Poročilo za leto 2015

Kosovelova knjižnica Sežana

 

POROČILO ZA LETO 2015

 

ODGOVORNA OSEBA: mag. Magdalena Svetina Terčon

Sežana, februar 2016

 

KAZALO:

1           OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU                                         4

 • ORGANI ZAVODA                                                                                     4
  • Svet zavoda             4
  • Direktorica                                                                                                     4
  • Strokovni svet             4
 • SPLOŠNI DEL                                                                                              5
  • ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI                                      5
 • POSLOVNO POROČILO                                                                            7
  • KNJIŽNIČNE STORITVE                                                                           7
  • CILJI                                                                                                              8
   • Srednjeročni cilji             8
   • Dolgoročni cilji 8
  • PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO                                                  9
  • NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE                                          9
  • ČLANI                                                                                                           9
  •      ZAPOSLENI                                                                                                  11
   • STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH                                  13
  • KNJIŽNIČNA ZBIRKA                                                                              13
  • NAKUP GRADIVA PO ENOTAH                                                             15
  • OBRAT GRADIVA                                                                                      16
  • PRIRAST IN ODPIS                                                                                    16
  • PROSTOR                                                                                                    18
  • ODPRTOST KNJIŽNICE IN KOSOVELOVE

DOMAČIJE V TOMAJU                                                                              18

 • STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA

OZIROMA POSEBNE NALOGE                                                                19

 • IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH                                                        19

15.1     POTUJOČA KNJIŽNICA                                                                           20

16        PERIODIČNI TISK                                                                                     21

17        RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST KNJIŽNIC                                   21

18        SPLETNA STRAN IN FACEBOOK                                                          22

19        MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA                                                                 23

20        IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA                                            23

21         PROJEKTI                                                                                                  24

21.1      PRIMORCI.SI                                                                                            24

21.2      KAMRA                                                                                                     24

21.3      PRIMORCI BEREMO                                                                               25

21.4      TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA                                               25

21.5      DOBREKNJIGE.SI                                                                                    25

22         PREGLED PRIREDITEV PO KNJIŽNICAH                                           26

22.1      KNJIŽNICA SEŽANA                                                                               26

22.1.1   MLADINSKI ODDELEK                                                                            26

22.1.2 SEŽANA ODRASLI                                                                                        28

22.1.2.1 DEJAVNOSTI ZA ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI                  33

22.2    KNJIŽNICA DIVAČA                                                                                    34

22.3    KNJIŽNICA KOMEN                                                                                     37

22.4    KNJIŽNICA KOZINA                                                                                    40

22.5    KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU                                                   40

22.5.1 OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN

V TOMAJU                                                                                                       43

23       ŠTUDIJSKI KROŽKI

24       DELAVNICE                                                                                                   43

25      SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI,

ZAVODI IN DRUŠTVI                                                                                   44

26       OBJAVE                                                                                                          45

27       DOMOZNANSTVO                                                                                         46

28       DRUGE AKTIVNOSTI                                                                                  46

28.1    PRAKSA IN PROSTOVOLJNO DELO                                                        46

28.2    JAVNA DELA                                                                                                 47

29       SKLEP                                                                                                              47

 

30       PRILOGI

Finančno poročilo

Obrazložitev polletnega finančnega poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Mirka Pirca 1

6210 Sežana

 

Matična številka 5052327000
Davčna številka 59442964
Šifra dejavnosti 91.011
Št. računa 01311-6030374061 I Banka Slovenije
Telefon 05 731 00 34
Telefaks 05 731 00 32
Ustanovitelj Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Komen
Datum ustanovitve 12. 3. 2004
Zavezanec za DDV NE
Davčni urad DU Koper
Dejavnost knjižnična dejavnost
Vodstvo direktor

 

 • ORGANI ZAVODA

1.1.1 Svet zavoda

 

Svet zavoda od 7. 1. 2013 sestavljajo:

 

Karmen Mikolj Filipčič – predstavnica občine Hrpelje-Kozina, predsednica

Marija Umek – predstavnica zaposlenih, podpredsednica

Majda Sadovski – predstavnica Občine Sežana

Vera Bernetič – predstavnica bralcev v Občini Sežana

Mirjam Frankovič Franetič – predstavnica bralcev v Občini Divača

Primož Škabar – predstavnik zaposlenih

 

 • Direktorica

 

mag. Magdalena Svetina Terčon od 17. 1. 2013

 

 • Strokovni svet

 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci knjižnice.

Tanja Pipan, Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac, Marija Umek, Maja Živec, Maja Razboršek, Mojca Kos, Petra Hlača, Tanja Bratina Grmek, Lara Tavčar in Anja Devetak (slednji sta nadomeščali delavki na porodniškem dopustu).

 

2  SPLOŠNI DEL

 

2.1 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

 

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo  zakonske in druge pravne podlage:

– Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),

– Standardi o splošnih knjižnicah (2005),

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),

– Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),

– Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004),

– Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),

– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),

– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),

– Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),

– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03),

– Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),

– Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),

– Ustava Republike Slovenije (1991),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),

– Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),

– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),

– Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),

– Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (2000),

– Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),

– Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev).

Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj-Kozine in Komna za 24.928 prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu.

Knjižnica pa nudi tudi medknjižnično izposojo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen  30. aprila 1948 v Sežani kot občinska ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.

 

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice.[1] Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:

 1. krajevne knjižnice, in sicer
 • Knjižnica Divača,
 • Knjižnica Kozina,
 • Knjižnica Komen,

 

 1. premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče,

 

 1. Kosovelova domačija,

 

 1. Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama Divača in Hrpelje-Kozina.

 

 1. Od 14. junija 2013 oziroma od septembra 2013 pa potujoča knjižnica Lavričeve knjižnice Ajdovščina obiskuje tudi Kodrete in Lisjake na osnovi pogodbe, sklenjene z Občino Komen.

 

 

 

3 POSLOVNO POROČILO

 

3.1 KNJIŽNIČNE STORITVE

 

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:

– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;

– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;

– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;

– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;

– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;

– pridobiva in izobražuje uporabnike;

– informacijsko opismenjuje, varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;

– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na

elektronskih medijih;

– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega  gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);

– kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;

– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke;

– sodeluje pri vseživljenjskem učenju;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture;

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;

– prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;

– sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss) in

– pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki.

Namenjena je torej informiranju, izobraževanju, raziskovanju, kulturnim in razvedrilnim potrebam ter razvijanju splošne, bralne in informacijske pismenosti ter posledično funkcionalne pismenosti. Temu služijo knjižnični katalogi, podatkovne zbirke in drugi informacijski viri, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij.

S pomočjo računalniškega sistema Cobiss je vključena v vzajemno bazo podatkov, ki jo s svojimi zapisi (vnosi knjižničnega gradiva) sooblikuje. Viri informacij so tako dostopni tudi v elektronski obliki.

Glede na zakonsko določilo o vseživljenjskem učenju (16. člen Zakona o knjižničarstvu) je pomembno pridobivanje in izobraževanje posameznikov ter njihovo informacijsko opismenjevanje. Dejavnost vključuje še drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zakon o knjižničarstvu uporabnikom zagotavlja pravico do brezplačnih osnovnih storitev, to je do izposoje gradiva, posredovanja informacij o gradivu in iz gradiva ter do bibliopedagoškega dela (ure knjižne, knjižnične in književne vzgoje). Leta 2003 sprejeta Uredba o osnovnih storitvah knjižnic in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe prinašata spremembe nekaterih kazalcev. Pravilnik določa minimalne pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

 

3.2 CILJI

3.2.1 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji so navedeni v Programu dela 2015–2016 ter v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2015–2019. Med drugim so izpostavljeni prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v okolju Kosovelove knjižnice, zaključek obdelave in digitalizacije v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva, pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za digitalizacijo, organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, uvedba izposoje elektronskih knjig in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije. Cilji so usklajeni tudi z Letnim programom kulture občin ustanoviteljic.

3.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Programa dela 2015–2016 ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela stroka.

Naša osnovna naloga je zbiranje in posredovanje knjižničnega gradiva, informacij in storitev na različnih medijih, s čimer zadovoljujemo potrebe posameznikov in skupin po izobraževanju, informacijah in razvoju osebnosti, uporabnikom pa naj bi nudili tudi sprostitev in razvedrilo.

V našem območju delovanja želimo postati in ostati najbolj pomemben zaklad in vir informacij ter kulturno središče, ki ponuja uporabnikom v vseh enotah  pa tudi uporabnikom širšega območja enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na različnih medijih.

Med dolgoročne cilje spadajo:

– še naprej aktivno in uspešno sodelovanje z občinami Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter uresničevanje strokovnih, kadrovskih in prostorskih pogojev;

– slediti trendom na področju tehnične opremljenosti enot, uvedba avtomatizirane izposoje gradiva v Sežani;

– ustvarjati kakovostno knjižnično zbirko;

– slediti razvoju novih oblik gradiva in novemu načinu dostopa do informacij;

– povečevati delež uporabnikov knjižnice;

– obdržati ali celo povečevati raven izposoje;

– približevati se standardu za letni prirast gradiva;

– posodobiti ‘stari’ del knjižnice v Sežani in razširiti prostore;

– razširiti prostore v Knjižnici Divača;

– pridobiti nove prostore za Knjižnico Komen;

– pridobiti službeno vozilo za izposojo gradiva na dom;

– preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije – npr. postavitev sončnih celic na prizidek knjižnice v Sežani, drugačni viri energije.

Cilji so podrobneje definirani v Programu Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2016 ter v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2019.

 

 

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO

 

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin: občine Sežana, ki je ustanoviteljica, in občin Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. Vse te občine omogočajo izvajanje javne službe Kosovelove knjižnice Sežana, saj pokrivajo finančna sredstva za plače, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme na osnovi programa dela in finančnega načrta.

Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.

Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo za kulturo.

Sredstva za zaposlovanje brezposelnih v javna dela za plače sta v lanskem letu zagotavljali Občina Sežana in Občina Komen, vsaka za enega javnega delavca, in sicer 75 %, ostali delež, 25 %,  in povračilo stroškov prehrane pa je pokrival Zavod za zaposlovanje.

Z Zavodom za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov Šentprima smo sklenili pogodbo za delovno usposabljanje kandidata v Knjižnici Kozina, ki ga bomo v letu 2016 zaposlili kot javnega delavca.

 

5 NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE

 

Nadzor nad delovanjem knjižnice izvajajo občine ustanoviteljice.

Na osnovi revizije, izvedene v letu 2013, pa je v pripravi nov Akt o ustanovitvi kot tudi nova Sistematizacija delovnih mest.

 

 

6 ČLANI

 

leto 2012 2013 2014 2015
člani 6.172 8.622 9.144 8.502

 

Iz preglednice je videti, da je do leta 2014 število članov naraščalo, v letu 2015 pa se je število članov, kljub novim članom, ki jih je 659 (za 137 več kot v preteklem letu), zmanjšalo na 8.502 (za 642 članov manj kot v preteklem letu).

Od tega je bilo v letu 2015 je bilo v knjižnici v Sežani 6.267 članov, v Knjižnici Komen 662 članov, v Knjižnici Divača 782 članov in v Knjižnici Kozina 791 članov, skupaj 8.502 člana. Od tega ima 686 članov ima stalno prebivališče v tujini.

 

 

Prikaz rasti števila članov knjižnice skupaj.

  leto 2013 leto 2014 leto 2015
na novo vpisani skupaj vpisani na novo vpisani skupaj vpisani % na

št. preb.

na novo vpisani skupaj vpisani % na št. preb.
Sežana 414 6.338 372 6.710 51,2 365 6.267 47,9
Kozina 84 817 66 883 20,68 72 791 18,3
Divača 64 765 47 812 20,53 62 782 19,8
Komen 79 702 37 739 21 60 662 18,6
Skupaj 641 8.622 522 9.144 27 659 8.502 34,1

 

* V statistiko ni zajeta izposoja gradiva na bibliobusu, ki jo vodita Območna knjižnica Srečka Vilharja Koper in Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

 

Gradivo so si lahko izposojali na več načinov:

 • v svojih enotah;
 • v drugih enotah knjižnice;
 • rezervirano gradivo in gradivo v prostem dostopu so jim vozili knjižničarji iz drugih enot,
 • z medknjižnično izposojo (iz ostalih slovenskih splošnih knjižnic).

 

Delež vseh članov knjižnice po enotah v letu 2015 z minimalnimi odstopanji v % glede na leto 2014

(Kozina 10 %, Sežana 73 %).

 

enota vpisani na novo bibliobus aktivni člani

 

bibliobus število prebivalcev % aktivnih članov glede na število prebivalcev
Sežana 365 / 5.634 / 13.090 43
Divača 62 6 1.064 60   3.953 27
Kozina 72 3 948 81   4.325 22
Komen 60 ? 998 ?   3.560 28
skupaj 659 9 8.644 141 24.928 35

 

 

enota vpisani na novo aktivni člani bibliobus število prebivalcev % aktivnih članov glede na število prebivalcev
Sežana 372 3.695 / 13.103 28
Divača 47 388 46 3.955 9,8
Kozina 37 509 84 4.268 12
Komen 372 488 3.519 14
skupaj 522 5.134 130 24.845 21

 

Kot aktivni člani so tisti, ki si izposojajo gradivo v več enotah, vendar so šteti le enkrat – brez članov, ki si izposojajo gradivo na bibliobusu.

 

V letu 2015 se je znižalo število novih članov, kar za 14 % pa se je glede na leto 2014 povečalo število aktivnih članov, ki so redno prihajali v knjižnico in uporabljali storitve knjižnice.

V letu 2015 smo članstvo prekinili samo 33 članom knjižnice (v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/07) in 15. členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01).

 

 

6.1 ČLANARINE

 

Članom Kosovelove knjižnice Sežana zaračunavamo članarine. Zaposleni plačajo 12,50 eur letno, upokojenci in študentje 6,25 eur, brezposelne osebe s potrdilom Zavoda za zaposlovanje, predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci pa imajo v knjižnici brezplačno članstvo (Poslovnik Kosovelove knjižnice Sežana).

 

  predšolski otroci osnovnošolci srednješolci študentje upokojenci
št. 698 1.443 840 1.034 700

 

 

 

7 ZAPOSLENI

 

Tudi v letu 2015 je bilo v knjižnici 13 zaposlenih. Dve strokovni delavki sta bili na porodniškem dopustu, zato sta ju nadomeščali delavki, zaposleni za določen čas. Strokovnih delavcev je še vedno manj, kot določajo normativi, zato smo primanjkljaj strokovnih delavcev reševali z dvema javnima delavcema, ki sta bila zaposlena od februarja do decembra leta 2015. Od septembra so izvajali tudi delovno usposabljanje – v sodelovanju z zavodom Šentprima se je pri nas usposabljal en strokovni delavec.

Manjše število zaposlenih vpliva na kakovost dela. Kaže se v visoki obremenjenosti zaposlenih, v strokovnem delu kot tudi v delu z obiskovalci knjižnice.

Pogrešamo tudi hišnika, večina stavb, v katerih je knjižnica, je starejših, zato so pogoste okvare in gre veliko sredstev plačilo storitev zunanjim izvajalcem.

 

 

Delovna enota Delovno mesto Število zaposlenih  
Uprava in skupne službe direktorica 1
računovodkinja 1
čistilka 1
Knjižnica Sežana višji bibliotekar VII/2 1 nabava in obdelava gradiva
Knjižnica Sežana samostojni bibliotekar VII/2 1 informacijska dejavnost
Knjižnica Sežana samostojni bibliotekar VII/2 1 vodja domoznanstva
Knjižnica Sežana samostojni bibliotekar VII/2 1 vodja časopisnega oddelka
Knjižnica Sežana samostojni bibliotekar VII/2 1 spletna omrežja
Knjižnica Sežana bibliotekar VII/2 1 vodja mladinskega oddelka
Knjižnica Sežana bibliotekar VII/2 1
Knjižnica Sežana bibliotekar VII/2 1
Knjižničar V 1 referent v mladinskem oddelku
Knjižničar V 1
SKUPAJ   13  

 

 

7.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

 

Letos smo zaradi varčevanja skrčili izobraževanje zaposlenih.

Vsi smo se udeležili izobraževanja iz Varstva pri delu. Med ostalimi seminarji pa smo se odločali za tiste, ki so bili nujno potrebni za opravljanje našega dela, med katerimi so bila ključna: izobraževanje za Cobiss 3 – izposojo, delavnica ljudskih pravljic, hramba e-gradiva in nadgradnja računovodskega programa. Večina izobraževanja je bila izpeljanega v okviru Društva bibliotekarjev Primorske ter seminarjev, ki jih izvaja Narodna univerzitetna knjižnica Ljubljana in Mestna knjižnica Ljubljana, direktorica pa se udeležuje rednega izobraževanja v okviru Združenja splošnih knjižnic.

 

 

 

 

 

 

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA

 

Ob koncu leta 2012 je imela Kosovelova knjižnica Sežana 158.454 enot gradiva. V letu 2013 smo najprej z nakupom in donacijami beležili 175.682 enot knjižničnega gradiva, odpisali pa smo 13.371 enot, tako da je ob koncu leta 2013 naša zbirka obsegala 162.311 enot knjižničnega gradiva oz 6,54 enot na prebivalca.

Na 31. december 2014 je naša knjižnična zbirka obsegala 167.600 enot knjižničnega gradiva, kar znaša 6,74 enote na prebivalca. odpisanih pa je bilo 1.307 enot knjižničnega gradiva.

Na 31. december 2015 pa je naša knjižnična zbirka obsegala 172.493 enot knjižničnega gradiva, kar znaša 6,91 enote na prebivalca. Odpisanih pa je bilo 15.629 enot knjižničnega gradiva.

 

 

 

 

 

Rast knjižničnega gradiva.

 

Za ustreznost zbirke smo poskrbeli z nabavo knjižničnega gradiva s kakovostno vsebino in se pri tem skušali približati priporočilom ter veljavnim predpisom.

Nakup smo financirali iz lastnih sredstev, sredstev občin, Ministrstva za kulturo RS Slovenije, fond pa se je povečal tudi na račun darovanega gradiva.

Pri oblikovanju knjižne zbirke smo se, kar zadeva nabave, tako kot v preteklih letih, približali normativom in standardom: nabavljali naj bi 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, od celotnega gradiva pa naj bi 70 % nabavljenega gradiva namenili oddelkom za odrasle, 30 % pa oddelku za mlade bralce.

Nam je uspelo nabaviti 69,67 % naslovov  za odrasle in 30,33 % naslovov za otroke, ter 59,01 % strokovnega gradiva in 40,87 % leposlovnega gradiva, kar je približno enako lanskemu nakupu.

Na nabavo gradiva je močno vplivala cena knjig, tako da smo zmanjšali nakup števila izvodov istih naslovov in problem reševali z medoddelčno izposojo.

Za nakup gradiva smo imeli v letu 2011 na voljo 110.309,64 evrov, v letu  2012 smo razpolagali s 84.110,64 evri za nakup gradiva, leta 2013 pa s 87.659,50 evrov, ker smo v ta namen porabili več lastnih sredstev. Manj sredstev za nabavo gradiva smo imeli na voljo tudi v letu 2014, saj smo v ta namen porabili le 82.054,57 evrov, v letu 2015 pa smo imeli na voljo le 80.314 eur od načrtovanih 101.000.

 

 

  leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015
sredstva MK 37.506,00 28.455,00 28.979,00 19.926,00 22.703*
sredstva občin 43.740,00 30,750,00 31.750,00 26.000,00 24.000
drugi viri 2.100,00 / 400,00 / /

* Skupaj z elektronskimi knjigami (1.200 eur). Ostalo so lastna sredstva.

 

 

 

Gibanje finančnih sredstev za nabavo knjižničnega gradiva.

 

Višina financiranja knjižničnega gradiva po virih.

9 NAKUP GRADIVA PO ENOTAH

 

 1. 1 Knjižnično gradivo

 

V letu 2015 je prirast gradiva obsegal 5.849 enot knjižničnega gradiva, kar je primerljivo z letom 2014. Od tega je bilo 4.445 enot  pridobljenih z nakupom, 1.322 enot smo dobili v dar, 82 enot pa na drugačen način.

 

 

  nakup Dar drugo skupaj
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Sežana 3.507 3.127 3.348 828 882 637 110 186 58 4.445 4.195 4.043
Komen 479 372 376 206 190 377 7 7 5 692 569 758
Divača 455 344 345 219 138 163 11 12 10 685 494 518
Kozina 569 348 376 201 207 145 11 12 9 781 567 530
skupaj 5.010 4.191 4.445 1.454 1.417 1.322 139 217 82 6.603 5.825 5.849

 

 1. 1. 1 Neknjižno gradivo

 

Nabavili pa smo tudi 516 enot neknjižnega gradiva, od tega 78 zvočnih posnetkov, 411 videoposnetkov in  25 enot multimedialnega gradiva, kar je za 199 enot več kot v preteklem letu.

 

 

 1. 1 Nabava neknjižnega gradiva po enotah

 

Neknjižno gradivo je bilo razporejeno v enote na osnovi financiranja občin v naslednjem razmerju:

 

 

9.2 Nakup subvencioniranega gradiva po enotah

 

Knjižnično zbirko smo dopolnili tudi s  341 enotami  subvencioniranega gradiva, kar je za 10 enot več kot v preteklem letu.

Delež subvencioniranega gradiva po enotah.

 

Odpisali pa smo 1.031 enot gradiva, približno toliko kot v preteklem letu.

 

10 OBRAT

 

Obrat ali število izposoje na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom.

Obrat gradiva je v letu 2015 znašal 2,69 %, kar je skoraj toliko kot v preteklem letu.

 

leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 2015
obrat gradiva 2,43 2,41 2,71 2,64 2,69

 

11 PRIRAST IN ODPIS

 

V primerjavi s preteklimi leti ugotavljamo, da se v zadnjih letih niža prirast knjižničnega gradiva. Po standardih za splošne knjižnice naj bi nakupili 250 izvodov knjig na 1000 prebivalcev. V naši knjižnici smo dosegli raven 178,31 enot knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev.

 

 

leto

 

prirast knjig (enote) nakup knjig prirast neknjižnega gradiva (enote)
2010 9.593 7.161 673
2011 9.174 6.274 296
2012 7.845 5.072 763
2013 6.603 5.010 535
2014 5.825 4.191 317
2015 5.849 4.445 516

Prirast gradiva 2010–2015.

To gradivo smo razporedili po enotah:

 • Knjižno gradivo
enota nakup Skupaj (darila, drugo)
Sežana 3.348 4.043
Komen    376    758
Divača    345    518
Kozina    378    530
Skupaj: 4.445 5.849

 

11.2 Neknjižno gradivo

Standard predvideva nakup 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev.

Nabavili smo 516 enot neknjižnega gradiva, kar je nekoliko več kot lani in dosegli 0,02 enote na prebivalca, kar je za 0,01 enote več kot lani.

 

enota skupaj (nakup darila, drugo)
Sežana 421
Komen  38
Divača  14
Kozina  43
skupaj 516

 

Razporeditev neknjižnega gradiva po enotah.

 

12  PROSTOR

 

Prostorske razmere se tudi leta 2015 niso spremenile.  Nobena izmed štirih knjižnice ne ustreza prostorskim standardom, ki določajo 300 m2 na krajevno knjižnico.

 

knjižnica

standard v letu 2003 dejansko stanje v letu 2003 delež doseganja standarda za  leto 2003 stanje v letu 2011 stanje v letu 2012 stanje v letu 2013, 2014

in 2015

Sežana 1.154 m² 1.036 m² 89,77 m² 1.036 m² 1.036 m² 1.036 m²
Divača 203 m² 100 m² 49,26 m² 293 m² 293 m² 293 m²
Hrpelje – Kozina 167 m² 50 m² 29,94 m² 265 m² 265 m² 265 m²
Komen 184 m² 106 m² 42,93 m² 152 m² 179 m² 203 m²

 

Doseganje prostorskega standarda po normativih in standardih za splošne knjižnice.

 

13  ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

Splošna knjižnica v Sežani je odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden.

knjižnica letni urnik

(september–junij)

poletni urnik

(julij in avgust)

ur/teden (minimalno št. ur po standardih
SEŽANA ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure

sobota: 8. ure–13. ure

nespremenjen 60 (45)
DIVAČA ponedeljek, torek in petek: 11.–18. ure

četrtek: 7.–14. ure

torek, petek: 11.–18. ure 28 (20)
KOMEN torek in petek: 11.–18. ure

sreda: 8.–14. ure

nespremenjen 20 (20)
KOZINA ponedeljek: 7.–14. ure

torek: 12.–18. ure

sreda in petek: 10–17. ure

sobota: 8.–ure

ponedeljek: 7.–14. ure

sreda in petek: 10–17. ure

 

 

KOSOVE-LOVA DOMAČIJA                                      Po predhodnem telefonskem dogovoru z Dragico Sosič.

Urnik odprtosti za obiskovalce.

14  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE

Katalogizacijo v Kosovelovi knjižnici opravljajo trije strokovni delavci, kar olajša delo pri obdelavi knjižničnega gradiva. Kljub temu, da so naši katalogizatorji zaradi kadrovskih omejitev dolžni delati v izposoji gradiva povprečno 20 ur, so uspeli v bazo prispevati 810 zapisov, popraviti pa 3.662 zapisov, iz Cobiba pa so prevzeli 3.576 zapisov, kar je nekoliko več kot v preteklem letu.

Zapisi 2014 2015
lastni 795 810
popravljeni 3.563 3.662
prevzeti 3.453 3.576

 

Z nalepkami in zaščitno folijo so opremili opremljenih vseh 5.849 enot knjižničnega gradiva, z nalepkami in črtno kodo pa 516 enot neknjižnega gradiva (video in zvočni posnetki, multimedijsko gradivo, predmeti, igrače in slikovno gradivo). Poškodovane nalepke in zaščitno folijo smo zamenjali tudi starejšemu gradivu, če je bilo potrebno. Zaščitna folija je kar visok strošek, vendar gradivu podaljša življenjsko dobo.

 

 

15  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH

 

Tudi v letu 2015 se je izposoja gradiva povečevala. Bralci so si v letu 2015 izposodili 464.393 enot knjižničnega gradiva (vse aktivnosti), od tega enkrat na dom 130.415. Bistveno se je povečala tudi izposoja

Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 18,63 enote ena prebivalca (v letu 2014 pa 17,84 enote na prebivalca).

 

  2012 2013 2014 2015
Sežana 300.091 308.512 310.878 322.757
Divača 35.604 45.183 40.912 51.741
Komen 52.372 55.167 59.714 57.601
Kozina 32.145 32.580 31.816 32.294
Biblos / 69 34 183
Skupaj 420.212 441.442 443.320 464.393
Skupaj z Biblos   441.511 443.286 464.576

 

V letu 2014 se je izposoja bistveno povečala (za 21.230 enot glede na preteklo leto) in je znašala 17,8 enote na prebivalca oz. 90,4 na aktivnega člana knjižnice (brez elektronskih knjig).

 

15.1 POTUJOČA KNJIŽNICA

Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa od septembra 2013 Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je na območju Občine Divača obiskovala 6 postajališč, in sicer: Barka, Dolnje Vreme, Famlje, Skupnost Srečanje, Škoflje in Vremski Britof. Na dom je bilo izposojenih 1.531  enot, od tega za mladino 824 enot. Narasla je izposoja gradiva med mladimi. Aktivnih članov je bilo60, od tega 32 mladih. Na novo se je vpisalo 6 članov. Člani so bibliobus obiskali 396-krat, od tega 195-krat mladi. Najvišji delež gradiva je bil izposojen v Vremskem Britofu. Podatki kažejo, da se je na potujočo knjižnico vpisalo le 6 članov, da pa so vsi člani pogosteje obiskali bibliobus in si izposodili več gradiva kot v preteklem letu.

Izposoja na dom je od leta 2009 vztrajno padala, v letu 2013 pa je začela naraščati. Ta trend se kaže tudi v letu 2015:

2010 2011 2012 2013 2014 2015
št. izposoje na dom 1.449 1.339 1.246 1.418 1.579 1.531

 

Na območju občine Hrpelje-Kozina pa je Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper obiskala 10 postajališč, in sicer: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Rodik, Rožice, Slivje in Velike Loče.

Na dom so si izposodili 1.444 enot gradiva, od tega si je mladina sposodila 485 enot. Aktivnih članov je bilo 81 (3 manj kot v letu 2014), mladih 30 (enako kot v letu 2014). Na novo so se vpisali trije. Izposoja je nekoliko narasla. Člani so bibliobus obiskali 452-krat, od tega mladina 141-krat. Kot kaže, se je na Kozinskem izposoja gradiva v potujoči knjižnici glede na leto prej zmanjšala, povečal pa se je obisk.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
št. izposoje na dom 2.026 1.755 1.512 1.493 1.789 1.444

 

Bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki je sklenila pogodbo z Občino Komen,  je od septembra 2013 obiskoval tudi dve vasi v komenski občini, in sicer Kodrete in Lisjake. *Podatkov o izposoji gradiva v tej potujoči knjižnici nismo prejeli.

 

16 PERIODIČNI TISK

V letu 2015 beležimo znižanje  naslovov periodičnega tiska, kar je posledica nižanja materialnih stroškov: od načrtovanih 237 naslovov periodičnega tiska smo jih naročili 207, od tega sta 202 v matični  knjižnici, od načrtovanih 235. Povprečje na organizacijsko enoto je bilo 25 naslovov od načrtovanih 27 naslovov.

periodični tisk načrtovano doseženo
2012 265 279
2013 267 279
2014 267 279
2015 237 207

 

 

17 RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST KNJIŽNIC

V Kosovelovi knjižnici Sežana uporabljamo IKT opremo za uporabnike in računalnike za zaposlene.

V letu 2015 smo s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo nabavili dva računalnika – enega za uporabnike Enote Kozina, enega pa za Enoto Divača. Iz lastnih sredstev smo nabavili nov projektor za knjižnico v Sežani in nov optični čitalnik. Nabavili smo tudi nova fotokopirna stroja, enega za Knjižnico v Sežani in enega za knjižnico v Divači.

Naši uporabniki, ki si uredijo dostop do Libroama, uporabljajo ugodnosti tega omrežja v vseh knjižnicah. Imamo tudi strežnik, ki bi ga bilo mogoče, če bi pridobili ustrezna sredstva, lahko uporabili za povezovanje v omrežje vseh računalnikov v Knjižnici Sežana.

Redno smo vzdrževali računalnike v Kosovelovi knjižnici v Sežani in v njenih enotah, spletno stran z vnosom programov, prireditev, fotografij in seznamov najbolj branih knjig. Računalniško opremo smo premišljeno uporabljali za prireditve/predstavitve v Sežani in enotah.

V Kosovelovi je bilo v letu 2015 na voljo toliko računalnikov kot v preteklem letu: 17 računalnikov za zaposlene (po 12 v Sežani (2 prenosna), 2 Divači in 3 na Kozini (1 prenosni), ter 2 v Komnu (1 prenosni) Uporabniki so imeli na voljo 14 računalnikov na e-točkah (pa 2 v Divači in na Kozini, po 3 v Komnu in 7 v Sežani), saj smo stare zamenjali z novimi. Na voljo smo imeli štiri projektorje.

 

18  SPLETNA STRAN KNJIŽNICE IN FACEBOOK

Spletno stran Kosovelove knjižnice Sežana (www.sez.sik.si/) smo z lastnimi sredstvi prenovili junija 2015. Izbrali smo najcenejšega ponudnika, podjetje Krejzi, d. o. o., ki nam je postavilo spletno stran tako, da jo sami nadgrajujemo.

Od prenove spletne strani do konca leta je bilo na njej zabeleženih 26.076 obiskov, v enakem obdobju lani, kar je primerljivo, pa  je bilo zabeleženih 25.365 obiskov. Prava slika bo vidna šele v prihodnjem letu.

Naša spletna stran postaja zvesta spremljevalka naših uporabnikov, ki lahko preko nje spremljajo dogajanje v knjižnici.

Na strani facebooka je bil obisk večji kot v preteklem letu.

Beležili smo 720 všečkov, za 132 več kot v preteklem letu. Prevladujejo ženske med 25 in 34 letom. Beležimo pa tudi kar 54.012 obiskov strani.

 

  število izposoj število rezervacij število podaljšanj
2014 135.081 16.144 159.420
2015 130.698 17.224 165.851

Vir: Statistka transakcij izposoje preko OPACA. Cobiss.

 

19  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Kosovelova knjižnic Sežana je vključena tudi v sistem medknjižnične izposoje, ki se za uporabnike v knjižnicah, s katerimi je sklenjena pogodba, izvaja brezplačno. Namenjena je izposoji strokovne literature. Stroški se krijejo iz sredstev območnosti.

 1. naša naročila v druge knjižnice za naše člane:

– vseh zahtevkov: 289

– od tega realiziranih: 279 ali 96,5 %

 1. naročila drugih knjižnic za njihove člane:

– vseh zahtevkov 156

– od tega realiziranih 160 ali 99,4 %

 

Tako kot v preteklih letih, je bilo največje povpraševanje po monografskih publikacijah in člankih.

20  IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA

Poleg posebej predstavljenega portala Biblos, lahko naši uporabniki brezplačno vstopajo v elektronske publikacije na EBSCOhostu.

Naši člani lahko preko posredovalnega servisa dostopajo do različnih elektronskih virov kar od doma oziroma od katerega koli računalnika z internetno povezavo. V prijavno okence na http://ezproxy.knjiznica.koper.si vpišejo številko članske izkaznice in geslo, ki ga uporabljajo za dostop za storitve Moja knjižnica.

Leta 2015 so lahko naši člani dostopali do naslednjih elektronskih virov:

– FIND INFO– na tem naslovu lahko člani Osrednjih območnih knjižnic od letošnje pomladi pridejo do podatkov o zakonodaji in financah tudi z oddaljenim dostopim – od doma.  10 članov Kosovelove knjižnice Sežana se je na ta naslov prijavilo 18-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– IUS-INFO – obsega podatke s pravnega območja v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. Največja prednost tega portala je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov. Portal Ius-info je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, vsi dokumenti pa so povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki. 16 članov se je na ta naslov prijavilo 182-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– GVIN.COM – na tem naslovu lahko poiščemo informacije o slovenskih podjetjih. Predstavljeno je njihovo vodstvo, tržno dogajanje doma in po svetu in po posameznih industrijskih panogah.

 

– E-BOOKS PUBLIC LIBRARY COLLECTION (od maja 2013) – člani naše knjižnice imajo na voljo 27.000 e-knjig tudi preko oddaljenega naslova. Za izposojo je treba ustvariti le osebni račun. Za člane je uporaba brezplačna. Knjige si lahko izposodijo za teden dni, istočasno največ deset knjig.

 

– V EBSCO imamo dostop do 4.600 revij s celotnimi besedili od leta 1975 ter 30.900 e-knjig. Pokriva področje humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti. 9 naših članov se je na ta naslov prijavilo 49-krat.

– na Tax-Fin-Lex naslov pa sta se 2 x prijavila 2 člana naše knjižnice (zabeležen je le prvi vstop.)

Ostale e- publikacije v tem paketu so še:

 • Oxfort Reference
 • Oxford Music Online
 • Oxford Art Online
 • Sodobna pedagogika
 • Interaktivni atlas Slovenije
 • Digitalizirano gradivo Domoznanskega oddelka Kosovelove knjižnice Sežana.

 

Območje Knjižnica Člani Prijave
Obalno-kraško območje KP_Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 31 194
Obalno-kraško območje KP_Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica 16 58
Obalno-kraško območje KP_Kosovelova knjižnica Sežana 49 913
Obalno-kraško območje KP_Mestna knjižnica Izola – Biblioteca civica di Isola 22 201
Obalno-kraško območje KP_Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano 19 184
Obalno-kraško območje KP_Osrednja knjižnica S. Vilharja – Biblioteca centrale Koper 114 1.599
Obalno-kraško območje 251 3.149

 

Kot je videti iz preglednice, je preko Kosovelove knjižnice Sežana do e-zbirk vstopalo 49 uporabnikov, ki so se prijavili 913-krat. Kosovelova knjižnica Sežana je torej po uporabi e-virov na drugem mestu, takoj za Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper.

 

 

21 PROJEKTI

 

21.1 PRIMORCI.SI

Z letom 2013 smo se vsi strokovni delavci v Kosovelovi knjižnici Sežana priključili k oblikovanju spletnega portala Primorci.si. Zbiramo podatke o znamenitih prebivalcih Krasa in jih vnašamo na to spletno stran. V letu 2015 smo vnesli 15 zapisov, s katerimi smo na tretjem mestu po vnešenih zapisih med 16 knjižnicami (za Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Mestno knjižnico Piran). S 54.176 ogledi pa smo na petem mestu.

 

 

21.2 KAMRA

Letos smo tudi zbirali gradivo za portal Kamra, na katerem smo objavili:

– digitalno zbirko Josip Trebec (138 MME)

– novice: 1

– MME: 144 MME

 

Za naše gradivo na Kamri je bilo zabeleženih 2.846 ogledov (zbirka starih razglednic, Kras z igro skozi čas, Srečko Kosovel, Josip Trebec, Kosovel 3D, Južna železnica skozi objektiv). Obiskovalci so si na Kamri ogeldali tudi organizacije: Knjižnico Komen (72 x), Kosovelovo knjižnico Sežana (32 x), Knjižnico Divača (24 x) in Knjižnico Kozina (17 x).

MME elementov si je ogledalo 2.568 uporabnikov, največ ogledov pa je imel MME Dutovlje, Vila Fabiani, ok. 1915, in sicer je zabeleženih 92 ogledov.

 

 

21.3  PRIMORCI BEREMO

 

Letos je sodelovalo 78 bralcev, od katerih je le 70 izpolnilo kriterije za pridobitev priznanja.

Skupaj so prebrali 756 knjig. Po številu prebranih knjig smo tako med sodelujočimi knjižnicami na petem mestu.

 

V letu 2014 je priznanje prejelo 77 bralcev, ki so prebrali skupaj 748 knjig.

Med najbolj branimi so bile. Iskanje Eve (Šinigoj), Piarovka (Rijavec), Punčka v ogledalu (Fritz-Kunc).

Najmanjkrat izposojene so: Balzacov Popek (Moderndorfer), En kuža v Lizboni, da o ljudeh ne govorimo (Gradišnik) ter Ultrablues (Rugelj, Videmšek, X. Gombač).

Zaključek akcije Primorci beremo 2015 smo tako kot v letu 2014 organizirali skupaj z Narodno in študijsko knjižnico Trst, letos v Sežani v petek, 20. 11. 2014. Gostja zaključnega srečanja je bila Milena Miklavčič, ki nam je spregovorila o knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače.

 

 

Knjižnica Število vključenih Število prebranih knjig
Ajdovščina      83   1150
Idrija      120      1187
Ilirska Bistrica      111      875
Izola       66        719
Koper      67       626
Nova Gorica     65       564
Sežana     78      756
Tolmin      83    657
Trst z Gorico     153      1076
SKUPAJ                       887 7610

 

21.4 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Letos smo, kot vsako leto, sodelovali na Tednu vseživljenjskega učenja, manifestacije na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Potek poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in koordinatorja za naše področje – Ljudske univerze Koper.

Namen TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Vrednote, ki jih TVU zagovarja, so:

 • znanje
 • naklonjen odnos do učenja in izobraževanja
 • enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi
 • socialna vključenost in zaposljivost
 • dejavna državnost

V okviru TVU, ki je potekal od 15. do 26. maja 2015, v razširjeni obliki pa od 1. maja do 30. junija 2015, smo izvedli 32 prireditev.

 

21.5 DOBREKNJIGE.SI

Kosovelova knjižnica Sežana sodeluje tudi v projektu DOBREKNJIGE.SI. To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Oblikujejo ga vnašalci iz slovenskih splošnih knjižnic, ki na ta portal vnašajo podatke o knjigah. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, najnovejšem romanu.

Splošne knjižnice s portalom DOBREKNJIGE.SI promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti skušamo kakovostni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje – k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe.

Iz Kosovelove knjižnice Sežana kreirata strani dve delavki, ki sta od začetka delovanja prispevali 30 zapisov, v letu 2015 pet zapisov. Kosovelova knjižnica je med knjižnicami obalno-kraške regije tako po številu vnosov kot tudi po obisku tega portala na tretjem mestu, za Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Matično knjižnico Izola.

 

 

 

 

 

 

 

 

22  PREGLED PRIREDITEV PO KNJIŽNICAH

22.1 KNJIŽNICA SEŽANA

 1. 1. 1 Mladinski oddelek

OBISKI NA ODDELKU ZA MLADE BRALCE, 2015

 

 1. RAZRED OŠ S. KOSOVELA SEŽANA:

26 obiskov, 674 učencev

 

VRTEC SEŽANA:

26 obiskov,  374 otrok

 

VRTEC ŠEMPOLAJ:

5 obiskov, 90 otrok

 

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, VANDOT & KEKEC,

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (1., 2., 3. RAZRED):

11 obiskov, 253 učencev

 

OB TEDNU OTROKA, CICIBAN ŽE 70 LET,

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (1. RAZRED):

3 obiski, 81 učencev

OŠ S. DIVAČA (4.,5. RAZRED):

1 obisk, 48 učencev

 

ZNAMENITI KRAŠEVCI,

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (5. RAZRED):

3 obiski, 66 učencev

 

RASTEM S KNJIGO,

OŠ DIVAČA (7. RAZRED):

1 obisk, 28 učencev

OŠ S. KOSOVELA SEŽANA (7. RAZRED):

3 obiski, 63 učencev

OŠ HRPELJE-KOZINA (7. RAZRED):

1 obisk, 30 učencev

 

RASTEM S KNJIGO

SREDNJA ŠOLA

2 obiska, 113 dijakov

OŠ HRVATINI (6. RAZRED) S. Kosovel in njegova dela, delavnica: lepljenke konsi:

1 obisk, 42 učencev

 

OŠ PIVKA (1., 2., 3. RAZRED) Splošna knjižnica, glasbena pravljica, botanični park, Kosovelova domačija Tomaj:

1 obisk, 205 učencev

 

PRAZNIČNA BALETNA PRAVLJICA (v sodelovanju z Baletnim društvom Sežana):

1 izvedba, 104 obiskovalci

 

URA PRAVLJIC:

32 izvedb za najmlajše: 443 otrok

32 izvedb za ostale: 425 otrok

 

Število prireditev: 90

Število udeleženih otrok = 1.788

 

 • Odrasli
datum Naslov izvajalci število obiskovalcev
JANUAR
7. 1. Sončna ura Maja Razboršek 12
13. 1. Literarna čajanka Magdalena Svetina Terčon 13
15. 1. Miro Simčič: Preden listje odpade, bomo doma Miro Simčič, dr. Jože Pirjevec, Tigr, ZZB NOB Sežana 45
21. 1. Srečanje z Alenko Rebula Članice ŠK Sončna ura 60
22. 1. Predstavitev diplomske naloge Primoža Baruta: Idejna zasnova interpretacijskega centra Krasa v Sežani dr. Ljubo Lah, dr. Darko Likar, Primož Barut 25
29. 1. Predavanje v sklopu Od človeka k Človeku: Jaka Mrak: Živiš svoje sanje? Jaka Mrak, MC Podlaga 19
FEBRUAR
5. 2. Ostijevi večeri – Življenje s knjigami – B. A. Novak Josip Osti, Magdalena Svetina Terčon, Marko Kravos (Novak odsoten zaradi zastojev na cesti) 39
4. 2. Sončna ura Maja Razboršek 15
10. 2. Literarna čajanka Jožica Milavec, Magdalena Svetina Terčon 24
12. 2. Domoznanski večer: Ples v knjižnici. Okrogla miza o plesni tradiciji na Sežanskem Plesna skupina Mehki čevlji, Baletno društvo Sežana, Plesno društvo Mavrica, Plesna skupina Štorovke 25
18. 2. Sončna ura Maja Razboršek 15
19. 2. Pogovorni večer z Darjo Rojec in predstavitev knjige Nasveti in izkušnje iz prve roke Stipe Hečimovič, Darja Rojec, UTŽO Kras 48
26. 2. Od človeka k Človeku: Marko Ogris: Človeško telo v razmerju do umetnega Marko Ogris 19
MAREC
4. 3. Sončna ura Maja Razboršek 15
5. 3. Ostijevi večerei – Življenje s knjigami. Josip Osti, Barbara Korun, Maja Vidmar 21
6. 3. Kras in Brkini za radovedneže Magdalena Svetina Terčon, Nataša Fakin Bajec, Oto Luthar, in ostali avtorji prispevkov v knjigi: Olga Abram, Vesna Guštin Grilanc,

Vera Tuta Ban, Marjeta Malešič, Ljubo Lah, Tina Ban, Jošt Hobič…

37
10. 3. Literarna čajanka Magdalena Svetina Terčon, Marjanca Hlavaty 17
12. 3. Domoznanski večer: Šport v knjižnici. Planinsko društvo Sežana, Jamarsko društvo Sežana, Kolesarsko društvo Sežana in Športno društvo Kraški tekači Sežana 24
18. 3. Lado Jakša na temo Srečka Kosovela Lado Jakša, v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana 15
18. 3. Sončna ura Maja Razboršek 12
19. 3.

Razstava do 17. aprila

Položaj žensk na predvečer vojne – razstava Dr. Urška Strle, dr. Petra Svoljšak, Pavel Skrinjar, Glasbena šola Sežana 28 + 2.720
25. 3. Saša Krajnc: Avtorska pravica v arhitekturi – ob 150-letnici rojstva arhitekta Maksa Fabianija Saša Krajnc, v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana 8
26. 3. Od človeka k Človeku: Sergej Mijatović: Koloidno srebro Sergej Mijatović, v sodelovanju z MC Podlaga 14
27. 3. Predstavitev knjige Irene Husu: Nedotakljjva Magdalena Svetina Terčon, Irena Husu, Peter Amalietti, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Sežana 28
APRIL
1. 4. Ostijevi večeri – Življenje s knjigami Josip Osti, Boris A. Novak 18
7. 4. Literarna čajanka: Neven Kruljac – Ortopedija Magdalena Svetina Terčon, dr. Neven Kruljac 9
9. 4. Domoznanski večer: Življenje tabornikov – Rod kraških j’rt Rod kraških j’rt, Magdalena Svetina Terčon 14
15. 4. Sončna ura Maja Razboršek 12
16. 4. Magajnova Bralna značka Andrej Rozman Roza, SVZ Dutovlje, VDC Sežana, VDC Divača 64
16. 4. Predstavitev pesniške zbirke Viktorije Gorjup: Ptice imaš v očeh Magdalena Svetina Terčon, Viktorija Gorjup, Milanka Trušnovec, Jože Faganel, Glasbena šola Sežana 28
23. 4. Marjan Žiberna: Norma Magdalena Svetina Terčon, Marjan Žiberna 16
29. 4.

Razstava do konca maja

Odprtje filatelistične razstave in dokumentarne razstave ob 70-letnici osvoboditve Trsta Občina Sežana, Filatelistično društvo Koper in Trst, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, pevski zbor, Borčevske organizacije 32 + 2.600
MAJ
6. 5. Sončna ura Maja Razboršek 12
7. 5. Miroslav Košuta: Dnevnik o lastovičjem gnezdu Magdalena Svetina Terčon, Miroslav Košuta, v sodelovanju z Založbo Mladika 12
27. 5. Predstavitev knjige receptov Tončke Kosovel z naslovom Kako so kuhali pri Kosovelovih Maturantke ŠC Srečka Kosovela Sežana, ZTT, Založba Buča 27
21. 5. Predstavitev knjige Danice Pardo: V naročju Danica Pardo, Ženski Pevski zbor Prem, godci KD Kraški šopek Sežana 48
26. 5 Z zdravo prerano v počitnice Mihael in Nataša Bergant 14
28. 5. Od človeka k Človeku: Mitja Duh – Tek za življenjem Mitja Duh, v sodelovanju z MC Podlaga 16
JUNIJ
5. 6.,

do 6. 7.

Otvoritev razstave slovaškega slikarja Pavla Čanija: Črno-belo v barvah Nj. Eksc. Juraj Migaš, izredni in pooblaščeni veleposlanik Slovaške republike v Ljubljani 12 + 2.840
18. 6. Predstavitev knjige Jožeta Horvata: Domorodje Jože Horvat, Aleksander Peršolja 14
JULIJ
10. 7., razstava ob jubileju, do konca julija Srečanje s pesnikom in akademikom Cirilom Zlobcem ob 90-letnici rojstva Magdalena Svetina Terčon, Ciril Zlobec, Miran Košuta, Mojca Vajgl Zlobko, duo Malunca, Rafael Vončina, Moški pevski zbor Lokev 348 + 1.800
18. 7. 2. mednarodni festival KulinArtfest – predstavitev knjige Kako so kuhali pri Kosovelovih Magdalena Svetina Terčon, Martina Kafol, Samo Vadnov, maturantke ŠC Srečka Kosovela Sežana 150
AVGUST
25. 8.,

na ogled do konca septembra

Razstava sežanskih umetnikov  sodelovanju z župnijo Sežana Magdalena Svetina Terčon, dr. Ljubica Jelušič, Peter Lukančič, 24 + 2.750
Ob občinskem prazniku Stojnica ob občinskem prazniku Magdalena Svetina Terčon, Eda La Vita 550
SEPTEMBER
24. 9.,

Razstava na ogled od konca oktobra

Andrej Detela: Sintropija z razstavo akademske slikarke Karin Lavin Andrej Detela, Magdalena Svetina Terčon, Karin lavin 11 + 2.430
30. 9. Sončna ura Maja Razboršek 12
OKTOBER
1. 10. Predstavitev programa UTŽO za šolsko leto 2015/2016 UTŽO Kras 16
5. 10. – do konca oktobra Razstava ob 70-letnici izhajanja revije Ciciban V sodelovanju s Kosovelovim domom – v Kosovelovem domu 450
6. 10. – do konca oktobra Razstava z literarnim večerom skupine Svobodne duše – V sodelovanju s SVZ Dutovlje 34 + 1.280
8. 10. Predstavitev knjige Tanje Tuma: Češnje, bele in rdeče Tanja Tuma, Magdalena Svetina Terčon 11
13. 10. Predstavitev knjige Bogdana Kristoferja Meška: Sanskrt in slovenščina Bogdan Kristofer Meško 15
14. 10. Sončna ura Maja Razboršek 12
15. 10. Predstavitev knjige Emila Škrla – Milka Bolteja: Pot mojega življenja Emil Škrl, Magdalena Svetina Terčon, v sodelovanju z borčevskimi organizacijami 32
16. 10. Pevska delavnica Zapojte z nami Katarina Šetinc, Magdalena Svetina Terčon 12
20. 10., na ogled do konca meseca Razstava: Haiku, foto in še kaj – Nives Mahne Čehovin Nives Mahne Čehovin, Magdalena Svetina Terčon, Boris Magdalenc 25 + 2.900
22. 10. Od človeka k Človeku: predavanje Aleksandre Rožman: Kako obvarovati otroka čustvene stiske Aleksandra Rožman, v sodelovanju z MC Podlaga 6
28. 10. Sončna ura Maja Razboršek 12
NOVEMBER
5. 11. Pogovorni večer z Mojco Širok: O knjigi Od Benedikta do Frančiška. Mojca Širok, Bojan Kavčič 64
17. 11. Predavanje Dragana Živadiinova ob 30-letnici smrti Avgusta Černigoja V sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana 34
20.11. Zaključek akcije Primorci beremo in obeležitev dneva slovenskih splošnih knjižnic: Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače Milena Miklavčič, v sodelovanju z NŠK Trst 95
24. 11. Literarna čajanka: srečanje z Jožetom Volovcem, prejemnikom priznanja Občine Sežana za leto 2015 Jože Volovec 16
25. 11. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 6
26. 11. Od človeka k Človeku: Sebastian Horvat: Ljubezen ali dandanašnja farsa V sodelovanju z MC Podlaga, Sebastian Horvat 4
DECEMBER
1. 12.,

Na ogled do konca meseca

Razstava izdelkov Društva invalidov s kulturnim programom Društvo invalidov Sežana, Jelica Grmek, Magdalena Svetina Terčon, Glasbena šola Sežana 32 + 3.100
3. 12. Predstavitev antologije slovenskih pesnic in pesnikov Bla, bla, bla – poezija od a do …? V sklopu prireditev Ta veseli dan kulture Jolka Milič, avtorji iz antologije, v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana 65
4. 12., do konca meseca Zaključek dobrodelnega projekta Dobri škrat s kulturnim programom in otvoritev razstave likovnih del z naslovom Dobrodelnost Beti Njari, SVZ Dutovlje 64 + 1.080
4. 12. Prižig prazničnih luči in stojnice Eda La Vita 250
8. 12. Literarna čajanka z Jelico Grmek in Društvom invalidov Sežana Magdalena Svetina Terčon, Jelica Grmek 12
9. 12. Sončna ura Maja Razboršek 12
10. 12., na ogled do konca meseca Domoznanska razstava Iz fotoateljeja Josipa Trebca Josip Trebec, Martha Sotelo Bunjevac, Mojca Kos, Magdalena Svetina Terčon, dr. Jasna Malešič, Andrej Štolfa 38 + 2.900
16. 12. Kvačkanje in literatura Nina Kramar Cverle 8

 

 

22.1.2.1 Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami: Magajnova bralna značka

Na Magajnovi bralni znački je v letu 2014 sodelovalo 42 odraslih s posebnimi potrebami. Zaradi kadrovskih težav (porodniški dopust), jo je vodila direktorica Magdalena Svetina Terčon. Na zaključni prireditvi je bil gost Andrej Rozman Roza.

VDC SEŽANA SVZ SEŽANA VDC DIVAČA
TOREK, OB 10.00 TOREK, OB 13.30 PETEK, OB 10.00
3.2. 3. 2. 6. 2.
17. 2. 17. 2. 20. 2.
3. 3. 3. 3. 6. 3.
17. 3. 17. 3. 20. 3.
31. 3. 31. 3. 3. 4.
ČETRTEK, 16. 4. ČETRTEK, 16. 4. ČETRTEK, 16. 4.

 

22.1.2.2 Literarna delavnica Svobodne duše

Literarno delavnico smo že drugo leto izvedli za ‘literarne ustvarjalce’ SVZ Dutovlje  – DE Sežana. 10 ustvarjalcev je že drugo leto sodelovalo pod vodstvom Ludvike Foški, Ivanke Večko in Magdalene Svetina Terčon.

V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestali petkrat: 14. maja, 8. junija, 7. septembra, 2. oktobra in 6. oktobra, ko smo organizirali zaključno prireditev – literarni večer z razstavo. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik literarnih besedil z naslovom Predmeti in pot.

Literarna delavnica poteka tako, da se na prvem srečanju dogovorimo, kaj bo tema našega ustvarjanja. Nato člani delavnice ustvarjajo različna besedila na dogovorjeno temo. Na srečanjih predstavijo svoje izdelke, o katerih se pogovorimo in jih po potrebi popravimo. Na koncu sledi izbor besedil in predstavitev našega dela na literarnem večeru in v izdanem zborniku v Tednu duševnega zdravja.

 

22.2  KNJIŽNICA DIVAČA

DATUM NASLOV IZVAJALCI ŠTEVILO OBISKOVALCEV
JANUAR
8. 1. Uvodno srečanje Bralnega druženja ob Kavici Anja Devetak 5
13. 1. Sedmo srečanje potopisnega študijskega krožka Iz knjižnice Divača v svet … s kolesom v Walles Urban Čepon 42
20. 1. Pravljična baletna pravljica Labodje jezero Maja Razboršek, Petra Hlača in plesalke Baletnega društva Sežana 42
27. 1. Osmo potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet … v Kanado Marjeta Marinčič 48
FEBRUAR
5. 2. Bralno druženje ob kavici Anja Devetak 7
6. 2. Zapojte z nami Katarina Šetinc 12
17. 2. Pravljična urica Dragica Kranjec 8
17. 2. Predstavitev knjige Jane Pristovšek: 8 moških – zakaj pa ne Jana Pristovšek 15
24. 2. Potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet … po Namibiji Mariza Viragh 40
MAREC
3. 3. Pravljična urica Anja Devetak 10
3. 3. Arheologija za vsakogar Jošt Hobič, Špela Prunk 65
17. 3. Pomladna pravljica OŠ Vreme 24
20. 3. Predstavitev pesniške zbirke in zgoščenke pesnice Vide Mokrin Pauer: !!! Poezija = Magija!!! Vida Mokrin Pauer 11
24. 3. Potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet … v Malavi Tina Mevla 20
APRIL
2. 4. Bralno druženje ob kavici Anja Devetak 8
7. 4. Pravljična urica Anja Devetak 12
9. 4. Rastem s knjigo Anja Devetak 28
10. 4. Zapojte z nami Katarina Šetinc 15
14. 4. Pravljična urica – Igrica Janko, Metka in Pavliha TKŠD Urbanščica 30
16. 4. Medgeneracijska klepetalnica: Kultura pitja čaja Majda Mateta 28
21. 4. Iz knjižnice Divača v svet … po Krasu Breda Strle 11
MAJ
4. 5., do konca maja Razstava izdelkov skupine ustvarjajmo skupaj 80
5. 5. Pravljična urica Dragica Kranjec 5
5. 5. Knjižnica Divača na obisku v Vremah Magdalena Svetina Terčon, Anja Devetak, Mirjam Franetič, Jožica Ivančič, France Magajna 8
7. 5. Bralno druženje ob kavici Anja Devetak 5
8. 5., do konca maja Fotografska razstava dijaka ŠC Jakoba Gustinčiča z naslovom Koncertna fotografija Jakob Gustinčič, Samo Onič, Magdalena Svetina Terčon, pevska skupina 32 +150
8. 5. Zapojte z nami Katarina Šetinc 14
26. 5. Vrtec na obisku – Muce Anja Devetak 28
28. 5. Vrtec na obisku Anja Devetak 28
JUNIJ
12. 6. Zapojte z nami Katarina Šetinc 15
15. 6., do konca meseca Globalni Danec – Razstava ob 200-letnici rojstva Sorena Kirkegaarda KUD Apokalipsa 28 + 400
30. 6., do 30. julija Odprtje razstave ob občinskem prazniku Občine Divača: Stojan in Jožica Zafred: Zapustil bom sled V sodelovanju z Občino Divača, Polona Škodič, Jožica Zafred, Glasbena šola Divača 32 + 320
3. 7. Knjižnica pod krošnjami Knjižnica Divača 250
SEPTEMBER
25. 9. Festival Haiku V sodelovanju z KUD Apokalipsa 84
29. 9 Predstavitev UTŽO Kras UTŽO Kras 12
OKTOBER
8. 10. Literarna čajanka Anja Devetak 4
13. 10. Prvo srečanje Iz knjižnice Divača v svet … Mariza Viragh 28
19. 10. Pravljična urica: Piki išče dom Anja Devetak 9
27. 10. Iz knjižnice Divača v svet … Trideset dni po slovenski planinski poti Pia Peršič 20
NOVEMBER
3. 11. Bralni palček Anja Devetak 28
5. 11. Rastem s knjigo Anja Devetak 28
10. 11. Potopisno predavanje Iz knjižnice Divača v svet… Čaj po svetu Majda Mateta 48
12. 11. Literarna Čajanka Anja Devetak 4
16. 11. Ura pravljic – Tiho, tukaj beremo Anja Devetak 4
19. 11., do 10. 12. Otvoritev razstave izdelkov VDC Koper, enota Divača VDC Koper, enota Divača 32 + 400
24. 11. Potopisno predavanje iz Knjižnice Divača v svet … v Tasmanijo Tina Grčar 42
DECEMBER
3. 12. Literarna čajanka Anja Devetak 7
8. 12. Potopisno predavanje iz Knjižnice Divača v svet … Mongolija Zoran Furman 45
21. 12. Pravljična urica: V pričakovanju Božička Anja Devetak 8
22. 12. Iz knjižnice Divača v svet… v Avstralijo, Indijo in Tahiti Andrej Morelj 52

 

 

 

 

 

 

 

22.3  KNJIŽNICA KOMEN

Otroci in mladostniki

Odrasli

 

Datum naslov/vsebina gostje sodelujoči

 

št. obisk.
  JANUAR        
1. 6. 1. 2014,

ob 17.30

Baletna pravljica Baletno društvo Sežana Maja Razboršek

Lara Tavčar

Baletno društvo Sežana

34
2. 9. 1. 2014,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Avstraliji Karel Bizjak 38
3. 14. 1. 2015 Vrtec na obisku – bibliopedagoška ura Mucke Rener Mirjam 12
4. 16. 1. 2015 Vrtec na obisku – bibliopedagoška ura Sovice Helena Perčič 15
5. 23. 1. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Namibiji Mariza Viragh 40
6. 23. 1. 2015 Vrtec na obisku –

pravljična ura

Sovice Helena Perčič 16
  FEBRUAR        
7. 3. 2. 2015 Vrtec na obisku – bibliopedagoška ura Zvezdice Agata Masten 15
8. 11. 2. 2015 Rastem s knjigo 7. razred Metlikovec Vlasta 24
9. 11. 2. 2015 Vrtec na obisku – bibliopedagoška ura Mucke Mirjam Rener 13
10. 13. 2. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep z ladjo po Volgi Majda Mateta 34
11. 27. 2. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep z ladjo po Volgi Mateja Grmek 34
12. 27. 2. 2015,

20.00

Otvoritev razstave Pošlji mi razglednico naših krajev Magdalena Svetina Terčon Martha Sotelo Bunjevac – avtorica razstave 31
  MAREC
13. 3. 3. 2015, 17.00 Pravljična urica za najmlajše 12
14. 3. 3. 2015, 17.30 Pravljična urica za otroke starejše od 4. let 16
15. 11. 3. 2015,

9.15

Zaključna prireditev Bralni palček Komen 24
16. 11. 3. 2015,

10.15

Zaključna prireditev Bralni palček Štanjel 17
17. 11. 3. 2015 Vrtec na obisku –

pravljična ura

Mucke Mirjam Rener 12
18. 13. 3. 2015,

18.30

Literarni večer s pesnikom Marijem Čukom: Ko na jeziku kopni sneg Marij Čuk

Marija Pirjevec

14
19. 20. 3. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep od Vietnama do Singapurja Barbara Žetko 25
  APRIL
20. 7. 4. 2015,

17.00

Pravljična urica za najmlajše 7
21. 7. 4. 2015, 17.30 Pravljična urica za otroke starejše od 4. let 19
22. 15. 4. 2015 Predstavitev slikanice Zgodba o gosenici in metulju Helena Perčič – dramatizacija

Marija Umek – prevod

Otroci in starši skupine Sovice 56
23. 17. 4. 2015,

18.30

Kraška kulinarika Dr. Janez Bogataj

Dr. Romana Marinšek Logar

Martina Kafol 43
24. 24. 4 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Indiji Petra Križman

Anita Uršič

29
MAJ
25. 5. 5. 2015,

17.00

Pravljična urica za najmlajše 6
26. 5. 5. 2015, 17.30 Pravljična urica za otroke starejše od 4. let 11
27. 9. 5. 2015 Celodnevni izlet študijskega krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep po dolini Kolpe Andrej Bandelj 51
28. 15. 5. 2015,

19.00

Čar prostora – predstavitev knjige Marka Korošica v okviru prireditev v Fabianijevem letu (izvedeno v Škrbini) Marko Korošic

Martina Kafol

Renata Jakopin 18
  JUNIJ        
29. 2. 6. 2015,

18,30

Otvoritev razstave miniaturnih vozov Janka Samse (na ogled do konca julija) Janko Samsa 12(otvoritev)

713 obiskov

30. 17. 6. 2015 Vrtec na obisku – bibliopedagoška ura Zvezdice Agata Masten 16
31. 23. 6. 2015 Ogled razstave prvošolčki Marija Saksida

Mirjana Trampuž L.

OŠ Komen 19
  JULIJ
32.   Razstava miniaturnih vozov 803 obiskov
  SEPTEMBER
33. 8. 9. 2015,

18.00

Predstavitev programa UTŽO Kras 2015/16 Nadja Mislej Božič 6
34. 15. 9. 2015,

18.00

Srečanje z nominiranci Rožančeve nagrade Marcel Štefančič jr.

Andrej Capuder

Uroš Zupan

Irena Štaudohar

Manca Košir 47
35. 18. 9. 2015,

19.00

Akma – duša sveta, predstavitev ponatisa knjige Maksa Fabianija v okviru prireditev ob Fabianijevem letu Nataša Kolenc

Renata Jakopin

Rafael Vončina ml.

Občina Komen 26
OKTOBER
36. 2. 10. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Madeiri Tamara Fakin 27
37. 6. 10. 2015,

17.00

Kulinarična pravljica z Emilijo Pavlič v okviru Tedna otroka Emilija Pavlič 44
38. 7. 10. 2015 Rastem s knjigo sedmošolci Vlasta Metlikovec 26
39. 16. 10. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Ugandi in Zanzibarju Andreja Avberšek 37
40. 21. 10. 2015 Vrtec na obisku – voda in njen pomen, poskusi z vodo Žabice Agata Masten 18
41. 21. 10, 2015,

17.00

Pravljična urica v Temnici Marija Umek Barbara Jejčič 5
NOVEMBER
42. 3. 11. 2015,

17.00

Pravljična urica za najmlajše Lara Tavčar 8
43. 3. 11. 2015, 17.30 BP za predšolske otroke Lara Tavčar Starši in otroci Vrtca Komen in Štanjel 57
44. 13. 11. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Argentini in Čilu Petra Škerlj 40
45. 18. 11. 2015, 17.00 Pravljična urica v Temnici Marija Umek Barbara Jejčič 4
46. 27. 11. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Jamajki Damijana Repe 34
DECEMBER
47. 1. 12. 2015,

17.00

Praznična pravljična urica Marija Umek 27
48. 2. 12. 2015,

18.00

Kaj kraško hišo dela ‘kraško’? Nataša Kolenc UTŽO Kras 18
49. 3. 12. 2015,

od 10. do 12

Kulturni dan v knjižnici –

otroci  2. razreda OŠ Komen

Marija Umek Mirjana Trampuž Luin in Agata Perdec 32
50. 11. 12. 2015,

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep s kolesom po Kamerunu Marko Mohorčič 31
51. 12. 12.2015,

19.00

Klemen Bandelj photography –

Projekcija in razstava

Klemen Bandelj Knjižnica v sodelovanju z Vaško skupnostjo Komen 35
52. 16. 12. 2015,

18.00

Stara kraška hiša za sodobno življenje Nataša Kolenc UTŽO Kras 8
53. 26. 12. 2015,

16 – 19 ure

Ustvarjalne delavnice v okviru Božičnega sejma, ogled razstave Klemna Bandlja Marija Umek 25
54. 30. 12.2015,

18.00

Dediščina in njen razvoj za bodočnost Karin Lavin Anima Mundi Sežana, Društvo Magnet Opčine 23

 

 

22.4 KNJIŽNICA KOZINA

 

datum Naslov izvajalci število obiskovalcev
JANUAR
  do 3.2, razstava: Okrog in okrog v nas Mirjana Metlika 60
13.1. Šk Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 15
20.1. Pravljično-ustvarjana urcia Marija Umek 20
27.1. Medg.ustvarjalnica Naredi si sam, 1. del Andrejka Lukač, Alenka Segulin 15
FEBRUAR
od 3.2. do 3.3. razstava Vsesorterije Irena Rožac 100
10.2. Pravljično-ustvarjalna urica Patricija Dodič 20
11.2. Predstavitev diplomske naloge Ponudba animacijskih delavnic za zaposlene v turizmu Leticija Fortin 25
17.2. ŠK Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 15
24. 2. Intuicijska delavnica Ema Nuša Miklavec 10
MAREC
od 1.3. do 31.3. Poezija v slikah, razstava Ana Balantič 100
10.3. Poezija v slikah, predstavitev pesniške zbirke Ana Balantič, Patricija Dodič 20
17.3. Pravljično-ustvarjalna urica, višji razredi manjšim Lana in Martina 20
24.3. Medg. Ustvarjalnica Izdelava nakita iz fimo mase Renata Jakopin 10
31.3 Literarna predstavitev ŠK Zgodbarnica, 1. del, Bazovica ŠK Zgodbarnica 150
APRIL
1.4.do 4.5. razstavi, ob 90-letnici, Boginja narava Milena Mahnič, Ines Gojić Estradi 100
10.4. Medg.ustv. Domača kozmetika, 2. del Alenka Segulin, Andrejka Lukač 15
14.4. ŠK Zgodbarnica ŠK zgodbarnica 15
21.4. Pravljično-ustvarjalna urica, otrok otroku Neža Mihalič 15
MAJ
od 5.5. do 30.5. Razstava Lepota stvarstva, Ljubica Lazar 50
12.5 Za nalogo smo imeli, zaključna prireditev projekta Pomoč pri branju s pomočjo psa, sodelovanje z OŠ Dbb in Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke Andreja Lenassi, Pikić 50
13.5. ŠK Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 15
24.5. Literarno-zgodbarniški večer Pozdrav pomladi, ŠK Zgodbarnica in Literarno društvo Ilrirska Bistrica in Turistično društvo Prem ŠK Zgodbarnica

Lit. Društvo ILB

Tur. Društvo Prem

Glasbena skupina Turn on Irish

100
26.5 Medg.ustv. Samospoznavanje skozi astrologijo Elda Jercog 20
30.5. Zaključna prireditev ŠK Zgodbarnica Zgodba zate zame, vaški dom Rodik ŠK zgodbarnica 150
JUNIJ
  Razstava Fragment življenja Tamara Korošec 60
JULIJ
  Razstava Vanja Neta Vergan 60
AVGUST
  Razstava Brez naslova Irena Štembergar 60
SEPTEMBER
1. 9.-30.9. Razstava  One-oni-moji Tatjana Cerkvenik 100
8.9-30.9 Razstava Vezi prijateljstva Društvo vezi
22.9. Predstavitev diplomske naloge Ureditev socialnega varstva v občini Hrpelje Kozina Tamara Korošec 30
OKTOBER
0d 6.10 do 30.10. razstava Ilustracije in karikature Radko Oketič 100
6.10 Predavanje Raziskave za sifoni v jami Dimnice Jamarsko društvo Dimnice, ob 50-letnici 10
7.10 Predstavitev programa Univerze za 3. Življ. Obdobje Kras Nadja Mislej Božič 5
20.10 ŠK Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 15
NOVEMBER
  Razstava Orlek in Orlečani Iris Birsa, KD Dotik 50
4.11. Predstavitev knjige Pot mojega življenja Emil Škrl, Ester Mihalič 10
17.11. Pogovor z avtorico knjige Orlek in Orlečani, Iris Birsa Iris Birsa, Patricija Dodič, Kd Dotik, duo Markesich 40
18.11 ŠK Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 15
10.11. Pravljično ustvarjalna urica Tina Bržan Pleše 30
DECEMBER
  Razstava Moj svet Aljaž Kastelic 50
4.12. Predstavitev domoznanske knjige Kozinska zgodba Stojan Šturm, Breda Švara 40
15.12. Šk Zgodbarnica ŠK Zgodbarnica 15
23.12 V sodelovanju z OŠ DBB Hrpelje in Občino Hrpelje-Kozina, razstava Tudi jaz živim tukaj, turistično-zgodovinske točke Hrpelj in Kozine OŠ DBB Hrpelje, 5. Razredi in njihove razredničarke in mentorji, Patricija Dodič, Vladimir Grželj, 150

 

22.5 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU

Kosovelovo domačijo v je v letu 2014 obiskalo 3. 851, v letu 2013 pa 3.212 obiskovalcev, torej se je obisk povečal. Obisk v letu 2015 je skoraj enak kot v preteklem letu.

Obisk v Tomaju.

 

 

22.5.1 OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH

  2014 2015
  OP ODP ODŠ O brez razstav OP ODP ODŠ O brez razstav
Sežana 143 3.613 73 21.615 3.439 142 3.039 92 26.400 3.445
Komen 15 508 29 1.450 1.089 28 590 26 1.516 701
Divača 9 165 13 986 512 15 292 35 1.270 1.169
Kozina 9 305 46 1.226 931 6 255 37 1.695 1.140
Skupaj 170 4.591 160 25.277 6.031 198 4.176 190 30.881 6.455

*Brez ogledov razstav.

Legenda: OP = število prireditev za otroke, OŠ = število udeleženih otrok, ODP = število prireditev za odrasle, ODŠ = število udeleženih odraslih

Vse prireditve skupaj: 388

Število vseh obiskovalcev (brez ogledov razstav): 10.631

 

 

V letu 2015 smo imeli več prireditev  tako za otroke kot za odrasle. S številom prireditev se stroški niso povišali. Prav tako je bil višji tudi obisk na prireditvah, kar kaže, da so uporabniki z našim programom zadovoljni.

 

 

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI

 

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni delavci, razen ŠK Likovno ustvarjanje, ki ga vodi akademska slikarka Mojca Senegačnik.

V Knjižnici Komen sta v študijskem letu 2012/2013 delovala dva študijska krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep in Likovno ustvarjanje.

V Divači je v tem času deloval študijski krožek Iz knjižnice Divača v svet.

V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestajali člani študijskega krožka Sončna ura.

V knjižnici Kozina so se družili člani študijskega krožka Zgodbarnica. Po zadnjem srečanju na  prireditvi Zgodbarničarnost, so krožkarji nadaljevali dejavnosti tudi v šolskem letu 2014/2015 predstavili svoje delo javnosti, in sicer na Bazovici in v Rodiku. Izdali so tudi 3. številko zbornika.

 

 

 • DELAVNICE

 

V Knjižnici Divača smo v prvi polovici leta 2015 izvedli pevsko delavnico Zapojte z nami. Ker je večina obiskovalcev prihajala iz  Sežane, smo delavnico jeseni 2015 organizirali v knjižnici v Sežani. Z njo želimo spodbujati petje, iskati gradivi za domoznanstvo (nove pesmi, zgodbe, spomine), preko delavnice motivirati ljudi za obiskovanje knjižnice. Delavnico vodi priznana glasbenica Katarina Šetinc.

Z istim razlogom smo v letu 2015 v knjižnici v Sežani organizirali delavnico Kvačkanje in literatura, ki jo vodi Nina Kramar Cverle. Cilj te delavnice je skvačkati torbe, ki jih bomo razobesili na vidna mesta v Sežani in vanje vstavljali knjige za branje. Ob kvačkanju prebiramo literarna besedila in osveščamo udeleženke o pomenu knjige in knjižnice.

V Knjižnici Divača in v sežanski knjižnici izvajamo literarne čajanke, ki so namenjene brezposelnim in upokojencem, zato jih organiziramo v dopoldanskem času. Tudi te delavnice so dobro obiskane.

 

 

25  SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAVODI, DRUŠTVI

 

V letu 2015 smo sodelovali z različnimi organizacijami iz našega okolja in države.

S Kosovelovim domom Sežana, Ljudsko univerzo Sežana, Zavodom ŠTIP in Občino Sežana Skupaj s Kosovelovim domom smo organizirali obeležitev 90-letnice rojstva pesnika Cirila Zlobca, z ZZB za vrednote NOB in Filatelističnim društvom Koper ter Območno knjižnico Srečka Vilharja Koper smo obeležili 70-letnico osvoboditve Trsta. Pripravili smo razstavo znamk in partizanskega tiska iz tega obdobja. Ob tej priložnosti je izšla tudi jubilejna znamka.

 

S Kosovelovim domom Sežana smo organizirali tudi literarni večer ob 150-letnici rojstva Maksa Fabianija ter obeležili slovenski kulturni praznik s predstavitvijo antologije slovenskih pesnic in pesnikov, ki jih je v italijanščino prevedla letošnja jubilantka Jolka Milič.

V soorganizaciji z Ljudsko univerzo smo organizirali literarni večer s pesnico Ireno Husu. Z MC Podlaga smo organizirali več predavanj v sklopu Od človeka k Človeku, v MH Pliskovica pa smo čez poletje spet pripravili Knjižnico pod orehom. Knjižnico pod krošnjami smo poskusno organizirali tudi v Divači.

Več skupnih prireditev smo pripravili tudi z MD ZPM Sežana. Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 sodelovali s SVZ Dutovlje in VDC Sežana in Divača. Poleg Magajnove bralne značke smo v letu 2015 s SVZ Dutovlje – Bivalna enota Sežana že drugo leto zapored organizirali pesniške delavnice, skupino smo imenovali Svobodne duše, ki smo jih zaključili z literarnim večerom in razstavo ter izdajo brošure z zbranimi besedili. V Komnu smo se tudi letos pridružili Društvu Marjana Rožanca in skupaj organizirali literarni večer, z Občino Komen, Društvom Debela griža in ZTT pa smo organizirali KulinArtfest, s katerim smo se predstavili na Volčjem Gradu ter na tiskovnih konferencah v Trstu in Ljubljani, letos tudi na slovenskem knjižnem sejmu.

Zgodbarnica se je v letu 2015 predstavila na Bazovici in v Rodiku.

Knjižnica Komen opravlja pomembno vlogo v svojem okolju – je povezovalka različnih akterjev, ki se ukvarjajo z literaturo, zgodovino, domoznanstvom, izobraežvanjem … – vsako leto organizira vsaj eno odmevno prireditev, npr. ob slovenskem kulturnem prazniku.

 

Z Višješolskim središčem Sežana sodelujemo na več področjih, pri nabavi gradiva za študij ter vpisovanjem gradiva, zlasti diplomskih nalog, v sistem Cobiss. Želimo si dobiti tudi izvod vpisanih diplomskih nalog za potrebe uporabnikov.

Kot vsako leto smo pod okriljem Andragoškega  centra Slovenije izpeljali prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja.

Udeležili smo se dobrodelne akcije  Dan za spremembe, ki jo je tudi leto organiziral MC Podlaga.

Sodelovali smo tudi z društvom UTŽO Kras, ki se je predstavilo v naših prostorih na posameznih prireditvah.

V sklopu festivala Mlada vilenica, ki jo organizira KD Vilenica smo se predstavili s pravljično stojnico.

Učenci Glasbene šole Sežana, Divača in Komen so pogosto popestrili naš program.

Za osnovne šole in srednjo šolo v našem okolju smo izvajali bibliopedagoške ure, v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo pa smo izpeljali projekt Rastem s knjigo.

Tesno sodelovanje poteka z vrtci v našem okolju. Otroci iz vrtca so pogosto obiskovalci naše knjižnice, tudi naše knjižničarke pogosto obiščejo vrtce, kjer izvajajo Bibliopedagoške ure. Vzgojiteljice pa s svojimi igricami sodelujejo na urah pravljic v naši knjižnici.

Sodelovali smo tudi s Knjigarno Libris, slovenskimi splošnimi knjižnicami in NUK, Študentsko založbo Ljubljana v projektu Biblos, obmejnimi slovenskimi založbami, DSP, Pionirsko knjižnico v Ljubljani, v projektih Bralnega društva Slovenije in Bralnega društva Primorske, z Društvom bibliotekarjev Primorske in Zvezo društev bibliotekarjev Slovenije – članstva v upravnem odboru, strokovno sodelovanje ter drugimi.

 

 

 • OBJAVE

 

Naše delo je dokumentirano v številnih objavah:

 • na spletnih straneh naše knjižnice
 • v občinskih glasilih
 • v Primorskih novicah
 • v Delu
 • v Primorskem dnevniku
 • na radiju (Radio Robin, Radio Koper)
 • na televiziji (TV Koper, RAI Trst)

 

 

 

27 DOMOZNANSTVO

V naši knjižnici načrtno zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo domoznansko gradivo za območje štirih občin: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen. Zbiramo tudi seminarske, diplomske, raziskovalne naloge učencev, dijakov in študentov, hranimo prospekte in druga  informacijska gradiva, koledarje, stare razglednice. Gradivo je dostopno vsem bralcem, posebno ga priporočamo dijakom in študentom pri pripravi seminarskih raziskovalnih in diplomskih nalog. Gradivo je urejeno po geslih, avtorjih, spravljene so literarne kritike. Dnevno pregledujemo izbor časnikov in časopisov in shranjujemo domoznanske prispevke, vpisujemo nove v vzajemno katalogizacijo. Posebej so spravljeni prispevki o dogodkih v knjižnici in v občinah; ti prispevki so dnevno izpostavljeni na panoju za branje. Vsako leto se določeno, bolj iskano gradivo tudi veže (Kras, Primorska srečanja, Primorske novice, posebej uradne objave, Uradni list in Zdravje). Letno je predvideno vsaj eno srečanje z znamenitimi kraškimi osebnostmi v okviru domoznanskega večera, več srečanj z diplomanti.

Sodelujemo tudi s prispevki na portalu Primorci.si in Kamra.

Letos smo v Knjižnici v Sežani pripravili tudi domoznansko razstavo o sežanskem fotografu Josipu Trebcu, filatelistično razstavo ob 70-letnici osvoboditve Trsta, s katero smo se povezali s filatelističnimi društvi, borčevskimi organizacijami in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja. V Enoti Kozina smo pripravili domoznansko razstavo o pomembnih točkah na Kozini. Pri tem smo se povezali z Osnovno šolo Dragomirja Benčiča Brkina ter z lokalnim zgodovinarjem Vladimirjem Gerželjem.

Izdali smo tudi knjigo receptov s kuharskih tečajev, ki jih je po Krasu izvajala Tončka Kosovel, da bi ohranili pomembno gradivo ter osveščali ljudi o pomenu, ki ga je za lokalno okolje imela družina Kosovelovih. Pri tem smo se povezali s ŠC Srečka Kosovela Sežana ter založbama Buča, d. o. o, in Založništvo tržaškega tiska. Knjigo smo predstavljali v Tomaju, na KulinArtfestu na Volčjem Gradu, na tiskovni konferenci v Trubarjevi hiši v Ljubljani kot tudi na slovenskem knjižnem sejmu. S tem smo na posreden način ljudi informirali o pomenu in delovanju knjižnic.

Uspeli smo tudi pridobiti gradivo nekaterih posameznikov, ki ga digitaliziramo, kolikor nam dopuščajo moči.

Z objavami v lokalnem časopisju osveščamo javnost o pomenu tega gradiva za našo zbirko in za prihodnost. Direktorica je domoznanski oddelek in njegovo poslanstvo kot primer dobre prakse predstavila tudi na srečanju bibliotekarjev – domozancem na NUK-u.

 

28 DRUGE AKTIVNOSTI

28.1 PRAKSA IN PROSTOVOLJNO DELO

V Kosovelovi knjižnici je v letu 2014 opravljalo prakso pod mentorskim vodenjem strokovnih delavcev knjižnice 6 dijakov iz ŠC Srečka Kosovela Sežana, en dijak iz pomorske šole je opravljal delo v sklopu obveznih izbirnih vsebin, ena študentka s Fakultete za humanistične študije pa je opravljala  študentsko prakso.

28.2 JAVNO DELO

V Kosovelovi knjižnici Sežana sta bila od 1. 2. 2015 zaposlena tudi dva javna delavca, eden v Sežani, eden pa v Komnu. Z njima smo pokrivali kadrovsko podhranjenost.

 

29 SKLEP

Letošnje leto je, kar zadeva organizacijo programa, zelo uspešno. Veseli smo z obiskom naše knjižnice, kar pomeni, da so ljudje zadovoljni s storitvami, ki jih ponujamo – kar zadeva izposojo kot tudi programa. Med obiskovalci so zastopane vse starostne skupine.

 

Pred poletjem smo poskrbeli za novo spletno stran, ki je bolj pregledna kot starejša in prilagojena novim tehnologijam.

 

Seveda smo gradili tudi na področju strokovnega dela, na katerem smo uspeli, kljub pomanjkanju kadrov, izpeljati zastavljene cilje. Kar velik zalogaj je predstavljal prehod na izposojo preko sistema Cobiss 3 v začetku oktobra.

 

Veseli smo, dan smo utrdili sodelovanje s številnimi javnimi zavodi v občinah ustanoviteljicah, predvsem z Višjo strokovno šolo v Sežani, Kosovelovim domom, osnovnimi šolami v občinah ter Ljudsko univerzo, Socialno varstvnim zavodom Dutovlje z DE Sežana in Varstveno delovnim centrom Divača.

 

Žal nam je, da smo zaradi znižanja sredstev prisiljeni vlagati manj denarja v našo osnovno knjižničarsko dejavnost – nabavo knjig. To rešujemo z medoddelčno izposojo, ki zahteva veliko stopnjo organizacije in fizičnega napora (Delavci vozijo gradivo iz svoje v druge enote.)

Menimo, da je bilo leto 2015, kljub primanjkljaju poslovno uspešno leto, kar nam dokazuje jo kazalci obiska in izposoje našega gradiva. Zadovoljni smo tudi z rezultati uporabe elektronskega gradiva, kar kaže na to, da se naši člani učijo izkoriščati nove možnosti uporabe knjižničnih storitev.

 

V prihodnosti bomo našo energijo usmerili v posodabljanje poslovanja in strokovno organizacijo dela,.

Še naprej bomo uporabnike osveščali o vlogi knjižnice v našem okolju – veliko ljudi še vedno meni, da je za obisk knjižnice potrebno biti član. Knjižnica je odprta za vsakogar – zlasti čitalnica, v kateri imamo veliko časopisov in revij, ki čakajo, da jih kdo prelista. Želimo si tudi, da bi podjetja bolj uporabljala možnosti, ki jih nudi knjižnica, predvsem podjetniške spletne revije.

 

mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica

 

 

 

 

Poročilo o delu za leto 2014, finančno poročilo za leto 2014 in poslovno in računovodsko poročilo Kosovelove knjižnice Sežana je bilo potrjeno/sprejeto na 7. seji Sveta javnega zavoda v Sežani, v četrtek, 25. februarja 2016.

[1] Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/48, z dne 10. 10. 2011.

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI