Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Podatki o objavi: Uradni list Uradni list RS, št. 23-997/2004
Datum objave: 12.3.2004

Povezava do dokumenta na portalu IUS-INFO

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00), 26. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.

87/01) in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02
in odl. US Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,

44/96, 68/98, 59/99, 108/03) so občinski sveti: Občine Sežana na
podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) na seji dne 27. 11. 2003, Občine Divača na
podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 16/99)
na seji dne 6. 11. 2003, Občine Hrpelje-Kozina na podlagi 16. člena
statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) na seji
dne 23. 12. 2003 in Občine Komen na podlagi 16. člena statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 64/01) na seji dne 10. 2. 2004
sprejeli

O D L O K

o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska 4,
Občina Divača s sedežem v Divači, Kolodvorska ulica 3A, Občina
Hrpelje–Kozina s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14 in Občina
Komen, s sedežem v Komnu št. 86 (v nadaljevanju:
ustanoviteljice), ustanavljajo javni zavod Kosovelova knjižnica
Sežana (v nadaljevanju: knjižnica) za opravljanje kulturne
dejavnosti na območju Občine Sežana, Občine Divača, Občine
Hrpelje-Kozina in Občine Komen.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo občine ustanoviteljice v skladu s

svojimi statuti.

2. člen
Ime knjižnice je: KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA
Skrajšano ime knjižnice: KNJIŽNICA
Sedež: Sežana, Ulica Mirka Pirca 1.

3. člen
Knjižnica lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju
ustanoviteljic. V pravnem prometu mora knjižnica uporabljati ime
iz predhodnega člena.

4. člen
Knjižnica je za svoje obveznosti odgovorna s sredstvi, ki so v
pravnem prometu.

Knjižnica je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem
premoženjem, s katerim razpolaga.

5. člen
Knjižnica ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm, ki
ima v sredini grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano:
Kosovelova knjižnica Sežana.
Knjižnica ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako
vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Ravnatelj knjižnice sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter
določi delavce, ki so zanje odgovorni.

II. DEJAVNOST KNJIŽNICE
6. člen
Dejavnost knjižnice, ki jo opravlja v javnem interesu, kot javno
službo je:

– O/92.511 dejavnost knjižnic.
V okviru te dejavnosti knjižnica zlasti:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih
publikacij,
– izposoja knjižnično gradivo, svetuje, pomaga pri njegovi izbiri in
uporabi,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in
storitve, sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju
informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in
informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so
splošno dostopna na elektronskih medijih,
– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike
posredovanja knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja
po pošti in drugo),
– kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop
do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim
omogoči izposojo,
– izdaja kataloge, bibliogra.je in druge strokovne publikacije o
knjižničnem gradivu,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in
© IUS SOFTWARE Vsebina preverjena: 15.10.2012 Stran 1 od 6

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in
komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– sodeluje v vseživljenjskem učenju,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično
dejavnostjo,
– prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja,
simpozije,
– vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini,
– organizira posebne prireditve, povezane s kulturno-umetniško
dejavnostjo Slovencev v zamejstvu in pripravi program dejavnosti,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni
obliki,
– prodaja umetniške izdelke,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred
nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali
v vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah,
– skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in izvaja matično
dejavnost,
– izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse
knjižničarstva,
– v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na
področju družboslovja in humanistike.
Knjižnica se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in
razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna
združenja.
7. člen
Dejavnosti knjižnice iz prejšnjega člena, ki služijo izvajanju javne
službe, so:

– DE/22.110 Izdajanje knjig,
– DE/22.120 Izdajanje časopisov,
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE/22.150 Drugo založništvo,
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
– DE/22.230 Knjigoveštvo,
– DE/22.240 Priprava za tisk,
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
– DE/22.320 Razmnoževanje videozapisov,
– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
– G/52.471 Dejavnost knjigarn,
– G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami,
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– G/52.610 Trgovina na drobno po pošti,
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– H/55.302 Dejavnost samopostrežnih restavracij,
– I/60.240 Cestni tovorni promet
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
– K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
– K/72.300 Obdelava podatkov,
– K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja,
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike,
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.851 Prevajanje,
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.,
– O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj,
– O/91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij,
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine.
Knjižnica ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasja
ustanoviteljic.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja
knjižnica v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo dela ali s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.
III. ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE
8. člen
Knjižnica ima za izvajanje registrirane dejavnosti na različnih
lokacijah organizirane enote, in sicer v:

– Komnu,
– Divači in
– Hrpeljah.
Knjižnica upravlja s Kosovelovo domačijo v Tomaju, Tomaj 39 in
skrbi za izvajanje njenega programa, ki ga sprejme in .nancira
Občina Sežana.
Druge organizacijske enote se lahko ustanovijo s soglasjem
ustanoviteljic na predlog sveta knjižnice.
V naseljih, kjer ni stalnih enot, organizira knjižnica dejavnost z
bibliobusom oziroma premičnimi zbirkami.
IV. ORGANI KNJIŽNICE
9. člen
Organi knjižnice so:

– svet knjižnice,
– ravnatelj knjižnice.
a) Svet knjižnice

10. člen
Svet knjižnice šteje šest članov:

– en predstavnik Občine Sežana in en predstavnik občin izven sedeža knjižnice,

– dva predstavnika delavcev knjižnice,

– dva predstavnika uporabnikov.

Predstavnika Občine Sežana imenuje Občinski svet občine
Sežana; skupnega predstavnika občin izven sedeža knjižnice pa
imenujejo občinski sveti občin izven sedeža knjižnice po sistemu
rotacije.
Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci na neposrednih in
tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta
odlok.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, na
predlog knjižnice imenujejo vse štiri občine, ki ji potrdijo na
občinskih svetih.

11. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Na konstitutivni seji sveta knjižnice člani izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika predsednika sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.

12. člen
Svet knjižnice ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še
naslednje pristojnosti:

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ugotavlja ustreznost in daje soglasje k razvojnemu načrtu,
programu dela, .nančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest,
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in h
knjižnični kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice in politiko
njenega ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi
tudi notranji revizor ustanovitelja,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program razreševanja presežka delavcev,
– sprejema poslovnik in cenike,
– daje ustanovitelju in ravnatelju knjižnice predloge in mnenja o
posamičnih vprašanjih ter pobude za reševanje teh vprašanj,
– razpisuje, imenuje in razrešuje ravnatelja knjižnice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z ravnateljem,
– imenuje volilno komisijo,
– ocenjuje delo ravnatelja,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet knjižnice,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike knjižnic v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene
naloge.
13. člen
(Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)
Svet knjižnice določi rokovnik za izvedbo volitev in s sklepom
razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet knjižnice, največ 90
in najmanj 60 dni pred iztekom mandata dobe. Volitve se opravijo
najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tričlanska volilna komisija.

Član volilne komisije ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

14. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imata najmanj dva
delavca knjižnice z aktivno volilno pravico ter reprezentativni
sindikat.
Predlogi kandidatov za svet knjižnice se predložijo volilni komisiji
najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev. Predlogi morajo biti v
pisni obliki s podpisi delavcev, ki predlagajo kandidate za člane.
Predlogu morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s
kandidaturo strinjajo.
Volilna komisija takoj preizkusi kandidatno listo, ali je vložena
pravočasno in po določbah tega odloka.
Če je kandidatov za člane sveta manj, kot se jih voli, mora volilna
komisija to takoj javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih
kandidatov za člane sveta, ki ne sme biti daljši od 7 dni in začne
teči z dnem objave.

15. člen
Pravico voliti svoje predstavnike v svet knjižnice imajo vsi
zaposleni delavci zavoda. Pravico biti izvoljen za predstavnika
delavcev v svet knjižnice ima vsak delavec knjižnice, razen osebe,
ki opravlja funkcijo ravnatelja.
Delavci volijo osebno. Nihče ne more voliti po pooblaščencih.

16. člen
Volilni postopek vodi volilna komisija, ki skrbi za pravilnost in
tajnost glasovanja in ugotavlja izid glasovanja na volišču.
Volilna komisija lahko odloči, da se za delavce, ki bodo odsotni na

dan volitev zagotovi možnost predčasnih volitev.

17. člen
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnicah so navedena imena kandidatov po abecednem
redu priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred
imenom kandaidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti voljo volilca, sta neveljavni.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev
z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila polovica ali
manj delavcev oziroma, če volilna komisija razveljavi sklepe
volitev zaradi nepravilnosti, se opravijo nadomestne volitve v 30.
dneh po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.

18. člen
Predstavnik delavcev v svetu knjižnice je za svoje delo osebno
odgovoren delavcem, ki so ga izvolili in je lahko odpoklican.
Postopek za odpoklic se začne na podlagi pisne zahteve več kot
polovice delavcev knjižnice z aktivno volilno pravico oziroma na
zahtevo sindikata, če gre za člana, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki
zahtevajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za

odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki preveri
formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za

© IUS SOFTWARE Vsebina preverjena: 15.10.2012 Stran 3 od 6

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

v svetu knjižnice se smiselno uporabljajo določbe odloka in
zakona.

19. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz določenega razloga
prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta knjižnice ni

potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do
izteka štiriletnega mandata manj kot 6 mesecev.

b) Ravnatelj

20. člen
Knjižnica ima ravnatelja.
Ravnatelja opravlja funkcijo poslovnega in programskega
direktorja.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje knjižnice,
predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za zakonitost dela

knjižnice.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo knjižnice,

– pripravlja program razvoja knjižnice,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za
njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega načrta za investicijsko vzdrževanje
stavb in obnavljanje opreme ter odgovarja za njegovo izvedbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta knjižnice in drugih organov
knjižnice,
– poroča ustanovitelju in svetu knjižnice o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje knjižnice,
– določa sistemizacijo delovnih mest in sprejema kadrovski načrt,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za uresničevanje pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja,
– imenuje komisije, delovne skupine ali druga telesa za preučitev
posameznih vprašanj ali za izvedbo določenih nalog,
– skrbi za izobraževanje delavcev,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi predpisi,
– sklepa pogodbe z zunanjimi sodelavci,
– skrbi za sodelovanje knjižnice z drugimi organizacijami,
– izdaja in sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem knjižnice,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– zagotavlja publiciteto in informiranje ter je odgovoren za stike z
javnostjo,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon ali splošni akti.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje splošne, z

zakonom določene pogoje.
Imeti mora:

– višjo ali visokošolsko izobrazbo humanistične ali družboslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti načrt razvoja
knjižnice.
Svet knjižnice si mora pridobiti soglasje in mnenje le za tistega
kandidata ali kandidatko, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet sam
predlaga za imenovanje.
Če ustanoviteljica, ki ima v lasti več kot polovico
soustanoviteljskega deleža ne da soglasja in mnenja občin, ki so
na splošno knjižnico s pogodbo prenesle v upravljanje te
dejavnosti, v roku 60 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, se
šteje, da je bilo soglasje podano in mnenje pozitivno.
Ko svet pridobi soglasje in mnenje, imenuje ravnatelja z večino
glasov vseh članov sveta.
Mandat ravnatelja traja 5 let in je lahko po izteku te dobe ponovno
imenovan.
22. člen
Ravnatelj sklene pogodbo o zaposlitvi s knjižnico, ki jo zastopa
predsednik sveta knjižnice.

23. člen
V odsotnosti ravnatelja predstavlja in zastopa knjižnico oseba, ki
jo pooblasti ravnatelj. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in
trajanje pooblastila. Ravnatelj lahko s pisnim pooblastilom
pooblasti druge osebe za opravljanje določenih nalog.

24. člen
Vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet knjižnice, če:

– ravnatelju predčasno poteče mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za
ravnatelja.
Vršilca dolžnosti ravnatelja lahko imenuje svet izmed strokovnih
delavcev knjižnice ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet do imenovanja
ravnatelja, vendar največ za eno leto.
25. člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je
imenovan, če:

– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih
preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih
knjižnice ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov knjižnice
ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči knjižnici
večjo škodo, če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri
opravljanju dejavnosti knjižnice.
© IUS SOFTWARE Vsebina preverjena: 15.10.2012 Stran 4 od 6

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
KNJIŽNICE
26. člen
Ustanoviteljice knjižnice, kjer knjižnica opravlja svojo dejavnost,
zagotavljajo pogoje za delo knjižnice po teritorialnem načelu.
Ustanoviteljice knjižnice zagotavljajo knjižnici sredstva in
premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega
odloka.
Knjižnica izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za
zadnje leto poslovanja.
Knjižnica samostojno upravlja s premoženjem, ki ji je dano v
upravljanje, ne more pa ga odtujiti brez soglasja ustanoviteljic
oziroma občin izven sedeža knjižnice.
Knjižnica je dolžna upravljati s premoženjem iz prejšnjega
odstavka kot dober gospodar.

27. člen
Ustanoviteljice v soglasju z ravnateljem knjižnice in v skladu z
zakonom s posebnim sklepom določijo, za katere druge dejavnosti
se lahko uporabljajo prostori in naprave knjižnice.
V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.

28. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za delovanje javne službe iz:

– proračunov ustanoviteljic oziroma občin, za katere izvaja
dejavnosti, po deležih, tako da se .nančna obveznost za skupne
stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih
prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki
nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina
sama,
– državnega proračuna,
– sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,
– daril, donacij, sponzorstev in drugih zakonitih virov na način in
pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
– za upravljanje in izvajanje programa Kosovelove domačije v
Tomaju zagotavlja sredstva Občina Sežana.
29. člen
Višina proračunskih sredstev, ki jo zagotavljajo ustanoviteljice po
ključu, določenem v 28. členu tega odloka, za dejavnost knjižnice
se določi na podlagi določil pravilnika o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in sktroškov krajevnih knjižnic (Uradni
list RS, št. 19/03).
Knjižnica je dolžna obveščati ustanoviteljice o rezultatih
poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom.

30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica za izvajanje
in razvoj svoje dejavnosti; po predhodnem soglasju ustanoviteljic
pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki nastane v knjižnici pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa na področju javne službe,
upoštevajoč 28. in 29. člen tega odloka, krijejo ustanoviteljice v
skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in

odgovornostih.

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI KNJIŽNICE IN
USTANOVITELJIC
31. člen
Knjižnica nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo,
za katero je ustanovljena, samostojno in odgovarja za svoje
obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice knjižnice odgovarjajo za obveznosti knjižnice do
višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 28. in 29. členom tega

odloka.

32. člen
Knjižnica mora od ustanoviteljev pridobiti soglasje:

– k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– k spremembi imena in sedeža knjižnice,
– k statustni spremembi knjižnice in njeni dejavnosti,
– k najetju kreditov,
– pri razpolaganju z nepremičninami in opremo,
– pri razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki.
Kadar knjižnica ali ustanoviteljice v skladu z zakonom ali s tem
odlokom zaprosijo za izdajo soglasij, morajo ustanoviteljice
oziroma knjižnica odločiti v roku 45 dni od vložitve zahtevka. Če
ne odloči, se šteje, da je soglasje izdala.
VII. JAVNOST DELA IN VARSTVO PODATKOV
33. člen
Delo knjižnice je javno. Javnost dela se zagotavlja s sporočili
uporabnikom, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

34. člen
O delu knjižnice obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj
pooblasti.

35. člen
Ravnatelj in drugi delavci knjižnice morajo varovati listine in
podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so
določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost
tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakoni ali drugimi predpisi
določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet knjižnice določi za poslovno
tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti
določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih knjižnici kot zaupno sporoči
pristojni organ ali organizacija.
VIII. SPLOŠNI AKTI KNJIŽNICE
36. člen
Knjižnica ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon. Sprejme jih svet knjižnice,
razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih
sprejme ravnatelj.

© IUS SOFTWARE Vsebina preverjena: 15.10.2012 Stran 5 od 6

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Knjžnica mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo
organizacijo in oblikovati svet knjižnice v roku šestih mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.
Do oblikovanja sveta knjižnice, v skladu z določili tega odloka,
opravlja njegove naloge dosedanji svet knjižnice.

38. člen
Po uveljavitvi tega odloka ravnatelj knjižnice nadaljuje z delom do
izteka mandata.

39. člen
Financiranje dejavnosti knjižnice je do konca leta 2003 urejeno s
sporazumom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
Občino Sežana, Občino Divača, Občino Hrpelje-Kozina in Občino
Komen z dne 30. 11. 2001. S 1. 1. 2004 bodo občine ustanoviteljice
prevzele obveznosti iz 28. in 29. člena tega odloka.

40. člen
Drugi odstavek 10. člena določa med drugim, da skupnega
predstavnika občin izven sedeža knjižnice imenujejo občinski
sveti občin izven sedeža knjižnice po sistemu rotacije. Imenovanje
opravijo občine po abecednem vrstnem redu občin. Prvi
predstavnik občine izven sedeža knjižnice je iz Občine Divača.

41. člen
Javni zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik
Kosovelove knjižnice
Sežana, ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču
Koper, pod št. 326 z dne 19. 11. 1974 in prevzame vse pravice in
obveznosti te knjižnice.

42. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o prevzemu
pravic in dolžnosti ustanovitelja Kosovelove knjižnice Sežana
(Uradne objave PN, št. 27/92).

43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 06202-9/2003-5

Sežana, dne 27. novembra 2003.

Podžupan
Občine Sežana
Davorin Terčon l. r.

Št. 0S 09/03

Divača, dne 6. novembra 2003.

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l. r.

Št. 022-6/2003-2
Hrpelje-Kozina, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.
Št. 670-01/03-10
Komen, dne 10. februarja 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI