Poročilo za leto 2014

Kosovelova knjižnica Sežana

ODGOVORNA OSEBA: mag. Magdalena Svetina Terčon

Sežana, februar 2015

KAZALO:

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU 4

  1. ORGANI ZAVODA 4

   1. Svet zavoda 4

   2. Direktorica 4

   3. Strokovni svet 4

 1. SPLOŠNI DEL 5

  1. ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI 5

 2. POSLOVNO POROČILO 7

  1. KNJIŽNIČNE STORITVE 7

  2. CILJI 8

   1. Srednjeročni cilji 8

   2. Dolgoročni cilji 8

 3. PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO 9

 4. NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE 9

 5. ČLANI 9

 6. ZAPOSLENI 11

  1. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 12

 7. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 13

 8. NAKUP GRADIVA PO ENOTAH 15

 9. OBRAT GRADIVA 16

 10. PRIRAST IN ODPIS 17

 11. PROSTOR 18

 12. ODPRTOST KNJIŽNICE IN KOSOVELOVE

DOMAČIJE V TOMAJU 18

 1. STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA

OZIROMA POSEBNE NALOGE 19

 1. IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH 19

15.1 POTUJOČA KNJIŽNICA 20

16 PERIODIČNI TISK 21

17 RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST KNJIŽNIC 21

18 SPLETNA STRAN IN FACEBOOK 22

19 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 23

20 IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA 23

21 PROJEKTI 24

21.1 PRIMORCI.SI 24

21.2 KAMRA 24

21.3 PRIMORCI BEREMO 25

21.4 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 25

21.5 DOBREKNJIGE.SI 25

22 PREGLED PRIREDITEV PO KNJIŽNICAH 26

22.1 KNJIŽNICA SEŽANA 26

22.1.1 MLADINSKI ODDELEK 26

22.1.1.1 URE PRAVLJIC 26

22.1.1.2 PRIREDITVE OB POSEBNIH PRILOŽNOSTIH 26

22.1.1.3 VRTEC NA OBISKU 27

22.1.1.3.1 REDNI OBISKI IZ VRTCA SEŽANA IN VRTCA ŠEMPOLAJ 27

22.1.1.4 ŠOLA NA OBISKU 28

22.1.1.5 OBISK KNJIŽNIČARKE 29

22.1.1.6 PROJEKT RASTEM S KNJIGO 30

22.1.1.6.1 OSNOVNA ŠOLA 30

22.1.1.6.2 SREDNJA ŠOLA 30

22.1.1.7 TEMATSKE RAZSTAVE KNJIŽNICE 30

22.1.2 SEŽANA ODRASLI 30

22.1.2.1 DEJAVNOSTI ZA ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI 35

22.2 KNJIŽNICA DIVAČA 35

22.3 KNJIŽNICA KOMEN 37

22.4 KNJIŽNICA KOZINA 41

22.5 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU 44

22.5.1 OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN

V TOMAJU 44

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI 45

24 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI,

ZAVODI IN DRUŠTVI 45

25 OBJAVE 46

26 DOMOZNANSTVO 46

27 DRUGE AKTIVNOSTI 47

27.1 PRAKSA IN PROSTOVOLJNO DELO 47

27.2 JAVNA DELA 47

30 SKLEP 48

49 PRILOGI

Finančno poročilo

Obrazložitev polletnega finančnega poročila

1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Mirka Pirca 1

6210 Sežana

Matična številka

5052327000

Davčna številka

59442964

Šifra dejavnosti

91.011

Št. računa

01311-6030374061 I Banka Slovenije

Telefon

05 731 00 34

Telefaks

05 731 00 32

Ustanovitelj

Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Komen

Datum ustanovitve

12. 3. 2004

Zavezanec za DDV

NE

Davčni urad

DU Koper

Dejavnost

knjižnična dejavnost

Vodstvo

direktor

  1. ORGANI ZAVODA

1.1.1 Svet zavoda

Svet zavoda od 7. 1. 2013 sestavljajo:

Karmen Mikolj Filipčič – predstavnica občine Hrpelje-Kozina, predsednica

Marija Umek – predstavnica zaposlenih, podpredsednica

Majda Sadovski – predstavnica Občine Sežana

Vera Bernetič – predstavnica bralcev v Občini Sežana

Mirjam Frankovič Franetič – predstavnica bralcev v Občini Divača

Primož Škabar – predstavnik zaposlenih

   1. Direktorica

mag. Magdalena Svetina Terčon od 17. 1. 2013

   1. Strokovni svet

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci knjižnice.

Tanja Pipan, Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac, Marija Umek, Maja Živec, Maja Razboršek, Mojca Kos, Petra Hlača, Tanja Bratina Grmek,Lara Tavčar in Anja Devetak (slednji nadomeščata delavki na porodniškem dopustu).

2 SPLOŠNI DEL

2.1 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo zakonske in druge pravne podlage:

– Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),

– Standardi o splošnih knjižnicah (2005),

– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),

– Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),

– Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004)1,

– Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),

– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),

– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),

– Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),

– Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03),

– Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),

– Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),

– Ustava Republike Slovenije (1991),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),

– Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),

– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),

– Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),

– Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (2000),

– Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),

– Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev).

Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj-Kozine in Komna za 24.845 prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu.

Knjižnica pa nudi tudi medknjižnično izposojo.

Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen 30. aprila 1948 v Sežani kot občinska ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice.2 Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:

 1. krajevne knjižnice, in sicer

 • Knjižnica Divača,

 • Knjižnica Kozina,

 • Knjižnica Komen,

 1. premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče,

 1. Kosovelova domačija,

 1. Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama Divača in Hrpelje-Kozina.

 1. Od 14. junija 2013 oziroma od septembra 2013 pa potujoča knjižnica Lavričeve knjižnice Ajdovščina obiskuje tudi Kodrete in Lisjake na osnovi pogodbe, sklenjene z Občino Komen.

3 POSLOVNO POROČILO

3.1 KNJIŽNIČNE STORITVE

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:

– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;

– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;

– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;

– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;

– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;

– pridobiva in izobražuje uporabnike;

– informacijsko opismenjuje, varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;

– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na

elektronskih medijih;

– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);

– kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;

– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke;

– sodeluje pri vseživljenjskem učenju;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture;

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;

– prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;

– sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss) in

– pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki.

Namenjena je torej informiranju, izobraževanju, raziskovanju, kulturnim in razvedrilnim potrebam ter razvijanju splošne, bralne in informacijske pismenosti ter posledično funkcionalne pismenosti. Temu služijo knjižnični katalogi, podatkovne zbirke in drugi informacijski viri, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij.

S pomočjo računalniškega sistema Cobiss je vključena v vzajemno bazo podatkov, ki jo s svojimi zapisi (vnosi knjižničnega gradiva) sooblikuje. Viri informacij so tako dostopni tudi v elektronski obliki.

Glede na zakonsko določilo o vseživljenjskem učenju (16. člen Zakona o knjižničarstvu) je pomembno pridobivanje in izobraževanje posameznikov ter njihovo informacijsko opismenjevanje. Dejavnost vključuje še drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zakon o knjižničarstvu uporabnikom zagotavlja pravico do brezplačnih osnovnih storitev, to je do izposoje gradiva, posredovanja informacij o gradivu in iz gradiva ter do bibliopedagoškega dela (ure knjižne, knjižnične in književne vzgoje). Leta 2003 sprejeta Uredba o osnovnih storitvah knjižnic in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe prinašata spremembe nekaterih kazalcev. Pravilnik določa minimalne pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

3.2 CILJI

3.2.1 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji so navedeni v Programu dela 2013–2014. Med drugim so izpostavljeni prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v okolju Kosovelove knjižnice, zaključek obdelave in digitalizacije v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva, pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za digitalizacijo, organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, uvedba izposoje elektronskih knjig in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije. Cilji so usklajeni tudi z Letnim programom kulture občin ustanoviteljic.

3.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Programa dela 2013–2014 ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela stroka.

Naša osnovna naloga je zbiranje in posredovanje knjižničnega gradiva, informacij in storitev na različnih medijih, s čimer zadovoljujemo potrebe posameznikov in skupin po izobraževanju, informacijah in razvoju osebnosti, uporabnikom pa naj bi nudili tudi sprostitev in razvedrilo.

V našem območju delovanja želimo postati in ostati najbolj pomemben zaklad in vir informacij ter kulturno središče, ki ponuja uporabnikom v vseh enotah pa tudi uporabnikom širšega območja enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na različnih medijih.

Med dolgoročne cilje spadajo:

– še naprej aktivno in uspešno sodelovanje z občinami Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter uresničevanje strokovnih, kadrovskih in prostorskih pogojev;

– slediti trendom na področju tehnične opremljenosti enot, uvedba avtomatizirane izposoje gradiva v Sežani;

– ustvarjati kakovostno knjižnično zbirko;

– slediti razvoju novih oblik gradiva in novemu načinu dostopa do informacij;

– povečevati delež uporabnikov knjižnice;

– obdržati ali celo povečevati raven izposoje;

– približevati se standardu za letni prirast gradiva;

– posodobiti ‘stari’ del knjižnice v Sežani in razširiti prostore;

– razširiti prostore v Knjižnici Divača;

– pridobiti nove prostore za Knjižnico Komen;

– preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije – npr. postavitev sončnih celic na prizidek knjižnice v Sežani, drugačni viri energije.

Cilji so podrobneje definirani v Programu Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2016 ter v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana 2015–2019.

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin: občine Sežana, ki je ustanoviteljica, in občin Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. Vse te občine omogočajo izvajanje javne službe Kosovelove knjižnice Sežana, saj pokrivajo finančna sredstva za plače, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme na osnovi programa dela in finančnega načrta.

Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.

Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo za kulturo.

Sredstva za zaposlovanje brezposelnih v javna dela za plače sta v lanskem letu zagotavljali Občina Sežana in Občina Komen, vsaka za enega javnega delavca, in sicer 75 %, ostali delež, 25 %, in povračilo stroškov prehrane pa je pokrival Zavod za zaposlovanje.

S Centrom za socialno delo smo sklenili tudi pogodbo za možnost opravljanja dela v splošno korist, vendar je kandidat po nekaj mesecih od te pogodbe odstopil.

5 NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE

V letu 2014 je bila v skladu s Pogodbo o izvajanju notranjega revidiranja v letu 2014 izvedena tudi delna revizija poslovanja Javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana za obdobje od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013. Revizijo je izvedla preizkušena državna notranja revizorka Mira Starc, univ. dipl. ekon., za kar je bil na podlagi pridobljene osnovne dokumentacije zavoda, ki jo predstavljajo akti, ki določajo določitev in obračun plač ter druge potrebne podatke, pripravljen program in načrti revizije.

Kosovelova knjižnica je pripravila načrt ukrepov in jih poslala Medobčinski notranji revizijski službi občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Ukrepe bo izvrševala tudi v letu 2015.

Poleg popravkov pri obračunu plač ter uvajanju novih evidenc mora v čim krajšem času pripraviti predlog za spremembo Akta o ustanovitvi kot tudi novo Sistematizacijo delovnih mest.

6 ČLANI

V letu 2014 je imela knjižnica 9.144 članov. Iz preglednice je opaziti, da število članov iz leta v leto narašča: leta 2013 se je število članov glede na leto 2012 povečalo za 2.450 članov, leta 2014 glede na leto 2013 pa za 522 članov.

leto

2012

2013

2014

člani

6.172

8.622

9.144

Prikaz rasti števila članov knjižnice skupaj.

Od tega je bilo v letu 2014 je bilo v knjižnici v Sežani 6.710 članov, v Knjižnici Komen 739 članov, v Knjižnici Divača 812 članov in v Knjižnici Kozina 883 članov, skupaj 9.144 članov.

 

leto 2013

leto 2014

% na št. prebivalcev

na novo vpisani

skupaj vpisani

na novo vpisani

skupaj vpisani

Sežana

414

6.338

372

6.710

51,2

Kozina

84

817

66

883

20,68

Divača

64

765

47

812

20,53

Komen

79

702

37

739

21

Skupaj

641

8.622

522

9.144

27

 

Gradivo so si lahko izposojali na več načinov:

 • v svojih enotah;

 • v drugih enotah knjižnice;

 • rezervirano gradivo in gradivo v prostem dostopu so jim vozili knjižničarji iz drugih enot.

Delež vseh članov knjižnice po enotah.

enota

vpisani na novo

bibliobus

aktivni člani/

posamezno

aktivni člani/medoddelčno

bibliobus

število prebivalcev

Sežana

372

/

3.502

3.695

/

13.103

Divača

47

1

423

388

46

3.955

Kozina

37

8

466

509

84

4.268

Komen

372

/

457

488

3.519

skupaj

522

9

4.848

5.134

130

24.845

Kot aktivni člani so tisti, ki si izposojajo gradivo v več enotah, vendar so šteti le enkrat – brez članov, ki si izposojajo gradivo na bibliobusu.

Od leta 2011 v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/07 in 15. Členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01) brišemo iz evidence neaktivne člane naše knjižnice – t. j. tiste člane, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice.

V letu 2014 smo brisali 3.222 neaktivnih članov knjižnice, kar je več kot leta 2011, ko je število aktivnih članov padlo z 9.471 beleženih v letu 2010 na 7.286.

7 ZAPOSLENI

V letu 2014 je bilo v knjižnici 13 zaposlenih. Dve strokovni delavki nadomeščata zaposleni na porodniškem dopustu. Do januarja 2014, ko smo zaposlili novo bibliotekarko, je bilo torej v knjižnici zaposlenih 12 delavcev, med njimi 9 strokovnih delavcev, čistilka in tajnica/računovodkinja, kar še vedno ne ustreza normativom.

Primanjkljaj strokovnih delavcev smo reševali z dvema javnima delavcema, ki sta bila zaposlena od februarja do decembra leta 2014.

Manjše število zaposlenih vpliva na kakovost dela. Kaže se v visoki obremenjenosti zaposlenih, v strokovnem delu kot tudi v delu z obiskovalci knjižnice.

Pogrešamo tudi hišnika, večina stavb, v katerih je knjižnica, je starejših, zato so pogoste okvare in gre veliko sredstev za zunanje izvajalce.

Delovna enota

Delovno mesto

Število zaposlenih

Uprava in skupne službe

direktorica

1

računovodkinja

1

čistilka

1

Knjižnica Sežana

višji bibliotekar VII/2

1

nabava in obdelava gradiva

Knjižnica Sežana

samostojni bibliotekar VII/2

1

informacijska dejavnost

Knjižnica Sežana

samostojni bibliotekar VII/2

1

vodja domoznanstva

Knjižnica Sežana

samostojni bibliotekar VII/2

1

vodja časopisnega oddelka

Knjižnica Sežana

samostojni bibliotekar VII/2

1

spletna omrežja

Knjižnica Sežana

bibliotekar VII/2

1

vodja mladinskega oddelka

Knjižnica Sežana

bibliotekar VII/2

1

Knjižnica Sežana

bibliotekar VII/2

1

Knjižničar V

1

referent v mladinskem oddelku

Knjižničar V

1

SKUPAJ

13

7.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Naše delo terja tudi strokovno izobraževanje. V prvem polletju je bilo strokovno izobraževanje zaposlenih namenjeno predvsem projektu Primorci.si ter uvajanju e-knjig v splošne knjižnice (Biblos). Pogrešali smo možnost strokovnega izobraževanja na področju sistema Cobiss. V drugem polletju smo usposabljanja namenili tudi uvajanju e-računov v poslovanju javnega zavoda. Zaradi varčevanja se je istega izobraževanja udeležilo več strokovnih delavcev. S tem smo znižali stroške za prevoz

datum, kraj

Ime in priimek

tema

10.-11- 1., 14.-15. 2., 14.-15.3, 11.-12.4., 9.5

Magdalena Svetina Terčon

Šola za ravnatelje

Tanja Pipan

e-seminar SAOP

22. 1. in 23. 1.

Marija Umek, Primož Škabar, Martha Sotelo Bunjevac

Prehod na Cobiss3/Katalogizacija

Tanja Bratina Grmek

usposabljanje bibliotekarjev

5. 3.

Patricija Dodič

Spopolnjevanje mentorjev študijskih krožkov

21. 1.

Mojca Kos

Bralna pismenost

13. 3.

Magdalena Svetina Terčon

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev – ZBDS

22. 5. – 26. 5.

Magdalena Svetina Terčon

Strokovna ekskurzija v Provanso

6. 6.

Magdalena Svetina Terčon

Občni zbor DBPN, Nova Gorica

26. 6.

Magdalena Svetina Terčon

Strokovno srečanje Knjižnica brez meja, Koper

16. 4.

Martha Sotelo Bunjevac, Mojca Kos

Izobraževalno srečanje portala Kamra v Osrednji knjižnici Celje

25. 8.

Magdalena Svetina Terčon, Tanja Pipan

Seminar UJP, Koper

10. 9.

Martha Sotelo Bunjevac,

Marija Umek, Maja Razboršek

Ustanove in društva za dobro knjigo

11. 9.

Magdalena Svetina Terčon, Tanja Pipan

Predstavitev programa za e-račune, SAOP

17. 9.

Magdalena Svetina Terčon

e-računi: – izdaja, prejem, tehnični postopek

18. 9.

vsi zaposleni

Jani Prgič: Tanka linija odgovornosti

24. 9.

Magdalena Svetina Terčon, Marija Umek, Martha Sotelo Bunjevac, Maja Živec

Domfest, Nova Gorica

9. 10.

Bojan Kavčič, Mojca Kos

Učinkovito referenčno delo v sodobnih knjižnicah

21. 10.

Magdalena Svetina Terčon, Mojca Kos, Patricija Dodič

Predstavitev portala Dobreknjige.si

11., 12. in 13. 11.

Magdalena Svetina Terčon

Izobraževanje direktorjev, Rimske toplice

28. 11.

Bojan Kavčič

Arnes mreža znanja

27. 11.

Magdalena Svetina Terčon, Tanja Pipan

E-računi za društva – Rotunda

8. in 9. 10., 6. in 7. 11, 3., 4. in 5. 12.

Marija Umek

Šola za srednji menedžment

2. in 3. 10.

Magdalena Svetina Terčon, Patricija Dodič

Knjižnica – igrišče znanja in zabave, Karlovec

13. 11.

Martha Sotelo Bunjevac, Lara Tavčar

Google in sodobna spletna orodja, Koper

 1. 12.

Marija Umek, Primož Škabar

Izobraževanje članov Sveta zavoda

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA

Ob koncu leta 2012 je imela Kosovelova knjižnica Sežana 158.454 enot gradiva. V letu 2013 smo najprej z nakupom in donacijami beležili 175.682 enot knjižničnega gradiva, odpisali pa smo 13.371 enot, tako da je ob koncu leta 2013 naša zbirka obsegala 162.311 enot knjižničnega gradiva oz 6,54 enot na prebivalca. Na 31. december 2014 je naša knjižnična zbirka obsegala 167.600 enot knjižničnega gradiva, kar znaša 6,74 enote na prebivalca. odpisanih pa je bilo 1.307 enot knjižničnega gradiva.

Rast knjižničnega gradiva.

Za ustreznost zbirke smo poskrbeli z nabavo knjižničnega gradiva s kakovostno vsebino in se pri tem skušali približati priporočilom ter veljavnim predpisom.

Nakup smo financirali iz lastnih sredstev, sredstev občin, Ministrstva za kulturo RS Slovenije, fond pa se je povečal tudi na račun darovanega gradiva.

Pri oblikovanju knjižne zbirke smo se, kar zadeva nabave, tako kot v preteklih letih, približali normativom in standardom: nabavljali naj bi 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, od celotnega gradiva pa naj bi 70 % nabavljenega gradiva namenili oddelkom za odrasle, 30 % pa oddelku za mlade bralce.

Nam je uspelo nabaviti 69,32 % naslovov za odrasle in 30,63 % naslovov za otroke, ter 58,88 % strokovnega gradiva in 41,12 % leposlovnega gradiva.

Na nabavo gradiva je močno vplivala cena knjig, tako da smo zmanjšali nakup števila izvodov istih naslovov in problem reševali z medoddelčno izposojo.

Za nakup gradiva smo imeli v letu 2011 na voljo 110.309,64 evrov, v letu 2012 smo razpolagali s 84.110,64 evri za nakup gradiva, leta 2013 pa s 87.659,50 evrov, ker smo v ta namen porabili več lastnih sredstev. Manj sredstev za nabavo gradiva smo imeli na voljo tudi v letu 2014, saj smo v ta namen porabili le 82.054,57 evrov.

leto 2011

leto 2012

leto 2013

leto 2014

sredstva MK

37.506,00

28.455,00

28.979,00

19.926,00

sredstva občin

43.740,00

30,750,00

31.750,00

26.000,00

drugi viri

2.100,00

/

400,00

/

Gibanje finančnih sredstev za nabavo knjižničnega gradiva.

Višina financiranja knjižničnega gradiva po virih.

9 NAKUP GRADIVA PO ENOTAH

9. 1 Knjižnično gradivo

V letu 2014 je prirast gradiva obsegal 5.825 enot knjižničnega gradiva, od tega je bilo 4.191 enot pridobljenih z nakupom, 1.417 enot smo dobili v dar, 217 enot pa na drugačen način.

nakup

dar

drugo

skupaj

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Sežana

3.507

3.127

828

882

110

186

4.445

4.195

Komen

479

372

206

190

7

7

692

569

Divača

455

344

219

138

11

12

685

494

Kozina

569

348

201

207

11

12

781

567

skupaj

5.010

4.191

1.454

1.417

139

217

6.603

5.825

Kot vidimo v zgornji preglednici, se je glede na leto 2013 zmanjšal nakup knjižničnega gradiva, količina podarjenega gradiva pa je ostala skoraj na enaki ravni.

9. 1. 1 Neknjižno gradivo

Nabavili pa smo tudi 317 enot neknjižnega gradiva, in sicer 133 zvočnih posnetkov, 163 videoposnetkov in 6 enot multimedialnega gradiva ter 133 enot subvencioniranega gradiva.

9.3 Nabava neknjižnega gradiva po UDK

Zvočni posnetki (CD)

UDK

0

1

2

3

5

6

7

8

9

skupaj

št.

2

2

0

1

0

0

83

41

2

133

Videoposnetki (DVD)

št.

1

1

0

1

5

3

141

1

10

163

83 odrasli

58

otroški

Multimedia

št.

0

0

0

1

0

1

0

19

0

21

Skupaj: 317

9. 1 Nabava neknjižnega gradiva po enotah

Neknjižno gradivo je bilo razporejeno v enote na osnovi financiranja občin v naslednjem razmerju:

9.2 Nakup subvencioniranega gradiva po enotah

Knjižnica Sežana je na svoje police dobila 252 enot knjižničnega gradiva, ki je bilo subvencionirano, Knjižnica Komen 27 enot, Knjižnica Divača 20 enot, Knjižnica Kozina pa 32 enot subvencioniranega knjižničnega gradiva, kar znaša skupaj 331 enot.

Delež subvencioniranega gradiva po enotah.

Odpisali pa smo 1.346 enot gradiva.

10 OBRAT

Obrat ali število izposoje na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom.

Obrat gradiva je v letu 2014 znašal 2,64, torej se je le malce znižal glede na leto 2013, kar je pozitivno.

leto 2011

leto 2012

leto 2013

leto 2014

obrat gradiva

2,43

2,41

2,71

2,64

11 PRIRAST IN ODPIS

V primerjavi s preteklimi leti ugotavljamo, da se v zadnjih letih niža prirast knjižničnega gradiva. Kljub temu smo presegli priporočeno rast, ki po standardih za splošne knjižnice predvideva nakup 250 izvodov knjig na 1000 prebivalcev. V naši knjižnici smo dosegli raven 168,69 enot knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev oz. 17,19 enot knjižničnega gradiva na prebivalca.

Načrtovali smo nakup 4.770 enot knjižničnega gradiva, nabavili pa smo le 4.191 enot te vrste gradiva oziroma 87,86 % načrtovane nabave knjižničnega gradiva. Od tega smo načrtovali 4.220 enot knjižnega gradiva, dosegli pa 3.895 enot knjižnega gradiva, kar znaša 92,30 % od načrtovanega.

leto

prirast knjig (enote)

nakup knjig

prirast neknjižnega gradiva (enote)

2009

7.999

6.479

311

2010

9.593

7.161

673

2011

9.174

6.274

296

2012

7.845

5.072

763

2013

6.603

5.010

535

2014

5.825

4.191

317

Prirast gradiva 2009–2014.

To gradivo smo razporedili po enotah:

  1. Knjižno gradivo

enota

nakup

Skupaj (darila, drugo)

Sežana

3.127

4.195

Komen

372

569

Divača

344

494

Kozina

348

567

Skupaj:

4.191

5.825

11.2 Neknjižno gradivo

Standard predvideva nakup 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. Od načrtovanih 530 enot neknjižnega gradiva smo nabavili le 317 enot neknjižnega gradiva in dosegli 60 % od načrtovanega. Na prebivalca smo dosegli 0,01 enote na prebivalca, torej smo v primerjavi z lanskim letom delež zmanjšali za 0,01 enote na prebivalca.

 

enota

skupaj (nakup darila, drugo)

Sežana

460

Komen

26

Divača

26

Kozina

23

skupaj

535

 

Razporeditev neknjižnega gradiva po enotah.

12 PROSTOR

Kar zadeva prostor, se razmere leta 2013 niso spremenile. Nobena izmed štirih knjižnice ne ustreza prostorskim standardom, ki določajo 300 m2 na krajevno knjižnico.

knjižnica

standard v letu 2003

dejansko stanje v letu 2003

delež doseganja standarda za leto 2003

stanje v letu 2011

stanje v letu 2012

stanje v letu 2013 in 2014

Sežana

1.154 m²

1.036 m²

89,77 m²

1.036 m²

1.036 m²

1.036 m²

Divača

203 m²

100 m²

49,26 m²

293 m²

293 m²

293 m²

Hrpelje – Kozina

167 m²

50 m²

29,94 m²

265 m²

265 m²

265 m²

Komen

184 m²

106 m²

42,93 m²

152 m²

179 m²

203 m²

Doseganje prostorskega standarda po normativih in standardih za splošne knjižnice.

13 ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

Splošna knjižnica v Sežani je odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden.

Še vedno velja drugačen urnik odprtosti na Kozini, in sicer ob torkih. Knjižnica je od 1. septembra 2011, na osnovi sklepa Sveta Kosovelove knjižnice z 11. seje, ki je potekala 25. februarja 2011, odprta od 12. do 18. ure. Po 18. uri se ob torkih namreč začenjajo prireditve. S to spremembo je bil delavki zagotovljen 8-urni delavnik tudi ob torkih, izognili pa smo se tudi plačilu dodatnih potnih stroškov drugim zaposlenim, ki naj bi jo nadomeščali.

knjižnica

letni urnik

(september–junij)

poletni urnik

(julij in avgust)

ur/teden (minimalno št. ur po standardih

SEŽANA

ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure

sobota: 8. ure–13. ure

nespremenjen

60 (45)

DIVAČA

ponedeljek, torek in petek: 11.–18. ure

četrtek: 7.–14. ure

torek, petek: 11.–18. ure

28 (20)

KOMEN

torek in petek: 11.–18. ure

sreda: 8.–14. ure

nespremenjen

20 (20)

KOZINA

ponedeljek: 7.–14. ure

torek: 12.–18. ure

sreda in petek: 10–17. ure

sobota: 8.–ure

ponedeljek: 7.–14. ure

sreda in petek: 10–17. ure

KOSOVE-LOVA DOMAČIJA

Po predhodnem telefonskem dogovoru z Dragico Sosič.

Urnik odprtosti za obiskovalce.

14 STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE

Katalogizacijo v Kosovelovi knjižnici opravljajo trije strokovni delavci, kar olajša delo pri obdelavi knjižničnega gradiva. Kljub temu, da so naši katalogizatorji zaradi kadrovskih omejitev dolžni delati v izposoji gradiva povprečno 20 ur, so uspeli v bazo prispevati 795 zapisov, popraviti pa 3.563 zapisov, iz Cobiba pa so prevzeli 3.453 zapisov.

 

zapisi

2014

lastni

795

popravljeni

3.563

prevzeti

3.453

 

Z nalepkami in zaščitno folijo so opremili opremljenih vseh 5.825 enot knjižničnega gradiva, z nalepkami in črtno kodo pa 317 enot neknjižnega gradiva (video in zvočni posnetki, multimedijsko gradivo, predmeti, igrače in slikovno gradivo).

15 IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH

Tudi v letu 2014 se je izposoja gradiva povečevala. Bralci so si v letu 2013 izposodili 443.320 enot knjižnega gradiva na dom, od tega le enkrat (brez podaljševanja) 135.011 enot gradiva. Največ gradiva so si izposodili v Sežani, in sicer 310.878 enot, v Komnu 59.714 enot, v Divači 40.912 enot v knjižnici na Kozini pa 31.816 enot.

Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 17,84 enote ena prebivalca.

Tudi v letu 2014 je bila Kosovelova knjižnica Sežana vključena v sistem Bibloslib – elektronsko izposojo knjig. V letu 2013 so si naši bralci izposodili 69 e-knjig, v letu 2014 pa se je izposoja teh knjig zmanjšala za polovico, saj je 26 bralcev ustvarilo le 34 izposoj, zato v naslednjem letu načrtujemo skupaj s Študentsko založbo akcije, s katerimi bi povečali izposojo te vrste gradiva.

 

2012

2013

2014

Sežana

300.091

308.512

310.878

Divača

35.604

45.183

40.912

Komen

52.372

55.167

59.714

Kozina

32.145

32.580

31.816

Biblos

/

69

34

skupaj

420.212

441.442

443.320

Skupaj z Biblos

441.511

443.286

 

V letu 2014 se je izposoja bistveno povečala (za 21.230 enot glede na preteklo leto) in je znašala 17,8 enote na prebivalca oz. 90,4 na aktivnega člana knjižnice (brez elektronskih knjig).

15.1 POTUJOČA KNJIŽNICA

Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa od septembra 2013 Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je na območju Občine Divača obiskovala 6 postajališč, in sicer: Barka, Dolnje Vreme, Famlje, Skupnost Srečanje, Škoflje in Vremski Britof. Na dom je bilo izposojenih 1.579 enot, od tega za mladino 646 enot. Aktivnih članov je bilo 46, od tega 26 mladih. Na novo se je vpisal 1 član. Člani so bibliobus obiskali 275-krat, od tega 116-krat mladi. Najvišji delež gradiva je bil izposojen v Vremskem Britofu. Zanimiva je izposoja gradiva za mlade bralce: 613 enot gradiva je bilo izposojenega v Vremskem Britofu, 33 enot v Dolnjih Vremah, medtem ko si mladi na drugih postajališčih gradiva niso izposojali.

Izposoja na dom je od leta 2009 vztrajno padala, v letu 2013 pa je začela naraščati. Ta trend se kaže tudi v letu 2014:

 

2010

2011

2012

2013

2014

št. izposoje na dom

1.449

1.339

1.246

1.418

1.579

 

Na območju občine Hrpelje-Kozina pa je Potujoča knjižnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper obiskala 10 postajališč, in sicer: Brezovica, Gradišče, Hotična, Javorje, Markovščina, Materija, Rodik, Rožice, Slivje in Velike Loče.

Na dom so si izposodili 1.789 enot gradiva, od tega si je mladina sposodila 608 enot. Aktivnih članov je bilo 84 (4 manj kot v letu 2013), mladih 30 (3 manj kot v letu 2013). Na novo se jih je vpisalo 8. Izposoja je nekoliko narasla. Največ gradiva so si izposodili v Materiji in v Rodiku, tudi med mladimi.

Člani so bibliobus obiskali 324-krat, od tega mladina 91-krat.

 

2010

2011

2012

2013

2014

št. izposoje na dom

2.026

1.755

1.512

1.493

1.789

 

Bibliobus Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki je sklenila pogodbo z Občino Komen, je od septembra 2013 obiskoval tudi dve vasi v komenski občini, in sicer Kodrete in Lisjake.

16 PERIODIČNI TISK

V letu 2014 smo v od načrtovanih 267 naslovov periodičnega tiska naročili 279 naslovov periodičnega tiska, od tega 235 naslovov v osrednji knjižnici, od načrtovanih 246 enot. Povprečje na organizacijsko enoto je bilo 27 naslovov od načrtovanih 25 naslovov. Stanje je ostalo enako stanju iz leta 2013.

periodični tisk

načrtovano

doseženo

2012

265

279

2013

267

279

2014

267

279

Primerjava nabave periodičnega tiska leta 2014 z letoma 2012 in 2013.

17 RAČANALNIŠKA OPREMLJENOST KNJIŽNIC

Računalniška strojna in programska oprema v zadnjem letu nazaduje. V letu 2014 smo nabavili tri nove računalnike, enega za Divačo, dva za Sežano iz sredstev Ministrstva za kulturo, na katerega smo se prijavili. Na razpisu so nam zavrnili prošnjo za računalnik za Enoto Kozina.

Rezervirani imamo tudi dve domeni, ki pa ju še ne uporabljamo, in sicer kosovel.si in sreckokosovel.si.

Naši uporabniki, ki si uredijo dostop do Libroama, uporabljajo ugodnosti tega omrežja v vseh knjižnicah. Imamo tudi strežnik, ki bi ga bilo mogoče, če bi pridobili ustrezna sredstva, lahko uporabili za povezovanje v omrežje vseh računalnikov v Knjižnici Sežana.

Redno smo vzdrževali računalnike v Kosovelovi knjižnici v Sežani in v njenih enotah, spletno stran z vnosom programov, prireditev, fotografij in seznamov najbolj branih knjig. Računalniško opremo smo premišljeno uporabljali za prireditve/predstavitve v Sežani in enotah.

V Kosovelovi knjižnici smo v letu 2014 imeli na voljo 17 računalnikov za zaposlene (po 12 v Sežani (2 prenosna), 2 Divači in 3 na Kozini (1 prenosni), ter 2 v Komnu (1 prenosni) Uporabniki so imeli na voljo 14 računalnikov na e-točkah (pa 2 v Divači in na Kozini, po 3 v Komnu in 7 v Sežani). Na voljo smo imeli tri projektorje. Pri uporabi prenosnih računalnikov in projektorjev smo se usklajevali.

V letu 2013 je računalnike v naših knjižnicah uporabljalo 4.156 uporabnikov, od tega je bilo 2.174 uporabnikov v Sežani. V letu 2014 pa se je uporaba računalnikov zmanjšala, saj je bilo zabeleženih le 2.012 obiskov. Veliko uporabnikov je namreč koristilo dostop do interneta z lastnimi računalniki.

18 SPLETNA STRAN KNJIŽNICE IN FACEBOOK

Spletno stran Kosovelove knjižnice Sežana (www.sez.sik.si/new) smo s sredstvi Ministrstva za kulturo RS – danes Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prenovili leta 2009, razmišljamo pa tudi o prenovi, saj je že zastarela. Da bi znižali stroške, smo se prenove lotili sami, vendar nam primanjkuje časa.

Naša spletna stran postaja zvesta spremljevalka naših uporabnikov, ki lahko preko nje spremljajo dogajanje v knjižnici.

V letu 2013 je bilo na naši spletni strani zabeleženih 15.761 obiskov, kar je za 14.239 obiskov manj kot v preteklem letu. Obiska z letom 2012 ne moremo primerjati, ker je bila v juniju 2013 uvedena uporaba piškotkov, kot tudi nova pravila o zasebnosti, kar je bistveno vplivalo na statistiko. To je tudi razlog, da je v letu 2014 evidentiranih le 4.020 obiskov, od tega na novo 904. Se je pa pri njih podaljšal čas brskanja po naši spletni strani, ki je znašal v povprečju 3 minute 23 sekund za razliko od 2013, ko je znašal 2 minuti 28 sekund.

Na strani facebooka je bilo v letu 2014 zabeleženih 41.196 obiskov (3.433 na mesec), kar je malenkost več kot lani. Statistika kaže, da se je obisk zmanjšal v drugi polovici leta, kajti v prvi polovici leta je povprečen obisk znašal 4.515 na mesec. Razlog je tudi v tem, da nismo bili aktivni vsi, ki smo prijavljeni na facebook. S porastom obiska na strani FB si lahko razlagamo tudi upad na spletni strani, ker uporabniki iščejo druge načine obveščanja.

Všečkov strani se je sicer zelo povečalo, in sicer iz 456 na 608, kar pomeni, da smo četrtino vseh ‘všečkarjev’ pridobili v zadnjem letu. Kot zanimivost naj dodam, da se starostna meja na FB aktivnih članov iz starostne kategorije 25–34 pomika proti 35–44.

Člani imajo možnost, da si tudi sami preko spletnih strani rezervirajo in podaljšajo gradivo, ki jo s pridom izkoriščajo, kar kaže tudi spodnja preglednica.

Sežana

Komen

Divača

Kozina

SKUPAJ

rezervacija že izposojenega izvoda

4.384

249

286

200

5.119

rezervacija prostega izvoda

2.588

791

679

253

4.311

skupaj

6.972

1.040

965

453

9.430

podaljšanje

11.087

3.193

1.238

1.138

16.656

skupaj rezervacija in podaljšanje

18.059

4.233

2.203

1.591

26.086

Rezervacija in podaljšanje gradiva po enotah.

19 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Kosovelova knjižnic Sežana je vključena tudi v sistem medknjižnične izposoje, ki se za uporabnike v knjižnicah, s katerimi je sklenjena pogodba, izvaja brezplačno. Stroški se krijejo iz sredstev območnosti.

Tudi v medknjižnični izposoji je opaziti trend naraščanja izposoje. Leta 2014 je bilo v Kosovelovi knjižnici Sežana izvedenih kar 2.530 transakcij (evidentiranih zahtevkov, pripravljenih naročil, prejemov gradiva, pripravljenih dobavnic, vračil gradiva dobavitelju, obvestil uporabnikom, vpisanih partnerjev).

 

leto

2012

2013

2014

število transakcij

1.102

1.987

2.530

 

Tako kot v preteklih letih, je bilo največje povpraševanje po monografskih publikacijah in člankih.

20 IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA

Poleg posebej predstavljenega portala Biblos, lahko naši uporabniki brezplačno vstopajo v elektronske publikacije na EBSCOhostu, za katero je v letu 2014 vsaka knjižnica prispevala 1.035,40 eur.

Naši člani lahko preko posredovalnega servisa dostopajo do različnih elektronskih virov kar od doma oziroma od katerega koli računalnika z internetno povezavo. V prijavno okence na http://ezproxy.knjiznica.koper.si vpišejo številko članske izkaznice in geslo, ki ga uporabljajo za dostop za storitve Moja knjižnica.

Leta 2014 so lahko naši člani dostopali do naslednjih elektronskih virov:

– FIND INFO– na tem naslovu lahko člani Osrednjih območnih knjižnic od letošnje pomladi pridejo do podatkov o zakonodaji in financah tudi z oddaljenim dostopim – od doma. 10 članov Kosovelove knjižnice Sežana se je na ta naslov prijavilo 18-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– IUS-INFO – obsega podatke s pravnega območja v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. Največja prednost tega portala je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov. Portal Ius-info je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, vsi dokumenti pa so povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki. 16 članov se je na ta naslov prijavilo 182-krat (zabeležen je le prvi vstop).

– GVIN.COM – na tem naslovu lahko poiščemo informacije o slovenskih podjetjih. Predstavljeno je njihovo vodstvo, tržno dogajanje doma in po svetu in po posameznih industrijskih panogah.

– E-BOOKS PUBLIC LIBRARY COLLECTION (od maja 2013) – člani naše knjižnice imajo na voljo 27.000 e-knjig tudi preko oddaljenega naslova. Za izposojo je treba ustvariti le osebni račun. Za člane je uporaba brezplačna. Knjige si lahko izposodijo za teden dni, istočasno največ deset knjig.

– V EBSCO imamo dostop do 4.600 revij s celotnimi besedili od leta 1975 ter 30.900 e-knjig. Pokriva področje humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti. 9 naših članov se je na ta naslov prijavilo 49-krat.

– na Tax-Fin-Lex naslov pa sta se 2 x prijavila 2 člana naše knjižnice (zabeležen je le prvi vstop.)

Ostale e- publikacije v tem paketu so še:

 • Oxfort Reference

 • Oxford Music Online

 • Oxford Art Online

 • Sodobna pedagogika

 • Interaktivni atlas Slovenije

 • Digitalizirano gradivo Domoznanskega oddelka Kosovelove knjižnice Sežana.

21 PROJEKTI

21.1 PRIMORCI.SI

Z letom 2013 smo se vsi strokovni delavci v Kosovelovi knjižnici Sežana priključili k oblikovanju spletnega portala Primorci.si. Zbiramo podatke o znamenitih prebivalcih Krasa in jih vnašamo na to spletno stran. V letu 2014 smo vnesli 15 zapisov, s katerimi smo na tretjem mestu po vnešenih zapisih med 16 knjižnicami (za Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Mestno knjižnico Piran). S 54.176 ogledi pa smo na petem mestu.

21.2 KAMRA

Letos smo tudi zbirali gradivo za portal Kamra, na katerem smo objavili več zbirk:

–         Južna železnica skozi objektiv

–         Srečko Kosovel

–         Zbirka starih razglednic Kosovelove knjižnice Sežana

–         Kosovel 3D

–         Kras z igro skozi čas

21.3 PRIMORCI BEREMO

V projektu je sodelovalo devet splošnih knjižnic in 928 bralcev, ki so prebrali 7.200 knjig izvirnega slovenskega leposlovja. V Kosovelovi knjižnici Sežana je bilo v akcijo Primorci beremo vključenih 119 bralcev, od katerih je 77 (Divača 10, Komen 18, Kozina 10, Sežana 34) bralcev prebralo dovolj knjig, da so si zaslužili priznanja. Skupaj so prebrali 748 knjig.

Glede na leto 2013 je število udeležencev akcije Primorci beremo v vseh knjižnicah nekoliko upadlo, zato smo razmišljali o novih načinih pridobivanja bralcev – npr. s predstavitvijo projekta po krajevnih skupnostih in organiziranih oblikah druženja (npr. društvih), kot tudi s srečevanji v knjižnici, na katerih bi se pogovarjali o prebranem gradivu.

 

Knjižnica

Število vključenih

Število prebranih knjig

Ajdovščina

138

1.170

Idrija

128

970

Ilirska Bistrica

125

996

Izola

72

702

Koper

84

694

Nova Gorica

53

481

Sežana

119

748

Tolmin

77

505

Trst z Gorico

132

934

SKUPAJ

928

7.200

 

21.4 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Letos smo, kot vsako leto, sodelovali na Tednu vseživljenjskega učenja, manifestacije na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Potek poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in koordinatorja za naše področje – Ljudske univerze Koper.

Namen TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Vrednote, ki jih TVU zagovarja, so:

 • Znanje

 • naklonjen odnos do učenja in izobraževanja

 • enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi

 • socialna vključenost in zaposljivost

 • dejavna državnost

V okviru TVU, ki je potekal od 12. do 18. maja 2014, v razširjeni obliki pa od 1. maja do 30. junija 2014, smo izvedli 39 prireditev, 4 več kot v letu 2013, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje.

. Tudi na tem področju smo skušali izpeljati prireditve s čim manj stroškov.

– V letu 2014 smo se vključili tudi kot vnašalci v portal Dobreknjige.si, v katerega vnašamo podatke o knjigah za lažjo izbiro.

21.5 DOBREKNJIGE.SI

Kosovelova knjižnica Sežana se je priključila tudi k projektu DOBREKNJIGE.SI. To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Oblikujejo ga vnašalci iz slovesnksih splošnih knjižnic, ki na ta portal vnašajo podatke o knjigah. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, najnovejšem romanu.

Splošne knjižnice s portalom DOBREKNJIGE.SI promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti skušamo kakovostni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje – k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe.

22 PREGLED PRIREDITEV PO KNJIŽNICAH

22.1 KNJIŽNICA SEŽANA

22. 1. 1 Mladinski oddelek

22.1.1.1 Ure pravljic – redne ure pravljic, vsak četrtek do konca maja

 • Ob 16.45 za mlajše: __32____ izvedb, _335_____ obiskovalcev

 • Ob 17.00 za ostale: __ 32____ izvedb, _442_____ obiskovalcev

Skupaj: 777 obiskovalcev

22.1.1.2 Prireditve ob posebnih priložnostih:

7. 1. ob 17.00

Knjižnica Komen: Baletna pravljica Luna gre na pot

Marija Godnič, Maja Razboršek in baletke Baletnega društva Sežana

40

21. 1. ob 17.00

Knjižnica Divača: Baletna pravljica Luna gre na pot

Marija Godnič, Maja Razboršek in baletke Baletnega društva Sežana

30

29. 5. ob 17.00

Knjižnica Sežana, glasbena pravljica Zajčkova hišica

Marija Umek in učenci Glasbene šole Komen

15

11. 11. ob 17.00

Knjižnica Divača, Začetek Bralnega palčka, pravljica Lev v knjižnici

Maja Razboršek

45

11. 11. ob 18.00

Knjižnica Kozina, Začetek Bralnega palčka, pravljica Lev v knjižnici

Maja Razboršek

45

12. 11. ob 9.00

Vrtec Sežana, Začetek Bralnega palčka, glasbena pravljica Klip-klop

Maja Razboršek, Marija Umek in učenci Glasbene šole Komen

76

13. 11. ob 17.00

Knjižnica Sežana, Začetek Bralnega palčka, glasbena pravljica Klip-klop

Maja Razboršek, Marija Umek in učenci Glasbene šole Komen

30

18. 12. ob 17.00

Baletna pravljica Labodje jezerce, obisk dedka Mraza

Maja Razboršek, Lara Tavčar, baletke Baletnega društva Sežana, Primož Škabar

102

Skupaj: 383

22.1.1.3 Vrtec na obisku:

22.1.1.3.1 Redni obiski iz Vrtca Sežana in Vrtca Šempolaj:

datum

naslov

izvajalci

število obiskovalcev

2. 1. ob 10.00

Obisk skupine s posebnimi potrebami vrtca Sežana

Maja Razboršek

2

7.1. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

23

28.1. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

22

5.2. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

20

7. 2. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

22

18. 2. ob 10.30

Obisk Vrtca Šempolaj

Maja Razboršek in

Petra Hlača

20

11. 3. ob 10.00

Obisk Vrtca Sežana (2 skupini)

Maja Razboršek

38

13. 3. ob 10.00

Obisk Vrtca Sežana – redni obisk

Petra Hlača

20

17. 3. ob 10.30

Obisk vrtca Šempolaj

Petra Hlača

20

18. 3. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Petra Hlača

24

25. 3. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

21

27.3. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

20

14. 4. ob 10.30

Obisk vrtca Šempolaj

Maja Razboršek

22

24. 4. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

22

8. 5. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

19

15. 5. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

21

22. 5. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

22

26. 5. ob 10.30

Obisk vrtca Šempolaj – podelitev Bralnega palčka

Maja Razboršek

22

3. 6. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

19

2. 10. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

20

7. 10. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

21

16. 10. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Lara Tavčar

20

21. 10. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

18

3. 11. ob 10.30

Obisk vrtca Šempolaj

Maja Razboršek in

Lara Tavčar

18

20. 11. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

7

1.12. ob 10.30

Obisk vrtca Šempolaj

Maja Razboršek

18

11. 12. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

20

16. 12. ob 10.00

Obisk vrtca Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

18

Skupaj: 559

22.1.1.2 Šola na obisku:

datum

naslov

izvajalci

število obiskovalcev

8. 1. ob 10.30

Obisk 1. b OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

24

15. 1. ob 10.30

Obisk 1. c OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

22. 1. ob 10.30

Obisk 1. d OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

5. 2.

Obisk 3. a, OŠ SK Sežana

in 4. a, b, c razreda OŠ SK Sežana

razstava ob 100-letnici rojstva Branke Jurca

Maja Razboršek in

Petra Hlača

22

60

7. 2. ob 8.45

Obisk 3. b in c OŠ SK Sežana – razstava ob 100-letnici rojstva Branke Jurca

Maja Razboršek in

Petra Hlača

46

11. 2.

Obisk 5. a, b in c OŠ SK Sežana – razstava ob 100-letnici rojstva Branke Jurca

Maja Razboršek in

Petra Hlača

62

13. 2.

Obisk 1. a, b, c in d OŠ SK Sežana – razstava ob 100-letnici rojstva Branke Jurca

Maja Razboršek in

Petra Hlača

92

5. 3. ob 10.30

Obisk 1. d OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

24

2. 4. ob 10.30

Obisk 1. b OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

26

9. 4. ob 10.30

Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

16. 4. ob 10.30

Obisk 1. c OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

23. 4. ob 10.30

Obisk 1. d OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

7. 5. ob 10.30

Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

14. 5. ob 10.30

Obisk 1. b OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

24

21. 5. ob 10.30

Obisk 1. c OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

28. 5. ob 10.30

Obisk 1. d OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

17. 6. ob 11.00

Obisk učencev 6. razreda OŠ Hrvatini in Ankaran

Maja Razboršek

in Lara Tavčar

33

5. 11. ob 10.30

Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

26. 11. ob 10.30

Obisk 1. b OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

3. 12. ob 10.30

Obisk 1. c OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

25

10. 12. ob 10.30

Obisk 1. d OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

27

17. 12. ob 10.30

Obisk 1. a OŠ SK Sežana – redni obisk

Maja Razboršek

in Lara Tavčar

25

Skupaj: 740

22.1.1.4 Obisk knjižničarke:

12. 1. ob 10.00 in

ob 10.30

Vrtec Sežana, enota Lehte

Maja Razboršek in Petra Hlača

90

10. 3. ob 9.00, 9. 30 in 10.00

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Sežana (3 skupine)

Maja Razboršek in

Petra Hlača

60

10. 3. ob 10.00

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Lokev

Maja Razboršek

16

11. 3. ob 9.00 in 9.30

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Sežana (2 skupini)

Petra Hlača

38

12. 3. ob 9.30 in

10.15

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Materija, Komen in Hrpelje

Maja Razboršek in

Marija Umek

65

17. 3. ob 9.30 in 10.15

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Tomaj in Vrtcu Dutovlje

Maja Razboršek

29

18. 3. ob 9.30, 10.15 in 11.00

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Senožeče, Vrtcu Divača in Vrtcu Povir

Maja Razboršek

57

19. 3. ob 9.30

Podelitev Bralnega palčka v Vrtcu Štanjel

Marija Umek

14

22.1.1.5 Projekt Rastem s knjigo:

22.1.1.5.1 Osnovna šola:

7. 3. ob 8.00

Rastem s knjigo – OŠ Dutovlje

Maja Razboršek

28

9.10. ob 8.00

Rastem s knjigo – OŠ S. Kosovela Sežana

Maja Razboršek

64

10.10. ob 8.00

Rastem s knjigo – OŠ Hrpelje

Maja Razboršek

33

22.1.1.5.2 Srednja šola:

Izpeljana so bila tri srečanja, ki se jih je udeležilo 60 dijakov, od katerih je 40 že včlanjenih v našo knjižnico. Projekt je vodila bibliotekarka Martha Sotelo Bunjevac.

22.1.1.6 Tematske knjižne razstave:

Od 28.4. do 7.5.: DOMA V EVROPI (ob 10. obletnici vstopa Slovenije v EU)

Od 8.5. do 14.5.: DANIJEL DEMŠAR, 60-LETNIK (ob 60-letnici D. Demšarja)

Od 15.5. do 28.5: 15. MAJ – MEDNARODNI DAN DRUŽINE

Od 29.5. do konca junija: ŠPORT JE ZAKON (ob 31. maju – svetovnem dnevu športa)

Od 11.8. do konca avgusta: ZLATE HRUŠKE (kakovostno branje za otroke in mladino)

Od 11.11. do 17.11.: OB SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI ODVISNOSTI

22.1.1.7 Sodelovanja

24.5., Kopriva, Osrednja proslava ob 100-letnici rojstva Branke Jurca, knjižna razstava – 200 obiskovalcev

   1. Odrasli

datum

naslov

izvajalci

število obiskovalcev

JANUAR

7. 1.

Izvor Slovencev in drugih Evropejcev

Anton Perdih

56

8. 1.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

15

14. 1.

Izštekani najstniki in starši, ki štekajo

Dr. Albert in Leonida Mrgole

42

22. 1.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

13

23. 1.

Srečanje s pisateljem Dušanom Jelinčičem: Nocoj bom ubil Chomskega

Magdalena Svetina Terčon

24

29. 1.

Predavanje zgodovinarke dr. Marte Verginella ob dnevu spomina na žrtve holokavsta

KKS in MC Podlaga

21

30. 1.

Predstavitev knjige Skrito povelje

Draga Potočnjak in ???

32

31. 1.

Literarno glasbeni recital Horror mundi v Kosovelovem domu

Svetlana Makarovič in Zlatko Kaučič

Kosovelov dom in KKS

180

FEBRUAR

6. 2.

Razstava Janka Kastelica Sekvence

Janko Kastelic, gojenci Glasbene šole Sežana

32

6. 2. – 13. 3.

Razstava Janka Kastelica Sekvence

Janko Kastelic

6.294

februar

Razstava koledarjev z motivi konja

Kosovelova knjižnica, Kobilarna lipica

523

Dan za spremembe

Mojca Kos, Martha Sotelo Bunjevac, Eda La Vita

223

MAREC

5. 3.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

15

6. 3.

Moja sreč(ev)anja s Srečkom Kosovelom: literarni večer ob 110-letnici rojstva pesnika Srečka Kosovela

Jolka Milič, Josip Osti, Stanislava Repar, Janez Jug, Ismet Bekrić, Iztok Osojnik, MoPZ Tabor Lokev, Bojan Podgoršek, Srečko Rože, Magdalena Svetina Terčon

44

11. 3.

O uporništvu leta 1713 na območju Sežane in nekaterih drugih vasi tedanjega švarceneškega gospostva

dr. Dragica Čeč

18

19. 3.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

15

21. 3.

Začetek srečanja Festivala mlade literature Urška 2014

KKS in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sežana

16

21. 3.

Osrednja prireditev ob 110-letnici rojstva Srečka Kosovela

KKS, LU, Kosovelov dom

210

marec–maj

Razstava ob 110-letnici rojstva S. Kosovela v Kosovelovem domu v Sežani

Martha Sotelo Bunjevac in Eda La Vita

1.500

25. 3.

Pogledi na bosansko dolino piramid

Rafael Vončina

12

27. 3.

Zaključna prireditev Magajnove bralne značke

Maja Živec, Tanja Bratina Grmek, Adi Smolar, SVZ, VDC

56

APRIL

2. 4.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

15

10. 4.

Življenje na Krasu v preteklosti

Mira Cenčič

35

15. 4.

Ie perseheu enkrat tajste dan: Predstavitev Slave vojvodine Kranjske iz leta 1684

Stelio Villani, dr. Anja Dular

12

17. 4.

Od Jurčičevega Desetega brata do predstavitve revije Mentor in monodrama Deseti brat

KKS, JSKD RS – OI Sežana, revija Mentor, Anatol Štern

8

23. 4.

Noč branja: Predstavitev knjige Avtoštoparske zgodbe

Miran Ipavec,

KKS, MC Podlaga in Kosovelov dom

28

24. 4.

Predstavitev pesniškega prvenca Osvajalec neskončnosti in slikarska razstava

Špela Škrinjar, Tina Mirošič, Magdalena Svetina Terčon

12

30. 4.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

14

MAJ

6. 5.

Predstavitev zbirke Iconotheca Valvasoriana

dr. Lojze Gostiša – SAZU

12

21. 5.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura – izlet na Most na Soči

Maja Razboršek

14

30. 5.

Večer v knjižnici: Ustvarjalni kotički, delavnice in literature

Vsi zaposleni v KKS

24

JUNIJ

31. 5. in 1. 6.

Kulinartfest

Martina Kafol,

Magdalena Svetina Terčon,

Društvo Debela Griža,

ZTT,

KD Kraški šopek Sežana

500

7. 6.

Srečanje bralnega ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

14

11. 6.

Predstavitev mednarodne prevajalske delavnice lezbične poezije

Brane Mozetič, Alicia Garcia Nunez, Anna Gulczynska, Anna Mattsson, Kallia Papadaki, Kristina Hočevar

18

13. 6.

Fotopripoved Jadrana in Anke Čeh: Spregledane lepote Južne železnice (Jadran), Kraške miniature in kamen (Anka)

Jadran in Anka Čeh, Stojan Lipolt

45

13. 6.–13. 7.

Fotopripoved Jadrana in Anke Čeh: Spregledane lepote Južne železnice (Jadran), Kraške miniature in kamen (Anka) – ogled razstave

4.974

AVGUST

21. 8.

Podpisano s srcem

Božidar Premrl, Martina Kafol

74

27. 8. – 27. 9.

Razstava Foto-kluba Žarek- otvoritev

16

27. 8. – 27. 9.

Razstava Foto-kluba Žarek

5.300

SEPTEMBER

2. 9.

29. Mednarodni literarni festival Vilenicea: Literarni popoldan v Sežani

Magdalena Svetina Terčon, Fiston Mwanza Mujila, Ludvig Hartinger

24

16. 9.

Predstavitev UTŽO Kras

Nadja Mislej Božič in sodelavke

10

18. 9.

Okrogla miza v spomin Jadranu Sterletu

Pavel Skrinjar, Marijan Miklavec, Jožica Zafred, Boris Čok, Ana Godnik, Magdalena Svetina Terčon

38

23. 9.

Predstavitev raziskovalne naloge Andreja Jurančiča z naslovom Sežansko letališče nekdaj in nikoli vče

Andrej Jurančič, Nadja Prihavec, dijaki ŠC Srečka Kosovela Sežana

36

25. 9.

Prvo srečanje ŠK Sončna ura

Maja Razboršek, članice

13

25. 9.

Predstavitev pesniškega prvenca Brigite Grmek Pirjevec

Brigita Grmek Pirjevec, Patricija Dodič, Andrej Pirjevec, Mojca Maljevac

24

OKTOBER

7. 10.

Kdo so bili moji predniki in kaj izraža moja pisava

Marijana Jazbec, Rajmund Lampreht

24

8. 10.

Drugo srečanje ŠC Sončna ura

Maja Razboršek

13

10. 10.

Obisk Potujoče knjižnice iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper ob tednu otroka

Kosovelova knjižnica,

Knjižnica Srečka Vilharja Koper, MD ZPM Sežana, VDC Dutovlje

500

10. 10.

Fotografska razstava z naslovom Okna in literarni večer skupine Svobodne duše

SVZ Dutovlje – Bivalna enota Sežana, Magdalena Svetina Terčon

42

22. 10.

Tretje srečanje ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

13

23. 10.

Predstavitev knjige [psi] avtorja Erosa

predstavniki založbe, Mojca Kos

16

NOVEMBER

11. 11.

Katja Vučko predavanje o motnjah hranjenja in razstava društva Projekt človek ob mednarodnem dnevu odvisnosti

Kosovelova knjižnica, MC Podlaga in LAS Sežana

24

12. 11.

Četrto srečanje ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

13

19. 11.

Peto srečanje ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

13

20. 11.

Srečanje z Rožančevim nagrajencem 2014 za esejistiko Marcelom Štefančičem ml.

Marcel Štefančič, Ignacija J. Fridl

64

26. 11.

Zaključna prireditev Primorci Beremo v Trstu

Dominika in Igor Osvald,

NŠK Trst, Kosovelova knjižnica Sežana

12

DECEMBER

3. 12.

Šesto srečanje ŠK Sončna ura

Maja Razboršek

13

4. 12.

Srečko in Peter, esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom

Lucija Čok, Salvator Žitko, Magdaelna Svetina Terčon

34

10. 12.

dr. Ana Kranjc: Medosebni odnosi

Kosovelova knjižnica Sežana, UTŽO Kras

28

11. 12.

Razstava Pošlji mi razglednico

Magdalena Svetina Terčon, Janko Kastelic, KD Kraški šopek Sežana

1.500

23. 12.

Literarni večer z Jasno Majdo Peršoljo in Aleksandrom Peršoljo

Jasna Majda Peršolja, Aleksander Peršolja,

Magdalena Svetina Terčon,

David Terčon

58

22.1.2.1 Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami: Magajnova bralna značka

Na Magajnovi bralni znački je v letu 2014 sodelovalo 35 odraslih s posebnimi potrebami.

13. 1. ob 10. in 12.30

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

21

17. 1. ob 10.00

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

14

27. 1. ob 10. in 13.30

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

21

31. 1. ob 10.00

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

14

10. 2. ob 10. in 13.30

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

21

14. 2. ob 10.00

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

14

24. 2. ob 10. 00 in 13.30

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

21

28. 2. ob 10.00

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

14

10. 3. ob 10.00 in 13.30

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

21

14. 3. ob 10. 00

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

14

27. 3. ob 10.00 zaključna prireditev

Tanja Bratin Grmek in Maja Živec

vsi

22.2 KNJIŽNICA DIVAČA

datum

naslov

izvajalci

število obiskovalcev

JANUAR

7. 1.

Predstavitev portala Kamra: Album Slovenije – osebni spomin 20. stoletja

Mojca Kos

12

14. 1.

Šesto srečanje potopisnega študijskega krožka Iz knjižnice Divača v svet … v tišini samostanov

Andreja Rustja

16

21. 1.

Baletna pravljica: Luna gre na pot

Maja Razboršek, Marija Godnič in plesalke Baletnega društva Sežana

40

24. 1.

Pogovorni večer ob 110-letnici rojstva dr. Bogomirja Magajne

Ivko Spetič, Stojan Lipolt, Črt Kanoni, dr. Zoltan Jan

30

28. 1.

Sedmo srečanje potopisnega študijskega krožka Iz knjižnice Divača v svet … v Venezuelo

Zoran Furman

28

FEBRUAR

7. 2.

Razstava: Zdravljica

Damijan Stepančič, dr. Zoran Božič, župan Drago Božac, MePZ Senožeče

25

11. 2.

Pravljična urica Juri Muri v Afriki

Gledališka skupina TKŠD Urbanščica

22

25. 2.

Osmo srečanje potopisnega študijskega krožka Iz knjižnice Divača v svet … po Don Kihotovi Španiji

Mateja Grmek in dijaki ŠC SK Sežana

24

28. 2.

Predavanje: Nežne in močne, samostojne in predane: nove poti za ženske danes

Alenka Rebula

32

MAREC

11. 3.

Deveto srečanje potopisnega ŠK Iz knjižnice Divača v svet … v Bolivijo

Mikela Leon

26

18. 3.

Pravljična urica

Dragica Kranjec

8

25. 3.

Deseto srečanje potopisnega ŠK Iz knjižnice Divača v svet … po Indoneziji

Samo Onič

24

APRIL

11. 4. do 9. maja

Sledi služkinj in aleksandrink po Krasu, Brkinih in Vipavskem

Člani študijske skupine Slovensko ljudsko izročilo skozi leto UTŽO Kras in Bruno Lisjak Volpi

24

15. 4.

Pravljična urica: Brkonja Čeljustnik

Gledališka skupina TKŠD Urbanščica

28

MAJ

14. 5.

Glasbeno-pravljična urica: Zajčkova hišica

Marija Umek in gojenci Glasbene šole Komen

20

17. 5.

Izlet na Bovško in v Kanalsko dolino

Andrej Bandelj

19

Razstava punčk iz blaga

Krožek ročnih del

250

Razstava fotografij

FK Žarek

224

SEPTEMBER

12. 9.

Predstavitev UTŽO Kras

UTŽO Kras

10

13. 9.

Predstavitev knjige Marije Stanonik: Slovenska pesem v tujem škornju

Marija Stanonik, Magdalena Svetina Terčon, Irena Uršič, KD Kraški Šopek, Miranda Novak, Damijan Florjančič

34

OKTOBER

14. 10.

Ura pravljic

Magda Bezlaj

5

14. 10.

Prvo srečanje Iz knjižnice Divača v svet -Izrael

Marija Naglič, Jaro Pirnat, Magdalena Svetina Terčon

25

21. 10.

Drugo srečanje Iz knjižnice Divača v svet – Tisoč odtenkov dediščine

David Terčon

19

NOVEMBER

4. 11.

Tretje srečanje Iz knjižnice Divača v svet. Z ladjo od St. Petersburga do Moskve – Križarjenje po Volgi

Majda Mateta

38

11. 11.

Ura pravljic: glasbena pravljica Klip-klop, začetek akcije Bralni palček

20

18. 11.

Predstavitev knjige Evgena Geca: Skrivnosti lepote 2

Magdalena Svetina Terčon, Evgen Gec, Barbara Husu

6

25. 11.

Ura pravljic

Dragica Kranjec

2

25. 11.

Četrto srečanje ŠK Iz knjižnice Divača v svet … Najina pot (o Jakobovi romarski poti v Compostelo)

Nadja Jenko Simunič, Barbara Jenko

51

26. 11.

Zaključna prireditev Primorci Beremo v Trstu

Dominika in Igor Osvald,

NŠK Trst, Kosovelova knjižnica Sežana

9

DECEMBER

9. 12.

Peto srečanje ŠK Iz knjižnice Divača v svet … na Portugalsko

Mateja Grmek

32

16. 12.

Šesto srečanje ŠK Iz knjižnice Divača v svet … po Japonski

Tomaž Hožič

30

18. 12.

Gledališka predstava Pod medvedovim dežnikom in sprejem dedka Mraza

DPM Sežana

20

22.3 KNJIŽNICA KOMEN

Kosovelova knjižnica Sežana – ENOTA KOMEN

SEZNAM PRIREDITEV ZA LETO 2014

datum

naslov/vsebina

gostje

sodelujoči

št. obiskov.

JANUAR

7. 1. 2014,

ob 17.30

Baletna pravljica

Baletno društvo Sežana

Maja Razboršek

Marija Godnič

Baletno društvo Sežana

52

8. 1. 2014,

ob 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep: Kolesarjenje po strehi sveta (Tibet)

Karel Bizjak

35

17. 1. 2014,

ob 18.30

Odprtje razstave ”Po sledeh Aleksandrink in služkinj na Krasu, Brkinih in Vipavskem”

Razstava na ogled do 15. 2. 2014

Društvo UTŽO Kras in

Študijska skupina

”Slovensko ljudsko izročilo skozi leto ”

12

22. 1.2014,

ob 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Tasmaniji

Štefan Rehar

31

31. 1. 2014,

ob 18.30

Predstavitev spletnega portala Kamra in spletnega Albuma Slovenije – spomini na 20. stoletje

Mojca Kos

12

FEBRUAR

4. 2. 2014

ob 17.30

Pravljična urica ob kulturnem prazniku: Zvezdica zaspanka

Društvo Kot v pravljici

57

5. 2. 2014,

ob 18.00

V korak z demenco: Urjenje spomina, predavanje z delavnico

Jasmina Lambergar

36

12. 2. 2014

ob 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Finski – s huskiji na Laponsko

Mariza Viragh

26

15. 2. 2014,

ob 14.00

Odprtje razstave ob 70. Letnici požiga in izgona občanov iz Komna in okolice.

Razstava na ogled do 14. 3. 2014

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, Krajevna organizacija Komen

320

21. 2. 2014,

ob 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep v indijsko Himalajo

Marko Mohorčič

27

MAREC

4. 3. 2014,

17.00

Pravljična urica

Marija Umek

13

5. 3. 2014,

OB 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Siriji in Jordaniji

Nina Kogelj

28

7. 3. 2014, 18.30

Predstavitev Bachovih esenc in terapije

Eva Humar

9

12. 3. 2014, 9.30

Zaključna prireditev Bralni palček Komen

Marija Umek

29

19. 3. 2014, 9.30

Zaključna prireditev Bralni palček Štanjel

Marija Umek

19

21. 3. 2014, 18.30

Zakonska in družinska terapija

Taša Cucek

16

28. 3. 2014

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Don Kihotovi Španiji

Mateja Grmek

21

APRIL

1. 4. 2014, 17.00

Pravljična urica

Marija Umek

21

16. 4. 2014

S knjižnim nahrbtnikom na potep Irski

David Terčon

16

MAJ

6. 5. 2014, 17.00

Pravljična urica

Marija Umek

19

9. 5. 2014, 18.30

Kosovel – dijaki Gimnazije Nova Gorica

Nejc Ivančič in dijaki novogoriške gimnazije

14

17.5. 2014

S knjižnim nahrbtnikom na potep na Bovško in Kanalsko dolino

Andrej Bandelj

51

21. 5. 2014, 18.30

Alzheimer cafee – V korak z demenco

Štefanija Zlobec

27

JUNIJ

3. 6. 2014, 17.00

Pravljična urica

Marija Umek

9

17. 6. 2014, od 9.00 dalje

Branka Jurca – predstavitev za učence prve triade OŠ Komen

Marija Umek

47

18. 6. 2014

Branka Jurca – predstavitev za vrtec Komen

Marija Umek

35

Branka Jurca – predstavitev za učence prve triade POŠ Štanjel + 1 skupina vrtec Štanjel

Marija Umek

AVGUST

Pravljična urica na prostem

Vesna Maher

19

SEPTEMBER

16. 9. 2014, 18.00

Srečanje z nominiranci za Rožančevo nagrado

Manca Košir, Marcel Stefančič jr., Matjaž Lunaček, Boštjan Narat, Miha Pintarič

37

19. 9. 2014,

18.30

Predstavitev programa UTŽO Kras

Nadja Mislej-Božič in mentorice

5

OKTOBER

7. 10. 2014, 17.00

Pravljična urica – predstavitev domoznanske slikanice

Darka Jančar in Marija Umek

34

10. 10.2014, ves dan

Obisk bibliobusa v okviru tedna otroka(Postaje: Štanjel, Komen OŠ, Komen pred knjižnico

V sodelovanju z Lavričevo knjižnico iz Ajdovščine, potujočo knjižnico so si ogledali vsi otroci OŠ Komen in podružnice v Štanjelu ter otroci obeh vrtcev, popoldne pa obiskovalci knjižnice

490

17. 10. 2014, 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Indoneziji

Mikela Leon

33

24. 10. 2014, 18.30

Kras ima kamnito dušo: diplomska naloga

Renata Jakopin

18

NOVEMBER

4. 11. 2014, 17.30

Pravljična urica z Bralnim palčkom

Marja Filipčič Mulič

39

14. 11. 2014, 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep po Walesu – 30 dni sanj

Urban Čepon

34

21. 11. 2014, 18.30

ŠIK Vodnik

Tanja Godnič in Vesna Benedetič

27

24. 11. 2014, 17.00

Zaključna prireditev Primorci beremo – Narodni dom Trst

NŠK Trst in Kosovelova knjižnica Sežana

22

28. 11. 2014, 18.00

Komenski Kras 91 – otvoritev razstave (odprta do 26. 12. 2014)

Društvo Komenski kras 91 in Knjižnica Komen

29

DECEMBER

2. 12. 2014, 17.30

Pravljična urica Poslušali so jih dedki in babice (praznična pravljica)

Marija Saksida, učenci pravljičnega krožka

47

5. 12. 2014, 18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep med Inke od rojstva do poroke

Minka Kahrič

40

12. 12. 2014, 18.30

Pomen čustev, risanje dreves

Taša Cucek

11

17. 12. 2014, 9.00

Knjižnica na obisku – Zimska pravljična urica v vrtcu

Marija Umek

68

19. 12. 2014, 18.30

Kobjeglava in Tupelče skozi čas – predstavitev monografije

Jožef Abram

23

Knjižnico je obiskalo tudi 9 skupin iz vrtca, to je skupaj 205 otrok.

22.4 KNJIŽNICA KOZINA

datum

naslov

izvajalci

število obiskovalcev

JANUAR

3. 1.

Zaprtje razstave Amadea art

Mojca Fabjan

25

7. 1. – do konca meseca

Slikarska razstava Odkrivanja

Andreja Hrvatin

80

10. 1.

Predavanje Energijske zaščite in kako se uporabljajo

Leticija Fortin

25

15. 1.

3. srečanje študijskega krožka Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

17. 1.

Druga medgeneracijska ustvarjalnica za otroke in odrasle: izdelovanje nakita iz starega blaga

Andrejka Lukač

15

21. 1.

Pravljična urica: Tigrova preproga

Marija Umek

30

22. 1.

Predstavitev portala Kamra: Album Slovenije – osebni spomin 20. stoletja

Mojca Kos

10

4. 2.

Pravljična urica v vrtcu Hrpelje, ob kulturnem prazniku

Patricija Dodič

100

FEBRUAR

7. 2.

Fotografska razstava: Sr(e)čen pogled skozi okno

Vanja in Jadran Šturm

50

7. 2.

Tretja medgeneracijska ustvarjalnica: Reciklirajmo spomine – izdelava knjižice

Vanja Šturm

15

7. 2.

Pravljična urica v vrtcu Materija, ob kulturnem prazniku

Patricija Dodič

50

13. 2.

Četrto srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

18. 2.

Pravljično-ustvarjalna urica

Patricija Dodič

20

MAREC

1. 3.–28. 3.

Razstava: Modrine

Sabina Bratoš

30

15. 3.

Peto srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

18. 3.

Pravljično ustvarjalna urica z Martino

Martina Zorza

20

25. 3.

Šesto srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

26.3.

Predavanje Pomanjkanje hranil v vsakdanji prehrani

Minka Gantar

20

APRIL

1. 4.

Peta medgeneracijska ustvarjalnica: Ustvarjanje obeskov s starodavnimi simboli

Tjaša Florenin

10

1. 4.–28. 4.

Fotografska razstava: Spominčki

Tjaša Florentin

9. 4.

Sedmo srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

15. 4.

Pravljično-ustvarjalna urica s Katjušo

Katjuša Starc

20

22. 4.

Osmo srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

23. 4.

Predavanje: Tehnike celične generacije, drevo življenja

Milorad Prodanović (Pika Punto)

20

MAJ

6. 5.–31. 5.

Slikarska razstava: Kamen, cvet in neskončnost

Zlatka Pregel in Katja Čeh

50

6. 5.

Predavanje: Jing in jang v ravnovesju

Leticija Fortin

20

9. 5.

Šesta medgeneracijska delavnica: Črta, pika, oblika

Jana Pečečnik

10

13. 5.

Deveto srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

14. 5.

Glasbeno-pravljična urica: Zajčkova hišica

Marija Umek in gojenci Glasbene šole Komen

20

20. 5.

Deseto srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

21. 5.

Predavanje: Predstavitev vremenske postaje Gradišče pri Materiji in nevarnosti vremena

Robert Drgan

20

JUNIJ

3. 6.

Enajsto srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

7. 6.

Zaključna prireditev ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič, Utrip, Eva in Žiga, učenci OŠ DBB Hrpelje-Kozina, člani krožka, Fanči Klobučar in Zlata Cergol

120

JULIJ

2.7. do konca meseca

Slikarska razstava Retrospektiva

Mario Micali

60

AVGUST

1. 8.–1. 10.

Kiparska razstava Umetnine izpod kladiva in razstava lutk iz das mase Ti in jaz in nekaj vmes

Ivan Fabijančič

Andreja Turšič

80

SEPTEMBER

2. 9.

Zatvoritev obeh razstav

Ivan Fabijančič

Andreja Turšič

30

9. 9.

Predstavitev UTŽO Kras

Nadja Mislej Božič

Marjeta Malešič

5

 1. 9.

Predstavitev diplomske naloge: Oj, zala mati domovina, migracije po 2. Sv. Vojni (življenjske zgodbe)

Lucija Gerdevič

20

OKTOBER

1. 10.–29. 10.

Fotografska razstava: Tu in zdaj, haiku, foto in še kaj

Nives Mahne Čehovin

80

7. 10.

Predavanje/predstavitev knjige: Okhamova britev

Eric Thomas de Saint Maur, Rafael Vončina

15

14. 10.

Srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

24. 10.

Pravljično-ustvarjalna urica

Andreja Turšič

20

28. 10.

Predavanje: Ekološka naselja

Nara Petrovič

20

NOVEMBER

4. 11.–29. 11.

Fotografska razstava Začetki

Razstava klekljanega nakita

Rafael Vončina st.

Dragica Orešnik

80

11. 11.

Srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

12. 11.

Bralni palček

Maja Razboršek

30

22. 11.

Medgeneracijska delavnica: lestenci iz slame

Cvetka Belaj

10

24. 11.

Primorci beremo

udeleženci

11 (kozinskih)

25. 11.

Predavanje V svetu manipulacij

Tomaž Žnidaršič

30

28. 11.

Srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

DECEMBER

 1. 12.

Predavanje Naravna domača lekarna

Andrejka Lukač in Alenka Segulin

30

5. 12.–5. 1.

Slikarsko-grafična razstava Slike&slike

Damijana Čermelj

Lea Benčič

40

9. 12.

Srečanje ŠK Zgodbarnica

Patricija Dodič

15

16. 12.

Predavanje Kako s števili lahko predvidimo prihodnost

Darja Bohiinc

30

20. 12.

Medgeneracijska praznična ustvarjalnica: Ustvarjanje voščilnic s pomočjo kaligrafije

Vesna Rems

10

22.5 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU

Kosovelovo domačijo v je v letu 2014 obiskalo 3. 851, v letu 2013 pa 3.212 obiskovalcev, torej se je obisk povečal.

Obisk v Tomaju.

22.5.1 OBISK PRIREDITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH

 

2013

2014

OP

ODP

ODŠ

OP

ODP

ODŠ

O brez razstav

Sežana

170

3.551

43

3027*

143

3.613

13

21.615

3.439

Komen

11

227

36

1.079

24

713

29

1.450

1.089

Divača

12

242

27

991

9

165

13

986

512

Kozina

9

165

41

1.266

9

305

46

1.226

931

Skupaj

202

4.185

147

6.363

185

4.796

170

25.277

6.031

 

*Brez ogledov razstav.

Legenda: OP = število prireditev za otroke, OŠ = število udeleženih otrok, ODP = število prireditev za odrasle, ODŠ = število udeleženih odraslih

Število prireditev je v letu 2014 naraslo v Knjižnici Sežana in Knjižnici Kozina, za polovico pa zmanjšalo v Knjižnici Divača. Razlog za to so kadrovske težave. Bibliotekarka v Divači je bila na daljšem zdravniškem dopustu. Zaradi kadrovske podhranjenosti smo v Knjižnici Divača organizirali le osnovno knjižnično dejavnost. V drugi polovici leta, ko smo dodatno zaposlili bibliotekarko, so se spet začele izvajati dodatne aktivnosti. Če bi aktivnosti izvajali celo leto, bi jih presegli, glede na leto 2013.

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni delavci, razen ŠK Likovno ustvarjanje, ki ga vodi akademska slikarka Mojca Senegačnik.

V Knjižnici Komen sta v študijskem letu 2012/2013 delovala dva študijska krožka S knjižnim nahrbtnikom na potep in Likovno ustvarjanje.

V Divači je v tem času deloval študijski krožek Iz knjižnice Divača v svet.

V Kosovelovi knjižnici Sežana so se sestajali člani študijskega krožka Sončna ura.

V knjižnici Kozina so se družili člani študijskega krožka Zgodbarnica. Po zadnjem srečanju na prireditvi Zgodbarničarnost, so krožkarji nadaljevali dejavnosti tudi v šolskem letu 2013/2014 predstavili svoje delo.

Študijski krožek ŠK Zgodbarnica je nastal v letu 2012 iz potrebe po zbiranju domoznanskih in drugih zgodb, najsi bo iz preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, in iz potrebe po medgeneracijskem druženju, pripovedovanju, obujanju spominov. S krožkom in zgodbami, ki se jih ob zaključku letnih srečevanj zbere in uredi v skripti ŠK Zgodbarnica (v letu 2015 bo izšla tretja po vrsti), se knjižnica z literarnimi večeri, na katerih zgodbe krožkarji pripovedujejo ali berejo približuje bralcem tudi izven knjižničnih prostorov, doma in v zamejstvu. Za domoznanstvo izredno bogata skripta roma pogosto tudi do slovenskih priseljencev v svet in ohranja, vsaj v spominu, nešteto življenjskih zgodb Brkincev, Kraševcev in na sploh Primorcev/Slovencev, saj krožkarji prihajajo iz različnih krajev).  

24 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAVODI, DRUŠTVI

V letu 2014 smo sodelovali z različnimi organizacijami iz našega okolja in države.

S Kosovelovim domom Sežana, Ljudsko univerzo Sežana, Zavodom ŠTIP in Občino Sežana smo organizirali prireditve ob 110-letnici rojstva pesnika Srečka Kosovela. V sklopu prireditev smo sodelovali s srečanjem prevajalcev, popisom gradiva v Kosovelovi sobi in prenovi programa v Kosovelovi sobi ter pri organizaciji osrednje prireditve ob 110-letnici rojstva pesnika.

S Kosovelovim domom Sežana smo organizirali še literarno glasbeni večer s Svetlano Makarovič in Zlatkom Kaučičem, prireditev Noč branja, na kateri smo predstavili Avtoštoparske zgodbe Mirana Ipavca ter predstavitev knjige Lucije Čok z naslovom Srečko in Peter, esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom. Prav tako smo skupaj organizirali strokovno izobraževanje Janija Prgića Tanka linija odgovornosti.

V soorganizaciji z Ljudsko univerzo smo organizirali literarni večer s pesnico Brigito Grmek Pirjevec, v sodelovanju s Kobilarno Lipica pa smo ob kulturnem prazniku pripravili razstavo koledarjev Kobilarne Lipica, ki jih hranimo v naši domoznanski zbirki.

Z MC Podlaga smo organizirali več predavanj, v MH Pliskovica pa smo čez poletje spet pripravili Knjižnico pod orehom.

Več skupnih prireditev smo pripravili tudi z MD ZPM Sežana. Posebej odmevne so bile dejavnosti ob obisku bibliobusa in ob prihodu dedka Mraza.

Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 sodelovali s SVZ Dutovlje in VDC Sežana in Divača. Poleg Magajnove bralne značke smo v letu 2014 s SVZ Dutovlje – Bivalna enota Sežana organizirali pesniške delavnice, ki smo jih zaključili z literarnim večerom in razstavo z naslovom okna. Skupina, ki si je nadela ime Svobodne duše.

V Komnu smo se pridružili Društvu Marjana Rožanca in skupaj organizirali literarni večer, z Občino Komen, Društvom Debela griža in ZTT pa smo organizirali KulinArtfest, s katerim smo se predstavili na Volčjem Gradu ter na tiskovnih konferencah v Trstu in Ljubljani.

KS- Zgodbarnica

Z Višješolskim središčem Sežana sodelujemo na več področjih, pri nabavi gradiva za študij ter vpisovanjem gradiva, zlasti diplomskih nalog, v sistem Cobiss. Želimo si dobiti tudi izvod vpisanih diplomskih nalog za potrebe uporabnikov.

Kot vsako leto smo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije izpeljali prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja.

Udeležili smo se dobrodelne akcije Dan za spremembe, ki jo je tudi leto organiziral MC Podlaga.

Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti – Območna enota Sežana – smo organizirali Pesniški festival Urška in monodramo o Desetem bratu.

Sodelovali smo tudi z društvom UTŽO Kras, ki se je predstavilo v naših prostorih na posameznih prireditvah.

KD Vilenica.

Glasbena šola

Za osnovne šole in srednjo šolo v našem okolju smo izvajali bibliopedagoške ure, v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo pa smo izpeljali projekt Rastem s knjigo.

Tesno sodelovanje poteka z vrtci v našem okolju. Otroci iz vrtca so pogosto obiskovalci naše knjižnice, tudi naše knjižničarke pogosto obiščejo vrtce, kjer izvajajo Bibliopedagoške ure. Vzgojiteljice pa s svojimi igricami sodelujejo na urah pravljic v naši knjižnici.

Sodelovali smo tudi s Knjigarno Libris, slovenskimi splošnimi knjižnicami in NUK, Študentsko založbo Ljubljana v projektu Biblos, obmejnimi slovenskimi založbami, DSP, Pionirsko knjižnico v Ljubljani, v projektih Bralnega društva Slovenije in Bralnega društva Primorske, z Društvom bibliotekarjev Primorske in Zvezo društev bibliotekarjev Slovenije – članstva v upravnem odboru, strokovno sodelovanje ter drugimi.

Prav tako smo sodelovali s SAZU, od katerih smo v dar prejeli zbirko Iconotheca Valvasoriana.

 1. OBJAVE

Naše delo je dokumentirano v številnih objavah:

 • na spletnih straneh naše knjižnice

 • v občinskih glasilih

 • v Primorskih novicah

 • v Delu

 • v Primorskem dnevniku

 • na radiju (Radio Robin, Radio Koper)

 • na televiziji (TV Koper)

26 DOMOZNANSTVO

V naši knjižnici načrtno zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo domoznansko gradivo za območje štirih občin: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen. Zbiramo tudi seminarske, diplomske, raziskovalne naloge učencev, dijakov in študentov, hranimo prospekte in druga informacijska gradiva, koledarje, stare razglednice. Gradivo je dostopno vsem bralcem, posebno ga priporočamo dijakom in študentom pri pripravi seminarskih raziskovalnih in diplomskih nalog. Gradivo je urejeno po geslih, avtorjih, spravljene so literarne kritike. Dnevno pregledujemo izbor časnikov in časopisov in shranjujemo domoznanske prispevke, vpisujemo nove v vzajemno katalogizacijo. Posebej so spravljeni prispevki o dogodkih v knjižnici in v občinah; ti prispevki so dnevno izpostavljeni na panoju za branje. Vsako leto se določeno, bolj iskano gradivo tudi veže (Kras, Primorska srečanja, Primorske novice, posebej uradne objave, Uradni list in Zdravje). Letno je predvideno vsaj eno srečanje z znamenitimi kraškimi osebnostmi v okviru domoznanskega večera, več srečanj z diplomanti.

Sodelujemo tudi s prispevki na portalu Primorci.si in Kamra.

Letos smo pripravili tudi domoznansko razstavo Pošlji mi razglednico, v Knjižnici Komen pa razstavo Komenski kras 91. Med prireditvami je bila odmevna tudi predstavitev letališča na Gabrku, ki jo je pripravil dijak Andrej Jurančič.

70-letnica izgnanstva v Komnu.

Uspeli smo tudi pridobiti gradivo nekaterih posameznikov, ki ga digitaliziramo, kolikor nam dopuščajo moči.

Z objavami v lokalnem časopisju osveščamo javnost o pomenu tega gradiva za našo zbirko in za prihodnost.

27 DRUGE AKTIVNOSTI

27.1 PRAKSA IN PROSTOVOLJNO DELO

V Kosovelovi knjižnici je v letu 2014 opravljalo prakso pod mentorskim vodenjem strokovnih delavcev knjižnice 6 dijakov iz ŠC Srečka Kosovela Sežana

27.2 JAVNO DELO

V Kosovelovi knjižnici Sežana sta od 1. 2. zaposlena tudi dva javna delavca, eden v Sežani, eden pa v Komnu.

28 SKLEP

V prvem polletju smo se trudili, tako kot vedno, predvsem da bi uporabniki v knjižnici zadovoljili različne potrebe in se resnično počutili kot doma.

Pri organiziranju naše dejavnosti in uresničevanju programa smo dajali prednost kakovosti, vendar smo pri tem premišljeno ravnali z denarjem, ki ga v kriznih časih primanjkuje.

Seveda smo gradili tudi na področju strokovnega dela, na katerem smo uspeli, kljub pomanjkanju kadrov, izpeljati zastavljene cilje.

Veseli smo, dan smo lahko sodelovali s številnimi javnimi zavodi v občinah ustanoviteljicah, predvsem z Višjo strokovno šolo v Sežani, Kosovelovim domom, osnovnimi šolami v občinah ter Ljudsko univerzo. To sodelovanje želimo še poglobiti.

Kljub primanjkljaju štejemo, da je bilo leto 2013 poslovno uspešno leto. Uspeli smo pridobiti novo zaposlitev ohraniti enako sliko, ki zadeva nabavo knjižničnega gradiva, za kar smo porabili denar iz lastnih sredstev.

Zadovoljni smo predvsem s tem, da so naši uporabniki bolje izkoriščali knjižnico: v primerjavi s preteklim letom se je bistveno povečala izposoja knjižničnega gradiva, preseneča pa nas, da se je bistveno zmanjšala medknjižnična izposoja.

Zadovoljni smo tudi z rezultati elektronskega gradiva, kar kaže na to, da se naši člani učijo izkoriščati nove možnosti uporabe knjižničnih storitev.

Uspešni smo bili tudi na strokovnem področju.

V prihodnosti bomo našo energijo usmerili v posodabljanje pravilnikov, strokovno organizacijo dela, predvsem pa se nam zdi pomembno, da bi ljudi seznanjali z vlogo, ki jo ima knjižnica v družbi. Javnost želimo seznaniti, da za obisk knjižnice ni nujno biti član. Knjižnica je odprta za vsakogar – zlasti čitalnica, v kateri imamo veliko časopisov in revij, ki čakajo, da jih kdo prelista. Želimo si tudi, da bi podjetja bolj uporabljala možnosti, ki jih nudi knjižnica, predvsem podjetniške spletne revije.

Naša velika želja je posodobiti računalniško opremo, ki je že močno zastarela, vendar nam finančna slika za leto 2015 tega ne obeta.

mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica

V Sežani, februarja 2015

Poročilo o delu za leto 2014, finančno poročilo za leto 2014 in poslovno in računovodsko poročilo Kosovelove knjižnice Sežana je bilo potrjeno/sprejeto na 7. seji Sveta javnega zavoda v Sežani, v četrtek, 26. februarja 2015.

1 Nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana do oddaje tega poročila še ni bil sprejet in potrjen.

2 Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/48, z dne 10. 10. 2011.

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI