Poročilo za leto 2013

POROČILO ZA LETO 2013

Sežana, februar 2014

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA
Mirka Pirca 1
6210 Sežana

Davčna številka    59442964
Zavezanec za DDV    NE
Matična številka    5052327000
Dejavnost    knjižnična dejavnost
Šifra dejavnosti    91.011
Davčni urad    DU Koper
Št. računa    01311-6030374061 I Banka Slovenije
Vodstvo    direktor

1.1    ORGANI ZAVODA
1.1.1 Svet zavoda

Svet zavoda od 7. 1. 2013 sestavljajo:

Karmen Mikolj – predstavnica občine Hrpelje-Kozina, predsednica
Marija Umek – predstavnica zaposlenih, podpredsednica
Majda Sadovski – predstavnica Občine Sežana
Vera Bernetič – predstavnica bralcev v Občini Sežana
Mirjam Frankovič Franetič – predstavnica bralcev v Občini Divača
Primož Škabar – predstavnik zaposlenih

1.1.2    Direktorica

mag. Magdalena Svetina Terčon od 17. 1. 2013

1.1.3    Strokovni svet

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci knjižnice.
Tanja Pipan, Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac, Marija Umek, Marija Godnič (do konca oktobra 2013), Maja Živec, Maja Razboršek, Tanja Bratina Grmek in Mojca Kos.

SPLOŠNI DEL

2.1 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo  zakonske in druge pravne podlage:
– Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),
– Standardi o splošnih knjižnicah (2005),
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),
– Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),
– Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004) ,
– Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),
– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),
– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),
– Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),
– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03),
– Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),
– Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),
– Ustava Republike Slovenije (1991),
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),
– Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),
– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),
– Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),
– Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (2000),
– Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),
– Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)
ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.
Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev).
Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj-Kozine in Komna za 24.834 prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu.
Knjižnica pa nudi tudi medknjižnično izposojo.
Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen  30. aprila 1948 v Sežani kot občinska ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice.  Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:
a)    krajevne knjižnice, in sicer:
–    Knjižnica Divača,
–    Knjižnica Kozina,
–    Knjižnica Komen;

b)    premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče;

c)    Kosovelova domačija;

d)    Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama Divača in Hrpelje-Kozina;

e)    od 14. junija 2013  oziroma od septembra 2013 pa potujoča knjižnica Lavričeve knjižnice Ajdovščina obiskuje tudi Kodrete in Lisjake na osnovi pogodbe, sklenjene z Občino Komen.

3 POSLOVNO POROČILO

3.1 KNJIŽNIČNE STORITVE

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;
– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;
– pridobiva in izobražuje uporabnike;
– informacijsko opismenjuje, varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih;

– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega  gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);
– kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke;
– sodeluje pri vseživljenjskem učenju;
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture;
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;
– prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;
– sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss) in
– pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki.
Namenjena je torej informiranju, izobraževanju, raziskovanju, kulturnim in razvedrilnim potrebam ter razvijanju splošne, bralne in informacijske pismenosti ter posledično funkcionalne pismenosti. Temu služijo knjižnični katalogi, podatkovne zbirke in drugi informacijski viri, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij.
S pomočjo računalniškega sistema Cobiss je vključena v vzajemno bazo podatkov, ki jo s svojimi zapisi (vnosi knjižničnega gradiva) sooblikuje. Viri informacij so tako dostopni tudi v elektronski obliki.
Glede na zakonsko določilo o vseživljenjskem učenju (16. člen Zakona o knjižničarstvu) je pomembno pridobivanje in izobraževanje posameznikov ter njihovo informacijsko opismenjevanje. Dejavnost vključuje še drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Zakon o knjižničarstvu uporabnikom zagotavlja pravico do brezplačnih osnovnih storitev, to je do izposoje gradiva, posredovanja informacij o gradivu in iz gradiva ter do bibliopedagoškega dela (ure knjižne, knjižnične in književne vzgoje). Leta 2003 sprejeta Uredba o osnovnih storitvah knjižnic in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe prinašata spremembe nekaterih kazalcev. Pravilnik določa minimalne pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

3.2 CILJI
3.2.1 Srednjeročni cilji
Srednjeročni cilji so navedeni v Programu dela 2013–2014. Med drugim so izpostavljeni prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v okolju Kosovelove knjižnice, zaključek obdelave in digitalizacije v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva, pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za digitalizacijo, organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, uvedba izposoje elektronskih knjig in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije.
3.2.2 Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Programa dela 2013–2014 ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela stroka.
Naša osnovna naloga je zbiranje in posredovanje knjižničnega gradiva, informacij in storitev na različnih medijih, s čimer zadovoljujemo potrebe posameznikov in skupin po izobraževanju, informacijah in razvoju osebnosti, uporabnikom pa naj bi nudili tudi sprostitev in razvedrilo.
V našem območju delovanja želimo postati in ostati najbolj pomemben zaklad in vir informacij ter kulturno središče, ki ponuja uporabnikom v vseh enotah  pa tudi uporabnikom širšega območja enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na različnih medijih.
Med dolgoročne cilje spadajo:
–    še naprej aktivno in uspešno sodelovanje z občinami Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter uresničevanje strokovnih, kadrovskih in prostorskih pogojev;
–    slediti trendom na področju tehnične opremljenosti enot, uvedba avtomatizirane izposoje gradiva v Sežani;
–    ustvarjati kakovostno knjižnično zbirko;
–    slediti razvoju novih oblik gradiva in novemu načinu dostopa do informacij;
–    povečevati delež uporabnikov knjižnice;
–    obdržati ali celo povečevati raven izposoje;
–    približevati se standardu za letni prirast gradiva;
–    posodobiti ‘stari’ del knjižnice v Sežani;
–    preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije – npr. postavitev sončnih celic na prizidek knjižnice v Sežani.

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin: občine Sežana, ki je ustanoviteljica, in občin Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. Vse te občine omogočajo izvajanje javne službe Kosovelove knjižnice Sežana, saj pokrivajo finančna sredstva za plače, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme na osnovi programa dela in finančnega načrta.
Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.
Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo za kulturo.
Sredstva za zaposlovanje brezposelnih v javna dela za plače sta v lanskem letu zagotavljali Občina Sežana in Občina Komen, vsaka za enega javnega delavca. Ker je šlo za invalidski osebi sta zagotavljali 5 % sredstev za plače, ostali delež in povračilo stroškov prehrane pa je pokrival Zavod za zaposlovanje.
Kosovelova knjižnica Sežana je imela v lanskem letu tudi dve prostovoljki, za kateri niso bila potrebna finančna sredstva.
S Centrom za socialno delo smo sklenili tudi pogodbo za možnost opravljanja dela v splošno korist.

5 NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE

Januarja 2013 je bil izveden tudi nadzor v nad porabo sredstev v Kosovelovi knjižnici Sežana za leto 2012, v katerem niso bile zaznane nepravilnosti.

Opravljen je bil tudi  reden inšpekcijski nadzor s področja varstva pred požarom pri zavezancu KKS, in sicer v enotah Komen in Kozina. Na osnovi tega nadzora smo uredili predpisano dokumentacijo, kar ni bilo v našem načrtu za leto 2013.

6 ČLANI

Od leta 2011 v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/07 in 15. Členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01) brišemo iz evidence neaktivne člane naše knjižnice – t. j. tiste člane, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice.

Največ neaktivnih članov je bilo brisanih leta 2011, ko je število aktivnih članov padlo z 9.471 beleženih v letu 2010 na 7.286. Konec leta 2012 je bilo v knjižnici aktivnih 6.172 članov, v letu 2013 pa je bilo aktivnih članov 7.283, ki so si izposojali gradivo v medoddelčnih enotah. Od tega si je 4.833 članov izposojalo gradivo le v enotah, v katerih so vpisani. Vseh vpisanih članov pa je bilo skupaj 8.622:

2010       2011      2012      2013
člani    9.471    7.286    6.172    7.283
Šteti so člani, ki so si izposojali gradivo v več enotah.

enota    na novo    bibliobus    aktivni člani    bibliobus    število prebivalcev
Sežana    414                         3.491                            13.050
Divača    64               6             423              88             3.944
Kozina    84               5             437              49             4.276
Komen    79                             482            119             3.564
skupaj    641            11           4.833           257           24.834
Kot aktivni člani so tisti, ki si izposojajo gradivo v več enotah, vendar so šteti le enkrat – brez članov, ki si izposojajo gradivo na bibliobusu.

7 ZAPOSLENI

Do konca oktobra je bilo v knjižnici zaposlenih 13 delavcev, od tega ena delavka za polovični delovni čas, ki se je upokojila oktobra 2013. Do januarja 2014, ko smo zaposlili novo bibliotekarko, je bilo torej v knjižnici zaposlenih 12 delavcev, med njimi 9 strokovnih delavcev, čistilka in tajnica/računovodkinja.
Primanjkljaj strokovnih delavcev smo reševali z dvema javnima delavcema, ki sta bila zaposlena od februarja do decembra leta 2013.

7.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Naše delo terja tudi strokovno izobraževanje. V prvem polletju je bilo strokovno izobraževanje zaposlenih namenjeno predvsem projektu Primorci.si ter uvajanju e-knjig v splošne knjižnice (Biblos). Pogrešali smo možnost strokovnega izobraževanja na področju sistema Cobiss.

Udeležili smo se naslednjih izobraževanj:
– Izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic
– Predstavitev spletnega portala Kamra
– Primorci.si
– Izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic
– Strokovna sreda – Pesem, boginja, zapoj!
– Izzivi biblioterapije v sodobni družbi
– Primorsko domoznansko srečanje
– Kongres Društva založnikov
– Predstavitev Ebsco in Biblos
– Strokovno izobraževanje zaposlenih: Ljubljana – Rokopisni oddelek NUK, Virtualni muzej  Vitanje – KSEVT
– Občni zbor Združenja bibliotekarjev Primorske
– Biblos
– Strokovna sreda v Mestni knjižnici Ljubljana: Ustanove in društva za dobro knjigo
– Posvet o kulturi

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA

Knjižnična zbirka je konec leta 2013 obsegala 162.311 enot knjižničnega gradiva (6,54 enot na prebivalca).

leto 2011     leto 2012     leto 2013
sredstva MK        37.506,00    28.455,00    28.979,00
sredstva občin     43.740,00    30,750,00    31.750,00
lastna sredstva     26.943,93    24.905,64    26.905,64
drugi viri                   2.100,00    /    400,00
skupaj              110.309,93    84.110,64    87.659,50

9 NAKUP GRADIVA PO ENOTAH

V letu 2013 je prirast gradiva obsegal 6.603 enote, od tega je bilo 5.010 enot  pridobljenih z nakupom, 1.454 enot smo dobili v dar, 139 enot pa na drugačen način.
Nabavili pa smo tudi 535 enot neknjižnega gradiva, in sicer 70 zvočnih posnetkov, 383 videoposnetkov, 9 enot multimedijskega gradiva in 7 igrač.
Od tega je bilo 226 enot subvencioniranega gradiva.

nakup      dar    drugo     skupaj
Sežana       3.507     828    110       4.445
Komen         479      206       7          692
Divača          455      219      11         685
Kozina          569      201      11         781
skupaj       5.010   1.454     139      6.603

Odpisali pa smo 2.220 enot gradiva.

10 OBRAT

Obrat ali število izposoj na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom.
Obrat gradiva je v letu 2013 znašal 2,71, torej se je le malce povišal.

leto 2011    leto 2012    leto 2013
obrat gradiva        2,43           2,41           2,71

11 PRIRAST IN ODPIS

V primerjavi s preteklimi leti se je zmanjšal prirast knjig. Kljub temu smo presegli priporočeno ras, ki po standardih za splošne knjižnice predvideva nakup 250 izvodov knjig na 1000 prebivalcev. V naši knjižnici smo dosegli raven 201,74 knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev oz. 17.50 enot knjižničnega gradiva na prebivalca.
Načrtovali smo 5.590  enot knjižničnega gradiva, nabavili pa smo le 5.010. Pri tem smo načrtovali 3.150 naslovov, pri čemer smo načrt presegli, saj mo nabavili 3.696 naslovov knjižničnega gradiva.

Leto
prirast knjig (enote)    nakup knjig    prirast neknjižnega gradiva (enote)
2009    7.999         6.479                 311
2010    9.593         7.161                 673
2011    9.174         6.274                 296
2012    7.845         5.072                 763
2013    6.603         5.010                 535
Prirast gradiva 2009–2012.
To gradivo smo razporedili po enotah:
11.1    Knjižno gradivo
enota          nakup        Skupaj (darila, drugo)
Sežana         3507              4445
Komen          479                692
Divača           455                685
Kozina           569                781
Skupaj:       5.010             6.603

11.2 Neknjižno gradivo

Standard predvideva nakup 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. V naši knjižnici smo načrtovali 610 enot neknjižnega gradiva, nabavili pa smo 535 enot knjižnega gradiva in s tem dosegli 88 % delež. Na prebivalca smo dosegli 0,02 enoti na prebivalca, torej smo v primerjavi z lanskim letom delež zmanjšali za 0,01 enoto na prebivalca.
enota    skupaj (nakup darila, drugo)
Sežana    938
Komen    213
Divača    230
Kozina    212
skupaj    1.593
Razporeditev neknjižnega gradiva po enotah.

12  PROSTOR
Kar zadeva prostor, se razmere leta 2013 niso spremenile.  Nobena izmed štirih knjižnice ne ustreza prostorskim standardom, ki določajo 300 m2 na krajevno knjižnico. V knjižnici v Komnu smo v prvem polletju usposobili pridobljenih 27 m2 prostora, ki smo ga namenili skladišču.

knjižnica    standard v letu 2003    dejansko stanje v letu 2003    delež doseganja standarda za  leto 2003    stanje v letu 2013
Sežana             1.154 m²                         1.036 m²                                  89,77 m²                                1.036 m²
Divača                 203 m²                            100 m²                                 49,26 m²                                   293 m²
Hrpelje – Kozina    167 m²                             50 m²                                  29,94 m²                                   265 m²
Komen                184 m²                            106 m²                                 42,93 m²                                    203 m²
Doseganje prostorskega standarda po normativih in standardih za splošne knjižnice.

13  ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU
Splošna knjižnica v Sežani je odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden.
Še vedno velja drugačen urnik odprtosti na Kozini, in sicer ob torkih. Knjižnica je od 1. septembra 2011, na osnovi sklepa Sveta Kosovelove knjižnice z 11. seje, ki je potekala 25. februarja 2011, odprta od 12. do 18. ure. Po 18. uri se ob torkih namreč začenjajo prireditve. S to spremembo je bil delavki zagotovljen 8-urni delavnik tudi ob torkih, izognili pa smo se tudi plačilu dodatnih potnih stroškov drugim zaposlenim, ki naj bi jo nadomeščali.
knjižnica    letni urnik
(september–junij)    poletni urnik
(julij in avgust)    ur/teden (minimalno št. ur po standardih
SEŽANA    ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure
sobota: 8. ure–13. ure    nespremenjen    60 (45)
DIVAČA    ponedeljek, torek in petek: 11.–18. ure
četrtek: 7.–14. ure    torek, petek: 11.–18. ure    28 (20)
KOMEN    torek in petek: 11.–18. ure
sreda: 8.–14. ure    nespremenjen    20 (20)
KOZINA    ponedeljek: 7.–14. ure
torek: 12.–18. ure
sreda in petek: 10–17. ure
sobota: 8.–ure    ponedeljek: 7.–14. ure
sreda in petek: 10–17. ure

KOSOVELOVA DOMAČIJA    Po predhodnem telefonskem dogovoru z Dragico Sosič.
Urnik odprtosti za obiskovalce.

14  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE
Katalogizacijo v Kosovelovi knjižnici opravljajo trije strokovni delavci, kar olajša delo pri obdelavi knjižničnega gradiva. Kljub temu, da so naši katalogizatorji zaradi kadrovskih omejitev dolžni delati v izposoji gradiva povprečno 20 ur, so uspeli popraviti 4.023 zapisov. Iz lokalne baze so prevzeli 4.347 zapisov, 2.530 zapisov pa so ustvarili na lokalni bazi podatkov.
Skupno je bilo z nalepkami in zaščitno folijo obdelanih in opremljenih vseh 6.603 enot knjižnega gradiva, opremljenih z nalepkami in črtno kodo pa 535 enot neknjižnega gradiva (video in zvočni posnetki, multimedijsko gradivo, predmeti, igrače in slikovno gradivo).

15  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH

V letu 2013 se je bistveno povečala izposoja gradiva glede na pretekla leta. Bralci so si v letu 2013 izposodili 444.442 enot knjižnega gradiva na dom, od tega le enkrat (brez podaljševanja) 136.078 enot gradiva. Največ gradiva so si izposodili v Sežani (308.512 enot), v Komnu 55.167 enot, v Divači 45.183 enot v knjižnici na Kozini pa 32.580 enot.
Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 18,02 enot na prebivalca.
Novost v letu 2013 je bila izposoja elektronskih knjig. Tako kot ostale splošne knjižnice se je tudi Kosovelova knjižnica Sežana priključila sistemu Bibloslib, v katerem so si člani naše knjižnice izposodili 69 e-knjig, kar je primerljivo z izposojo v drugih knjižnicah. Glede na to, da je bil v prejšnjem letu začetek, pričakujemo v letu 2014 večjo izposojo knjig v tej obliki.
2012    2013
Sežana    300.091    308.512
Divača    35.604    45.183
Komen    52.372    55.167
Kozina    32.145    32.580
Biblos    /    69
skupaj    420.212    441.442
Skupaj z Biblos        441.511

V letu 2013 se je izposoja bistveno povečala (za 21.230 enot glede na preteklo leto) in je znašala 17,8 enote na prebivalca oz. 90,4 na aktivnega člana knjižnice (brez elektronskih knjig).

15.1 POTUJOČA KNJIŽNICA
Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa od septembra 2013 Lavričeva knjižnica Ajdovščina.
Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je na območju Občine Divača obiskovala 6 postajališč, in sicer: Barka, Dolnje Vreme, Famlje, Skupnost Srečanje, Škoflje in Vremski Britof. Na dom je bilo izposojenih 1.418 enot, od tega za mladino 636 enot. Aktivnih članov je bilo 49, od tega 21 mladih. Na novo se jih je vpisalo 5.
Izposoja na dom je od leta 2009 vztrajno padala, v letu 2013 pa je nekoliko narasla:
2009    2010    2011    2012    2013
št. izposoje na dom    1.893    1.449    1.339    1.246    1.418

Na območju občine Hrpelje-Kozina pa je Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper obiskala 10 postajališč, in sicer: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Rodik, Rožice, Slivje in Velike Loče.
Na dom so si izposodili 1.493 enot gradiva, od tega si je mladina sposodila 544 enot. Aktivnih članov je bilo 88, mladih 33. Na novo se jih je vpisalo 6. Izposoja je nekoliko upadla.
2009    2010    2011    2012    2013
št. izposoje na dom    1.725    2.026    1.755    1.512    1.493

Bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki je sklenila pogodbo z Občino Komen,  je od septembra 2013 obiskoval tudi dve vasi v komenski občini, in sicer Kodrete in Lisjake. V teh dveh vaseh so si člani izposodili 299 enot knjižničnega gradiva, zabeleženih pa je bilo 85 obiskov.


16 PERIODIČNI TISK
V letu 2013 smo v od načrtovanih 267 naslovov periodičnega tiska naročili 279 naslovov  periodičnega tiska, od tega 235 naslovov v osrednji knjižnici, od načrtovanih 246 enot. Povprečje na organizacijsko enoto je bilo 27 naslovov od načrtovanih 25 naslovov.
periodični tisk    načrtovano    doseženo
2012    265    279
2013    267    279
Primerjava nabave periodičnega tiska z letom 2012.


17 RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST KNJIŽNIC
Računalniška strojna in programska oprema v zadnjem letu nazaduje. V letu 2013 smo nabavili en nov računalnik za pisarno.
Rezervirali smo tudi dve domeni, ki pa ju še ne uporabljamo, in sicer kosovel.si in sreckokosovel.si.
Naši uporabniki, ki si uredijo dostop do Libroama, uporabljajo ugodnosti tega omrežja v vseh ostalih knjižnicah. Imamo tudi strežnik, ki bi ga bilo mogoče, če bi pridobili ustrezna sredstva, lahko uporabili za povezovanje v omrežje vseh računalnikov v Knjižnici Sežana.
Redno smo vzdrževali računalnike v Kosovelovi knjižnici v Sežani in v njenih enotah, spletno stran z vnosom programov, prireditev, fotografij in seznamov najbolj branih knjig. Računalniško opremo smo premišljeno uporabljali za prireditve/predstavitve v Sežani in enotah.
V Kosovelovi knjižnici  smo v letu 2013 imeli na voljo 15 računalnikov za zaposlene (po 2 v Sežani, Divači in Kozini, ter 1 v Komnu na izposoji ter 10 v Sežani). Uporabniki so imeli na voljo 22 računalnikov na e-točkah (4 v Divači, po 3 v Komnu in na Kozini ter 12 v Sežani.
Na voljo smo imeli štiri prenosne računalnike (2 v Sežani, po 1 v Komnu in 1 za Divačo in Kozino) ter 3 projektorje (po 1 v Sežani, Komnu in na Kozini). Pri uporabi smo se usklajevali.
Pri tem je treba poudariti, da smo to opremo sicer vzdrževali, vendar bo zaradi zastarelosti potrebno postopoma te naprave tudi zamenjati in nadgraditi z novo programsko opremo.
V letu 2013 je računalnike v naših knjižnicah uporabljalo 4156 uporabnikov, od tega je bilo 2174 uporabnikov v Sežani.

18  SPLETNA STRAN KNJIŽNICE IN FACEBOOK
Spletno stran Kosovelove knjižnice Sežana (www.sez.sik.si/new) smo s sredstvi Ministrstva za kulturo RS – danes Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  prenovili leta 2009.
Naša spletna stran postaja zvesta spremljevalka naših uporabnikov, ki lahko preko nje spremljajo dogajanje v knjižnici.
V letu 2013 je bilo na naši spletni strani zabeleženih 15.761 obiskov, kar je za 14.239 obiskov manj kot v preteklem letu. Obiska z lanskim letom ne moremo primerjati, ker je bila v juniju 2013 uvedena uporaba piškotkov, ki močno vpliva na statistiko.
Preko računalnika si je v letu 2013 rezerviralo gradivo 3.506 članov, od tega 1.761 prosti izvod. 3.656 članov pa je uporabljalo splet za podaljšanje gradiva.
Tudi facebook je bil dobro obiskan. V letu 2013 smo beležili  40.140 obiskov (všečkov) , kar znaša približno 3.345 obiskov na mesec, če jih merimo po številu všečkov.
Sežana    Komen    Divača    Kozina
rezervacija že izposojenega izvoda    1.436    119    107    83
rezervacija prostega izvoda    1.376    170    128    87
skupaj    2.812    289    235    170
podaljšanje    2.494    615    340    207
skupaj rezervacija in podaljšanje    5.306    904    575    377
Rezervacija in podaljšanje gradiva po enotah.
Od avgusta 2011 je naša knjižnica prisotna tudi na spletnem omrežju Facebook, Uporabnike, večina je starih od 25. In 34. let, redno obveščamo o dogodkih v naši knjižnici ter o kulturnih dogodkih v Sloveniji in po svetu. 1. januarja 2013  smo zaznali 365 lajkarjev, (258 jih je bilo v enakem obdobju lani), 31. decembra 2013  pa  456 lajkarjev (v enakem obdobju lani jih je bilo 365).

19  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Izvedli smo 1.987 transakcij, medtem ko jih bilo v letu 2012 izvedenih  1.102. Kosovelova knjižnica je bila aktivna tudi v medknjižnični izposoji.
Tako kot v preteklih letih, je bilo največje povpraševanje po monografskih publikacijah (95,2 %) in člankih (83,3%).

20  IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA
Poleg posebej predstavljenega portala Biblos, lahko naši uporabniki brezplačno vstopajo v elektronske publikacije na EBSCOhostu, za katero vsaka knjižnica prispeva 411 eur na leto.
Naši člani lahko preko posredovalnega servisa dostopajo do različnih elektronskih virov kar od doma oziroma od katerega koli računalnika z internetno povezavo. V prijavno okence na http://ezproxy.knjiznica.koper.si vpišejo številko članske izkaznice in geslo, ki ga uporabljajo za dostop za storitve Moja knjižnica.
Leta 2013 so lahko naši člani dostopali do naslednjih elektronskih virov:
– FIND INFO– na tem naslovu lahko člani Osrednjih območnih knjižnic od letošnje pomladi pridejo do podatkov o zakonodaji in financah tudi z oddaljenim dostopim – od doma.
– IUS-INFO – obsega podatke s pravnega območja v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. Največja prednost tega portala je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov. Portal Ius-info je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, vsi dokumenti pa so povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki
– GVIN.COM – na tem naslovu lahko poiščemo informacije o slovenskih podjetjih. Predstavljeno je njihovo vodstvo, tržno dogajanje doma in po svetu in po posameznih industrijskih panogah.

– E-BOOKS PUBLIC LIBRARY COLLECTION (od maja 2013) – člani naše knjižnice imajo na voljo 27.000 e-knjig tudi preko oddaljenega naslova. Za izposojo je treba ustvariti le osebni račun. Za člane je uporaba brezplačna. Knjige si lahko izposodijo za teden dni, istočasno največ deset knjig.

– V EBSCO imamo dostop do 4.600 revij s celotnimi besedili od leta 1975. Pokriva področje humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti.

Ostale e- publikacije v tem paketu so še:
–    Oxfort Reference
–    Oxford Music Online
–    Oxford Art Online
–    Sodobna pedagogika
–    Interaktivni atlas Slovenije
–    Digitalizirano gradivo Domoznanskega oddelka Kosovelove knjižnice Sežana.
Uporaba elektronskega gradiva preko naše knjižnice je bila kar dobra.  Zabeleženo je 1415 obiskov 255 področjih. Obisk preko naše knjižnice je bil višji od obiska v ostalih splošnih knjižnicah v Obalno-kraški regiji.

21 PROJEKTI

21.1 PRIMORCI.SI

Z letošnjim letom sodelujemo vsi strokovni delavci v Kosovelovi knjižnici Sežana v oblikovanju spletnega portala Primorci.si. Zbiramo podatke o znamenitih prebivalcih Krasa in jih vnašamo na to spletno stran.

21.2 KAMRA

Letos smo tudi zbirali gradivo za portal Kamra. Portal smo predstavili v naši knjižnici, v Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana in v Kosovelovem domu. V drugi polovici leta smo del portala Kamra – Album Slovenije predstavili tudi v vseh treh enotah Kosovelove knjižnice Sežana.
21.3  PRIMORCI BEREMO

Letos je v projektu sodelovalo 9 splošnih knjižnic in 895 bralcev, ki so prebrali 7.237 knjig, v vseh letih pa je sodelovalo  5.331 odraslih bralcev, ki so prebrali 38.467 knjig izvirnega slovenskega leposlovja.
Kosovelova knjižnica Sežana je posojala v branje knjige iz seznama Primorci beremo 108 sodelujočim, od katerih jih je 91 prebralo dovolj knjig (in še več), da so si zaslužili priznanja.  V Sežani bo priznanja prejelo 42 bralcev, v Komnu 20, na Kozini 12 in v Divači 16.
Veseli smo, da številka sodelujočih iz leta v leto narašča. Prvo leto je bilo bralcev v tem projektu samo 42.
Med 9 knjižnicami na Primorskem smo po številu vključenih na 4. mestu.

21.4 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Letos smo, kot vsako leto, sodelovali na Tednu vseživljenjskega učenja, manifestacije na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Potek poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in koordinatorja za naše področje – Ljudske univerze Koper.
Namen TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.
Vrednote, ki jih TVU zagovarja, so:
–     Znanje
–    naklonjen odnos do učenja in izobraževanja
–    enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi
–    socialna vključenost in zaposljivost
–    dejavna državnost

V okviru TVU, ki je potekal od 13. do 19. maja 2013, v razširjeni obliki pa od 1. maja do 30. junija 2013, smo izvedli 34 prireditev, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v znesku 500 evrov. Tudi na tem področju smo skušali izpeljati prireditve s čim manj stroškov.

22  PREGLED PRIREDITEV PO KNJIŽNICAH
22.1 KNJIŽNICA SEŽANA
22. 1. 1 Mladinski oddelek
22.1.1.1 Ure pravljic –  redne ure pravljic, vsak četrtek od oktobra do decembra
–    Ob 16.45 za mlajše: 31 izvedb, 424 obiskovalcev
–    Ob 17.00 za ostale: 31 izvedb, 422 obiskovalcev

22.1.1.2 Prireditve ob posebnih priložnostih
8.1. ob 17.00    Knjižnica Komen: Baletna pravljica Božične vile    Marija Godnič, Maja Razboršek in baletke Baletnega društva Sežana
15.1. ob 17.00    Knjižnica Divača: Baletna pravljica Božične vile    Marija Godnič, Maja Razboršek in baletke Baletnega društva Sežana
16.5. ob 18.00    Predstavitev projekta KrižemKras … po Sežani  v sklopu prireditve za odrasle    Marija Godnič, Maja Razboršek in učenci, ki so pripravljali vodnik
23. 5. ob 17.00    Predstavitev knjige Skupaj lažje rastemo    Sten Vilar, Klavdij Palčič
30. 5. ob 17.00    Lutkovna igrica Trije prašički    Strokovne delavke Vrtca Sežana – Enote Lehte
31. 5. ob 10.00    Dan odprtih vrat: obisk Vrtca Sežana, pravljica, ustvarjanje lepljenke    Marija Godnič, Maja Razboršek in otroci iz Vrtca Sežana
8.10.
ob 9.30
ob10.15
ob 10.45    Teden otroka,
Spoznavamo Indijo
Vrtec Sežana, skupina Žabice
Vrtec Sežana, skupina Muce
Vrtec Sežana, skupina Čebelice    Maja Razboršek
9.10.
ob 9.30
ob 10.15
ob 10.45    Teden otroka,
Spoznavamo Indijo
Vrtec Sežana, skupina Sončki
Vrtec Sežana, skupina Medvedki
Vrtec Sežana, skupin Zajci    Maja Razboršek
10.10.
ob 9.30
ob 10.15    Teden otroka,
Spoznavamo Indijo
Vrtec Sežana, skupina Ovčke
Vrtec Sežana, skup. Pikapolonice    Maja Razboršek
10.10.
ob 17.00    Tematska ura pravljic:
Teden otroka,
Spoznavamo Indijo,
Pravljica Tigrova preproga    Marija Umek
16.10.
od 8.15
do 12.00    Teden otroka,
Spoznavamo Indijo
OŠ SK Sežana, 1. razred, 4 skup.    Maja Razboršek
24.10. ob 9.00    Srečanje s pesnico Vido Mokrin Pauer za 3. razred OŠ SK Sežana,
3 skupine    Vida Mokrin Pauer
6.11.
ob 9.30 in 10.00
ob 17.00    Začetek Bralnega palčka:
za Vrtec Sežana, enota Sežana
za Vrtec Sežana, enote Dutovlje, Tomaj, Lokev    Maja Razboršek,
Dramska skupina Pika Nogavička iz Povirja
11.11.
ob 17.00    Knjižnica Divača, začetek Bralnega palčka za Vrtec Sežana, enoti Divača in Senožeče    Maja Razboršek,
Dramska skupina Pika Nogavička iz Povirja
12.11.
ob 17.00    Knjižnica Kozina, začetek Bralnega palčka za Vrtec Sežana, enoti Hrpelje in Materija    Maja Razboršek,
Dramska skupina Pika Nogavička iz Povirja
19.12.
ob 17.00    Baletna pravljica Luna gre na pot, obisk dedka Mraza    Marija Godnič, Maja Razboršek, baletke Baletnega društva Sežana, Primož Škabar

22.1.1.3 Vrtec na obisku
22.1.1.3.1 Redni obiski  iz Vrtca Sežana in Vrtca Šempolaj
datum    naslov    izvajalci
9.1. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Marija Godnič
21.1. ob 10.30    Obisk vrtca iz Šempolaja    Maja Razboršek
29.1. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
5.2.  ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
7. 2. ob 10.00    Obisk vrtca – razstava    Marija Godnič
14. 2. ob 10.00    Obisk Vrtca Sežana – skupina Zajčki in Sončki – razstava    Maja Razboršek

18. 2. ob 10.30    Obisk Vrtca Šempolaj – razstava    Maja Razboršek
19.2. ob 10.00    Obisk Vrtca Sežana – razstava    Maja Razboršek
21. 2. ob 10.15    Obisk Vrtca Sežana – razstava    Maja Razboršek
14.3. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Marija Umek
11.4. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Marija Godnič
16.4. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Marija Godnič
18.4. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
22. 4. ob 10.30    Obisk vrtca iz Šempolaja    Maja Razboršek
25.4. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
27. 5. ob 10.30    Obisk Vrtca Šempolaj – podelitev Bralnega palčka    Maja Razboršek
17.10. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
11.11. ob 10.30    Obisk vrtca iz Šempolaja    Maja Razboršek
19.11. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
12.12. ob 10.00    Obisk vrtca Sežana – redni obisk    Maja Razboršek

22.1.1.4 Šola na obisku
datum    naslov    izvajalci
9.1.
ob 10.30    Obisk 1.a OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
16.1.
ob 10.30    Obisk 1.b OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
5. 2.    Obisk 3. A, b, c razreda OŠ SK Sežana – razstava o B. Magajni
(3 x)     Marija Godnič
21.    2.
ob 10.45    Obisk OŠ Lokev – razstava    Marija Godnič
13. 2.
ob 10.00    Obisk učencev 1.c OŠ SK Sežana – razstava    Marija Godnič
20. 2.
ob 9.00 in ob 10.00    Obisk učencev 1 r. OŠ SK Sežana
Ob 9.00 in ob 10.00 (2 skupini)    Marija Godnič
22. 2.
ob 10.00 in ob 11.35    Obisk 4. Razredov OŠ SK Sežana – razstava    Maja Razboršek

12. 3.
ob 9.00    Predstavitev – Znameniti Kraševci – 3 x skupina petošolcev OŠ SK Sežana     Marija Godnič
13. 3.
ob 10.30    Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
20.3.
ob 10.30    Obisk 1.b OŠ SK Sežana – redni obisk    Marija Godnič
12. 4.
ob 9.00    Obisk OŠ Grbec-Stepančič iz Trsta     Maja Razboršek
17. 4.
ob 10.30    Obisk 1.c OŠ SK Sežana – redni obisk    Marija Godnič
8. 5.
ob 10.30    Obisk 1.a OŠ SK Sežana – redni obisk    Marija Godnič
22.    5.
ob 10.30    Obisk 1.c OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
27. 5.
ob 10.15    Predstavitev projekta KrižemKras … po Sežani za učence 4. Razreda OŠ SK Sežana    Marija Godnič, Maja Razboršek in učenci, ki so pripravljali vodnik
7.6.
ob 11.00    Obisk učencev 6. Razreda OŠ Hrvatini in Ankaran    Marija Godnič, Maja Razboršek
24. 9.
ob 10.00    Obisk 3. razredov OŠ SK Sežana    Maja Razboršek
13.11.
ob 10.30    Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
20.11.
ob 10.30    Obisk 1. b OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
27.11.
ob 10.30    Obisk 1. c OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
4. 12.
ob 10.30    Obisk 1. d OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek
11.12.
ob 10.30    Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk    Maja Razboršek

22.1.1.5 Obisk knjižničarke
11. 1.
ob 10.00    Knjižnica Divača za OŠ DBM Divača, Podružnično šolo Vreme    Marija Godnič
5. 3.
ob 9.30, 10.15 in 11.00    Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Materija, Vrtcu Hrpelje in Vrtcu Senožeče    Maja Razboršek
6. 3.
ob 9.30, 10.15 in 11.00    Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Lokev, Vrtcu Divača in Vrtcu Povir    Maja Razboršek
7. 3.
ob 9.00, 9.30 in 10.00    Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Sežana    Maja Razboršek
11. 3.
ob 9.30 in 10.15    Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Tomaj in Vrtcu Dutovlje    Maja Razboršek
24. 4.
ob 10.00    Obisk knjižničarke v Vrtcu Lehte
Otvoritev razstave zbirke Čebelica    Marija Godnič
15.10.
ob 11.00    Literarna delavnica za 8. Razred
na Osnovni šoli Srečka Kosovela    Maja Razboršek

22.1.1.6 Projekt Rastem s knjigo
22.1.1.6.1 Osnovna šola
21. 5.
ob 8.30    Rastem s knjigo – OŠ Dutovlje    Maja Razboršek
2.10.
od 8.30
do 11.30    Rastem s knjigo – OŠ Sežana,
7. razred, 3 skupine    Maja Razboršek
3.10.
ob 8.30    Rastem s knjigo – OŠ Hrpelje    Marija Umek
28.11.
ob 8.00    Rastem s knjigo – OŠ Divača    Maja Razboršek

22.1.1.6.2 Srednja šola
14. 3.
ob 12.45    Rastem s knjigo – ŠC S. Kosovela    Martha Sotelo Bunjevac
21. 5.
ob 9.00    Rastem s knjigo ŠC S. Kosovela Sežana    Martha Sotelo Bunjevac
21. 5.
ob 12.40    Rastem s knjigo ŠC S. Kosovela Sežana    Martha Sotelo Bunjevac

22.1.2  Dejavnosti  za odrasle s posebnimi potrebami
7. 2.
ob 12.30    Tanja Bratina Grmek, Maja Živec
20.2.
ob 13.30    Tanja Bratina Grmek, Maja Živec
21. 2.
ob 12.30    Tanja Bratina Grmek, Maja Živec
6. 3.
ob 13.30    Tanja Bratina Grmek, Maja Živec
7. 3.
ob 12.30    Tanja Bratina Grmek, Maja Živec
21. 3.
ob 10.00    Tanja Bratina Grmek, Maja Živec, Vida Mokrin Pauer

Dejavnosti odraslih s posebnimi potrebami je bibliotekarka Tanja Bratina Grmek, ki izvaja dejavnost z bibiliotekarko Majo Živic, predstavila tudi na srečanju Bralnega društva Slovenije, ki je bilo septembra v Ljubljani.
22.1.3 Odrasli
datum    naslov    izvajalci
10. 1.
ob 18.00    Predstavitev diplomske naloge Motiv identitete v romanih Prijateljstvo in Frančiška pisatelja Fulvia Tomizze    Maja Starc
6. 2.
ob 18.00    Literarni večer ob slovenskem kulturnem prazniku s pisateljem Vanjo Peganom    Magdalena Svetina Terčon, Vanja Pegan, Katja Pegan, Leander Pegan
13. 2.
ob 10.00    Uraden začetek praznovanja obletnice knjižnice – objava literarnega natečaja Moja knjižnica in natečaja Knjižnica na iPadu – iPad v knjižnici    Kosovelova knjižnica Sežana
21. 2.
ob 18.00    Predstavitev monografske publikacije Orlek in Orlečani ob mednarodnem dnevu maternega jezika    Iris Birsa, Vlasta Race Boljunčič, Irena Husu, Maurizio Marchesich, Erik Birsa
6. 3.
ob 11.00    Otvoritev  razstave in predstavitev spletnega portala Kamra    Laura Chersichola
15. 3.
od 15.00 do 18.00    Festival mlade literature Urška 2013, predstavitev sodelujočih in izbor kandidata za državno srečanje    JSKD
15. 3.
ob 18.00    Monodrama Levstikovo zmerjanje narodnih prvakov    Anatol Štern, JSKD
25. 3.
ob 11.00    Otvoritev razstave slik z motivi slovenskih ljudskih pripovedk v kotičku Bralci se predstavljajo    Stanko Barič
26. 3.
ob 10.00    Predstavitev projekta Igra zate SVZ Dutovlje – Dislocirane enote Sežana    SVZ Dutovlje – Dislocirana enota Sežana
28. 3.
ob 18.00    Srečanje z Vlasto Nussdorfer na temo Živi in pusti živeti    Vlasta Nussdorfer, Anja Urh
3. 4.
ob 18.00    Predavanje Sonaravni vrt na strehi    Gojko Stanič
5. 4.
od 9.00 do 13.00    Dan za spremembe – dobrodelni sejem    MC Podlaga – Zavod ŠTIP
18. 4.
ob 18.00    Srečanje z Markom Kravosom ob njegovi 70-letnici in izidu pesniške zbirke Sol na jezik    Magdalena Svetina Terčon, Marko Kravos, Tarzicija Kafol, Nevio Miklavčič, Roberto Dedenaro
19. 4.
ob 9.00    Sestanek DBP    Predstavniki DBP
25. 4.
ob 18.00    Spremljevalni program ob 16. pripovedovalskem festivalu Pravljice danes 2013: Predavanje Mitološko ozadje izročila na Krasu    Katja Hrobat Virloget, Jasna Majda Peršolja, Vilma Žnidarčič, Anja Štefan, KD Kraški šopek Sežana
9. 5.
ob 18.00    Odprtje razstave Študijske skupine risanje – Društvo UTŽO Kras    UTŽO Kras
16. 5.
ob 18.00    Predstavitev knjige Janka Kastelica: Sežana, ljudje in kraji skozi čas in plakata KrižemKras … Po Sežani    Janko Kastelic, Marija Godnič, Maja Razboršek in učenci, ki so pripravljali plakat
6. 5.     Postavitev razstave ob 70-letnici Marka Kravosa v Kosovelovem domu Sežana    Kosovelova knjižnica Sežana, Kosovelov dom, Kobilarna Lipica
20. 5.–15. 7.    Razstava izgubljenih predmetov in pozabljenih stvari, ki so se z leti nabrale v knjižnici in knjigah    Maja Razboršek

24. 5.
ob 18.00    Osrednja prireditev ob 50-letnici poimenovanja KKS in 65-letnici ustanovitve    Kosovelova knjižnica Sežana, Davorin Terčon, Ciril Zlobec, Jadran Sterle, Nina Mohorčič, Urška Orel,
Glasbena šola Sežana
31. 5.
od 10.00 do 16.00    Dan odprtih vrat    Kosovelova knjižnica Sežana
31. 5.
ob 18.00    Čajanka z literarnim branjem    Rafael Volčina, Eda La Vita, Marij Čuk, Primož Sturman, Tomaž Švagelj, David Terčon, Jasna Jurečič, Zlatka Obed, Sanja Šilec, Urška Novak in Nina Ivanovič

21. 6.
ob 18.00    Prihodnost Lipice v luči nove zakonodaje    Ljubica Jelušič, Aljoša Jerič, Občina Sežana
5. 9.
ob 17. uri    Predstavitev programov Univerze za tretje življenjsko obdobje Kras     Nadja Mislej – Božič ter mentorji in člani UTŽO Kras
12. 9.
ob 18. uri    Odprtje razstave Peter Kozler in zemljevidi     V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kočevje
14. 9.
ob 16.30    Srečanje dijakov s slovenskimi gosti Vilenice    Florjan Lipuš, Katja Perat, Tone Kuntner, Ana Pepelnik, Vanja Pegan, v sodelovanju z evropskim oddelkom Gimnazije Koper
3. 10.
ob 18. uri    Predstavitev diplomske naloge Marjane Garzarolli: Pomen kulturnih razlik v kazenskem pravu    Marjana Garzarolli
17. 10.
ob 18. uri    Predstavitev knjige Andreja Jelačina z naslovom Vse moje ljubezni    Marija Paravan,
Andrej Jelačin,
Magdalena Svetina Terčon
20. 10.
ob 20 uri    Srečanje s pisateljem Borisom Pahorjem ob 100-letnici rojstva    Kosovelova knjižnica Sežana,
Kosovelov dom Sežana,
Boris Pahor,
Tatjana Rojc,
Zdravko Duša,
Rafael Vončina
7. 11.
ob 18. uri    Predstavitev knjige Beljakovine za življenje in smrt    Iztok Ostan
14. 11.
ob 18. uri    Predstavitev knjige Nevidni in pozabljeni: raziskava o izseljevanju v Argentino med svetovnima vojnama na primeru vaške skupnosti Pliskovica    Kosovelova knjižnica Sežana,
Miha Zobec,
Aleksej Kalc,
Tomaž Ban,
Karin Radovič,
Jožica Dorčič
15. 11.
ob 18. uri    Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813–1891): ob dvestoletnici rojstva    Kosovelova knjižnica Sežana,
Krajevna skupnost Tomaj,
Branko Marušič,
Pavel Skrinjar,
PŠ Tomaj
27.11.
ob 18. uri    Srečanje s pisateljem Ferijem Lainščkom    Kosovelova knjižnica Sežana,
Maja Razboršek,
Feri Lainšček
4. 12.
ob 18. uri    Predstavitev portala Kamra – Album Slovenije – osebni spomini 20. stoletja    Kosovelova knjižnica Sežana,
Luana Malec,
Laura Chersicola
5. 12.
ob 18. uri    Predavanje Od možganov do duha    Kosovelova knjižnica Sežana,
Marko Ogris
23.    12.
ob 18. uri    Literarni večer z naslovom Pridobljeno s prevodom    Kosovelova knjižnica Sežana,
Društvo slovenskih prevajalcev,
Jolka Mičič,
Darja Betocchi
12. 12.
ob 18. uri    Predstavitev knjige Na meji    Kosovelova knjižnica Sežana,
Livio Jakomin,
Magdalena Svetina Terčon

22.2  KNJIŽNICA DIVAČA
Datum    Naslov    Izvajalci
4. 1.
ob 18.00    Sleng v mladinski publicistiki    Maša Rolih
8. 1.
ob 18.00    Iz Knjižnice Divača v svet … med Amiše    Andreja Rustja
15. 1.
ob 17.00    Božične vile    Marija Godnič, Maja Razboršek, Evgen Tudor in Baletke Baletnega društva Sežana
22. 1.
ob 18.00    Iz knjižnice Divača v svet … z utrinki Alp    Andrej Bandelj
1.    2.
ob 18.00    Predstavitev diplomskega dela Vpliv enoloških teranov na kakovost vina teran PTP    Sanja Novak
5. 2.
ob 18.00    Iz Knjižnice Divača v svet – Na Kamčatko    Mariza Viragh
19. 2.
ob 17.00    Pravljična urica    Tanja Bratina Grmek
19. 2.
ob 18.00    Iz knjižnice Divača v svet – Dordonija    Mateja Grmek
26. 2.
ob 18.00    Iz Knjižnice Divača v svet – Kalkuta    Damijana Pipan
12. 3. ob 18.00    Iz Knjižnice Divača v svet – Zimbabve    Marko Mohorčič
19. 3.
ob 17.00    Pravljična urica    Marija Godnič
27. 3.
ob 17.00    9. literarno srečanje – simpozij o dr. Bogomirju Magajni – Magajnov Rodovnik    Tanja Bratina Grmek, Magdalena Svetina Terčon, Bralno društvo Primorske,
Robert Fonda, Tino Mamić, Nadja Mislej – Božič, Zoltan Jan
5. 4.
ob 18.00    Otvoritev razstave rezbarij Janka Sile    Janko Sila, Polona Škodič, Tanja Bratina Grmek
24.     4.
ob 18.00    Iz Knjižnice Divača v Svet – Korzika    Marjan Olenik
16. 4.
ob 17.00    Pravljična urica    Magda Bezlaj
19. 4. ob 18.00    Medvedja zgodba – način življenja v naravi    Marjeta Marinčič
10. 5.
ob 18.00    Pomen voda za Evropo in njeno varnost    Ljubica Jelušič,  Urška Brodnik, mag. Mojca Kleva Kekuš
25.     5.
ob 8.00    Iz Knjižnice Divača v svet – pohod Kontovel-Miramar-Prosek-Kontovel    Marjan Olenik
17. 5.
ob 18.00    Predstavitev monografske publikacije Orlek in Orlečani    Iris Birsa, Vlasta Race Boljunčič, Olga Husu
21. 5.
ob 18.00    Predvajanje filma Jadrana Sterleta Kraška dediščina Marjana Miklavca    Tanja Bratina Grmek, Jadran Sterle, Marjan Miklavec
21. 5.
ob 17.00    Pravljična urica    Magda Bezlaj
4. 6.
ob 18.00    Predstavitev diplomske naloge Evrocentrična paradigma pri konstrukciji evropske identitete ter možnost globalnega učenja pri predmetu zgodovina za njeno preseganje    Franja Čok
4. 7.
ob 19.30    Razstava 3. Ex-tempora Stojana Zafreda Južna železnica na Divaškem    Tanja Bratina Grmek, Občina Divača, Foto klub Žarek Sežana
2.    9.
ob 18.00    Predstavitev študijskih programov Univerze za tretje življenjsko obdobje Kras    Nadja Mislej Božič, Marjeta Malešič, Tina Ban, Mojca Senegačnik
10. 9.
ob 18.00    1. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … z jadrnico po Mehiki    Jasna Tuta
17. 9.
ob 17.00    Pravljična urica s Tačkami pomagačkami    Andreja Lenassi
3.    10.
ob 18.00    2. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … v Malavi    Jana Dular
15. 10. 2013 ob 17.00    Pravljična urica z naslovom Tigrova preproga    Marija Umek
18. 10.
ob 18.00    Predstavitev knjige dr. Josipa Orbanića z naslovom Razvoj elektrovleke na Primorskem in v
Sloveniji    dr. Josip Orbanić
Tomo Šajn
Magdalena Svetina Terčon
8. 11.
ob 18.00    Predstavitev knjige Vse moje ljubezni avtorja Andreja Jelačina    Andrej Jelačin
Marija Paravan Jelačin
Magdalena Svetina Terčon
26.    11.
ob 17.00    Bralni palček z igrico Marsovčki      dramska skupina Kulturnega društva Franc Žiberna Povir
27.    11.
28.    ob 18.00    3. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … v Butan    Majda Mateta
19. 11.
ob 17.00    Pravljična urica Ne skrbi, Oliver!    Magda Bezlaj
26. 11.
ob 18.00    4. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … na Škotsko    Marjeta Marinčič
28. 11.
ob 9.00    Rastem s knjigo za sedmošolce    Maja Razboršek
4.    12.
ob 18.00    Zaključna prireditev akcije Primorci beremo 2013    Goran Vojnović
Magdalena Svetina Terčon
10. 12.
ob 18.00    5. srečanje potopisnega študijskega krožka Iz Knjižnice Divača v svet … po indijski Himalaji    Marko Mohorčič
17. 12.
ob 17.00    Pravljična urica s slikanico Na otoku zakladov    Damijan Stepančič
19. 12.
ob 16.00    Dedek Mraz  in igrica Zalino božično presenečenje    DPM Sežana
pravljičarka Renata Brglez

22.3  KNJIŽNICA KOMEN
datum    naslov    izvajalci
4. 1. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … Zimbabve    Marko Mohorčič
8. 1. ob 17.00    Božična baletna pravljica Božične vile    Marija Godnič, Maja Razboršek, Evgen Tudor in baletke Baletnega društva Sežana
11. 1. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … v Peru    Mateja Mažgan
25. 1. ob 18.30    Predstavitev monografije Volčji Grad    Mitja Guštin
31. 1. ob 18.30    Prvo v nizu treh srečanj, posvečenih Francu Giraldiju – predvajanje filma Šolsko leto    Marija Umek, Kinoatelje
5. 2. ob 17.30    Pravljična urica – dramatizacija pravljice Zverjasec    Marija Umek, starši otrok vrtca iz Dutovelj
14. 2. ob 18.30    Drugo v nizu treh srečanj, posvečenih Francu Giraldiju – film Meja/La frontiera    Marija Umek, Kinoatelje
22. 2.  ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … po Sibiriji in Mongoliji    Mariza Viragh
28. 2. ob 18.30    Tretje v nizu treh srečanj, posvečenih Francu Giraldiju – srečanje z     Franco Giraldi, Martina Kafol
1. 3. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … po Kalkuti    Damijana Pipan
5. 3. ob 17.00    Pravljična urica    Marija Umek
15. 3. ob 18.30    Zelišča in njihova uporaba    Magda Rogelja
22. 3. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … po biserih Bližnjega vzhoda    Štefan Rehar
27. 3.     Fotografska razstava Igorja Maherja Nemi sopotniki    Marjan Maher
2. 4. ob 17. uri    Lutkovna igrica Čebelica rešiteljica    Strokovne delavke vrtca iz Dutovelj
5. 4. ob 18.30    Mladi nismo samo internet: predstavitev knjige Alme Murtić Moji tabuji    Alma Murtič, Marija Umek
10. 4. ob 18.30    Drugo srečanje literarnega krožka Akademija besede: Ljubezen    Martina Kafol
12. 4. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … v Burmo    Majda Mateta
19. 4. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep … v Latvijo in Estonijo    Mateja Mažgan
7. 5. ob 17.00    Pravljična urica    Marija Umek
14. 5. ob 18. uri    Predvajanje filma Jadrana Sterleta: Kraška dediščina Marjana Miklavca    Marija Umek, Marjan Miklavec
15. 5. ob 18.30    Tretje srečanje bralnega krožka Akademija besede    Martina Kafol
17. 5. ob 19.00    Odprtje slikarske razstave Nadje Lozej    Nadja Lozej
4. 6. ob 17.00    Zaključna pravljična urica s tačkami pomagačkami    Andreja Lenassi
18. 6.    Razstava Nataše Žerjal: Dan ima različne barve
Razstava na ogled do 2. 8. 2013    Nataša Žerjal
30. 8.  ob 19.00    Predstavitev diplomske naloge Tine Grča: Poznavanje, izbira in uporaba kozmetičnih izdelkov za zaščito pred sončnim sevanjem
Tina Grča
11. 9. ob 19.00    S knjižnim nahrbtnikom na potep z jadrnico po Mehiki    Jasna Tuta
18. 9. ob 18.00    V Korak z demenco: problem komunikacije pri osebah z demenco    Dr. Tatjana Cvetko, Lidija Pregelj
19. 9. ob 17.00    Počastitev spomina na Marjana Rožanca in srečanje z nominiranci za Rožančevo nagrado    Manca Košir, Alojz Ihan, Igor Škamperle, Marcel Štefančič,jr.
24. 9. ob 19.00    Predstavitev programa UTŽO Kras    Nadja Mislej Božič
Marjeta Malešič
Tina Ban
Mojca Senegačnik
8. 10. 17.00 in 17.30    Redna pravljična urica: Pravljični kamenčki za najmlajše in S pravljico v svet – Indija
Marija Umek
9. 10. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep po Butanu    Majda Mateta
19. 10. ob 16.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep na ogled razstave v Galeriji Škerk v Trnovci(Italija)    Jože Škerk
Marija Umek
22. 10. ob 10.00    Rastem s knjigo    Sedmošolci OŠ Komen
Vlasta Metlikovec
25. 10. ob 18.30    Srečanje z dobitnico Štrekljeve nagrade Jasno Majdo Peršolja    Jasna Majda Peršolja
Članice Kraškega šopka
Marija Umek
5. 11. 17.00 in 17.30    Redna pravljična urica: Pravljični kamenčki za najmlajše in S pravljico v svet – Velika Britanija
Marija Umek
6. 11. ob 18.30    Rožnate vse leto – predavanje v sodelovanju z združenje Europadonna    dr. Mojca Senčar
8. 11. ob 18. 30          S knjižnim nahrbtnikom na potep preko objektiva Aljoše Žerjala    Aljoša Žerjal
Martina Kafol
14. 11. ob 18.00    Uvodna prireditev Bralnega palčka za predšolske otroke: Obiskali so nas Marsovčki
Gledališka skupina Pika Nogavička iz Povirja
15. 11. ob 18.30    V korak z demenco    Dr. Vojko Kavčič
20. 11. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom V uri okoli sveta    Andrej Morelj
3. 12. ob 17.00 in 17.30    S pravljico v svet  – Afrika    Marija Umek
4. 12. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep v Bolivijo    Mikela Leon
6. 12. ob 18.30    Ljudsko izročilo skozi pesem in besedo: predstavitev dejavnosti študijskega krožka    Člani krožka
11. 12. ob 18.30    S knjižnim nahrbtnikom na potep v Venezuelo    Zoran Furman
22. 12. 2013 od 15 do 18.30    Ustvarjalne delavnice za otroke v okviru občinskega Božično-novoletnega sejma    Marija Umek

22.4 KNJIŽNICA KOZINA
datum    naslov    izvajalci
8. 1. ob 18.00    Predstavitev diplomske naloge Perspektive slovenskih manjšin v Italiji po padcu administrativnih mej    Vasja Valenčič
15. 1. ob 18.00    4. Srečanje  študijskega krožka Zgodbarnica    Patricija Dodič in članice študijskega krožka
22. 1. ob 18.00    Pravljično-ustvarjalna urica    Meta Batić Milosavljević
29. 1. ob 18.00    Predstavitev magistrske naloge Demenca    Gabrijela Valenčič
1. 2.     Razstava klekljarskih izdelkov osnovnošolcev OŠ DBB Hrpelje ter fotografij z naslovom Otroci s Karamonove kaluže – babištvo v domačih krajih    Patricija Dodič, Sonja Kurir Borovčič, Daša Rebec, Vladimir Gerželj, učenci
5. 2. ob 18.00    Predstavitev raziskovalne naloge učencev OŠ DBB Hrpelje Otroci iz Karamonove kaluže    osnovnošolci
19. 2. ob 18.00    Pravljično-ustvarjalna urica
26. 2. ob 18.00    5. srečanje ŠK Zgodbarnica    Patricija Dodič
1. 3. ob 17.00    Otvoritev razstave starih fotografij Brkinska pot skozi spominske fotografije    Slavka Cetin Čufar
5. 3. ob 18.00    Predstavitev knjige Jasne Majde Peršolja: Teta Liza para, pravce čara    Jasna Majda Peršolja,
12. 3. ob 18.00    6. srečanje ŠK Zgodbarnica    Patricija Dodič
16. 3.    Slikarska razstava slikarske sekcije FK Žarek iz Sežane
19. 3. ob 18.00    Pravljično-ustvarjalna urica    Meta Batić Milosavljević
20. 3. od 16.00 do 18.00    Delavnica za odrasle Ustvarjanje velikonočnih voščilnic in košaric    Sonja Rak
26. 3. Ob 18.00    Predavanje Rak, prehitimo ga!    Jadranka Vrh Jermančič
1. 4.     Fotografska razstava Teje Gombač    Teja Gombač
2. 4. ob 18.00    Predstavitev knjige V soju mesečine Borisa Čoka    Boris Čok, dr. Katja Hrobat Virloget
9. 4. ob 18.00    7. srečanje ŠK Zgodbarnica    Patricija Dodič
13. 4. ob 14.00    ŠK Zgodbarnica po zgodovinski poti po Hrpeljah
16. 4. ob 18.00    Pravljično-ustvarjalna urica    Meta Batić Milosavljević
4. 5.     Razstava Vilija Gombača Poletna jutra    Vili Gombač
7. 5. ob 18.00    8. srečanje ŠK Zgodbarnica    Patricija Dodič
14. 5. ob 18.00    Pravljično-ustvarjalna delavnica
28. 5. ob 18.00    Predavanje Astrologija    Jasmina Krt
1. 6. ob 18.00    Razstava kiparja Franja Funklja in slikarke Barbare Zupanc Poletna jutra    Franjo Funkelj in Barbara Zupanc
10.06. ob 10.00    Obisk vrtčevskih otrok, skupina Mucke     Lidija Benčina
Zorica Korošec
11.06. ob 10.00     Obisk petošolcev DBB Hrpelje Kozina    OŠ DBB Hprelje Kozina, r. razred, Andrejka Lukač
14.06. ob 19.00    Zaključna prireditev ŠK Zgodbarnica     Zgodbarničarji
KETŠD Alojz Mihelčič Harije
Brkinska folklora
Magdalena Svetina Terčon
Saša Svetelšek Likavec
Patricija Dodič
15. 6.
Občina Hrpelje-Kozina    Razstava Zgodbarničarnost
julij    Filip Fabijančič: fotografska razstava, Narava v objektivu    Filip Fabijančič,
1.07. ob 10.00    Obisk vrtčevskih otrok, skupina Mucke iz Hrpelj    Lidija Vončina
avgust     Slikarsko-kiparska razstava Svarog in staroselke    Franjo Funkelj
Barbara Zupanc
Vesna prevolšeč (kitara)
3.9. ob 18.00     Otvoritev slikarske razstave Jane Pečečnik: Midva    Jana Pečečnik, Boris Magdalenc-hang
6.9. ob 17.00    Predstavitev Univerze za tretje življenjsko obdobje.     Nadja Mislej Božič, Tina Ban, Katarina Sadovski
10.9. ob 18.00    Predstavitev zelišč    Jože Kukman
21.9. ob 14.00    Predsrečanje ŠK Zgodbarnica 2013/2014: Pohod po Matarskem podolju in Brkinih, zbiranje zgodb na terenu     Patricija Dodič, Slavko Gerželj, Darja Vesna Babič
oktober     Fotografska razstava Katje Gorup: Žužki in cvetke    Katja Gorup
1.10. ob 18.00    Potopisno predavanje o Ohridu    Silvo Čelhar
8.10. ob 18.00    Predavanje o pastirskih hiškah     Boris Čok
15.10. ob 18.00    Pravljična urica: Ovčka, ki je prišla na večerjo    Tamara Hrabar in Vlasta Kirn
22.10 ob 18.00     Predstavitev knjige Vile bile    Sabina Pugelj
Jana Samsa
30.10. ob 18.00    Otvoritev razstave Plašč    Patricija Dodič
Polona Makovec
Eva Sluga
Žiga Dodič
10.11. ob 18.00    Predstavitev diplomske naloge: Predšolski otroci in TV oglaševanje    Mojca Grk
Lana Grk (flavta)
19.11. ob 18.00    Pravljično-ustvarjalna urica     Meta Batić Milosavljević
22.11. ob 18.00    Predavanje o koloidnem srebru    Sergej Mijatovič
26.11. ob 10.00    Obisk 4., 5., 6. razreda OŠ DBB Hrpelje Kozina,
Predstavitev nadaljevanja zbiranja ljudskega gradiva, ljudskih pesmi in šal, predstavitev pisateljice knjige Frk čez drn, frk čez trn    OŠ DBB Hrpelje-Kozina
Daša Rebec
Sebastijan Mavrič
Suzana Jelušič
Marija Štrancar
Patricija Dodič
26.11. ob 18.00    Predavanje Ponovno povezani    Anita Kejžar Škulj
3.12 ob 18.00    Primorci beremo v divaški enoti     Magdalena Svetina Terčon
Tanja Bratina Grmek
Goran Vojnović
7.12. od 9.00-11.00    1. medgeneracijska ustvarjalnica, Cvetje iz najlonske tkanine in žice    Mojca Fabjan
udeleženci
17.12. ob 18.00    Babica, povej mi zgodbo – predstavitev domoznanske knjižice hrpeljskih osnovnošolcev    OŠ DBB Hrpelje-Kozina
Daša Rebec
Suzana Jelušič

8. februarja navadno pripovedujem pravljico v Vrtcu Hrpelje, med vrtčevskimi otroci.  Obiski tretješolcev so dokaj redni, ker imajo v programu obisk krajevne knjižnice. Zatem mi napišejo vtise, narišejo slike, ki jih shranim v domoznanski omari. Ravno tako shranim diplomske naloge, ki jih predstavijo diplomanti v naši knjižnici.

22.5 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU
Kosovelovo domačijo v je v letu 2013 obiskalo 3.212 obiskovalcev.

22.5.1 OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH
2012                2013
OP    OŠ    ODP    ODŠ    OP    OŠ    ODP    ODŠ
Sežana    106    2663    22    1446    170    3551    43    3027*
Komen    26    470    36    1039    11    227    36    1079
Divača    10    367    19    431    12    242    27    991
Kozina    8    135    40    140    9    165    41    1266
Skupaj    150    3635    117    3056    202    4185    147    6363
*Brez ogledov razstav.
Legenda: OP = število prireditev za otroke, OŠ = število udeleženih otrok, ODP = število prireditev za odrasle, ODŠ = število udeleženih odraslih

Odstotek obiska prireditev v oddelku za odrasle leta  2013 znaša 43, 2 %.
Odstotek obiska prireditev za otroke v letu  2013 znaša 20,71 %.
Odstotek obiska prireditev v oddelku za odrasle leta 2012 znaša 26,11 %.
Odstotek obiska za otroke v letu 2013 znaša 24,2 %.

24 PETINŠESTDESETLETNICA USTANOVITVE IN PETDESETLETNICA
POIMENOVANJA KOSOVELOVE KNJIŽNICE SEŽANA

V letošnjem letu je bila obeležitev omenjenih obletnic največji organizacijski in finančni zalogaj oziroma največji projekt. S pripravami nanjo smo začeli že v preteklem letu.
Pred tem pomembnim dogodkom smo si zastavili več ciljev, katerih namen je bil opozoriti na vlogo, ki jo ima knjižnica v okolju, v katerem deluje, in privabiti v naše prostore čim več uporabnikov in se povezati z drugimi javnimi zavodi v občini s čim manj sredstev.

7.1     V ta namen smo organizirali številne akcije in dejavnosti:
– s pomočjo Občine Sežana smo izdali publikacijo Kosovelova knjižnica Sežana 1963–2013 (1948–2013), ki je izšla kot priloga aprilske številke občinskega glasila Kraški obzornik. Publikacijo je prejelo vsako gospodinjstvo v naši občini. Pri izdelavi pa smo sodelovali z Višješolskim središčem.
– 13. februarja, ki je bil formalni datum začetkov prireditve, smo začeli z akcijo iPad v knjižnici – knjižnica na iPadu, s katero smo želeli naše uporabnike spodbuditi, da bi se seznanili z novimi tehnologijami, tako da bi s pomočjo njih fotografirali prizore v knjižnici.
– 13. februarja smo tudi razpisali literarni natečaj na temo Moja knjižnica, v katerem so sodelovali učenci OŠ vseh štirih kraških občin. Nagrado nagrajencem – knjigi Srečka Kosovela Misli in prebliski in še marsikaj ter Ne vprašaj me, kaj je življenje  – živi! smo podelili na Čajanki, ki smo jo organizirali 31. maja 2013.
– Od 20. maja do začetka julija smo pripravili dve razstavi: Pozabljeno v knjigah in Pozabljeno v knjižnici. V prvi razstavi smo razstavili predmete, ki so jih naši bralci kot bralna znamenja puščali v knjigah.  Knjižničarka Razboršek je te predmete zbirala več let. Našla je račune, kazalke, prtičke, zasebna pisma (ki jih nismo razstavili) in druge zanimive stvari, ki so jih uporabniki, če so jih prepoznali, po koncu razstave lahko odnesli s sabo domov. Druga razstava pa je v zanimivi instalaciji prikazovala predmete, ki so jih uporabniki pustili v knjižnici, med drugim različne igrače, kape, rokavice, šale. Tudi ti predmeti so se po koncu razstave vrnili k pravemu lastniku.
– Skupina osnovnošolcev je pod mentorstvom strokovnih sodelavk naše knjižnice Marije Godnič in Maje Razboršek predstavila vodnik KrižemKras … po Sežani. Ta je sovpadel s predstavitvijo knjige Janka Kastelica: Sežana, ljudje in kraji skozi čas. Tako mladi ustvarjalci kot tudi Janko Kastelic, sicer slikar, so nam predstavili razvoj Sežane in znamenite Sežance, ki so (so)oblikovali kulturno, družbeno in gospodarsko podobo Sežane. Obe deli sta bili prvič predstavljeni 16. maja 2013 v prostorih naše knjižnice. Vodnik KrižemKras … po Sežani so v zadnjem tednu maja knjižničarke predstavile tudi osnovnošolcem.
– Od 13. maja do 14. junija je potekala akcija Vzemi knjigo, preberi jo in vrni na mesto, kjer si jo dobil. 42 knjig, ki smo jih vzeli iz skladišča in jih lahko pogrešamo, smo postavili na označena mesta v MC Podlaga, Kosovelov dom, Občino Sežana, Slaščičarno Klavdija in Višješolsko središče Sežana. Obiskovalci so si lahko knjige sposodili in jih vrnili na isto mesto. Akcija je uspela, saj smo dobili več vrnjenih knjig, kot smo pričakovali. Od 42 knjig, kolikor smo jih izposojali na tak način, smo dobili vrnjenih 31 knjig.
Akcijo so kasneje v podobni obliki izpeljali tudi v nekaterih drugih knjižnicah v Sloveniji, npr. v Knjižnici Srečka Vilharja v Kopru.
– V petek, 24. maja, pa je potekala osrednja prireditev ob obletnici Kosovelove knjižnice Sežana s pričetkom ob 19. uri. Na prireditvi, ki je bila odlično obiskana, so program sooblikovali direktorica Magdalena Svetina Terčon (s pomočjo vseh zaposlenih), gojenci GŠ Sežana, župan Davorin Terčon, pesnik Ciril Zlobec, prevajalka Jolka Milič, režiser Jadran Sterle s predstavitvijo filma o zgodovini knjižnice ter povezovalki, dijakinj Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana Nina Mohorčič in Urška Orel. Ob prireditvi smo izdali tudi dve knjigi misli Srečka Kosovela, ki jih je zbrala in uredila Jolka Milič: Ne vprašaj me, kaj je življenje, živi! ter Misli in prebliski in še marsikaj.
Pri skupini Novi kolektivizem smo ob obletnici izdali 1000 razglednic in kupili majice za zaposlene in za obdarovanje.
Po prireditvi je sledila pogostitev. Večino hrane so prispevali zaposleni.
– V torek, 31. maja, smo v Kosovelovi knjižnici Sežana imeli dan odprtih vrat. Na ta dan smo organizirali aktivnosti na Mladinskem oddelku in v Oddelku za odrasle z namenom predstaviti delo v knjižnici. Želeli smo pokazati, kakšno je strokovno delo knjižničarjev in bibliotekarjev, kako je knjižnica urejena in kaj vse lahko v njej počnejo uporabniki. Na Mladinskem oddelku so vse jutro potekale ustvarjalne delavnice za osnovnošolce.
Na oddelku za odrasle smo v dopoldanskem času izvedli strokovno vodenje po knjižnici. Uporabniki so pod vodenjem Tanje Bratina Grmek in direktorice Magdalene Svetina Terčon spoznavali urejenost knjižnice, oddelke v njej, postopek iskanja in shranjevanja gradiva ter dodatno delo. Vodstveni delavci javnih zavodov in člani Sveta knjižnice so se na povabilo knjižnice preizkusili v izposoji knjižničnega gradiva.
Popoldne pa smo organizirali Čajanko. V ta namen smo čitalnico spremenili v plažo. V sproščenem vzdušju so se na literarnem branju na Čajanki predstavili člani naše knjižnice, ki so tudi literarno ustvarjajo, strokovni delavci pa so njim in obiskovalcem postregli s čajem in drobnim pecivom. Svoje literarno delo so predstavili: Eda La Vita, Marij Čuk, Primož Sturman, Tomaž Švagelj, David Terčon, Jasna Jurečič, Zlatka Obed, Sanja Širec in učenki  Urška Novak in Nina Ivanovič iz OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje – Kozina.
– 31. maja smo imeli tudi akcijo, s katero smo želeli spodbuditi člane, ki so veliki dolžniki, da nam vrnejo knjige, ki jih imajo več let izposojene, mi pa jim odpišemo dolg.
Vabila smo poslali 225 bralcem. Nanje se je odzvalo 62 bralcev (27,5 %), ki so nam vrnili 174 enot gradiva oz. so izgubljeno gradivo zamenjali z nadomestnim gradivom ali s plačilom. Ti bralci si bodo lahko spet izposojali gradivo v naši knjižnici, ker je njihov dolg brisan.

25 ŠTUDIJSKI KROŽKI

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni delavci, razen ŠK Likovno ustvarjanje, ki ga vodi akademska slikarka Mojca Senegačnik.
V Knjižnici Komen sta v študijskem letu 2012/2013 delovala dva študijska krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep in Likovno ustvarjanje.
V Divači je v tem času deloval študijski krožek Iz knjižnice Divača v svet.
V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestajali člani študijskega krožka Sončna ura.
V knjižnici Kozina so se družili člani študijskega krožka Zgodbarnica. Po zadnjem srečanju na  prireditiv Zgodbarničarnost, so krožkarji nadaljevali dejavnosti tudi v šolskem letu 2013/2014 predstavili svoje delo.

26 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAVODI, DRUŠTVI

V letu 2013 smo sodelovali z različnimi organizacijami iz našega okolja in države.
Pri večini prireditev smo sodelovali z občinami ustanoviteljicami. V sodelovanju s poslancema v državnem zboru dr. Ljubico Jelušič in Aljošo Jeričem ter Občino Sežana smo 21. 6. 2013 v Kosovelovi knjižnici Sežana organizirali okroglo mizo Prihodnost Lipice v luči nove zakonodaje. Dr. Ljubica Jelušič pa je s Knjižnico Divača in Občino Divača organizirala predavanje Pomen voda za Evropo in njeno varnost 10. 5. 2013.
Z Višješolskim središčem Sežana sodelujemo na več področjih, pri nabavi gradiva za študij ali pri oblikovanju publikacije ob obletnici knjižnice, ki je aprila izšla kot priloga občinskemu glasilu Kraški obzornik. Pomemben se nam zdi tudi dogovor o tem, da bodo naši strokovni delavci za omenjeno izobraževalno središče vpisovali gradivo, zlasti diplomske naloge, v sistem Cobiss. Želimo si dobiti tudi izvod vpisanih diplomskih nalog za potrebe uporabnikov.
Kot vsako leto smo pod okriljem Andragoškega  centra Slovenije izpeljali prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja.
S Kosovelovim domom Sežana in Kobilarno Lipica smo organizirali razstavo v Kosovelovem domu ob 70-letnici Marka Kravosa.
S Socialno varstvenim zavodom Dutovlje, Vzgojno-izobraževalnim zavodom E. Vatovec, Enota Sežana,  smo izpeljali Magajnovo bralno značko, 23. 3. pa s SVZ Dutovlje, Enota Sežana, predstavitev projekta Igra zate.
Udeležili smo se dobrodelne akcije  Dan za spremembe, ki jo je MC Podlaga organiziral  5. 4. 2013.
Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti – Območna enota Sežana – smo organizirali Pesniški festival Urška.
Letos smo prvič sodelovali na pripovedovalskem festivalu Pravljice danes 2013 s predavanjem Mitološko ozadje izročila na Krasu, 25. 4. 2013.
Z Društvom UTŽO Kras smo organizirali odprtje razstave Študijske skupine  risanje  9. 5. 2013.
V Knjižnici Komen smo v sodelovanju s Kinoateljejem iz Nove Gorice pripravili tri srečanja, posvečena v Komnu rojenemu režiserju Francu Giraldiju, ki nas je na zadnjem srečanju tudi obiskal.
Z Mladinskim hotelom Pliskovica smo izpeljali akcijo Knjižnica pod orehi.
Za osnovne šole in srednjo šolo v našem okolju smo izvajali bibliopedagoške ure, v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo pa smo izpeljali projekt Rastem s knjigo.
Tesno sodelovanje poteka z vrtci v našem okolju. Otroci iz vrtca so pogosto obiskovalci naše knjižnice, tudi naše knjižničarke pogosto obiščejo vrtce, kjer izvajajo bibliopedagoške ure. Vzgojiteljice pa s svojimi igricami sodelujejo na urah pravljic v naši knjižnici.
Sodelovali smo tudi s Knjigarno Libris, slovenskimi splošnimi knjižnicami in NUk, Študentsko založbo Ljubljana v projektu Biblos, obmejnimi slovenskimi založbami, DSP, Pionirsko knjižnico v Ljubljani, v projektih Bralnega društva Slovenije in Bralnega društva Primorske – simpozij o dr. Bogomirju Magajni, z Društvom bibliotekarjev Primorske in Zvezo društev bibliotekarjev Slovenije – članstva v upravnem odboru, strokovno sodelovanje ter drugimi.

27    OBJAVE

Naše delo je dokumentirano v številnih objavah:
–    na spletnih straneh naše knjižnice
–    v občinskih glasilih
–    v Primorskih novicah
–    v Delu
–    v Primorskem dnevniku
–    na radiju (Radio Robin, Radio Koper)
–    na televiziji (TV Koper)

28 DOMOZNANSTVO
V naši knjižnici načrtno zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo domoznansko gradivo za območje štirih občin: Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen. Zbiramo tudi seminarske, diplomske, raziskovalne naloge učencev, dijakov in študentov, hranimo prospekte in druga  informacijska gradiva, koledarje, stare razglednice. Gradivo je dostopno vsem bralcem, posebno ga priporočamo dijakom in študentom pri pripravi seminarskih raziskovalnih in diplomskih nalog. Gradivo je urejeno po geslih, avtorjih, spravljene so literarne kritike. Dnevno pregledujemo izbor časnikov in časopisov in shranjujemo domoznanske prispevke, vpisujemo nove v vzajemno katalogizacijo. Posebej so spravljeni prispevki o dogodkih v knjižnici in v občinah; ti prispevki so dnevno izpostavljeni na panoju za branje. Vsako leto se določeno, bolj iskano gradivo tudi veže (Kras, Primorska srečanja, Primorske novice, posebej uradne objave, Uradni list in Zdravje). Letno je predvideno vsaj eno srečanje z znamenitimi kraškimi osebnostmi v okviru domoznanskega večera, več srečanj z diplomanti.

29 DRUGE AKTIVNOSTI
29 .1 PRAKSA IN PROSTOVOLJNO DELO
V Kosovelovi knjižnici sta v letu 2013 opravljala prakso pod mentorskim vodenjem strokovnih delavcev knjižnice dve dijakinji iz Liceja Anton Martin Slomšek Trst, ena dijakinja s posebnimi potrebami.
V Kosovelovi knjižnici Sežana je od aprila do decembra opravljala prostovoljno delo ena prostovoljka (enkrat na teden po štiri ure), v knjižnici Komen pa sta med poletnimi počitnicami opravljali prostovoljno delo dve dijakinji.

29.2 JAVNO DELO
V Kosovelovi knjižnici Sežana sta od 1.2. zaposlena tudi dva javna delavca, eden v Sežani, eden pa v Komnu.
30 SKLEP
V prvem polletju smo se trudili, tako kot vedno, predvsem da bi uporabniki v knjižnici zadovoljili različne potrebe in se resnično počutili kot doma.
Veliko ustvarjalne energije smo namenili osrednji prireditvi ob 65-letnici ustanovitve in 50-letnici poimenovanja Kosovelove knjižnice Sežana.
Pri organiziranju naše dejavnosti in uresničevanju programa smo dajali prednost kakovosti, vendar smo pri tem premišljeno ravnali z denarjem, ki ga v kriznih časih primanjkuje.
Seveda smo gradili tudi na področju strokovnega dela, na katerem smo uspeli, kljub pomanjkanju kadrov, izpeljati zastavljene cilje.
Veliko sredstev smo morali nameniti nujnim stvarem, ki niso bile načrtovane, kot je posodabljanje Požarnega načrta in Požarnega reda za vse enote Kosovelove knjižnice Sežana, pri čemer je nastalo tudi veliko nenačrtovanih stroškov, ki jih do konca leta nismo mogli premostiti.
Veseli smo, dan smo lahko sodelovali s številnimi javnimi zavodi v občinah ustanoviteljicah, predvsem z Višjo strokovno šolo v Sežani, Kosovelovim domom, osnovnimi šolami v občinah ter Ljudsko univerzo. To sodelovanje želimo še poglobiti.
Kljub primanjkljaju štejemo, da je bilo leto 2013 poslovno uspešno leto. Uspeli smo pridobiti novo zaposlitev ohraniti enako sliko, ki zadeva nabavo knjižničnega gradiva, za kar smo porabili denar iz lastnih sredstev.
Zadovoljni smo predvsem s tem, da so naši uporabniki bolje izkoriščali knjižnico: v primerjavi s preteklim letom se je bistveno povečala izposoja knjižničnega gradiva, preseneča pa nas, da se je bistveno zmanjšala medknjižnična izposoja.
Zadovoljni smo tudi z rezultati elektronskega gradiva, kar kaže na to, da se naši člani učijo izkoriščati nove možnosti uporabe knjižničnih storitev.
Skoraj za 20 % se je povečal obisk prireditev, zlasti tistih, ki so namenjene odraslim.
Uspešni smo bili tudi na strokovnem področju.
V prihodnosti bomo našo energijo usmerili v posodabljanje pravilnikov, strokovno organizacijo dela, predvsem pa se nam zdi pomembno, da bi ljudi seznanjali z vlogo, ki jo ima knjižnica v družbi. Javnost želimo seznaniti, da za obisk knjižnice ni nujno biti član. Knjižnica je odprta za vsakogar – zlasti čitalnica, v kateri imamo veliko časopisov in revij, ki čakajo, da jih kdo prelista. Želimo si tudi, da bi podjetja bolj uporabljala možnosti, ki jih nudi knjižnica, predvsem podjetniške spletne revije.
Naša velika želja je posodobiti računalniško opremo, ki je že močno zastarela, vendar nam finančna slika za leto 2014 tega ne obeta.

mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica
V Sežani, februarja 2014

Poročilo o delu za leto 2013, finančno poročilo za leto 2013 in poslovno in računovodsko poročilo Kosovelove knjižnice Sežana je bilo potrjeno/sprejeto na 4. Seji Sveta javnega zavoda v Sežani, 28. februarja 2014, ki je trajala od 13. do 15. ure.

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI