Strateški načrt Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021–2025

 Ustvarjajmo skupaj

zgodbo o(b) knjigi

 

 Strateški načrt Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021–2025

 

Kazalo … 3

Uvod … 4

Zakonske in druge pravne podlage, ki so služile kot osnova za Strateški načrt: … 5

Nekaj podatkov o knjižnici … 6

Vizija razvoja knjižnice … 7

STRATEŠKA PODROČJA IN CILJI V OBDOBJU 2020–2025 … 8

Strateško področje 1: Knjižnična mreža … 8

Strateško področje 2: Razvoj in upravljanje knjižnične zbirke … 11

Strateško področje 3: Prireditve, projekti, izobraževanja … 13

Strateško področje 4: Domoznanstvo … 16

Strateško področje 5: Sodelovanje, partnerstva, promocija … 18

Strateško področje 6: Kadri in delovni procesi … 19

Strateško področje 7: Financiranje dejavnosti … 20

Strateško področje 8: Ureditev aktov … 20

STRATEŠKA PODROČJA IN CILJI ZA KOSOVELOVO DOMAČIJO TOMAJ V OBDOBJU 2020–2025 … 21

Strateško področje 1: Razvoj in vzdrževanje muzeja Kosovelova domačija Tomaj … 21

Strateško področje 2: Nove vsebine in sodelovanje z lokalno skupnostjo … 23

Strateško področje 3: Promocija zbirke .,, 23

 

Uvod

 

Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 slovenskih splošnih knjižnic. Poleg osrednje knjižnice Sežana delujejo še tri enote, in sicer Knjižnica Komen, Knjižnica Divača in Knjižnica Kozina, ki opravljajo kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo na svojem področju.

Deluje od leta 1948, od leta 1963 nosi ime po pesniku Srečku Kosovelu. Osrednja knjižnica že več desetletij deluje v sedanjih prostorih.

V tem času se je zelo povečal obseg knjižničnega gradiva, knjižnica je odprta za nove pristope in nove medije. Njeno delo plemenitijo številne dejavnosti, bibliopedagoško delo in delo z uporabniki. Knjižnica ponuja tudi prostor, v katerem lahko uporabniki berejo, študirajo, dostopajo do svetovnega spleta, se izobražujejo, raziskujejo ali  se srečujejo, preživljajo prosti čas, prebirajo časopise.

Deluje v času nenehnih sprememb, zato zaposleni ves čas iščejo nove načine, s katerimi bi zadovoljili potrebe uporabnikov. Pri tem se knjižnica povezuje z drugimi knjižnicami kot tudi lokalnimi organizacijami, saj se zavedamo, da skupaj lahko naredimo več.

Knjižnica je torej so s svojo dejavnostjo, knjižnim fondom in kadrom vpeta v lokalno okolje, prepoznavna pa je tudi širše, kar razberemo iz odziva različnih javnosti. Pri tem stoji trdno na tleh v sedanjosti, nadaljuje z načrtovanim delom iz preteklosti, usmerjena pa je v prihodnost. Njena naloga je, da bo delovala proaktivno, razvojno in odgovorno z enim namenom – da bo kot doslej okviru prioritet in svojih zmožnosti zadovoljevala potrebe okolja in prispevala k zadovoljstvu posameznika in razvoju lokalne skupnosti.

Na kakšen način?

– z usmerjenostjo k uporabnikom

– s kakovostno in aktualno knjižnično zbirko

– s spodbujanjem uporabnikov k samostojnemu iskanju gradiva, osebnostni rasti, izobraževanju ter preživljanju prostega časa v njej

– s sledenjem razvojnih trendov v knjižničarstvu

– s širitvijo svojo knjižnične mreže

– z iskanjem novih možnosti in priložnosti

– s stopanjem po poteh virtualne knjižnice

– z nenehnim predstavljanjem možnosti, ki jih ima na voljo

– z učinkovitim poslovanjem

– z zadovoljstvom zaposlenih

– z uresničevanjem sanj …

 

… in seveda s skrbnim strateškim načrtovanjem, ki izhaja iz dosedanje stopnje razvoja knjižnice in je usmerjeno v prihodnost. Pri tem se zavedamo omejitev, ki so posledica trenutnih ekonomskih in družbenih razmer. Kljub temu bomo usmerjeni do uporabnikov, ustanoviteljev, drugih javnih zavodov in drugih knjižnic. Uresničitev strateškega načrta, ki je razvojno naravnan in v ospredje postavlja uporabnike, je v veliki meri odvisna prav od ekonomskih razmer.

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki so služile kot osnova za Strateški načrt:

 • Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004),
 • Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02, 92/15),
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),
 • Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in spremembe),
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS 69/2006, 86/2009)
 • Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/2002 in spremembe)
 • Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002 in spremembe) – Zakon o javnih financah (UL RS 79/1999 in spremembe) – Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012, 55/2012)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF-A (UL RS 105/2012)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004 in spremembe)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v javnem sektorju (UL RS 56/2002 in spremembe),
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),
 • Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),
 • Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010),
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03, 74/17),
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03), – Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),
 • Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (UL RS 9/2009 in spremembe)
 • Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)

 

Drugi dokumenti:

 • Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva (2004),
 • Ustava Republike Slovenije (1991),
 • Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),
 • Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
 • Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanj

 

ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.

Nekaj podatkov o knjižnici

 

Osnovni podatki o javnem zavodu

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

Mirka Pirca 1

6210 Sežana

Davčna številka

59442964

Zavezanec za DDV

NE

Matična številka

5052327000

Dejavnost

knjižnična dejavnost

Šifra dejavnosti

91.011

Davčni urad

DU Koper

Št. računa

SI56 0110 0600 8334 263

Banka Slovenije

Vodstvo

direktor

 

Organi zavoda

Svet zavoda od 7. 1. 2017:

Ivica Podgoršek – predstavnica Občine Sežana, predsednica

Mirjam Frankovič Franetič – predstavnica Občin Divača in Hrpelje-Kozina, podpredsednica

Mojca Senegačnik – predstavnica bralcev občine Komen

Tina Turk – predstavnica bralcev v Občini Sežana

Martha Sotelo Bunjevac – predstavnica zaposlenih

Patricija Dodič – predstavnica zaposlenih

 

direktorica

mag. Magdalena Svetina Terčon

 

 

Dejavnost knjižnice je financirana iz:

 1. javnih virov:

– občin ustanoviteljic

– Ministrstva za kulturo – preko prijave razpisov za projekte

– Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (študijski krožki)

 1. nejavnih virov:

– prihodkov za opravljanje javne službe – lastnih sredstev (članarine, zamudnine … )

– sredstev donatorjev

– od prodaje blaga in storitev na trgu (vstopnina za Kosovelovo domačijo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnica v številkah (za leto 2019)

 • dotok gradiva: 5.859 enot gradiva
 • zaloga gradiva: 185.702 enot gradiva
 • obrat gradiva: 2,63 enote
 • število članov: 9.528
 • število aktivnih članov: 5.178
 • izposoja gradiva: 496.895 enot
 • število prireditev: 471
 • obisk na prireditvah: 11.132
 • obisk spletne strani: 52.872
 • facebook stran: 136.626

 

 

Vizija razvoja knjižnice

 

Knjižnica bo v svojem lokalnem okolju predstavljala kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno stičišče posameznikov in skupin in uresničevala s tem povezane naloge

Izvajala bo naloge splošnih knjižnic in skrbela za razvoj knjižnične mreže.

Nadgrajevala bo kakovostno knjižnično zbirko in si prizadevala za izposojo gradiva. Ugotavljala bo potrebe lokalne skupnosti in svojo dejavnost načrtovala tako, da jih bo lahko zadovoljevala. Bralcem bo omogočala dostop do vsebin svojih zbirk, prav tako pa jim bo posredovala informacije o gradivu v njih. Javnost bo seznanjala z delovanjem knjižnice in s tem povečevala svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Spodbujala bo razvoj bralne kulture in različnih oblik pismenosti. Torej bo s svojim programom knjižnične službe spodbujala motivacijo, promocijo, vzgojo in usposabljanje za različne vrste pismenosti. Njeno delovanje bo usmerjeno k dvigu kakovosti knjižničnih storitev za uporabnike različnih ciljnih skupin. Slednje bo vključevala v proces vseživljenjskega učenja in neformalnega izobraževanja z bralnimi srečanji in projekti. Njeno delovanje bo posebej umerjeno k mladim in ranljivim skupinam. S spodbudnim delovnim okoljem in izobraževanjem zaposlenih se bodo ne samo uresničevale zastavljene naloge, ampak tudi rojevale nove ideje.

Sledila bo tudi novim razvojnim trendom, katerega odraz je virtualna knjižnica, ki preko vstopa na daljavo omogoča dostop do gradiva in informacij. Informacijsko izhodišče za to je spletna stran, ki jo bo potrebno sproti razvijati in dopolnjevati ter omogočiti, da bo postala uporabna tudi za osebe s  posebnimi potrebami. Posebej bo umerjena tudi v izgradnjo digitalne zbirke kot eno od nalog domoznanstva.

Posebej bo skrbela za pridobivanje, obdelavo, hranjenje, posredovanje in promocijo domoznanskega gradiva.

Kot doslej se bo povezovala s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter posamezniki, prizadevala si bo za vključevanje v partnerstva in sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, tudi kar zadeva financiranje. V prihodnosti si bo bolj kot doslej potrebno prizadevati za pridobivanje dodatnih virov financiranja, kot je donatorstvo, sponzorstvo, projekti …

Stavbe, v katerih opravlja svojo dejavnost so dotrajane, prostori v marsikateri knjižnici niso v skladu s sodobnimi standardi. Čeprav bi bilo potrebno razmišljati o novih prostorih, si bo knjižnica prizadevala za posodabljanje obstoječih in za energetsko sanacijo (sodobnejša, varčnejša razsvetljava, novi viri energije …)

Vse to ji bo uspelo z razvito notranjo organizacijo, timskim delom, mobilnostjo in izobraževanjem zaposlenih ter prizadevanjem bo uvedbi sodobnejše tehnologije.

 

STRATEŠKA PODROČJA IN CILJI V OBDOBJU 2021–2025

 

Strateško področje 1: Knjižnična mreža

 

Kosovelova knjižnica Sežana ima dobro razvito knjižnično mrežo, ki poleg osrednje knjižnice obsega še tri enote. V upravljanju pa ima tudi Kosovelovo domačijo v Tomaju.

Poleg tega potrebe po knjižničnih storitvah zagotavljata na področju Brkinov v občinah Hrpelje – Kozina in Divača Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, v občini Komen pa Lavričeva knjižnica Ajdovščina s svojima bibliobusoma.

Obstajajo pa tudi področja, ki so precej oddaljena od knjižnic. Ti uporabniki so izrazili željo, da bi jim (naročeno) gradivo dostavljali z bibliokombijem.

Da bi knjižnična mreža dobro delovala so nujni ustrezni prostorski pogoji, oprema, ustrezen obseg in izbor knjižničnega gradiva, ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, ustrezna organizacija knjižnične dejavnosti ter sposobnost prilagajanja nenehnim spremembam.

 

Strateški cilji 1: Razvoj in vzdrževanje knjižnične mreže

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

skrb za ohranjanje obstoječe knjižnične mreže

2021–2025

direktorica

priprava izhodišč za pridobitev bibliokombija

2021–2025

direktorica, delovna skupina

ugotavljanje potreb po izposojevališčih in morebitna vzpostavitev poti bibliokombija

2021–2025

direktorica

iskanje rešitev za prenos gradiva za izposojo med oddelki (medoddelčna izposoja)

2022–2025

direktorica, zaposleni

medknjižnična izposoja

2021–2025

zaposleni

 

Pričakovani učinki:

– sistematičen in dolgoročen razvoj knjižnične mreže

– lažja dostopnost do knjižničnih storitev za vse občane

–  nove oblike promocije knjižnice

 

Kazalniki uspešnosti:

– izhodišča za pridobitev bibliokombija

– optimizacija medoddelčne izposoje

Vse enote knjižnice imajo težave s prostori, ki so  premajhni in niso primerni za prireditve, zlasti ob spremenjenih pogojih delovanja, ko se pojavila potreba po zunanjih prostorih, ki bi bili primerni za prireditve. Zaradi spremenjenih razmer bi želeli dejavnost knjižnic premakniti tudi na zunanje površine, zlasti za prireditve, ki bi jih bilo potrebno urediti v vseh enotah knjižnice.

Knjižnici v Komnu in na Kozini sta težko dostopni za starejše, mlade mamice in gibalno ovirane osebe. Nobena od knjižnic nima avtomatskih vhodnih vrat. Občasno pa imajo knjižnice tudi težave s hlajenjem in ogrevanjem. Slednje je zelo potratno. Knjižnico na Kozini ogrevamo s peleti, knjižnico v Komnu z IR paneli, knjižnico v Divači ogrevamo z zelo dragim zemeljskim plinom, knjižnico v Sežani pa s plinom in kurilnim oljem.   

Velik problem, zlasti v osrednji knjižnici predstavlja pomanjkanje parkirnega prostora, ki vpliva na pogostnost obiskovanja knjižnice.

 

Strateški cilji 2: Zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje knjižnice in investicijsko vzdrževanje

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

iskanje možnosti za povečanje/selitev osrednje knjižnice

2021-2025

direktorica, člani sveta KKS, občina Sežana

ureditev prostora pred knjižnicami za prireditve

2021-2025

direktorica, strokovne delavke v enotah, občine ustanoviteljice

ureditev problematike parkiranja pred osrednjo knjižnico

2021

direktorica, občina Sežana

priprava pogojev za dostop gibalno oviranih oseb v vse enote knjižnice

2021–2025

direktorica, delovna skupina

zamenjava vhodnih vrat z avtomatskimi vrati, primernimi za starejše, gibalno ovirane in mlade mamice z vozički

2023–2025

direktorica, občine ustanoviteljice

prehod na cenejše oblike ogrevanja

2021–2025

direktorica, občine ustanoviteljice

zamenjava razsvetljave s cenejšimi in bolj zdravimi svetili

2022–2025

direktorica, občine ustanoviteljice

preureditev domoznanskega oddelka

2022–2025

direktorica

posodobitev mladinskega oddelka

2021-2025

direktorica, delovna skupine

ureditev dodatnih kotičkov v osrednji knjižnici

2021-2022

direktorica

posodobitev mladinskega oddelka v Knjižnici Kozina (združitev več manjših prostorov v večjega)

2021-2025

direktorica, strokovna delavka v enoti, Občina Hrpelje – Kozina

 

Pričakovani učinki:

– novi prostori za skladišče in dejavnosti knjižnice

– lažja dostopnost do knjižnice, povečan obisk, izposoja in uporaba storitev za uporabnike, – prostori za izvajanje dejavnosti, prostori za individualno in skupinsko preživljanje prostega časa,

– hitrejša izposoja/vračanje gradiva

– večja varnost in manjše uničevanje javne lastnine

– znižanje stroškov ogrevanja, naravna in ekonomična razsvetljava

 

Kazalniki uspešnosti:

– zadovoljstvo uporabnikov/pestrost dejavnosti,

– večji obisk,

– lažji dostop

– večji prosti dostop do gradiva

– večja izposoja in s tem večji obrat

– zadovoljstvo uporabnikov knjižnice kot virtualnega in fizičnega prostora

 

Sodobna knjižnica ne temelji le na fizičnih zbirkah. Vse bolj postajajo aktualne elektronske in spletne zbirke gradiva, ki ga bodisi pripravljamo sami bodisi se odločamo za nakup. Imamo pa tudi bogato zbirko filmov.

Prednost moramo dati sprotnemu posodabljanju spletne strani, ki je izhodišče za informacije, povezane z našim delovanjem. Vse bolj postaja aktualna tudi facebook stran.

Od leta 2013 omogočamo izposojo e-knjig preko portala Biblos, bralci lahko dostopajo do revij in časopisov preko aplikacije Press Reader, na tržišču pa so se pojavile tudi zvočne knjige. Članom omogočamo tudi dostop do podatkovnih zbirk, ki jih kupujemo preko koprske knjižnice Srečka Vilharja v okviru območnosti. Zbirko ponujamo uporabnikom preko oddaljenega dostopa – preko lastnih računalnikov. Uporabniki pa za svoje potrebe pogosto uporabljajo tudi IKT opremo naše knjižnice, zato je potrebno tudi to redno vzdrževati in posodabljati.

 

 

Strateški cilji 3: Posodabljanje opreme knjižnice

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

nakup in sprotno posodabljanje opreme za nemoteno izvajanje dejavnosti

2021–2025

direktorica

preureditev AV oddelka

2023–2025

direktorica

zamenjava izposojevalnega pulta v osrednji knjižnici

2021–2025

direktorica

nabava knjigomatov in RFDI opreme

2021-2025

direktorica, člani sveta KKS

vzpostavitev alarma v osrednji knjižnici

2021

direktorica

 

Pričakovani učinki:

– nadgradnja knjižnice kot prostora za preživljanje prostega časa

– zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov z urejenostjo enote in predstavitve zbirke

– lažje izvajanje bibliopedagoških dejavnosti

 

Kazalniki uspešnosti:

– izposoja in obisk glede na stanje pred investicijskim vzdrževanjem

 – obrat gradiva glede na stanje pred investicijskim vzdrževanjem

 

Strateško področje 2: Razvoj in upravljanje knjižnične zbirke

 

Upravljanje knjižnične zbirke zajema načrtovanje, zgradbo, rast, vrednotenje in uporabo knjižnične zbirke v daljšem časovnem obdobju. To je zelo pomembna naloga, saj se mora odzivati na spremembe okolja, zlasti pa mora biti aktualna. Vključevati mora dokumente v fizični in virtualni obliki. V ta namen bo knjižnica oblikovala dokument o nabavni politiki Kosovelove knjižnice Sežana, z anketami pa bo dodatno preverjala potrebe uporabnikov.

 

Strateški cilji 1: Izgradnja knjižnične zbirke

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

zagotavljanje zakonsko določenih usmeritev pri nabavi gradiva

2021–2025

direktorica, vodja nabave in obdelave, računovodja

redno spremljanje založniške produkcije

2021–2025

vodja nabave

umestitev gradiva po posameznih enotah

2021–2025

vodja nabave

kroženje gradiva po posameznih enotah/medoddelčna izposoja

2021–2025

vsi zaposleni

gradnja zbirke s posebnimi potrebami

2021–2025

vodja nabave, bibliotekarka

dopolnjevanje filmske zbirke in promocija (v sodelovanju s Kosovelovim domom)

2021–2025

direktorica, delovna skupina

Gradnja zbirke v e-obliki

2021–2025

vodja nabave in obdelave

Izdelava načrta za formiranje posebne zbirke – referenčne zbirke

2021–2025

vsi zaposleni

vključevanje uporabnikov knjižnice pri oblikovanju zbirke/predlogi za nabavo – izdelava spletnega obrazca

2021–2025

direktorica, služba za nabavo knjižničnega gradiva, ostali zaposleni

redni odpisi gradiva

2021–2025

formirana komisija za odpis gradiva

vključevanje darovanega gradiva v knjižnično zbirko

2021–2025

vodja nabave, bibliotekarka

izgradnja novih premičnih zbirk

2021–2025

direktorica, vodja nabave, vsi zaposleni

 

Pričakovani učinki:

– optimalen izbor knjižničnega gradiva za potrebe uporabnikov

– jasno definiranje odgovornosti za izgradnjo zbirke

– izboljšanje kakovosti zbirke

– približevanje standardom za izgradnjo knjižnične zbirke

– oblikovanje zbirke gradiva, ki ga bo potrebno obdržati za posredovanje zgodovinskih podatkov za raziskovalno delo

 

Kazalniki uspešnosti:

– obrat gradiva

 

 

Strateški cilji 2: Uporaba in redno vrednotenje knjižnične zbirke

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

nadgradnja posebnih tematskih zbirk – filmska zbirka, slovenika, stripi, Nekaj posebnega

2021–2025

vsi zaposleni

razvoj novih metod za promocijo gradiva (seznami, razstave, pogovori, spletna …

2021–2025

vsi zaposleni

izobraževanje uporabnikov za samostojno in učinkovito uporabo knjižnične zbirke

2021–2025

neformalna delovna skupina

oblikovanje metodologije in kazalnikov za vrednotenje in oblikovanje zbirke

2021–2025

vodja nabave in obdelave gradiva, delovana skupina

spremljanje in dopolnjevanje dokumenta o nabavni politiki

2021–2025

vsi zaposleni

 

Pričakovani učinki:

– boljša dostopnost gradiva za uporabnike

– bolj raznolika ponudba

– večja prepoznavnost  zbirk

 

Kazalniki uspešnosti:

– večja izposoja gradiva in s tem večji obrat gradiva

 

 

Cilj 3: Spremljanje potreb uporabnikov zbirke

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

merjenje zadovoljstva uporabnikov na vsaka 4 leta

2021, 2025

direktorica

izvajanje občasnih anket o potrebah in navadah uporabnikov

2021–2025

direktorica

 

Pričakovani učinki:

-prepoznavanje potreb in pričakovanj uporabnikov

– nadgradnja storitev

– zaznavanje sprememb v potrebah uporabnikov in odziv nanje

 

Kazalniki uspešnosti:

– večje zadovoljstvo uporabnikov

 

 

Strateško področje 3: Prireditve, projekti, izobraževanja

 

V središču našega delovanja so uporabniki. Prizadevamo si, da bi v naše prostore privabili več obiskovalcev, ki bi si izposojali gradivo in v naših prostorih preživljali prosti čas. Da bi dosegli te cilje, izvajamo vrsto dejavnosti, ki so usmerjenje k spodbujanju branja ter razvoju informacijske pismenosti med vsemi skupinami, zlasti med mladimi. Storitve na področju informacijske pismenosti, vseživljenjskega učenja, socialnega vključevanje ter medkulturnega in medgeneracijskega dialoga bomo še naprej razvijali in spodbujali. Pri tem bomo tudi sledili trendom gospodarskega, kulturnega, demografskega okolja ter spremljali delovanje drugi ponudnikov podobnih storitev in se z njimi tudi povezovali.

Dejavnosti bomo izvajali v skladu s programom, ki ga bomo načrtovali na osnovi razpoložljivih virov, tako finančnih kot tudi kadrovskih. Vsako dejavnost bomo tudi promovirali in skušali uporabnike motivirati za aktivno sodelovanje v naših projektih. Lokalnim ustvarjalcem bomo omogočali predstavitev svojega dela v naših prostorih (koncerti, predstavitve knjig, predavanja, ples, natečaji, razstave …) ter izvajanje načrtovanih storitev povezanih z obletnicami. Tako kot doslej se bomo vključili v projekte z drugimi javnimi zavodi.

Organizirali bomo dogodke za mlajše in odrasle obiskovalce (predstavitve knjig, pogovori z avtorji, razstave, delavnice, ure pravljic, predstave, kvizi, uganke, natečaji, predavanja …). Povezovali se bomo z ostalimi splošnimi knjižnicami in z večjimi dogodki opozarjali na branje, knjigo in našo dejavnost.

Uporabnike bomo vključili v zbiranje domoznanskega gradiva in iskali nove poti do uporabnikov.

 

Strateški cilji 1: Spremljanje potreb uporabnikov knjižnice

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

popis obstoječih storitev

2021

delovna skupina

načrtovanje novih dejavnosti

2021–2025

zaposleni, direktorica

 

Pričakovani učinki:

– prepoznavanje potreb in pričakovanj uporabnikov

– obogatitev ponudbe

– pravočasno zaznavanje sprememb v potrebah uporabnikov in prilagajanje ponudbe storitev

– sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami

 

Kazalniki uspešnosti:

– zadovoljstvo uporabnikov

– povečan obisk

– različne skupine obiskovalcev

 

 

Strateški cilji 2: Spodbujanje branja in razvijanje bralne kulture

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

aktiviranje lokalne skupnosti pri promociji branja

2021-2025

delovne skupine

promocija branja v lokalni skupnosti

2021-2025

delovne skupine

obstoječi in novi bralni projekti

2021-2025

delovne skupine

organizacija bralnih srečanj za vse generacije

2021-2025

delovne skupine

srečanje z avtorji

2021-2025

direktorica, bibliotekarji

občasne razstave gradiva na določeno tematiko

2021-2025

bibliotekarji

seznami, zloženke o gradivu

2021-2025

delovne skupine

spodbujanje branja s pomočjo sodobnih tehnologij

2021-2025

vsi zaposleni

predstavitev gradiva na spletu

2021-2025

delovne skupine

postavitve občasnih razstav v Kosovelovem domu in drugih javnih zavodih

2021-2025

delovne skupine

nadgradnja dejavnosti na mladinskem oddelku 

2021-2025

delovna skupina

nadgradnja ponudbe na oddelku za odrasle

2021-2025

delovna skupina

sodelovanje v vseživljenjskem učenju

2021-2025

delovna skupina

sodelovanje na Dnevih evropske kulturne dediščine

2021-2025

delovna skupina

sodelovanje na Tednu vseživljenjskega učenja

2021-2025

delovna skupina

promocija uporabe sodobnih tehnologij

2021-2025

delovna skupina, izposoja

razvoj programov medgeneracijskega sodelovanja

2021-2025

direktorica, delovna skupina

priprava programov izobraževanja uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice in gradiva

2021-2025

delovna skupina, vsi zaposleni

učenje COBISS za različne ciljne skupine

2021-2025

vsi zaposleni

širitev nabora storitev na daljavo

2021-2025

izposoja, IZUM, OOK Koper

 

Pričakovani učinki:

– promocija knjižnice

– spodbujanje branja pri različnih ciljnih skupinah

– povečanje obiska knjižnice

– večja prepoznavnost knjižnice v okolju

– večja uporaba gradiv

– uporaba knjižnice za medgeneracijsko povezovanje

– pridobivanje podpornikov knjižnice

 

Kazalniki uspešnosti:

– število obiskovalcev in število uporabnikov gradiva

– število prostovoljcev

– novi projekti

 

 

 

 

 

 

Strateško področje 4: Domoznanstvo

 

Strateški cilji 1: Načrtovanje, promocija domoznanske zbirke

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

priprava smernic nadaljnjega razvoja domoznanske zbirke

2021-2025

domoznanstvo

ohranjanje in pridobivanje novih partnerjev in pridobivanje domoznanskih vsebin

2021-2025

domoznanstvo

načrtno pridobivanje domoznanskega gradiva (šolske in diplomske naloge, tiskarski izvodi, publikacije društev …)

2021-2025

vsi zaposleni

domoznanske razstave

2021-2025

vsi zaposleni

novi prostori za domoznansko zbirko

2021-2025

direktorica, domoznanstvo

 

Pričakovani učinki:

– izpolnjen vsebinski koncept in definirano območje domoznanske dejavnosti

– prepoznavnost domoznanske dejavnosti v lokalnem okolju in njen pomen

 

Kazalniki uspešnosti:

– uporaba domoznanske zbirke

 

 

Strateški cilji 2: Digitalizacija gradiva in priprava e-vsebin za ohranjanje kulturne dediščine

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

evidentiranje vsebin za digitalizacijo

2021-2025

domoznanstvo

oblikovanje domoznanskih in e-zbirk

2021-2025

domoznanstvo

Digitalizacija gradiva (vsaj ene zbirke letno)

2021-2025

domoznanstvo

priprava in objave domoznanskih vsebin na e-portalih (Kamra, dLib … )

2021-2025

strokovni delavci, zunanji sodelavci (urednik Kamre …)

 

Pričakovani učinki:

– večja dostopnost vsebin in gradiva

– zaščita starega in dragocenega gradiva

 

 

Kazalniki uspešnosti:

– število e-podatkovnih zbirk

– število objavljenih dokumentov na spletnih portalih Kamra, d-Lib

 

 

Strateški cilji 3: Upravljanje posebnih zbirk in njihova promocija

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

ugotavljanje potreb po posebnih zbirkah

2021-2025

vsi zaposleni

nadgradnja zbirke Nekaj posebnega

2021-2025

nabava, bibliotekarka

nadgradnja zbirke stripov

2021-2025

nabava, mladinski oddelek

postavitev novih posebnih zbirk – npr. lokalnih avtorjev

2021-2025

vsi zaposleni

promocija Villanijeve zbirke, Dolenčeve zbirke, Rožančeve zbirke

2021-2025

vsi zaposleni

postavitev zbirke Karla Štreklja v Komnu

2021-2025

domoznanstvo, knjižničarka v Komnu

večeri predstavitev domoznanskega gradiva

2021-2025

domoznanstvo

Dnevi zbiranja spominov

2021-2025

domoznanstvo, vsi

predstavitve diplomskih, seminarskih, doktorskih nalog

2021-2025

domoznanstvo

razstave domoznanskega gradiva

2021-2025

domoznanstvo

stalna zbirka lokalnih avtorjev

2021-2025

domoznanstvo

 

Pričakovani učinki:

– večja dostopnost in prepoznavnost zbirk v Kosovelovi knjižnici Sežana

– nadgradnja zbirk

– krepitev domoznanske dejavnosti in njene prepoznavnosti med prebivalci

– omogočiti mladim, da predstavijo svoje delo v lokalnem okolju

 

Kazalniki uspešnosti:

– število obiskovalcev zbirk

– število novih posebnih zbirk

– število vključenih posameznikov

– število izdelanih bibliografij

 

 

Strateško področje 5: Sodelovanje, partnerstva, promocija

 

Že večkrat je bilo omenjeno, da se Kosovelova knjižnica Sežana vključuje v lokalno in širše okolje, da bi bilo njeno delovanje čim bolj učinkovito. Povezovanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, ko bo knjižnica okrepila obstoječa partnerstva in pridobila nova.

Več časa in načrtovanja pa bo morala usmeriti v promocijo, marketinško dejavnost in zagovorništvo

Strateški cilji 1: Nove oblike promocijske dejavnosti

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

sodelovanje v celoletni promocijski akciji slovenskih splošnih knjižnic

2021-2025

delovna skupina

evidentiranje različnih javnosti in priprava načrta za sodelovanje z njimi

2021

delovna skupina

marketinška dejavnost: načrtna uporaba spletnih portalov in socialnih omrežij

2021-2025

delovna skupina

sodelovanje z mediji, objave v lokalnih časopisih, strokovnih revijah

2021-2025

direktorica, delovna skupina

ciljna promocija (gospodarske družbe, ranljive skupine)

2021-2025

delovna skupina

povezovanje z javnimi zavodi v skupnih akcijah (Bobri, poletni dogodki … ) – popis obstoječih partnerstev in projektov ter pobude za nova partnerstva

2021-2025

direktorica, vsi zaposleni

 

snemanje kratkih najav dogodkov

2021-2025

delovna skupina

zagovorništvo: spodbujanje aktivnosti zagovornikov knjižnice

2021-2025

direktorica, delovna skupina

razvijanje izdelkov za promocijo

2021–2025

delovna skupina

 

Pričakovani učinki:

– večja prepoznavnost v okolju

– pridobivanje novih partnerjev

– (sistematično) upravljanje odnosov z javnostmi

– sodelovanje s posameznimi ciljnimi skupinami uporabnikov

– dostop do novih ciljnih skupin

– pridobivanje sredstev na projektnih razpisih

 

Kazalniki uspešnosti:

– število skupnih projektov

– število obiskovalcev na prireditvah

– število sledilcev na socialnih omrežjih

– prisotnost Kosovelove knjižnice v medijih

 

Strateško področje 6: Kadri in delovni procesi

 

Zaposleni so bogastvo knjižnice. Izobraževanje in razvoj kadra pa vpliva tudi na zadovoljstvo, zato je potrebno poskrbeti za karierni razvoj tako mlajših kot tudi starejših delavcev. Kader se mora tudi sicer nenehno izobraževati, da se lahko prilagaja hitrim spremembam v družbi.

Z izobraževanjem bodo zaposleni pridobivali nove izkušnje in znanja tako s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti kot tudi druga znanja, ki so potrebna za uspešno delovanje knjižnice. Zaposleni se bodo udeleževali izobraževanj v sodelovanju z drugimi knjižnicami in ustanovami, pridobljena znanja pa posredovali svojim kolegom.

Oblikovali bomo tako organizacijsko in kadrovsko strukturo, ki bo fleksibilna za spremembe in prilagajanje novostim v knjižnici.

Izobraževanje bo prispevalo k izboljšanju medsebojnih odnosov in utrjevalo prizadevanja po vključevanju zaposlenih v timsko delo, dobro medsebojno komuniciranje in izmenjavo znanja.

Poskrbeli bomo tudi za ustrezne kadrovske pogoje za delo z učinkovito notranjo organizacijo in pozitivno klimo ter si prizadevali za delo v delovnih in projektnih skupinah ter za urejeno delovno okolje.

 

Strateški cilji 1: Kadrovski razvoj

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

prenos znanja in dobrih praks med zaposlenimi

2021–2025

direktorica, zaposleni

definiranje ključnih kompetenc in odgovornosti za posamezna delovna mesta

2021–2025

direktorica, zaposleni

spodbujanje timskega dela

2021–2025

direktorica, zaposleni

skrb za izboljšanje komunikacije med zaposlenimi

2021–2025

direktorica, zaposleni

razvijanje pripadnosti zaposlenih v ustanovi

2021–2025

zaposleni

ugotavljanje potreb zaposlenih po izobraževanju

2021–2025

direktorica, zaposleni

izdelava letnega in osebnega načrta izobraževanja zaposlenih

2021–2025

direktorica, zaposleni

permanentno izobraževanje zaposlenih

2021–2025

direktorica, zaposleni

prenos znanja, dobrih praks in strokovne pomoči med zaposlenimi

2021–2025

direktorica, zaposleni

 

Pričakovani učinki:

– širitev in prenos znanja med zaposlenimi in večja motiviranost za delo

– pregled nad načrtovanim in opravljenim delom

– hitro odzivanje na spremembe

 

Kazalniki uspešnosti:

– interna navodila za posamezna delovna področja

– osebni načrti zaposlenih

– zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov

 

 

Strateško področje 7: Financiranje dejavnosti

 

Strateški cilji 1: Pridobivanje sredstev za izvajanje dejavnosti

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

Priprava koncepta strategije financiranja, zlasti sponzorstva

2021–2025

direktorica, strokovni delavci

aktivno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami za zagotavljanje izvajanja dejavnosti

2021–2025

direktorica

pridobivanje finančnih sredstev na razpisih

2021–2025

delovna skupina

pridobivanje sponzorjev in donatorjev

2021–2025

direktorica

 

 

Strateško področje 8: Ureditev aktov

 

Nujno bo potrebno posodobiti Odlok o ustanovitvi Kosovelove knjižice Sežana, kar je naloga občin ustanoviteljic. V skladu s tem bo potrebno posodobiti tudi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kosovelove knjižnice Sežana.

Prav tako bo potrebno posodobiti in pripraviti nove interne akte za bolj učinkovito poslovanje.

 

Strateški cilji 1: Pridobivanje sredstev za izvajanje dejavnosti

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

Odlok o ustanovitvi Kosovelove knjižice Sežana

2022

direktorica, občine ustanoviteljice

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kosovelove knjižnice Sežana.

 

2021

direktorica, svet knjižnice

Interni akti

2021–2025

direktorica, zaposleni

 

Pričakovani učinki:

– posodobljeni dokumenti v skladu z zakonodajo

 

Kazalniki uspešnosti:

– urejena dokumentacija

 

 

STRATEŠKA PODROČJA IN CILJI ZA KOSOVELOVO DOMAČIJO TOMAJ V OBDOBJU 2021–2025

 

Hiša v Tomaju, ki je zgrajena 1924. Družina se je v novo domovanje preselila jeseni leta 1925. Prenovljena je med 1997 in 2000. Avtor projekta prenove je Borut Koloini. V Kosovelovi domačiji je postavljena spominska zbirka družine Kosovel. Spominska zbirka je posvečena celi družini, obema staršema in vsem petim otrokom. Vsak od njih je namreč po svoje prispeval k rasti te domačije in s tem bogatil kulturno življenje Kraševcev in s tem tudi Slovencev.

Skozi sprehod po zbirki spoznavamo ne samo življenje družine Kosovelovih, pač pa tudi zgodovino Primorske in način življenja v naših krajih v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja.

Hiša je last Občine Sežana, muzejsko zbirko je postavil Goriški muzej, domačija pa je v upravljanju Kosovelove knjižnice Sežana. Do marca 2020 je za domačijo skrbela Dragica Sosič, zato bo organizacija dela kot tudi promocija muzeja ena ključnih nalog akterjev muzeja v prihodnjih letih.

 

Strateško področje 1: Razvoj in vzdrževanje muzeja Kosovelova domačija Tomaj

V letošnjem letu smo ostali brez skrbnice Kosovelove domačije Tomaj. Po poletju, ko preverjamo razmere, povezane z muzejsko zbirko, bomo morali vzpostaviti nov način dela in vzdrževanja domačije.

 

Strateški cilji 1: Razvoj in vzdrževanje muzeja

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

Izdelava poslovnega načrta za muzej

2021, 2022

direktorica, Občina Sežana

skrb za ohranjanje obstoječe zbirke

2021–2025

direktorica, Občina Sežana, Goriški muzej

pridobivanje sredstev, prijava na razpise

2021-2025

direktorica, Občina Sežana

ugotavljanje potreb in načrtovanje prenove

2021–2025

direktorica, Občina Sežana, Goriški muzej

nov skrbnik za vrt

2021

direktorica, Občina Sežana

Spremenjen način vodenja po zbirki – urnik  – zunanji sodelavci

2021

direktorica, Občina Sežana

promocija muzeja

2021

direktorica, Občina Sežana

 

Pričakovani učinki:

– kontinuiteta dejavnosti

– spremembe v postavitvi zbirke

 

Kazalniki uspešnosti:

– vzdrževanje stanja

– določitev novih vsebin

– povečan obisk

 

 

Strateški cilji 2: Zagotavljanje prostorskih pogojev in investicijsko vzdrževanje

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

razširitev muzejske zbirke v 1. nadstropje

2021

Direktorica, Občina Sežana, Goriški muzej

posodobitev obstoječe zbirke

2021

Direktorica, Občina Sežana, Goriški muzej

zasteklitev lope in IKT oprema – nova vloga: učilnica

2021, 2022

Direktorica, Občina Sežana, Goriški muzej

popravilo podpornega zidu

2021–2025

Direktorica, Občina Sežana, Goriški muzej

nakup davčne blagajne

2021

Direktorica, Občina Sežana,

 

 

Pričakovani učinki:

– aktualizirana zbirka

– povečan obisk

– učinkovitejše poslovanje

– povečana varnost in manjše uničevanje javne lastnine

 

Kazalniki uspešnosti:

– možnost vključevanja novih aktivnosti

– večji obisk

– večje zadovoljstvo obiskovalec

 

Strateško področje 2: Nove vsebine in sodelovanje z lokalno skupnostjo

 

Strateški cilji 1: Vključevanje novih vsebin – program

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

raziskava potreb obiskovalcev

2021–2025

direktorica

Izdelava poslovnega načrta

2021–2025

direktorica

izdelava programov za šolske skupine za različne starostne stopnje

2021–2025

direktorica

organizacija delavnic in kulturnih prireditev

2021–2025

direktorica, lokalna skupnost

Sodelovanje z drugimi partnerji javnimi zavodi

2021–2025

direktorica, Občina Sežana

 

Pričakovani učinki:

– povečanje obiska

– večja prepoznavnost muzeja v okolju

– muzej kot družabno središče

 

Kazalniki uspešnosti:

– novi projekti

– sodelovanje

 

 

 

Strateško področje 3: Promocija zbirke

 

Promocija zbirke je eden od pomembnih elementov za prepoznavnost, vendar bo to mogoče izpeljati le, ko bodo rešena vprašanja vodenja in vzdrževanja muzejske zbirke.

 

 

Strateški cilji 1: Nove oblike promocijske dejavnosti

             AKTIVNOSTI

ČASOVNI OKVIR

NOSILCI

evidentiranje različnih javnosti in priprava načrta za sodelovanje z njimi

2021

direktorica, Občina Sežana

marketinška dejavnost: načrtna uporaba spletnih portalov in socialnih omrežij

2021-2025

direktorica, Občina Sežana

sodelovanje z mediji, objave v lokalnih časopisih, strokovnih revijah

2021-2025

direktorica, Občina Sežana

zagovorništvo: spodbujanje aktivnosti zagovornikov muzeja

2021-2025

direktorica, Občina Sežana

razvijanje izdelkov za promocijo

2021–2025

Direktorica, Občina Sežana, TIC

 

Pričakovani učinki:

– povečanje obiska

– muzej v luči vedno novih sprememb

 

Kazalniki uspešnosti:

– sodelovanje

– nove ideje

– število vključenih posameznikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateški načrt za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 je nadaljevanje obstoječega strateškega načrta in predstavlja osnovne smernice razvoja Kosovelove knjižnice Sežana. Čeprav imamo veliko zamisli, ki izhajajo iz strokovnih podlag in so usmerjene v zadovoljstvo uporabnikov, je njihova uresničitev odvisna od številnih dejavnikov, na katere ne bomo mogli vplivati. Kljub temu bomo nadaljevali začrtano pot in se trudili, da bomo pri tem čim bolj uspešni.

 

 

 

 

Sežana, 9. 9. 2020

 

 

 

 

 

mag. Magdalena Svetina Terčon,

                                                                                                  direktorica

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI