izvedena trikrat (za učence OŠ in izven v popoldanskem času, konec februarja pa smo gostovali tudi v Nabrežini pri SKD Igo Gruden). S predstavo smo se spomnili tudi naših izgnanih ljudi pred več kot 70. leti.

Uvedena so bila srečanja Mladi in umetnost. Knjižnico smo peljali med ljudi in na Spacalovi domačiji predstavili pesniško zbirko mlade pesnice tako da smo večer povezali z glasbo in branjem poezije. Vsako leto načrtujemo vsaj eno tako srečanje, saj je pri obiskovalcih poželo veliko zanimanja.

V knjižnici že 11 leto poteka potopisni študijski krožek, s katerim ob predavanjih spoznavamo svet. Tudi tokrat smo predavanja zaključili z skupnim izletom Iz Kočevskega na Dolenjsko. Za potovanja je vedno veliko zanimanje, saj se na predavanjih vedno zbere več kot 30 ljudi (glej podpise prisotnosti).

Sodelujemo tudi z drugimi zavodi in posamezniki, saj se trudimo biti prostor namenjen vsem. Tako smo pripravili zanimiva predavanja in predstavitve strokovnih knjig, vedno bolj obiskane pa so tudi razstave, ki so navadno na ogled skoraj mesec dni.

Zaradi potrebe po druženju in ustvarjanju smo proti koncu leta uvedli krožek Petlje, zanke in šivanke, ki je namenjen ustvarjanju ročnih del, poteka vsak petek. Redno se srečujejo tudi članice likovnega krožka.

 

datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
Januar
5. 1. Pravljična urica Petra Hlača 14
8. 1. Kultura pitja čaja Majda Matea 24
29. 1. S knjižnim nahrbtnikom na potep … z jadrnico po Polineziji Jasna Tuta 107
Februar
2. 2. Baletna pravljica Dedek Mraz, kje si? Petra Hlača, Maja Razboršek, Baletno društvo Sežana (Evgen Tudor) 28
10. 2. Povodni mož + Urška: prireditev ob kulturnem prazniku v Kulturnem domu Marija Umek, Glasbena šola Sežana – 273 učenci

 

126 izven

19. 2. S knjižnim nahrbtnikom na potep … po vzhodni Kitajski Damjana Šušanj 21
28. 2. Povodni mož + Urška: prireditev ob kulturnem prazniku v kuturnem domu SKD Igo Gruden Nabrežina Marija Umek, Glasbena šola Sežana 90
Marec
1. 3. Pravljična urica: Pikina skrivnost Katjuša Trampuž 19
2. 3. Razigranost – otvoritev razstave Društva Vezi Društvo Vezi 32
4. 3. S knjižnim nahrbtnikom na potep … po Albaniji Mariza Viragh 35
25. 3. Predstavitev knjige Barbare Žetko Sedem mostov po prstih: s tapkanjem do sreče Barbara Žetko, Martina Kafol, Marija Umek 12
April
5. 4. Pravljična urica Petra Hlača 19
8. 4. Dediščina in njen razvoj za bodočnost: izzivi sodobnega časa Zavod za celostni razvoj Anima Mundi Sežana, Društvo Magnet Opčine 8
15. 4. S knjižnim nahrbtnikom na potep … po Gruziji Mateja Grmek 41
Maj
3. 5 Pravljična urica Marija Umek 15
28. 5. Izlet s Kočevskega na Dolenjsko ob zaključku potopisne sezone Andrej Bandelj, Marija Umek, Tanja Bratina Grmek 54
Junij
7. 6. Pravljična urica Marija Umek 12
7. 6. Postavitev razstave ob 80-letnici prvega izida Bratovščine Sinjega galeba Marija Umek 264
21. 6. Razstava ob dnevu državnosti in 25-letnici slovenske države Marija Umek 248
21. 6. Razstava ob svetovnem dnevu beguncev Marija Umek 248
24. 6. Odprtje razstave Preteklost skozi današnji objektiv OŠ Antona Šibelje Stjenke Komen, Marija Umek 162
Avgust
21. 8. Mladi in umetnost – glasba in poezija: Predstavitev pesniške zbirke Klare Stantič v Spacalovi domačiji v Škrbini Klara Stantič, Katarina in Kristina Stantič, Eva in Ida Žagar, Sinja Spasenić Likar, Ana Milanič in Ana Rojc

Marija Umek

58
September
9. 9. Otvoritev razstave Več kot le buča: razstava unikatnih uporabnih in okrasnih izdelkov iz buč Boža Vodopivec

Marija Umek

26 (otvoritev)

738 obisk

13. 9. Srečanje z nominiranci za Rožančevo nagrado Edvard Kovač, Jure Jakob, Robert Simonišek, Dragan Petrovec 48
14. 9. Ogled razstave Več kot le buča Skupina žabice Vrtec Komen

Marija Umek

18
21. 9. Ogled razstave Več kot le buča Skupina Krtki Vrtec Komen

Marija Umek

21
28. 9. Ogled razstave Več kot le buča OŠ Komen 1.-5. razred

Boža Vodopivec

Marija Umek

100
30. 9. Predstavitev knjige Številka trenutno ni dosegljiva Dopoldne za OŠ Komen

6.-9. razred

 

Popoldne v knjižnici

Taja Metličar

90

 

 

7

Oktober
4. 10. Pravljična urica Marija Umek 15
6. 10. Predstavitev razstave Več kot le buča v OŠ Štanjel Vrtec Štanjel Boža Vodopivec

Marija Umek

90
7. 10. Otvoritev razstave Čipkarstvo na Krasu Društvo K’lunca 12(otvoritev)

768 obisk

12.10. Predstavitev Drevo življenja Martina Kafol

Barbara Jejčič

9
14. 10.

 

Delavnica Stik s telesom Taša Cucek 16
21. 10. S knjižnim nahrbtnikom na potep po Romuniji Mariza Viragh 36
November
4. 11. Petlje, zanke in šivanke – uvodno srečanje Marija Umek

Vanda Mržek

7
8. 11. Pravljična urica Marija Umek 14
9. 11. Vrtec na obisku – Žabice Agata Masten

Marija Umek

19
9. 11. Predstavitev knjige Slovenska pesem v tujem škornju Ddr. Marija Stanonik

Ivo Jevnikar

26
11. 11. Bralni palček – uvod Maja Razboršrk

Petra Hlača

16 otrok

12 odraslih

11. 11. Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 9
18.11. Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 6
25. 11. Kulturni dan v knjižnici – učenci 2. razredov OŠ Komen in Štanjel Tanja Spačal

Marija Umek

29
25.11. Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 6
25.11. S knjižnim nahrbtnikom na potep po Jukatanu Igor Fabjan 38
December
2. 12. Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 6
6. 12. Pravljična urica Marija Umek 36
2. 12. S knjižnim nahrbtnikom na potep s kolesom po Švici Urban Čepon 28
7.12. Sozvočje tradicionalnega in sodobnega v kraški arhitekturi Nataša Kolenc

UTŽO Kras

6
9. 12. Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 7
9. 12. Otvoritev razstave Mojce Senegačnik Mojca Senegačnik 40 (otvoritev)

ogled 549

16. 12. Petlje, zanke in šivanke Vanda Mržek 6
16. 12. S knjižnim nahrbtnikom na potep S kolesom po ZDA Andrej Zaman 30
19. 12. Knjižnica na obisku v vrtcu

Praznična pravljica z delavnico

Marija Umek 69

 

 

 

 

 

 

20.4 KNJIŽNICA KOZINA

Datum Naslov Izvajalec Število obiskovalcev
Januar
5. Razstava gobelinov z naslovom Za kratek čas Savica Japelj 495 (ogled)
12. Srečanje Študijskega krožka Zgodbarnica Patricija Dodič 20
15. Predavanje dr. Stanislava Renčlja: Brkinski slivovec in kraški brinjevec, razvoj sadjarstva in dediščina Dr. Stanislav Renčelj 32
19. Baletna pravljica Dedek Mraz, kje si? Pripovedovalki Petra Hlača in Maja Razboršek, koreograf Eugen Todor in baletke Baletnega društva Sežana 21
26. Predstavitev knjige Andreja Jelačina: Vse moje ljubezni – Spomini Tonija Karjole Andrej Jelačin

Jana Samsa

25
Februar
2. Razstava: Mozaik, slike, nakit Tina Žnebelj 475
9. Predavanje Tradicionalna kitajska medicina

 

Tjaša Vilotič in Liu Hong Zhou, dr. tradicionalne kitajske medicine 25
16. Pravljično-ustvarjalna urica z Mari: Ana mičkena pitka Marija Umek 10
16. Srečanje Študijskega krožka Zgodbarnica Patricija Dodič 20
Marec
1. Razstava aranžmajev iz suhih rož z naslovom Z roko v roki z delavnico ustvarjanja suhih rož Jerica Strle 480
4. Predavanje Aleksandra Zajca Norma duše v praksah Grigorija Grabavoja in Arkadija Petrova Martina Kafol 35
8. Predavanje Društva Veles: Ženski aspekt v slovenskem duhovnem izročilu (slovenska mitologija) 30
15. Pravljično-ustvarjalna urica v izvedbi rodiških otrok Stojan Ržek

Urška Vrh

Tomaž Bajec

18
29. Literarni pogovor z zgodbarničarjem Tomažem Mahkovicem ob novem romanu Bukov svet 12
April
5. Pravljično-ustvarjalna urica Zobobol z mladinskima knjižničarkama iz ilirskobistriške knjižnice Makse Samsa Tamara Hrabar in Vlasta Kirn 10
8. Predavanje Mojce Grk: Potepanje po Melbournu – predstavitev dežele skozi moje oči Mojca Grk 20
9. Srčne zgodbe, zaključna prireditev Študijskega krožka Zgodbarnica Patricija Dodič

Zlata Cergolj, Annamaria Delbello, zgodbarničarji z gosti,

Brštulin banda

230
26. Predstavitev magistrske naloge Duše Race: Družbeni vidik jezikovne rabe – predstavitev različnih družbenih skupin govorcev in kako družbene spremembe vplivajo na jezik Duša Race 20
Maj
3. Predstavitev diplomske naloge Andreja Filipčiča: Primerjava gibalnih sposobnosti.

 

Andrej Filipčič 15
13. Predavanje Tajna zgodovina slovenščine Bogdan Kristofer Meško 36
21. Študijski krožek Zgodbarnica – pohod v Bazovico (pastirske hiške) 22
Junij
3. Predavanje Jasne Vran: Gensko spremenjene rastline Jasna Vran 27
7. Otvoritev razstave z delavnico  z naslovom V tebi je vse Leticija Fortin 465
Avgust
31.8. Mi, na stičišču treh svetov – knjige, nastale v našem prostoru Občine Hrpelje-Kozina.

 

Občina Hrpelje-Kozina

Knjižnica Kozina

400
September
1.-15. Moje rožice Ana Marija Scroccaro 250
20. Kitajska  in qi gong ter druge borilne veščine Jure, Darja Čeh 20
27. Pomen staroverskih simbolov Irena Urankar 16
28. Kraška gmajna, ovčjereja Magdalena Svetina Terčon + Andrej Škibin 15
Oktober
16.9-28.10. Dotikanja Saška Strnad 450
4. Oblaček postopaček (pravljična urica) Patricija Dodič

Igor Race

20
8. Karjuola grje neprej ŠK Zgodbarnica in Milena Miklavčič 70
14. Vas pod lipami (domoznanska zgodba o vasi Nasirec, od koder avtorica prihaja, četudi že leta živi drugje) Alberta Ostan 40
15. Ustvarjajmo s Tajdo Tajda Valenčič 4
November      
8. Bralni palček Petra Hlača, Maja Razboršek 50
8. doktorska disertacija: Italijanska racionalistična arhitektura v pasu Reka-Trst Emilija Kastelic 30
16. Pravljično-ustvarjalna urica Patricija Dodič 30
29. Smo Slovenci staroselci? Dr. Duša Umek Krnel 20
2.11.-30.11. Barvni utrinki, razstava Dajana Čok, Igor Placer 450
December      
6. Notranje ravnovesje je naš osebni ključ do uspeha Marjanca Vergan 15
20. ŠK praznično srečanje ŠK Zgodbarnica 20

 

20.5 OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH (številčni prikaz)

  2014 2015
  OP ODP ODŠ O brez razstav OP ODP ODŠ O brez razstav
Sežana 143 3.613 73 21.615 3.439 147 2.926 92 26.400 3.445
Komen 15 508 29 1.450 1.089 28 590 26 1.516 701
Divača 9 165 13 986 512 15 292 35 1.270 1.169
Kozina 9 305 46 1.226 931 6 255 37 1.695 1.140
Skupaj 170 4.591 160 25.277 6.031 196 4.063 190 30.881 6.455

 

  2016
  OP ODP ODŠ O brez razstav
Sežana 165 5.614 107 54.678 3.507
Komen 18 1.044 35 3.752 937
Divača 11 316 42 2.926 794
Kozina 6 159 41 3.589 819
Skupaj 200 7.133 271 64.945 6.057

Legenda: OP = število prireditev za otroke, OŠ = število udeleženih otrok, ODP = število prireditev za odrasle, ODŠ = število udeleženih odraslih*Brez ogledov razstav.

V letu 2016 se je povečalo število prireditev tako na oddelkih za mlade bralce kot tudi na oddelkih za odrasle. Temu sorazmerno se je povečal tudi obisk.

Na mladinskem oddelku je razveseljujoče dejstvo, da se je povečalo sodelovanje med šolo, vrtcem in knjižnico, kar rojeva nove zamisli.

Na oddelku za odrasle se je povečalo število prireditev, prav tako tudi obisk, kar izhaja iz cilja, da skušamo zadovoljiti potrebe čim bolj različnih ciljnih skipin tako glede na starost kot tudi na interese.

21 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU

Kosovelovo domačijo v je v letu 2013 obiskalo 3.212 obiskovalcev, v 2014 je bilo na domačij 3. 851, v letu, torej se je obisk povečal. Obisk v letu 2015 je znašal 3.094 obiskovalcev, v letu 2916 pa 2.845 obiskovalcev. Nekoliko se je zmanjšal na račun spremenjenih programov v šolah, saj je najvišji delež obiskovalev iz tega naslova.

Obisk v Tomaju.

 

 

22 NEKATERI PROJEKTI

 

 

22.1 ZA ODRASLE (V SODELOVANJU Z DRUGIMI JAVNIMI ZAVODI IN KNJIŽNICAMI

 

 

22.1.1 PRIMORCI.SI

 

Z letom 2013 smo se vsi strokovni delavci v Kosovelovi knjižnici Sežana priključili k oblikovanju spletnega portala Primorci.si. Zbiramo podatke o znamenitih prebivalcih Krasa in jih vnašamo na to spletno stran. V letu 2016 smo vnesli 3 zapise, s katerimi smo na četrtem mestu po vnešenih zapisih med šestimi knjižnicami (za Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, Mestno knjižnico Piran ter Knjižnico Makse Samsa Ilirska Bistrica). Z 52.644 ogledi pa smo na drugem mestu.

 

število vnašalcev število vseh vnosov novi vnosi število ogledov skupaj število ogledov v letu
2015 10 67 4 132.569 61.579
2016 10 70 3 185.316 52.644

 

 

22.1.2 KAMRA

 

Letos smo tudi zbirali gradivo za portal Kamra, na katerem smo objavili pet digitalnih zbirk in smo na Ravni RS na četrtem mestu (v letu 2015 smo objavili eno digitalno zbirko): Najpomembnejša postranska stvar na svetu  – zgodbe o klekljani čipki na Krasu, Jolka Milič, Oči Mici Trebec, Nekdanji vezeni prtički za okras domačega prostora, Zgodbarnica.

 

 

Organizacija Pokrajina Število
Mestna knjižnica Ljubljana Osrednjeslovenska pokrajina 9
Mestna knjižnica Grosuplje Osrednjeslovenska pokrajina 8
Osrednja knjižnica Celje Celjska pokrajina 7
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Dolenjska pokrajina 7
Kosovelova knjižnica Sežana Obalnokraška pokrajina 5

 

Objavili smo tudi 495 multimedijskih elementov, s čimer smo na ravni RS na prvem mestu ( v četi 2015 smo objavili 144 multimedijskih elementov).

 

Kosovelova knjižnica Sežana Obalnokraška pokrajina 495

Prispevali smo tudi 5 novic (leto poprej le eno).

 

Za naše gradivo na Kamri je bilo zabeleženih 2.846 ogledov. Najbolj ogledana zbirka je Zbirka starih razglednic z 2343 ogledi (na desetem mestu na ravni Slovenije). Vseh ogledov našega gradiva na Kamri pa je 7019.

 

22.1.3  PRIMORCI BEREMO

 

V letu 2016 je v naši knjižnici v akciji, v katero je vključenih 9 splošnih knjižnic na Primorskem, sodelovalo 87 bralcev. Predpisano število knjig je prebralo 75 bralcev (ali 0,35 % vseh prebivalcev oz 2,6 % vseh članov knjižnice, ki so skupaj prebrali 824 knjig.

Najpogosteje so si izposodili knjige Hotel Lavanta (Sabina Šturbej), Dve mladosti, ena ljubezen (Alojz Rebula, Zora Tavčar), sLOLvenski klasiki 1 (Boštjan Gorenc – Pižama), Kratki roman o snegu in ljubezni (Marko Sosič).

Najredkeje pa so posegli po knjigah Vrata nepovrata (Boris A. Novak) Solze so za luzerje (Neli Kodrič Filipič), Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov (Vladimir P. Štefanec).

Zaključek smo izpeljali 19. 11. 2017 v Narodnem domu na Opčinah v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico Trst. Gost večera, s katerim se je pogovarjala Magdalena Svetina Terčon, je bil Boštjan Gorenc – Pižama. Kosovelova knjižnica Sežana je sodelovala tudi pri zaključku Primorci beremo v Kopru – z istim gostom sta se v okviru seminarja pogovarjali Mojca Kos in Tanja Bratina Grmek.

 

 

Knjižnica Število vključenih Število prebranih knjig
Ajdovščina 117 971
Idrija 144 933
Ilirska Bistrica 99 988
Izola 54 456
Koper 55 418
Nova Gorica 49 390
Sežana 84 728
Tolmin 68 446
Trst z Gorico 143 979
SKUPAJ                     813 6.309

 

 

22.1.4 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Letos smo, kot vsako leto, sodelovali na Tednu vseživljenjskega učenja, manifestacije na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Potek poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in koordinatorja za naše področje – Ljudske univerze Koper.

Namen TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Vrednote, ki jih TVU zagovarja, so:

 • znanje
 • naklonjen odnos do učenja in izobraževanja
 • enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi
 • socialna vključenost in zaposljivost
 • dejavna državnost

V okviru TVU, ki je potekal od 15. do 26. maja 2016, v razširjeni obliki pa od 1. maja do 30. junija 2016, smo izvedli 41 prireditev (9 več kot v preteklem letu), ki se jih je udeležilo 3.958 obiskovalcev.

 

22.1.5 DOBREKNJIGE.SI

Kosovelova knjižnica Sežana sodeluje tudi v projektu DOBREKNJIGE.SI. To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Oblikujejo ga vnašalci iz slovenskih splošnih knjižnic, ki na ta portal vnašajo podatke o knjigah. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, najnovejšem romanu.

Splošne knjižnice s portalom DOBREKNJIGE.SI promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti skušamo kakovostni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje – k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe.

Iz Kosovelove knjižnice Sežana kreirata strani dve delavki, ki sta od začetka delovanja prispevali 30 zapisov, v letu 2016 prispevali 18 zapisov, skupaj torej 48 zapisov.  Kosovelova knjižnica je med knjižnicami obalno-kraške regije po številu vnosov na drugem mestu, za Knjižnico Izola. Njene vnose si je doslej ogledalo 19.425 bralcev.

 

22.1.6 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

Letos se je Kosovelova knjižnica udeležila tudi Dnevov evropske kulturne dediščine, in sicer na odprtju 1. oktobra 2016, v Štanjelu. Sodelovala je z delavnicami za najmlajše ter z razstavo Pošlji mi razglednico ter zbiranjem zgodb o življenju v preteklosti.

 

22.1.7 PREMIKI 1 NA 1

Neformalna prostovoljna skupina PREMIK je združila sledeče organizacije, ki soustvarjajo projekt: Kosovelov dom Sežana, Kosovelova knjižnica Sežana, Klub študentov Sežana, Ljudska univerza Sežana (Kosovelova soba), Mladinski center Podlaga (Zavod ŠTIP), Viviss, ŠCSK: Višja strokovna šola. V letu 2016 smo izpeljali tri

 

22.2 PROJEKTI V OKVIRU KNJIŽNICE

22.2.1 LITERARNA DELAVNICA SVOBODNE DUŠE

Literarno delavnico smo že tretje leto izvedli za ‘literarne ustvarjalce’ SVZ Dutovlje  – DE Sežana. 10 ustvarjalcev je že drugo leto sodelovalo pod vodstvom Ludvike Foški, Ivanke Večko in Magdalene Svetina Terčon.

V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestali petkrat:, ko smo organizirali zaključno prireditev – literarni večer z razstavo. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik literarnih besedil na temo Sonce in Sence.

Literarna delavnica poteka tako, da se na prvem srečanju dogovorimo, kaj bo tema našega ustvarjanja. Nato člani delavnice ustvarjajo različna besedila na dogovorjeno temo. Na srečanjih predstavijo svoje izdelke, o katerih se pogovorimo in jih po potrebi popravimo. Na koncu sledi izbor besedil in predstavitev našega dela na literarnem večeru in v izdanem zborniku v Tednu duševnega zdravja.

20.2.2 MLADI MLADIM

V letu 2016 smo začeli V Sežani  izvajati projekt Mladi mladim, s katerim želimo v našo dejavnost vključiti mlade, ki bi bili gostje pa tudi moderatorji. Uspešno smo izpeljali štiri srečanja, v okviru katerih skušamo približati pestro dejavnost mladim različnim generacijam. V letu 2017 pa bomo projekt izvajali v sodelovanju z MC Podlaga.

22.2.3 MLADI IN UMETNOST

Je projekt, ki se izvaja v Komnu. Knjižnico smo peljali med ljudi in na Spacalovi domačiji predstavili pesniško zbirko mlade pesnice tako da smo večer povezali z glasbo in branjem poezije. Vsako leto načrtujemo vsaj eno tako srečanje, saj je pri obiskovalcih poželo veliko zanimanja.

 

22.2.4 PETLJE, ZANKE IN ŠIVANKE

Je krožek, ki se izvaja v Knjižnici Komen z namenom povezovanja, ustvarjanja in izmenjave izkušen.

 

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI

 

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni delavci, razen ŠK Likovno ustvarjanje, ki ga vodi akademska slikarka Mojca Senegačnik.

V Knjižnici Komen sta v študijskem letu 2015/2016 delovala dva študijska krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep in Likovno ustvarjanje.

V Divači je v tem času deloval študijski krožek Iz knjižnice Divača v svet.

V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestajali člani študijskega krožka Sončna ura.

V knjižnici Kozina so se družili člani študijskega krožka Zgodbarnica, ki so bili zelo aktivni, saj so izdali že več publikacij, uspešno pa se predstavljajo tudi izven knjižnice (zaključna prireditev) in v zamejstvu.

Študijski krožek ŠK Zgodbarnica je nastal v letu 2012 iz potrebe po zbiranju domoznanskih in drugih zgodb, najsi bo iz preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, in iz potrebe po medgeneracijskem druženju, pripovedovanju, obujanju spominov. S krožkom in zgodbami, ki se jih ob zaključku letnih srečevanj zbere in uredi v skripti ŠK Zgodbarnica se knjižnica z literarnimi večeri, na katerih zgodbe krožkarji pripovedujejo ali berejo približuje bralcem tudi izven knjižničnih prostorov, doma in v zamejstvu. Za domoznanstvo izredno bogata skripta roma pogosto tudi do slovenskih priseljencev v svet in ohranja, vsaj v spominu, nešteto življenjskih zgodb Brkincev, Kraševcev in na sploh Primorcev/Slovencev, saj krožkarji, letos se jih sestaja kar 20) prihajajo iz različnih krajev).

Žal v letu 2016 nismo prejeli nobenih sredstev za izvajanje študijskih krožkov iz Andragoškega centra Slovenije, zato smo jih izvajali iz lastnih sredstev.

 

24 DOMOZNANSKA DEJAVNOST

 

Domoznanska dejavnost se v knjižnici izvaja na več lokacijah, tako v enotah kot v matični knjižnici. Oddelek v matični knjižnici se ne nahaja v enem prostoru, pač pa je kar na treh lokacijah: Villanijeva zbirka na leposlovnem oddelku, Študijska soba z gradivom Srečka Kosovela v nadstropju, v pritličju v prostoru za izposojevalnim pultom pa je arhivski prostor, ki ga je v letu 2016 opremila in uredila bibliotekarka Martha Sotelo Bunjevac s pomočjo sodelavcev in javnega delavca.

Poleg zbiranja in katalogizacije knjižnih novosti obsega ta dejavnost tudi zbiranje in katalogizacijo domoznanskih člankov ter oblikovanja zbirk za Kamro smo digitalizirali gradivo. Vse to sami kreiramo v bazo podatkov Cobiss.

Poleg naštetega se svojim uporabnikom trudimo nuditi čom boljše informacije o podatkih, ki se nanašajo na domoznanstvo ter pripravljamo razstave v enotah knjižnice.

Domoznansko dejavnost smo v letu 2016 predstavili tudi na Dnevih evropske kulturne dediščine v Štanjelu.

 

 

25 ZAKLJUČEK

 

Ocenjujem, da smo glede na kazalce po vseh dejavnostih dosegli zastavljene cilje in s številnimi aktivnostmi uspeli biti prepoznavni v našem prostoru ter da smo v knjižnico privabili nove člane.

Kljub temu, da je izposoja gradiva nekoliko upadla, je še vedno v skladu z normativi. Je pa izposoja gradiva – nabava gradiva – financiranje nakupa gradiva začaran krog, kjer so elementi v vzročno posledični povezavi. Z znižanjem sredstev za nabavo se bo izposoja gradiva še dodatno nižala.

Uspešno sodelujemo tudi z drugimi knjižnicami, javnimi zavodi v našem okolju kot tudi z zasebnim sektorjem (obrtniki, storitve …), društvi, nevladnimi organizacijami, kot tudi posamezniki, in iščemo nove poti in mesto v hitro spreminjajoči se družbi.

Kljub presežku odhodkov nad prihodki menim, da smo gospodarili gospodarno in učinkovito pa tudi v skladu s zakonodajo.

 

 

mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica

V Sežani, februarja 2017

Poročilo o delu za leto 2016, finančno poročilo za leto 2016 in poslovno in računovodsko poročilo Kosovelove knjižnice Sežana je bilo potrjeno/sprejeto na 2. seji Sveta javnega zavoda Kosovelova knjižnica v Sežani, 23. februarja 2017.

[1] Nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana do oddaje tega poročila še ni bil sprejet in potrjen.

[2] Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/48, z dne 10. 10. 2011.

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI